Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 J 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 1

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)1De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (eur 1.000)
   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of -) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.014.493

661.112

186.950

606.703

20.616

1.045

2

Investeringen in zoetwatervoorzieningen

41.620

49.603

4.859

– 834

– 192

980

3

Beheer, onderhoud en vervanging

268.257

206.336

 

– 95.757

8.603

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

           
52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

282.366

270.063

 

– 1.380

4.454

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.019.652

   

– 12.966

7

Investeren in waterkwaliteit

17.907

24.347

 

86

14.959

 
               
 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

– 10.941

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

59.381

 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

48.440

 

Nadelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

48.440

Noot 2: Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen