Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 J 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 2

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

INHOUDSOPGAVE

 
       

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

 

2.2

De productartikelen

5

 

2.3

Bijlagen

13

 

A.

Verdiepingsbijlage

13

 

B.

Projectoverzichten

24

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • •  Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen

  Omvang begrotingsartikel

  (stand ontwerpbegroting)

  in € miljoen

  Beleidsmatige mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  Technische mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  < 50

  1

  2

  => 50 en < 200

  2

  4

  => 200 < 1.000

  5

  5

  => 1.000

  5

  5

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 J, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • •  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

1.259,9

1.259,9

         

– mutaties Miljoenennota 2017 (uitkomst 2016)

 

25,2

25,2

         

– mutaties 2e suppletoire begroting

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2016

div.

– 123,1

7,0

2.

Desaldering HWBP-2

1

2,9

2,9

3.

Overboeking naar Provinciefonds

1 en 6

– 20,6

– 20,6

4.

Diverse overboekingen

1, 5, 7 en 6

– 0,2

– 0,2

 

Overige mutaties

 

0,2

0,2

Stand 2e suppletoire begroting

 

1.144,3

1.274,4

1. Saldo 2016

Op het Deltafonds is sprake van een voordelig saldo van € 130,1 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 123,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 7,0 miljoen aan hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Desaldering HWBP-2

De hogere ontvangsten hebben betrekking op de afrekeningen van het project Zettingsvloeiing Spui en het Innovatie project Dijk op Veen 2. De hogere ontvangsten worden toegevoegd aan het HWBP-2.

3. Overboeking naar Provinciefonds

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage van het Rijk aan het project Ooijen Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.

4. Diverse overboekingen

 • • 

  Naar en van het Ministerie van Economische Zaken

  Diverse overboekingen van het van en naar het Ministerie van Economische Zaken voor Koeien en Kansen, Informatiehuis Marien, Inpassingsplan Borssele en windpark Drentse Monden.

 • • 

  Naar RVO

  Via hoofdstuk XII wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het RVO welke de uitvoering verzorgt van de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) loopt via RVO.

 • • 

  Naar Gemeentefonds

  Voor het vervolg onderzoek «Marken boven Water» wordt een bijdrage € 0,1 miljoen geleverd aan de gemeente Waterland via het gemeente fonds.

 • • 

  Naar en van hoofdstuk XII

  Van hoofdstuk XII wordt met name € 0,2 miljoen overgeboekt ten behoeve van (TBES) Toekomstbestendig Ecologisch Systeem.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

1.014.493

1.621.196

– 789.472

– 220.102

611.622

Uitgaven

661.112

681.728

24.035

– 137.028

568.735

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

1.01 Grote projecten waterveiligheid

567.349

605.860

– 156.870

– 43.228

405.762

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

301.396

338.164

– 126.327

– 3.245

208.592

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

5.900

5.295

– 165

468

5.598

1.01.03 Ruimte voor de rivier

227.930

228.859

– 28.992

– 19.795

180.072

1.01.04 Maaswerken

32.123

33.542

– 1.386

– 20.656

11.500

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

84.808

64.184

181.123

– 91.992

153.315

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

27.916

27.844

– 7.875

– 18.152

1.817

1.02.02 Realisatieprogramma

56.892

36.340

188.998

– 73.840

151.498

1.03 Studiekosten

8.955

11.684

– 218

– 1.808

9.658

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

8.955

11.684

– 218

– 1.808

9.658

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.950

187.995

10.564

9.950

208.509

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

152.320

153.544

275

2.934

156.753

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

29.000

29.000

51

0

29.051

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.630

5.451

10.238

7.016

22.705

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,2 miljoen. Een verlaging ad € 35,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, een overboeking naar het Provinciefonds van € 10,5 miljoen en een desaldering van € 2,9 miljoen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 35,6 miljoen. De lagere kasrealisatie heeft betrekking op de projecten:

 • –  Ruimte voor de Rivier (€ 19,8 miljoen): De lagere kasrealisatie in 2016 komt met name
  • 1)  Het versnellen van Fase 2 IJsseldelta. Dit heeft als consequentie dat een deel van de werkzaamheden in fase 1 overbodig zijn, dan wel onderdeel worden van fase 2. Hierdoor verschuift een deel van het werk. Veiligheidsniveau wordt wel gehaald. (omvang van bijstelling is ca € 6,5 miljoen).
  • 2)  Bij het project Hagestein Opheusden is sprake van diverse claims van de opdrachtnemer. De onderhandelingen over de afwikkeling van deze claims zijn gaande waardoor er spanning op de planning is ontstaan. In afwachting van de claim, wordt er niet het gehele bedrag maar een deel betaald (omvang van bijstelling is ca. € 6 miljoen).
  • 3)  Aanvullend zijn er nog enkele kleinere verschuivingen, waarvan vertraging in de uitvoering van Veessen Wapenveld (door discussie met aannemer over claims) de belangrijkste is.
  • 4)  De afrekening in 2015 van Lent is gunstiger uitgevallen dan voorzien. Door onvoorziene teruggave van de BTW compensatie wordt per saldo minder gerealiseerd. (omvang van bijstelling is ca € 5,5 miljoen). Deze zachte meevaller wordt binnen het programma gehouden.
 • –  Zandmaas (€ 9,5 miljoen): Omdat het contract met een van de betrokken externe bureaus vroegtijdig is ontbonden wordt er in 2016 minder gerealiseerd.
 • –  HWBP-2 onvoorzien (€ 5,4 miljoen): De post onvoorzien wordt doorgeschoven naar latere jaren,
 • –  HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 11 miljoen): Dit is een saldo van enerzijds, € 21 miljoen lagere uitgaven omdat de eindafrekening van ZSK West Zeeuws Vlaanderen doorschuift naar 2017. Het project wordt later opgeleverd in verband met geen overeenstemming over afhandeling van een aantal claims. Hiertegenover staan meerkosten waarover wel overeenstemming is deze zijn naar verwachting € 9,6 miljoen.
 • –  Project Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost (€ 6,3 miljoen): Een hogere kasrealisatie ten behoeve van de bevoorschotting (binnen de toegestane 80%-norm).
 • –  Project Ameland Betonblokken (€ 3,8 miljoen): Een hogere kasrealisatie in verband met een door de aannemer gewijzigde uitvoeringsplanning.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen ten laste van artikelonderdeel 01 «Grote projecten waterveiligheid» en € 10,1 miljoen ten laste van artikelonderdeel 02 «Overige projecten waterveiligheid», in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooien Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangsten hebben betrekking op de afrekeningen van het project Zettingvloeiing Spui en het Innovatie project Dijk op Veen 2. De hogere ontvangsten worden toegevoegd aan het HWBP-2.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 92,0 miljoen. Een verlaging ad € 82,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, een overboeking naar het Provinciefonds van € 10,1 miljoen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 70,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 11,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering betreft:

 • –  Project Ambitie Afsluitdijk (€ 8,2 miljoen): Het verzoek van de provincie Friesland (namens de regionale partijen) voor een bijdrage uit de ambitiegelden voor de Vismigratierivier komt later dan verwacht (huidige verwachting december 2016). Dit betekent dat betaling nu voor 2017 wordt voorzien.
 • –  Het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ 3,2 miljoen): Omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd dan vooraf voorzien valt de kasrealisatie in 2016 lager uit.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen ten laste van artikelonderdeel 01»Grote projecten waterveiligheid» en € 10,1 miljoen ten laste van artikelonderdeel 02 «Overige projecten waterveiligheid», in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooien Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.

01.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 10,0 miljoen. Een verhoging ad € 7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en een desaldering van € 2,9 miljoen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 7 miljoen. De hogere ontvangsten betreffen verkoop van vastgoed. Delen van de percelen die verworven zijn, zijn uiteindelijk niet nodig voor de werkzaamheden. Deze overhoeken worden nu weer verkocht.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

De hogere ontvangsten hebben betrekking op de afrekeningen van het project Zettingsvloeiing Spui en het Innovatie project Dijk op Veen 2. De hogere ontvangsten worden toegevoegd aan het HWBP-2.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 238 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt een hogere verplichtingenrealisatie verwacht ad € 17 miljoen ten laste van HWBP-2.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

41.620

40.786

– 82

– 2.255

38.449

Uitgaven

49.603

49.411

– 9.549

– 2.648

37.214

Waarvan juridisch verplicht

 

11%

   

90%

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

47.293

46.748

– 9.583

– 2.648

34.517

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

49

– 49

0

0

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

47.293

46.699

– 9.534

– 2.648

34.517

2.03 Studiekosten

2.310

2.663

34

0

2.697

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.310

2.663

34

0

2.697

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.859

5.839

878

0

6.717

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

4.859

5.839

878

0

6.717

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 2,6 miljoen. Deze in 2016 lagere uitgaven worden veroorzaakt door:

 • –  Luwtemaatregelen Hoornse Hop (€ 1 miljoen): Door een herijking van modelberekeningen vergen de planuitwerking en voorbereiding een langere tijdsduur dan bij de was voorzien.
 • –  Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen): De uitvoeringsplanning van een aantal zoetwatermaatregelen is aangepast op basis van bestuurlijk overleg, hiervoor zijn de benodigde middelen over de jaren geactualiseerd.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 2,3 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutaties.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

     

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

268.257

172.500

21.801

– 8.310

185.991

Uitgaven

206.336

214.939

– 1.335

6.374

219.978

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

3.01 Watermanagement

6.991

7.034

13

 

7.047

3.01.01 Watermanagement

6.991

7.034

13

 

7.047

3.02 Beheer en Onderhoud

199.345

207.905

– 1.348

6.374

212.931

3.02.01 Waterveiligheid

144.666

144.666

716

323

145.705

3.02.02 Zoetwatervoorziening

17.416

17.416

3.484

 

20.900

3.02.03 Vervanging

37.263

45.823

– 5.548

6.051

46.326

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

3.02 Beheer en onderhoud

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 6,4 miljoen. Een verhoging ad € 6,1 als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en overboekingen van voor een bedrag van € 0,3 miljoen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,1 miljoen. Dit saldo wordt veroorzaakt door:

 • –  Project Stuwen in de Lek (€ 7,1 miljoen): In 2016 wordt ten laste van dit project meer gerealiseerd. Dit vloeit met name voort uit de wijze van verdeling van activiteiten (en de hoogte hiervan) over de uitvoeringsjaren. De aannemer heeft hier de vrijheid in.
 • –  Vervanging en renovatie (€ 1,0 miljoen): In 2016 wordt een bedrag van € 1 miljoen doorgeschoven naar latere jaren doordat de integrale opdrachtverlening van V&R tranche 3 heeft langer geduurd dan voorzien. De uitvoering van het onderzoeksprogramma is daardoor later opgestart.

Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen

Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Gaswinning Oppenhuizen, Windenergiegebied Hollandse Kust en voor het opstellen van een inpassingsplan net op zee Borssele en een overboeking van hoofdstuk XII van € 0,2 miljoen ten behoeve van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is betreft het project Stroomlijnen en het project Stuwen in de Lek waar respectievelijk € 5 en 3 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. Ten laste van het project Stuwen in de Lek zijn in 2016 minder verplichtingen aangegaan omdat eind 2015 er naast het hoofdcontract het ook gelukt is een contract voor de bediening te gunnen waarvan de gunning in 2016 voorzien was. De lagere verplichtingenrealisatie op het project stroomlijnen komt doordat er voor de post onvoorzien in 2016 geen verplichtingen zijn aangegaan.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

282.366

280.986

15.298

30

296.314

Uitgaven

270.063

274.517

21.873

30

296.420

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

5.01 Apparaat

214.647

215.481

7.230

40

222.751

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.826

2.398

– 360

 

2.038

5.01.02 Apparaatskosten RWS

212.821

213.083

7.590

40

220.713

5.02 Overige uitgaven

73.279

73.932

– 253

– 10

73.669

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

71.318

71.183

1.042

– 10

72.215

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

2.749

– 1.295

 

1.454

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 17.863

– 14.896

14.896

   

5.03.01 Programmeerruimte

– 17.863

– 14.896

14.896

   

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

   

59.381

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

59.381

   

59.381

Op dit artikel vallen de Overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen de norm bij te verklaren verschillen (zie leeswijzer) en worden derhalve niet nader toegelicht.

Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

1.019.652

1.006.686

13.511

– 20.664

999.533

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

13.511

– 20.664

999.533

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

13.511

– 20.664

999.533

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:

 • – 

  Overboeking naar Provinciefonds

  Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,6 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage aan Ooien Wanssum van het Rijk is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling van de Maaswerken.

 • – 

  Naar en van het Ministerie van Economische Zaken

  Diverse overboekingen van het van en naar het Ministerie van Economische Zaken (per saldo € 0,1 miljoen van het ministerie EZ) voor Koeien en Kansen, Informatiehuis Marien, Inpassingsplan Borssele en windpark Drentse Monden.

 • – 

  Naar RVO

  Via hoofdstuk XII wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het RVO welke de uitvoering verzorgt van de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) loopt via RVO.

 • – 

  Naar Gemeentefonds

  Voor het vervolg onderzoek «Marken boven Water» wordt een bijdrage € 0,1 miljoen geleverd aan de gemeente Waterland via het gemeente fonds.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

17.907

17.993

13.570

– 2.505

11.065

29.058

Uitgaven

24.347

39.306

– 17.378

– 7.531

– 24.909

14.397

Waarvan juridisch verplicht

 

68%

     

93%

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

– 11.024

– 7.101

– 18.125

– 25.226

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

– 11.024

– 7.101

– 18.125

19.101

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

182

 

182

2.262

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

182

 

182

2.262

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

   

995

– 430

565

565

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

   

995

– 430

565

565

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

   

224

 

224

224

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

   

224

 

224

224

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 7,1 miljoen. Dit saldo wordt veroorzaakt door:

 • –  KRW 1e tranche (€ 2,3 miljoen): Lagere kasuitgaven doordat de voorziene risicoreservering dit jaar niet nodig blijkt te zijn.
 • –  KRW 2e en 3e tranche (€ 4,8 miljoen): Lager kasuitgaven met name vanwege een vertraging bij de uitvoering van de planstudie herstel gebied Brunnermond.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 2,1 miljoen direct gerelateerd aan de hierboven toegelichte kasmutatie met betrekking tot de KRW 2een 3e tranche. Daarnaast wordt artikelonderdeel studiekosten waterkwaliteit met € 0,4 miljoen verlaagd in verband met een overboeking naar het RVO welke de uitvoering verzorgt van de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en een overboeking van € 0,1 miljoen aar Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Koeien en Kansen.

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

567.349

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

38.511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

605.860

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

0

0

Kasschuiven Waterveiligheid

0

– 157.689

– 12.656

13.542

16.428

– 5.620

– 84.681

– 87.800

– 59.148

56.283

– 5.842

327.183

       

Prijscompensatie 2016

6.325

819

1.160

1.271

1.151

1.125

86

234

145

334

           

Ruimte voor de Rivier

– 25.448

       

– 25.448

                   

Vrijval HWBP-2

– 327.183

                   

– 327.183

       

Zwakke schakels Petten

– 19.714

               

– 19.714

           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 156.870

– 11.496

14.813

17.579

– 29.943

– 84.595

– 87.566

– 59.003

36.903

– 5.842

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

448.990

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

– 35.618

35.618

                         

Bijdrage aan PF: Ooijen-Wanssum

– 10.544

– 10.544

                           

Ontvangsten HWBP-2

2.934

2.934

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 43.228

35.618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

405.762

409.537

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

84.808

206.164

321.752

383.314

248.140

728.210

498.083

409.706

360.588

410.963

444.865

493.919

403.365

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 20.624

– 2.202

– 811

400

400

400

400

400

400

400

400

8.400

400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

64.184

203.962

320.941

383.714

248.540

728.610

498.483

410.106

360.988

411.363

445.265

502.319

403.765

0

0

Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad

29.800

10.300

   

2.000

2.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

500

   

Basisregistraties ondergrond

0

– 410

                 

410

       

Bijdrage regio Havendammen

6.900

       

6.900

                   

Inpassen minregels prijsbijstelling

0

– 17.863

                   

17.863

     

Inundatieschade Ontpoldering Noordwaard

275

                     

275

     

Kasschuiven

2

188.546

– 11.630

– 38.597

– 37.480

24.690

84.534

70.196

68.579

– 27.589

25.304

– 246.436

– 99.897

– 218

   

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

18.300

                     

18.300

     

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

0

   

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

49.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

     

Maakbare programmering

0

 

– 5.236

– 6.266

– 4.899

– 4.038

 

5.236

6.266

4.899

4.038

         

Ontwerpbureau

0

– 250

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

4.650

– 400

– 400

   

Prijscompensatie 2016

23.107

832

605

731

814

732

2.475

2.665

2.622

2.475

2.747

– 4.817

9.794

1.432

   

Ramingsbijstelling Deltafonds

0

 

– 12.819

– 13.790

– 13.790

– 13.790

– 9.906

– 12.819

– 12.819

– 12.819

– 12.819

14.844

92.577

7.950

   

Risicoreservering BASIS ICT

0

 

– 1.600

               

1.600

       

Subsidieregeling Innovatie Ketenwater

– 32

– 32

                           

Verlenging Deltafonds

                           

374.070

374.070

Vrijval HWBP-2

186.310

     

– 31.812

           

218.122

       

WBI2023

25.000

           

25.000

               

Eenvoudig Beter

0

 

– 19.131

– 9.310

– 1.840

– 1.080

– 120

         

5.401

 

26.080

 

Mutaties Miljoenennota 2017

 

181.123

– 50.211

– 73.132

– 92.907

9.514

73.083

142.378

60.748

– 36.934

15.370

– 15.127

40.413

9.264

400.150

374.070

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

245.307

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

– 81.959

81.959

                         

Bijdrage aan PF: Ooijen-Wanssum

– 10.057

– 10.057

                           

Capaciteitstudie Westerschelde

60

60

                           

Onderzoek Marken boven water

– 36

– 36

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 91.992

81.959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

153.315

235.710

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.955

7.205

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.729

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.684

7.557

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Expertise Centrum Kosten/Baten

100

                     

100

     

Kasschuiven

0

– 218

1.451

580

520

580

500

         

– 3.413

     

NKWK en Ruimtelijke Adaptatie

3.313

                     

3.313

     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 218

1.451

580

520

580

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.466

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

– 1.798

1.798

                         

Onderzoek Marken boven water

– 20

– 20

                           

Bijdrage min. OCW: Klimaatadaptief wonen op Marken

10

10

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 1.808

1.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.658

10.806

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

661.112

598.784

630.689

634.031

524.430

856.719

657.883

545.206

498.767

416.805

444.865

493.919

403.365

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

681.728

596.934

629.878

634.431

524.830

857.119

658.283

545.606

499.167

417.205

445.265

502.319

403.765

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

705.763

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

568.735

656.053

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.950

185.912

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

1.045

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

187.995

186.114

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

0

0

Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad

10.300

10.300

                           

Bijdrage regio Havendammen

6.900

       

6.900

                   

Kasschuiven

0

– 92

92

   

25.448

– 25.448

                 

Prijscompensatie 2016

11.410

356

599

833

787

847

826

1.114

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

   

Ruimte voor de Rivier

– 25.448

       

– 25.448

                   

Vrijval HWBP-2

– 31.812

     

– 31.812

                     

Verlenging Deltafonds

299.256

                         

149.628

149.628

Mutaties Miljoenennota 2017

 

10.564

691

833

– 31.025

7.747

– 24.622

1.114

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

149.628

149.628

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

198.559

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

7.016

– 7.016

                         

Ontvangsten HWBP-2

2.934

2.934

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

9.950

– 7.016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

208.509

179.789

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

47.293

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

46.748

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen

– 87

– 87

                           

Kasschuiven

0

– 4.536

– 7.118

6.817

530

2.863

5.870

     

– 4.426

         

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

9.000

   

8.137

863

                     

Markermeer

– 49

– 49

                           

Prijscompensatie 2016

374

71

52

73

59

61

58

                 

Subsidieregeling innovatie KRW

– 4.982

– 4.982

                           

Zoetwatermaatregelen

– 4.210

   

– 1.215

– 1.165

– 1.765

– 65

                 

Zoetwatervoorziening

4.426

                 

4.426

         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 9.583

– 7.066

13.812

287

1.159

5.863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

37.165

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening

0

– 2.648

2.648

                         

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 2.648

2.648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

34.517

39.576

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.310

2.235

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

353

– 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.663

2.185

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven

0

– 15

– 140

150

200

200

50

     

– 445

         

Markermeer

49

49

                           

Zoetwatermaatregelen

4.210

   

1.215

1.165

1.765

65

                 

Zoetwatervoorziening

445

                 

445

         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

34

– 140

1.365

1.365

1.965

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.697

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.697

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.603

46.229

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.411

46.179

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

39.862

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

37.214

41.621

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

4.859

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

5.839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desaldering KRW

864

864

                           

Desaldering

1

1

                           

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

3.000

   

3.000

                       

Prijscompensatie 2016

19

13

 

6

                       

Mutaties Miljoenennota 2017

 

878

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

6.717

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

6.717

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

6.991

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

43

29

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.034

7.018

7.017

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

0

0

Prijscompensatie 2016

170

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

13

   

Verlening Deltafonds

13.658

                         

6.829

6.829

Mutaties Miljoenennota 2017

 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

13

6.829

6.829

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

 

0

                             
 

0

                             

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

199.345

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

8.560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

207.905

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

0

0

Bijdrage min EZ: Arcadis

134

134

                           

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

3.451

3.451

                           

Bijdrage min EZ: The Ocean Cleanup

300

300

                           

Kasschuiven

0

– 5.625

29.319

16.476

19.121

15.292

– 10.841

10.321

– 14.430

– 33.693

– 20.294

– 13.293

7.427

220

   

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

– 55.000

           

– 55.000

               

Omzetting kerntaken Basis ICT RWS

– 12.400

 

– 1.300

– 1.100

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

   

Prijscompensatie 2016

3.625

392

320

304

301

211

244

272

297

252

310

241

247

234

   

Verlenging Deltafonds

446.416

                         

223.208

223.208

Zwakke schakels Petten

19.714

               

19.714

           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.348

28.339

15.680

18.422

14.503

– 11.597

– 45.407

– 15.133

– 14.727

– 20.984

– 14.052

6.674

– 546

223.208

223.208

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

206.557

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging

0

6.051

– 6.051

                         

Bijdrage min EZ: Gaswinning Oppenhuizen

12

12

                           

Bijdrage min EZ: net op zee Hollandse Kust (zuid)

36

36

                           

Bijdrage min EZ: Windenergiegebied Hollandse Kust

30

30

                           

Van Hoofdstuk XII: Omgevingsvisie

35

35

                           

Van Hoofdstuk XII: Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

150

150

                           

Bijdrage min EZ: Inpasssingsplan Borssele

60

60

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

6.374

– 6.051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

 

212.931

156.384

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.

 

206.336

141.085

148.223

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv.

 

214.939

141.114

148.251

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

 

213.604

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 B&O en verv.

