Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting gemeentefonds 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 B 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op een bedrag van € 15.651.038.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 11.223.025.000 en € 1.199.915.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

 
   

blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht beleidsmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

6

 

Toelichting

6

     

3.

Integratie-uitkeringen

8

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

9

LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2016, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2016.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties,die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf ontwerpbegroting 2017. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

1. Het beleid

Overzicht beleidsmutaties

Tabel B1: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2016

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

2.100

Bekostiging FPKM/LECK (integratie-uitkering sociaal domein)

– 1.000

Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.195

Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 (decentralisatie-uitkering)

2.479

Actieplan Luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

28

Citydeal Warm Welkom Talent Amsterdam (decentralisatie-uitkering)

25

Business Marathon Smart Mobility Utrecht (decentralisatie-uitkering)

41

Bijdrage expositie The STEC Food Eindhoven (decentralisatie-uitkering)

250

Afschaffing ouderbijdrage jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

9.600

Actieplan luchtkwaliteit (decentralisatie-uitkering)

2.000

Correctie Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

– 28

Herstel Compensatie centrumgemeenten beschermd wonen (integratie-uitkering sociaal domein)

28

Kosten Waarderingskamer

– 14

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

14

Bijdrage aan de VNG voor reguliere en specifieke taken

1.360

Bijdrage aan de VNG voor reguliere en specifieke taken vanuit de algemene uitkering

740

Bijdrage aan de VNG voor reguliere en specifieke taken vanuit de integratie-uitkeringen sociaal domein

– 2.100

Verhoogde asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

54.500

Verhoogde asielinstroom vanuit de algemene uitkering

– 54.500

Verhoogde asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

136.000

Groeiopgave Almere naar de algemene uitkering

76

Groeiopgave Almere (decentralisatie-uitkering)

– 76

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering)

1.009

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

39

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16.421

Kracht on tour (decentralisatie-uitkering)

43

MIRT onderzoek A2 (decentralisatie-uitkering)

150

Accres tranche 2016 (algemene uitkering)

88.405

Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

189.826

   

Totaal

448.611

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

255

2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering)

– 80

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

124

4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

8.000

5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

173

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

2.500

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

125

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

3.796

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

56

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

77

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

1.000

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

5.035

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

2.067

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatie-uitkering)

17.625

15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

4.710

16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

1.000

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

250

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.279

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

250

   

Totaal nieuwe mutaties

48.242

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

496.853

Toelichting op de beleidsmutaties

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage vanuit de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de pilot weerbaar opvoeden, 2e fase, aan de gemeenten Roosendaal, Culemborg, Delft en Maastricht.

2) Jeugd (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het HSL–Zuid geluidsproces heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de toezegging gedaan om een bijdrage te leveren voor het aanplanten van bomen in de gemeente Haarlemmermeer.

4) Huisvesting onderwijs ivm asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

Voor de uitvoering van het Uitwerkingsakkoord Asielinstroom op het gebied van tijdelijke extra huisvesting in het voortgezet onderwijs is een regeling getroffen om deze kosten te compenseren.

5) Pilot borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

Drie gemeenten, te weten Westland, Amsterdam en Peel en Maas, die zich hebben gericht op EU-migranten, krijgen een financiële tegemoetkoming via een decentralisatie uitkering. Daarmee wil het Kabinet de kennis van deze gemeenten op dit onderwerp borgen en zet het in op het vertalen van de werkwijze in het reguliere lokale beleid.

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 2,5 miljoen euro uit voor de landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op het bedrijvenpark «Het Klooster» in Nieuwegein. Gezien het cultureel belang van de Hollandse Waterlinie is in dit bedrag eveneens een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begrepen.

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van Programma Beter Benutten aan de gemeente Zwolle ten behoeve van de programma’s Intelligente Transportsystemen (ITS) en Tour de Force.

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft en bijdrage van het lnfrastructuurfonds aan de gemeente Goes t.b.v. A58 Aansluiting Goes.

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage van het Rijk aan de gemeente Waterland inzake het vervolgonderzoek «Marken boven water».

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen een psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van het project «Bevordering arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid» in een viertal gemeenten (Leeuwarden, Nijmegen, Apeldoorn en Leiden).

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

Dit betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken aan de Green deal Rotterdam Climate Initiative (RCI).

