Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting gemeentefonds 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34485 B 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.

Het begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen.

Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

B. Begrotingstoelichting

Inhoudsopgave

 

blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht uitgavenmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

5

 

Toelichting

9

     

3.

Integratie-uitkeringen

12

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

12

Leeswijzer

Bij de eerste suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2016, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2016.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2 («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. Tot slot staan in paragraaf 3 en 4 respectievelijk een overzicht van de integratie-uitkeringen en een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen.

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel B1 wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de eerste suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
   

2016

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2016

27.338.731

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 
     

1a)

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015

40.067

1b)

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

247

1c)

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2015

3

1d)

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2015

305

2)

Overloop 2015/2016 kosten Financiele-verhoudingswet

1.000

3a)

Accres tranche 2015 (incidenteel)

49.555

3b)

Accres tranche 2015 (structureel)

49.555

4)

Accres tranche 2016

– 117.226

5)

Nota ruimte (decentralisatie-uitkering)

4.750

6)

Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)

449

7)

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

6.418

8a)

Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)

11.245

8b)

Bevolkingsdaling (algemene uitkering)

– 11.245

9)

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

57.997

10)

LHBT (decentralisatie-uitkering)

50

11)

Link2work (decentralisatie-uitkering)

75

12)

Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering)

4.882

13)

Wmo (decentralisatie-uitkering)

223

14)

PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 16.600

15)

Referendum (algemene uitkering)

30.000

16)

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

2.314

17)

Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

5.491

18)

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

369

19)

VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering)

65

20)

Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering)

261

21)

Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

7.837

22)

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.502

23)

Kracht on tour (decentralisatie-uitkering)

137

24)

Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

41

25)

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

26)

Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

38

27)

Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

54

28)

Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG)

3.650

29)

IPSV (decentralisatie-uitkering)

175

30)

Afschaffing ouderbijdrage jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

17.000

31a)

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering sociaal domein)

160.994

31b)

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering)

18.214

32)

Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

2.256

33)

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

55

34a)

Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

9.800

34b)

Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

28

35)

Plafond BTW-compensatiefonds

1.758

36)

Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering)

10.000

37)

Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering)

5.027

     

Totaal nieuwe mutaties

362.856

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

27.701.587

Toelichting op de beleidsmutaties:

1a t/m 1d) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen 2015

Bij Jaarverslag en Slotwet 2015 is vastgesteld hoe de in 2015 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering (AU), de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD), de overige integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2015 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2015 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 40.067.000 voor de algemene uitkering, € – 305.000 voor de integratie-uitkering sociaal domein, € – 247.000 voor de decentralisatie-uitkeringen en € – 3.000 voor de overige integratie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de Slotwet (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 B, nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2016 worden de algemene uitkering met € 40.067.000, de integratie-uitkering sociaal domein met € 305.000, de decentralisatie-uitkeringen met € 247.000 en de integratie-uitkeringen met € 3.000 opwaarts bijgesteld.

2) Overloop 2015/2016 kosten Financiële-verhoudingswet

In 2015 is het budget Kosten Financiële verhoudingswet niet geheel tot besteding gekomen. Op basis van een afspraak gemaakt met het Ministerie van Financiën wordt daarvan € 1.000.000 aan de begroting voor 2016 toegevoegd.

3a en b) Accres tranche 2015

Het definitieve accres over het begrotingsjaar 2015 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel Jaarverslag Rijk en wordt verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2016 van het gemeentefonds. Voor 2015 wordt het accres ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 verhoogd met € 49,555 miljoen. Het totale accres voor 2015 wordt daarmee € – 90,863 miljoen. Daarnaast wordt de structurele doorwerking van het accres 2015 verwerkt in deze 1e suppletoire begroting 2016 van het gemeentefonds. Dit is het verschil tussen het geboekte accres 2015 in de ontwerpbegroting 2016 (€ – 140,418 miljoen) en het definitieve accres uit het Financieel Jaarverslag Rijk 2015 (€ – 90,863 miljoen).

4) Accres tranche 2016

Het accres 2016 is onderdeel van de normeringssystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2016, ten opzichte van de stand miljoenennota 2016, verlaagd met € 117,226 miljoen.

5) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Veldhoven ontvangt € 9,5 miljoen ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein De Run Oost en de verbetering van de ontsluitende weginfrastructuur aldaar. De decentralisatie-uitkering wordt in twee gelijke tranches à € 4,75 miljoen verstrekt in 2015 en 2016.

6) Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een overheveling naar het gemeentefonds ten behoeve van de gemeente Loppersum voor de ondersteuning die de gemeente Loppersum biedt aan de Raadsman. Het betreft het jaar 2016.

7) Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In 2016 wordt aan het gemeentefonds € 6,418 miljoen toegevoegd ten gunste van de gemeente Assen in verband met het Regio Specifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn.

8) Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)

Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de krimpmaatstaf in de algemene uitkering niet te continueren (Kamerstukken II 2014–2015, 34 000 B, nr. 29). De middelen gaan vanaf 2016 over naar de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling die ten goede komt aan de 9 krimpregio’s.

9) Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties. De Ministeries van VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58 miljoen bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van de cofinanciering.

10) LHBT (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Amsterdam ontvangt een eenmalige bijdrage van € 50 duizend van het Ministerie van OCW voor het organiseren van de Europride 2016.

11) Link2work (decentralisatie-uitkering)

Met deze overboeking wordt uitvoering gegeven aan de inzet van Link2work in de gemeenten Eindhoven en Rotterdam. De middelen zullen verdeeld over twee jaar (2015 en 2016) via een decentralisatie-uitkering naar betrokken gemeenten gaan. Het gaat daarbij om € 37,5 duizend per jaar per gemeente voor Eindhoven en Rotterdam.

12) Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage aan de tien meest betrokken gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan de plannen zoals uiteengezet in de Kamerbrief «Versterking Veiligheidsketen» d.d. 27 februari 2015. Het gaat in totaal om € 4,9 mln voor 2016.

13) Wmo (decentralisatie-uitkering)

Het bedrag van de decentralisatie-uitkering is verhoogd naar aanleiding van de afronding van de HHT-aanvragen 2016.

14) PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein)

De integratie-uitkering is per saldo neerwaarts bijgesteld in verband met pgb-trekkingsrechten (bijdrage van gemeenten in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank, compensatie voor de kosten van herindicaties en compensatie van meerkosten).

15) Referendum (algemene uitkering)

Gemeenten ontvangen een vergoeding voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Het kabinet heeft een bedrag van in totaal € 30 miljoen ter beschikking gesteld dat aan de algemene uitkering wordt toegevoegd.

16) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het programma Beter Benutten ontvangen de gemeenten Utrecht en Leeuwarden bijdragen.

17) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA hoeven te worden Ingeschreven. Het betreft een nabetaling over 2014, 2015 en de betaling van 2016.

18) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

Vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter) kent het Ministerie van OCW € 369 duizend toe aan een aantal gemeenten.

19) VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering)

Conform afspraak tussen het Ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam ontvangt deze gemeente een bijdrage met betrekking tot continuering van haar beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaters afkomstig uit het Caribische deel van het Koninkrijk.

20) Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de Interreg Projectstimuleringsregeling V, ontvangen elf gemeenten een eenmalige bijdrage van elk € 23.750.

21) Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het actieplan Luchtkwaliteit, ontvangt de gemeente Rotterdam een eenmalige bijdrage van € 8 miljoen.

22) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

Op basis van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020 ontvangt een vijftal gemeenten een bijdrage van het Ministerie van IenM.

23) Kracht on tour (decentralisatie-uitkering)

Voor het organiseren van een bijeenkomst «Kracht on Tour» ontvangen 6 gemeenten een bijdrage van het Ministerie van OCW.

24) Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van SZW financiert een onderzoek naar de gegevensuitwisseling tussen gemeenten met betrekking tot de nazorg voor (ex) gedetineerden. De gemeente Rotterdam fungeert als opdrachtgever van het onderzoek.

25) Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ aan de gemeente Rotterdam voor de jaarconferentie Techniekpact.

26) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Emmen ontvangt een bijdrage van het Ministerie van EZ bijdrage in het kader van de Commissie economische structuurversterking «vierkant voor werk».

27) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage in het kader van de pilot weerbaar opvoeden, 1e fase, aan de gemeenten Roosendaal, Culemborg, Delft, Nijmegen en Maastricht.

28) Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG)

Het Ministerie van SZW draagt in 2016 een bedrag van € 3,5 miljoen bij aan de bekostiging van het Kenniscentrum Handhaving & Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast draagt het ministerie in 2016 voor een bedrag van € 0,15 miljoen bij aan de uitvoering van het Programma ROAG.

29) IPSV (decentralisatie-uitkering)

Conform toezegging aan de gemeente Utrecht gedaan bij brief van 15 oktober 2015.

30) Afschaffing ouderbijdrage jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

Als gevolg van het afschaffen van de ouderbijdrage jeugdzorg worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten door verhoging van het macrobudget Jeugd.

31a en b) Loon- en prijsbijstelling 2016

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2016 voor de integratie-uitkering sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging.

32) Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en het Ministerie van VWS is overeengekomen dat voor het jaar 2016 een bedrag van € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering sociaal domein wordt toegevoegd.

33) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deal-afspraken met de gemeente Utrecht wordt in 2016 een bedrag van € 55.000 toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit betreft de derde tranche van de betaling voor het project met betrekking tot de CO2 footprint, businesscases verduurzaming Utrechtse bedrijven en het WKO-loket Energie Bodem.

34a en b) Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

In het bestuurlijk overleg met de VNG van 19 november 2015 is het nieuwe verbeterde verdeelmodel ter verdeling van het budget beschermd wonen 2016 vastgesteld. Centrumgemeenten waarbij het verbeterde verdeelmodel voor 2015 tot een hoger budget zou hebben geleid en waarbij dat verschil ten opzichte van de uitkomst van het huidige model meer dan 5% bedraagt, worden gecompenseerd voor het verschil boven de 5%.

35) Plafond BTW-compensatiefonds

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij ontwerpbegroting 2016 werd de ruimte onder het plafond voor 2015 geraamd op € 137,6 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte met € 1,8 miljoen toegenomen, met als gevolg een hogere toevoeging aan de algemene uitkering.

36) Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering)

Conform bestuurlijke afspraken met de VNG zetten gemeenten zich in om een financieel toegankelijk aanbod te doen aan peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan. Het Rijk stelt daarvoor structureel € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering.

37) Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering)

Met de VNG is afgesproken dat gemeenten worden gecompenseerd voor het mislopen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing en hulpmiddelen aan Wlz cliënten die thuis wonen.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016 (1)

Mutataties via NvW (2)

Stand vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2016 (5=3+4)

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

27.338.731

 

27.338.731

322.206

27.660.937

132.835

138.748

146.520

154.457

163.117

                       

Uitgaven:

27.338.731

 

27.338.731

362.856

27.701.587

132.835

138.748

146.520

154.457

163.117

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

         
                     

Opdracht

                   

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

1.711

 

1.711

1.000

2.711

0

0

0

0

0

                       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

                   

2.

Kosten Waarderingskamer

2.118

 

2.118

0

2.118

0

0

0

0

0

                       

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

                   

3.

Budget A+O-fonds

6.610

 

6.610

0

6.610

0

0

0

0

0

4.

Bijdrage aan VNG

59.941

 

59.941

3.650

63.591

0

0

0

0

0

5.

Bijdrage aan KING

7.464

 

7.464

0

7.464

0

0

0

0

0

                     

Bijdragen aan medeoverheden

                   

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15.419.045

 

15.419.045

42.464

15.461.509

– 78.916

– 78.916

– 78.916

– 78.916

– 78.916

2.

Integratie-uitkeringen

1.184.634

 

1.184.634

23.244

1.207.878

18.865

18.865

18.865

18.865

18.865

3.

Decentralisatie-uitkeringen

822.036

 

822.036

118.715

940.751

35.084

43.804

53.037

62.909

71.245

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

9.835.172

 

9.835.172

173.783

10.008.955

157.802

154.995

153.534

151.599

151.923

                     

Ontvangsten:

27.338.731

 

27.338.731

362.856

27.701.587

132.835

138.748

146.520

154.457

163.117

                     

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.338.731

27.338.731

362.856

27.701.587

132.835

138.748

146.520

154.457

163.117

Toelichting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 322.206.000 te muteren en te brengen op € 27.660.937.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2016 (x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Overloop 2015/2016 kosten Financiele-verhoudingswet

1.000

 

Nota ruimte (decentralisatie-uitkering)

4.750

 

Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)

449

 

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

6.418

 

Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)

11.245

 

Bevolkingsdaling (algemene uitkering)

– 11.245

 

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

57.997

 

LHBT (decentralisatie-uitkering)

50

 

Link2work (decentralisatie-uitkering)

75

 

Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering)

4.882

 

Wmo (decentralisatie-uitkering)

223

 

PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 16.600

 

Referendum (algemene uitkering)

30.000

 

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

2.314

 

Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

5.491

 

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

369

 

VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering)

65

 

Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering)

261

 

Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

7.837

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.502

 

Kracht on tour (decentralisatie-uitkering)

137

 

Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

41

 

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

 

Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

38

 

Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

54

 

Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG)

3.650

 

IPSV (decentralisatie-uitkering)

175

 

Afschaffing ouderbijdrage (integratie-uitkering sociaal domein)

17.000

 

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering sociaal domein)

160.994

 

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering)

18.214

 

Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

2.256

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

55

 

Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

9.800

 

Plafond BTW-compensatiefonds

1.758

 

