Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 J 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 2

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

4

 

2.3

Bijlagen

12

A.

Verdiepingsbijlage

12

B.

Projectoverzichten

21

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
  • •  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

         

1.

Saldo 2015

05.10

 

59,4

 

Verwerking saldo 2015 op de artikelen

diversen

55,7

– 3,7

2.

Icoon Afsluitdijk

5 en 6

– 2,4

– 2,4

3.

Overboekingen

     
 

– Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen

2 en 6

– 7,0

– 7,0

 

– Naar Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre

5 en 6

– 3,6

– 3,6

 

– Van ministerie Economische Zaken

diversen

1,0

1,0

 

– Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

5 en 6

– 0,8

– 0,8

 

– Overige overboekingen

 

– 0,2

– 0,2

4.

Desalderingen

     
 

– Grote projecten waterveiligheid

1

2,4

2,4

 

– Steenbekleding Oosterschelde

1

2,4

2,4

 

– Overige desalderingen

 

0,9

0,9

Stand 1e suppletoire begroting

 

1.259,9

1.259,9

Toelichting

Ad 1. Saldo 2015

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2015 een voordelig saldo van ca. € 59,4 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

Ad 2. Icoon Afsluitdijk

Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 8,0 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen in 2016, vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.

Ad 3. Overboekingen

 • –  Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
 • –  Naar het Provinciefonds wordt een bedrag van afgerond € 7,0 miljoen overgeboekt ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies.
 • –  Bijdrage Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
 • –  Bijdrage via het Provinciefonds aan de Provincie Friesland ten behoeve van het project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» via Provinciefonds
 • –  Van Ministerie van Economische Zaken
 • –  Deze mutatie betreft een aantal opdrachten en bijdragen van EZ met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen)
 • –  Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratieproblematiek. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor migratieproblematiek 2016, 2017 en 2018.

Ad 4. Desalderingen

 • – 

  Grote projecten waterveiligheid

  Deze mutatie betreft een aantal kleinere ontvangsten, o.a. Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.

 • –  Steenbekleding Oosterschelde
 • –  De hogere ontvangst betreft een bijdrage van het waterschap voor de werkzaamheden bij Emanuelpolder. Hiertegenover staan ook hogere uitgaven.
 • –  Diversen
 • –  Dit betreft verschillende kleinere bijdragen van derden aan projecten.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

1.014.493

0

1.014.493

606.703

1.621.196

– 17.677

– 13.900

– 42.735

11.657

Uitgaven

661.112

0

661.112

20.616

681.728

– 1.850

– 811

400

400

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

567.349

0

567.349

38.511

605.860

0

0

0

0

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

301.396

0

301.396

36.768

338.164

       

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

5.900

0

5.900

– 605

5.295

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

227.930

0

227.930

929

228.859

       

1.01.04 Maaswerken

32.123

0

32.123

1.419

33.542

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

84.808

0

84.808

– 20.624

64.184

– 2.202

– 811

400

400

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

27.916

0

27.916

– 72

27.844

3.398

– 811

400

400

1.02.02 Realisatieprogramma

56.892

0

56.892

– 20.552

36.340

– 5.600

     

1.03 Studiekosten

8.955

0

8.955

2.729

11.684

352

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

8.955

0

8.955

2.729

11.684

352

     

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.950

0

186.950

1.045

187.995

202

0

0

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

152.320

0

152.320

1.224

153.544

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

29.000

0

29.000

0

29.000

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.630

0

5.630

– 179

5.451

202

     

01.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 36,8 miljoen. Een verhoging ad € 36,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 en een desaldering van € 2,4 miljoen.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2015 wordt met € 36,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 36,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Desaldering

Deze mutatie ad € 2,4 miljoen betreft een aantal kleinere ontvangsten, onder andere Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota een aantal mutaties plaats die leiden tot een verlaging van € 21,2 miljoen. Een verlaging ad € 18,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een overboeking naar het Provinciefonds ad € 3,6 miljoen, een desaldering van hogere ontvangsten ad € 2,7 miljoen, een verlaging in verband met een kasschuif ad € 3 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII ad € 0,4 miljoen.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2015 wordt met € 18,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Overboeking naar Provinciefonds

Via het provinciefonds wordt een bijdrage ad € 3,6 miljoen verstrekt aan provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».

Desaldering

Dit betreft een desaldering in verband met een hogere ontvangst betreffende een bijdrage van € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij de Emanuelpolder en een bijdrage ca € 0,3 miljoen van de provincie Zeeland ten behoeve van het project Roggeplaat.

Kasschuif

Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds, artikel 5.03 Investeringruimte, overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Waterkwantiteit. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.

Overboeking van Hoofdstuk XII

Het beschikbaar budget van € 0,4 miljoen op hoofdstuk XII ten behoeve van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie wordt, vanwege het karakter van de uitgaven in het vervolg op het Deltafonds verantwoord en structureel overgeboekt naar het Deltafonds.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 voor de HWBP-2 met € 349 miljoen, Ruimte voor de rivier met € 167 miljoen, Maaswerken met € 73 miljoen en voor Maatregelen in de rivier met € 29 miljoen verhoogd. Het budget voor HWBP wordt met € 25 miljoen verlaagd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

41.620

0

41.620

– 834

40.786

– 50

     

Uitgaven

49.603

0

49.603

– 192

49.411

– 50

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

80%

     

11%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

47.293

0

47.293

– 545

46.748

0

0

0

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

49

49

       

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

47.293

0

47.293

– 594

46.699

       

2.03 Studiekosten

2.310

0

2.310

353

2.663

– 50

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.310

0

2.310

353

2.663

– 50

     

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.859

0

4.859

980

5.839

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

4.859

0

4.859

980

5.839

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

       

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

268.257

 

268.257

– 95.757

172.500

– 3.466

– 2.092

– 860

8.680

Uitgaven

206.336

 

206.336

8.603

214.939

29

28

   

Waarvan juridisch verplicht

90%

     

100%

       

3.01 Watermanagement

6.991

 

6.991

43

7.034

29

28

   

3.01.01 Watermanagement

6.991

 

6.991

43

7.034

29

28

   

3.02 Beheer en Onderhoud

199.345

 

199.345

8.560

207.905

       

3.02.01 Waterveiligheid

144.666

 

144.666

 

144.666

       

3.02.02 Zoetwatervoorziening

17.416

 

17.416

 

17.416

       

3.02.03 Vervanging

37.263

 

37.263

8.560

45.823

       

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

03.02 Beheer en onderhoud

Saldo 2015

De begrotingstand in 2015 wordt met € 8,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 8,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verlaagd met € 110 miljoen doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek al in 2015 aan de aannemer is gegund. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen. Het project Stroomlijn is daarentegen vertraagd waardoor het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 met € 17 miljoen wordt verhoogd.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

   

282.366

– 1.380

280.986

– 772

2.856

3.212

2.859

Uitgaven

270.063

 

270.063

4.454

274.517

– 806

– 258

   

Waarvan juridisch verplicht

70%

100%

5.01 Apparaat

214.647

 

214.647

834

215.481

       

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.826

 

1.826

572

2.398

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

212.821

 

212.821

262

213.083

       

5.02 Overige uitgaven

73.279

 

73.279

653

73.932

       

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

71.318

 

71.318

– 135

71.183

       

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

 

1.961

788

2.749

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

– 17.863

 

– 17.863

2.967

– 14.896

– 806

– 258

   

5.03.01 Programmeerruimte

– 17.863

 

– 17.863

2.967

– 14.896

– 806

– 258

   

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

59.381

59.381

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

59.381

59.381

       

05.03 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,0 miljoen. Een verhoging ad € 3,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een verlaging ad € 0,8 miljoen in verband met de verwerking van de taakstelling VenJ en Migratie en de verwerking van de financiering van het project Icoon Afsluitdijk.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Taakstelling VenJ en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor de migratieproblematiek de jaren 2016, 2017 en 2018. Het aandeel bedraagt € 0,8 miljoen in 2016 en 2017 en € 0,3 miljoen in 2018.

Icoon Afsluitdijk

Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal waterbeleid. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.