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

Dit betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de uitvoeringslasten van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), voor zover dit betrekking heeft op de energie-audit.

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de uitvoering van de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur wordt een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds aan 18 gemeenten verstrekt ten behoeve van de uitrol van publiek

toegankelijke laadinfrastructuur.

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatie-uitkering)

Negen gemeenten in de provincie Groningen die te kampen hebben met de gevolgen van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen nemen deel aan een scholenprogramma gaswinningsgebied. Dit programma richt zich op het aardbevings- en toekomstbestendig maken van 101 schoolgebouwen binnen vijf jaar.

15) Bodemsanering Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

Gemeente Rotterdam ontvangt € 4,71 miljoen vanuit de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor het aanpakken van knelpunten en het verbeteren van de efficiëntie bij de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma gasfabrieken Rotterdam.

16) Innovatieve aanpak energiebesparing gebouwde omgeving (decentralisatie-uitkering)

29 VNG-regio’s hebben een of meerdere voorstellen ingediend met regionale innovatieve aanpakken voor het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft vervolgens deze aanpakken getoetst. Vooralsnog zijn de aanpakken uit 20 regio’s goedgekeurd. Deze 20 regio’s krijgen in 2016 elk € 50.000. De bijdrage zal ter beschikking worden gesteld via een decentralisatie-uitkering aan de trekkende gemeenten.

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

Overboeking in verband met de inschakeling van de gemeente Leiden voor het project Twinning arbeidsbemiddeling op Bonaire. Het Ministerie van BZK investeert gericht in de versterking van het bestuur in Caribisch Nederland. Hiervoor wordt expertise uit het veld ingeschakeld om verbeterstappen te realiseren. De gemeente Leiden is een nadrukkelijke partner die beschikt over specifieke uitvoeringskennis die essentieel is voor de lokale ontwikkeling en om die reden vindt er twinning plaats. Deze gerichte bijdrage heeft tot doel dienstverlening van Bonaire te verbeteren en bij te dragen aan afspraken, onder andere op het gebied van armoedebestrijding, het verbeteren van vraag en aanbod in de arbeidssector en het ontwikkelen van «jobprograms».

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de Basisregistratie Personen hoeven te worden ingeschreven. Er wordt een extra bedrag overgeboekt. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de gemeenten die, na het verstrijken van de deadline voor de Voorjaarsnota, een opvanglocatie hebben geopend of waar een uitbreiding van opvangcapaciteit heeft plaatsgevonden.

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad op middellange termijn (OV SAAL MLT) levert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage via het gemeentefonds voor een goede inpassing van hoogfrequent spoorvervoer in Weesp.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

27.338.731

27.660.937

496.881

28.157.818

           

Uitgaven:

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.711

2.711

0

2.711

           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       

1.

Kosten Waarderingskamer

2.118

2.118

– 14

2.104

           

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

       

1.

Budget A+O-fonds

6.610

6.610

0

6.610

2.

Bijdrage aan VNG

59.941

63.591

1.360

64.951

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

7.464

         

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15.419.045

15.461.509

229.596

15.691.105

2.

Integratie-uitkeringen

1.184.634

1.207.878

0

1.207.878

3.

Decentralisatie-uitkeringen

822.036

940.751

259.411

1.200.162

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

9.835.172

10.008.955

6.500

10.015.455

         

Ontvangsten:

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

         

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

Toelichting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.881.000 te muteren en te brengen op € 28.157.818.000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 496.881.000 dat in tabel B3 is vermeld, is gegeven in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedrag 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

322.206

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

27.660.937

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016

 

448.639

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

255

 

2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering)

– 80

 

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

124

 

4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

8.000

 

5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

173

 

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

2.500

 

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

125

 

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

3.796

 

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

56

 

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

77

 

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

5.035

 

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

2.067

 

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering)

17.625

 

15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

4.710

 

16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

250

 

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.279

 

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

250

 
     

Subtotaal

 

48.242

     

Totaal mutaties verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016

 

496.881

Stand verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016

 

28.157.818

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.104

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

64.951

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.651.038

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.207.875

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.199.915

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein

 

10.015.150

Uitgaven

In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, zijn toegelicht in paragraaf 1.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.853.000 te muteren en te brengen op € 28.198.440.000.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedrag 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

362.856

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

27.701.587

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016

 

448.611

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

255

 

2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering)

– 80

 

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

124

 

4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

8.000

 

5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

173

 

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

2.500

 

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

125

 

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

3.796

 

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

56

 

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

77

 

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

5.035

 

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

2.067

 

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering)

17.625

 

15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

4.710

 

16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

250

 

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.279

 

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

250

 
     

Subtotaal

 

48.242

     

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

496.853

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

28.198.440

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.104

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

64.951

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.691.105

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.207.878

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.200.162

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein

 

10.015.455

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 496.853.000 gemuteerd en gebracht op € 28.198.440.000.

