Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Staten-Generaal 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 IIA 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 2

Inhoudsopgave

 
     

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

Het beleid

3

     

2.1

De beleidsartikelen

3

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

3

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

3

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

4

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

4

     

2.2

Niet-beleidsartikel

4

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

4

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2016. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

13.061

13.188

278

– 129

13.337

             
 

Uitgaven:

13.061

13.188

278

– 129

13.337

             

1.1

Apparaat Eerste Kamer

9.477

9.597

175

– 129

9.643

             

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.511

3.518

103

0

3.621

             

1.3

Verenigde vergadering

73

73

0

0

73

             
 

Ontvangsten:

79

197

0

0

197

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

29.396

29.440

769

0

30.209

             
 

Uitgaven:

29.396

29.440

769

0

30.209

             

2.1

Schadeloosstelling

19.561

19.586

452

0

20.038

             

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.735

9.754

314

0

10.068

             

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

100

100

3

0

103

             
 

Ontvangsten:

86

86

0

0

86

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

97.421

101.529

1

2.281

– 2.400

101.410

               
 

Uitgaven:

97.421

101.529

2.281

– 2.400

101.410

               

3.1

Apparaat Tweede Kamer

67.858

70.375

 

1.514

– 2.400

69.489

               

3.2

Onderzoeksbudget

2.174

2.176

 

42

0

2.218

               

3.3

Drukwerk

1.789

1.789

 

11

0

1.800

               

3.4

Fractiekosten

23.248

24.890

700

0

25.590

               

3.5

Uitzending leden

432

432

 

3

0

435

               

3.7

Bijdrage ProDemos

1.920

1.867

 

11

0

1.878

               
 

Ontvangsten:

4.966

3.966

0

0

3.966

Noot 1: Inclusief Amendement Fractiekostenreg TK.

Toelichting:

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Projectuitvoering

Als gevolg van wijzigingen in de voorgenomen projectuitvoering Dienst Automatisering zullen deze activiteiten pas in 2017 hun vervolg krijgen. Er vindt een kasschuif plaats ad. € 1,2 mln. naar 2017.

Daarnaast wordt € 1,2 mln. doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van het financieren van overlopende verplichtingen.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.482

1.482

4

0

1.486

             
 

Uitgaven:

1.482

1.482

4

0

1.486

             

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.482

1.482

4

0

1.486

             
 

Ontvangsten:

23

23

0

0

23

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde

begroting

2016

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.781

1.551

– 3.332

0

– 1.781

             
 

Uitgaven:

– 1.781

1.551

– 3.332

0

– 1.781

             

10.1

Loonbijstelling

0

3.057

– 3.057

0

0

             

10.2

Prijsbijstelling

0

275

– 275

0

0

             

10.3

Onvoorzien

– 1.781

– 1.781

0

0

– 1.781