05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 € 59,4 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ontvangsten

1.019.652

 

1.019.652

– 12.966

1.006.686

– 5.877

170

400

400

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

 

1.019.652

– 12.966

1.006.686

– 5.877

170

400

400

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

 

1.019.652

– 12.966

1.006.686

– 5.877

170

400

400

06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

17.907

 

17.907

86

17.993

       

Uitgaven

24.347

 

24.347

14.959

39.306

– 2.998

1.211

   

Waarvan juridisch verplicht

100%

68%

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

 

22.217

15.009

37.226

       

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

 

22.217

15.009

37.226

       

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

 

2.130

– 50

2.080

– 2.998

1.211

   

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

 

2.130

– 50

2.080

– 2.998

1.211

   

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

                 

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                 

07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Saldo 2015

De begrotingstand in 2015 wordt met € 15,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

567.349

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

Diverse desalderingen

0

2.412

                       

Saldo 2015

36.099

36.099

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

38.511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

605.860

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

84.808

206.164

321.752

383.314

248.140

728.210

498.083

409.706

360.588

410.963

444.865

493.919

403.365

Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat

248

248

                       

Natuurlijker Markermeer

0

– 1.787

2.998

– 1.211

                   

Steenbekleding Oosterschelde

2.442

2.442

                       

Bijdrage Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre

– 3.574

– 3.574

                       

Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares

2.008

2.008

                       

Icoon Afsluitdijk

0

– 2.400

– 5.600

                 

8.000

 

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie

5.201

401

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Zandhonger Oosterschelde

36

36

                       

Saldo 2015

– 17.998

– 17.998

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 20.624

– 2.202

– 811

400

400

400

400

400

400

400

400

8.400

400

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

64.184

203.962

320.941

383.714

248.540

728.610

498.483

410.106

360.988

411.363

445.265

502.319

403.765

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.955

7.205

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

667

465

202

                     

Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares

– 2.008

– 2.008

                       

BOA protocol

135

135

                       

Duurzame en toekomstbestendige financiering

225

175

50

                     

Ruimtelijke adaptie

200

100

100

                     

Saldo 2015

3.862

3.862

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.729

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.684

7.557

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

661.112

598.784

630.689

634.031

524.430

856.719

657.883

545.206

498.767

416.805

444.865

493.919

403.365

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

681.728

596.934

629.878

634.431

524.830

857.119

658.283

545.606

499.167

417.205

445.265

502.319

403.765

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.950

185.912

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

667

465

202

                     

Desaldering

114

114

                       

Diverse desalderingen

2.412

2.412

                       

Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat

248

248

                       

Steenbekleding Oosterschelde

2.442

2.442

                       

Saldo 2015

– 4.636

– 4.636

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

1.045

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

187.995

186.114

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

47.293

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Saldo 2015

6.350

6.350

                       

Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen

– 6.895

– 6.895

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

46.748

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.310

2.235

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

Duurzame en toekomstbestendige financiering

– 225

– 175

– 50

                     

Saldo 2015

528

528

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

353

– 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.663

2.185

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.603

46.229

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.411

46.179

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

4.859

                       

Saldo 2015

980

980

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

5.839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

6.991

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee

100

43

29

28

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

43

29

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.034

7.018

7.017

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

199.345

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

Saldo 2015

8.560

8.560

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

8.560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

207.905

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.

 

206.336

141.085

148.223

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv.

 

214.939

141.114

148.251

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

CAO Loonakkoord 2015

223

223

                       

Saldo 2015

571

571

                       

Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie

5

5

                       

Bijdrage min EZ: Windenergie

15

15

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond

5

5

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde

15

15

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

215.481

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

BOA protocol

– 193

– 193

                       

KNMI

– 984

– 984

                       

Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie

416

416

                       

Bijdrage min EZ: Windenergie

302

302

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond

25

25

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde

106

106

                       

Saldo 2015

981

981

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.932

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 17.863

0

0

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.764

245.860

Desaldering

114

114

                       

BOA protocol

58

58

                       

Icoon Afsluitdijk

0

2.400

5.600

                 

– 8.000

 