3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B5 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2016.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2016

Ontwerpbegroting 2016:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.374

Wmo

1.138.141

WUW-middelen

2.361

VTH-taken

40.758

Stand ontwerpbegroting 2016

1.184.634

1e suppletoire begroting 2016:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2015

3

Loon- en prijsbijstelling 2016

18.214

Compensatie eigen bijdrage Wmo huishoudelijke verzorging

5.027

Stand 1e suppletoire begroting 2016

1.207.878

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

 
   

2e suppletoire begroting 2016:

 

 

Stand 2e suppletoire begroting 2016

1.207.878

4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het gemeentefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2016.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2016

Ontwerpbegroting 2016:

 

Bedrijventerreinen

522

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bodemsanering

46.242

Eigen kracht

698

Gezond in de stad

19.846

Groeiopgave Almere

7.000

Implementatie Participatiewet

14.000

Jeugd

21.780

Jeugdwerkloosheid

3.500

LHBT emancipatiebeleid

1.210

Maatschappelijke opvang

385.057

Sterke regio's

1.100

Veiligheidshuizen

7.700

Verankering programma verbetering GGZ

125

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Voortijdig schoolverlaters

6.700

Vrouwenopvang

116.851

We can young

205

Wmo

141.000

Stand ontwerpbegroting 2016

822.036

1e suppletoire begroting 2016:

 

Actieplan luchtkwaliteit

7.837

Beter benutten

2.314

Bevolkingsdaling

11.245

Bodemsanering

5.502

Buurtsportcoaches

57.997

Erfgoed en ruimte

369

Faciliteitenbesluit opvangcentra

5.491

Green Deal

55

IPSV

175

Jaarconferentie Techniekpact

40

Kracht on tour

137

LHBT

50

Link2work

75

Nazorg (ex) gedetineerden

41

Nota ruimte

4.750

Ondersteuning raadsman Loppersum

449

Projectstimuleringsregeling V

261

RSP Zuiderzeelijn

6.418

Versterking veiligheidsketen

4.882

Vierkant voor werk

38

Voorschoolse voorziening peuters

10.000

VSV Programmagelden RMC

65

Weerbaar opvoeden

54

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

247

Wmo

223

Stand 1e suppletoire begroting 2016

940.751

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

Actieplan luchtkwaliteit

2.028

Bijdrage expositie The STEC Food Eindhoven

250

Business Marathon Smart Mobility Utrecht

41

Citydeal Warm Welkom Talent Amsterdam

25

Erfgoed en ruimte

39

Faciliteitenbesluit opvangcentra

1.195

Groeiopgave Almere

– 76

Kracht on tour (Goes en Zeist)

43

Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018

2.479

MIRT onderzoek A2

150

RSP Zuiderzeelijn (FlorijnAs Assen)

16.421

Verhoogde asielinstroom

54.500

Verhoogde asielinstroom

136.000

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

1.009

Vrouwenopvang (landelijk netwerk CSG's)

2.100

2e suppletoire begroting 2016:

 

Weerbaar opvoeden

255

Jeugd

– 80

HSL Zuid Geluidsproces

124

Huisvesting Onderwijs Asielinstroom

8.000

Pilot Borging EU migratie

173

Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie

2.500

Beter benutten

125

A58 Aansluiting Goes

3.796

Marken boven water

56

Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid

77

Green deal – Rotterdam Climate Initiative

1.000

Green deal – Laadinfrastructuur

2.067

Scholenprogramma Groningen

17.625

Bodemsanering – Rotterdam

4.710

Innovatieve aanpak energiebesparing

1.000

Twinning arbeidsbemiddeling

250

Faciliteitenbesluit opvangcentra

1.279

OV SAAL MLT Weesp

250

Stand 2e suppletoire begroting 2016

1.200.162