Accres tranche 2015 (incidenteel)

49.555

 

Accres tranche 2015 (structureel)

49.555

 

Accres tranche 2016

– 117.226

 

Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering)

10.000

 

Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering)

5.027

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

322.206

Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2016

 

27.660.937

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

 

2.118

Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG

 

63.591

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

15.421.442

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.207.875

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.008.622

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

940.504

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 362.856.000 te muteren en te brengen op € 27.701.587.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog vier mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2016, maar niet op het verplichtingenbedrag 2016. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015», de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2015», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015» en de «wijziging betalingsverloop overige integratie-uitkeringen 2015». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2016 (x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015

40.067

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

247

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2015

3

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2015

305

 

Overloop 2015/2016 kosten Financiele-verhoudingswet

1.000

 

Nota ruimte (decentralisatie-uitkering)

4.750

 

Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)

449

 

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

6.418

 

Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)

11.245

 

Bevolkingsdaling (algemene uitkering)

– 11.245

 

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

57.997

 

LHBT (decentralisatie-uitkering)

50

 

Link2work (decentralisatie-uitkering)

75

 

Versterking veiligheidsketen (decentralisatie-uitkering)

4.882

 

Wmo (decentralisatie-uitkering)

223

 

PGB trekkingsrechten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 16.600

 

Referendum (algemene uitkering)

30.000

 

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

2.314

 

Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

5.491

 

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

369

 

VSV Programmagelden RMC (decentralisatie-uitkering)

65

 

Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering)

261

 

Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

7.837

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.502

 

Kracht on tour (decentralisatie-uitkering)

137

 

Nazorg (ex) gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

41

 

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

 

Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

38

 

Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

54

 

Kenniscentrum handhaving en naleving (VNG)

3.650

 

IPSV (decentralisatie-uitkering)

175

 

Afschaffing ouderbijdrage (integratie-uitkering sociaal domein)

17.000

 

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering sociaal domein)

160.994

 

Loon- en prijsbijstelling 2016 (integratie-uitkering)

18.214

 

Algemeen Wmo 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

2.256

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

55

 

Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

9.828

 

Plafond BTW-compensatiefonds

1.758

 

Accres tranche 2015 (incidenteel)

49.555

 

Accres tranche 2015 (structureel)

49.555

 

Accres tranche 2016

– 117.226

 

Voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering)

10.000

 

Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering)

5.027

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

362.856

Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2016

 

27.701.587

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer

 

2.118

Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG

 

63.591

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

15.461.509

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

1.207.878

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein

 

10.008.955

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

940.751

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 362.856.000 gemuteerd en gebracht op € 27.701.587.

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2016 (x € 1.000)

Omschrijving

2016

Integratie-uitkering begroting 2016:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.374

Wmo

1.138.141

WUW-middelen

2.361

VTH-taken

40.758

Subtotaal

1.184.634

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2015

3

Loon- en prijsbijstelling 2016

18.214

Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging

5.027

   

Subtotaal

23.244

Totaal:

1.207.878

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2016 (x € 1.000)

Omschrijving

2016

Decentralisatie-uitkeringen begroting 2016:

 

Bedrijventerreinen

522

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Gezond in de stad

19.846

Groeiopgave Almere

7.000

Jeugd

21.780

LHBT emancipatiebeleid

1.210

Maatschappelijke opvang

385.057

Sterke regio's

1.100

Veiligheidshuizen

7.700

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Vrouwenopvang

116.851

Wmo

141.000

Implementatie Participatiewet

14.000

Eigen kracht

698

We can young

205

Verankering programma verbetering GGZ

125

Bodemsanering

46.242

Voortijdig schoolverlaters

6.700

Jeugdwerkloosheid

3.500

Subtotaal

822.036

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

247

Nota ruimte

4.750

Ondersteuning raadsman Loppersum

449

RSP Zuiderzeelijn

6.418

Bevolkingsdaling

11.245

Buurtsportcoaches

57.997

LHBT

50

Link2work

75

Versterking veiligheidsketen

4.882

Wmo

223

Beter benutten

2.314

Faciliteitenbesluit opvangcentra

5.491

Erfgoed en ruimte

369

VSV Programmagelden RMC

65

Projectstimuleringsregeling V

261

Actieplan luchtkwaliteit

7.837

Bodemsanering

5.502

Kracht on tour

137

Nazorg (ex) gedetineerden

41

Jaarconferentie Techniekpact

40

Vierkant voor werk

38

Weerbaar opvoeden

54

IPSV

175

Green Deal

55

Voorschoolse voorziening peuters

10.000

Subtotaal

118.715

Totaal:

940.751