Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Staten-Generaal 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 IIA 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 2

INHOUDSOPGAVE

 
     

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

2

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De beleidsartikelen

3

     

1.

Wetgeving en Controle Eerste Kamer

3

2.

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

3

3.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

4

4.

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

4

     

3.

De niet-beleidsartikelen

5

     

10.

Nominaal en onvoorzien

5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2016 opgebouwd.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 0,5 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.

2. Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

13.061

127

13.188

– 5

– 5

– 5

– 5

                 

Uitgaven:

13.061

127

13.188

– 5

– 5

– 5

– 5

                 

1.1

Apparaat Eerste Kamer

9.477

120

9.597

– 5

– 5

– 5

– 5

                 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.511

7

3.518

0

0

0

0

                 

1.3

Verenigde vergadering

73

0

73

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

79

118

197

61

61

61

61

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

29.396

44

29.440

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

29.396

44

29.440

0

0

0

0

                 

2.1

Schadeloosstelling

19.561

25

19.586

0

0

0

0

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.735

19

9.754

0

0

0

0

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

100

0

100

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

86

0

86

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

97.421

2.508

99.929

– 233

– 233

– 227

– 227

                 

Uitgaven:

97.421

2.508

99.929

– 233

– 233

– 227

– 227

                 

3.1

Apparaat Tweede Kamer

67.858

2.517

70.375

– 233

– 233

– 227

– 227

                 

3.2

Onderzoeksbudget

2.174

2

2.176

0

0

0

0

                 

3.3

Drukwerk

1.789

0

1.789

0

0

0

0

                 

3.4

Fractiekosten

23.248

42

23.290

0

0

0

0

                 

3.5

Uitzending leden

432

0

432

0

0

0

0

                 

3.7

Bijdrage ProDemos

1.920

– 53

1.867

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.966

0

4.966

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Apparaat Tweede Kamer

EU voorzitterschap

In het kader van EU-voorzitterschap in 2016 onderneemt de Tweede Kamer diverse activiteiten. Voor het jaar 2016 wordt de raming € 1,35 mln. verhoogd.

Grote projecten

In 2014/2015 had de Eerste en Tweede Kamer een aantal grote projecten voorzien, waaronder de aanleg van een 4G-netwerk en de aanpassing van de plenaire zaal. De genoemde projecten ter waarde van € 1,3 mln. worden alsnog gerealiseerd in 2016.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

1.482

0

1.482

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

1.482

0

1.482

0

0

0

0

                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.482

0

1.482

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

23

0

23

0

0

0

0

3. Niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

– 1.781

3.332

1.551

3.204

3.146

3.120

3.120

                 

Uitgaven:

– 1.781

3.332

1.551

3.204

3.146

3.120

3.120

                 

10.1

Loonbijstelling

0

3.057

3.057

2.938

2.882

2.856

2.856

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

275

275

266

264

264

264

                 

10.3

Onvoorzien

– 1.781

0

– 1.781

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2016 aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.