Icoon Afsluitdijk

– 8.000

– 2.400

– 5.600

                     

Taakstelling VenJ en migratie

– 1.869

– 805

– 806

– 258

                   

Saldo 2015

3.600

3.600

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.967

– 806

– 258

0

0

0

0

0

0

0

0

– 8.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 14.896

– 806

– 258

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

124.764

245.860

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

407.810

517.050

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

274.517

272.919

276.445

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

399.810

517.050

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015

59.381

59.381

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

Icoon Afsluitdijk

– 8.000

– 2.400

– 5.600

                     

CAO Loonakkoord 2015

223

223

                       

KNMI

– 984

– 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke adaptie

200

100

100

                     

Taakstelling VenJ en migratie

– 1.869

– 805

– 806

– 258

                   

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie

5.201

401

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Zandhonger Oosterschelde

36

36

                       

Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee

100

43

29

28

                   

Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie

421

421

                       

Bijdrage min EZ: Windenergie

317

317

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond

30

30

                       

Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde

121

121

                       

Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen

– 6.895

– 6.895

                       

Bijdrage aan Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre

– 3.574

– 3.574

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 12.966

– 5.877

170

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

22.217

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

Saldo 2015

15.009

15.009

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

15.009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

37.226

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.130

3.276

767

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015

– 1.837

– 1.837

                       

Natuurlijker Markermeer

0

1.787

– 2.998

1.211

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 50

– 2.998

1.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.080

278

1.978

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

24.347

29.014

37.949

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

39.306

26.016

39.160

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

199

199

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

338

301

2.810

2.807

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

5

5

45

45

     

afrondingen

             

Programma

343

307

3.054

3.051

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

343

307

         
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

229

228

2.386

2.386

     

afrondingen

             

Programma

229

228

2.386

2.386

     

Begroting (DF 1.01.03)

229

228

         
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

2

2

150

150

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

31

30

407

407

2017/2020

2017/2020

 

afrondingen

1

           

Programma

34

32

557

557

     

Begroting (DF 1.01.03)

34

32

         
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

5

4

552

554

     

HWBP Waterschapsprojecten

27

68

3.272

3.270

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

5

5

71

71

     
               

Deltafaciliteit Deltares

   

26

26

2013

2013

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

14

16

191

189

2018

2018

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

15

12

1.166

1.164

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

27

12

815

814

2015

2015

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

3

3

831

831

2022

2022

 

afrondingen

1

1

         

Programma

97

121

6.924

6.919

     

Begroting (DF 1.02.02)

36

57

         

Overprogrammering (-)

– 61

– 64

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

6

     

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

120

120

     

Projecten Oost-Nederland

         

Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)

121

121

na 2020

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

6

6

2018

2018

 

Bestemd

14

14

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

289

288

     

Begroting DF 1.02.01

289

288

     

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

5

0

75

75

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

28

29

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

8

6

8

8

2020

2020

 

Zoetwatermaatregelen

6

13

136

144

     

Afrondingen

 

– 1

 

– 1

     

Programma

47

47

295

302

     

Begroting (DF 2.02.02)

47

47

         

Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht bij 2.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen
 

Projectbudget

 

Planning

       
     

PB of TB

 

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

Begroting 2016

Huidig

Begroting 2016

Huidig

Begroting 2016

Huidig

 

Verplicht

             

Verplicht

             

Projecten Nationaal

             

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

14

15

         

Projecten Zuid-Nederland

             

Roode Vaart

10

10

         

Bestemd

 

0

         

– 

             

afrondingsverschillen

             

Totaal programma planuitwerking en verkenning

24

25

0

0

     

Begroting DF 2.02.01

24

           

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

20

7

40

40

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

17

16

575

575

2027

2027

 

afrondingen

 

– 1

         

Totaal programma

37

22

615

615

     

Begroting DF 7.01.01

37

22

         
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

24

2010

2010

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

1

1

8

8

2015

2015

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Natuurcompensatie Perkpolder

   

3

3

2015

2015

 

afrondingen

     

1

     

Totaal programma

2

2

36

36

     

Begroting DF 7.02.01

2

2