 

219.978

163.415

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

215.481

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

0

0

Bijdrage min EZ: Arcadis

10

10

                           

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

1.112

1.112

                           

Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren

1.380

1.380

                           

Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Verkoopactiviteiten RBV

5.676

 

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

   

CAO Loonakkoord 2015

17.797

1.561

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

   

Loonbijstelling 2016

36.197

2.892

2.778

2.818

2.787

2.762

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

   

Maakbare programmering

0

 

5.236

6.266

4.899

4.038

 

– 5.236

– 6.266

– 4.899

– 4.038

         

Omzetting kerntaken Basis ICT RWS

12.400

 

1.300

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

   

Ontwerpbureau

5.050

250

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

   

Prijscompensatie 2016

4.895

425

412

417

412

408

352

345

350

353

355

355

355

356

   

Staf deltacommissaris

– 400

– 400

                           

Verlenging Deltafonds

427.364

                         

213.682

213.682

Mutaties Miljoenennota 2017

 

7.230

11.952

12.827

11.324

10.434

6.348

1.105

80

1.450

2.313

6.351

6.351

6.352

213.682

213.682

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

222.711

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

Bijdrage min EZ: Gaswinning Oppenhuizen

5

5

                           

Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden

35

35

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

222.751

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.932

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

0

0

Bijdrage min EZ: Aardbevingsbestendigheid

904

904

                           

Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren

– 48.000

 

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

   

Evaluatie Deltaprogramma

– 130

– 130

                           

Prijscompensatie 2016

1.707

158

138

138

138

125

125

126

126

126

127

127

131

122

   

Staf deltacommissaris

– 1.185

– 1.185

                           

Verlenging Deltafonds

119.964

                         

59.982

59.982

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 253

– 3.862

– 3.862

– 3.862

– 3.875

– 3.875

– 3.874

– 3.874

– 3.874

– 3.873

– 3.873

– 3.869

– 3.878

59.982

59.982

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.679

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Marien

90

90

                           

CPB/KIRE

– 100

– 100

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.669

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 17.863

0

0

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.764

245.860

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.967

– 806

– 258

0

0

0

0

0

0

0

0

– 8.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 14.896

– 806

– 258

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

124.764

245.860

0

0

Basisregistraties ondergrond

– 410

0

                 

– 410

       

Desaldering

1

1

                           

Expertise Centrum Kosten/Baten

– 100

                     

– 100

     

Inpassen minregels prijsbijstelling

0

17.863

                   

– 17.863

     

Inundatieschade Ontpoldering Noordwaard

– 275

                     

– 275

     

Kasschuif Deltafonds

0

 

– 150.000

   

150.000

                   

Kasschuiven

– 2

– 4.592

806

258

   

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

– 74.954

78.487

– 2

   

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

– 18.300

                     

– 18.300

     

MIRT onderzoek Waterkwaliteit

– 4.975

– 4.975

                           

NKWK en Ruimtelijke Adaptatie

– 3.313

                     

– 3.313

     

Ontwerpbureau

– 5.050

                   

– 5.050

       

Prijscompensatie 2016

2.141

         

1

1

1

1

1

7.630

– 6.991

1.497

   

Ramingsbijstelling Deltafonds

– 153.828

                   

– 27.663

– 105.396

– 20.769

   

Risicoreservering BASIS ICT

0

 

1.600

               

– 1.600

       

Staf deltacommissaris

1.585

1.585

                           

Subsidieregeling Innovatie Ketenwater

32

32

                           

Subsidieregeling innovatie KRW

4.982

4.982

                           

Verlenging Deltafonds

839.006

                         

419.503

419.503

Vrijval HWBP-2

109.061

                   

109.061

       

WBI2023

– 25.000

         

0

– 25.000

               

Zoetwatervoorziening

– 4.871

                 

– 4.871

         

Eenvoudig Beter

– 37.151

                     

– 5.401

 

– 31.750

 

Mutaties Miljoenennota 2017

 

14.896

– 147.594

258

0

150.000

0

– 25.000

0

0

– 4.871

7.014

– 79.152

– 19.274

387.753

419.503

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

407.810

517.050

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

274.517

272.919

276.445

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

399.810

517.050

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

296.390

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

296.420

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 12.966

– 5.877

170

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

0

0

Afsluitdijk Verzorgingsplaatsen A7/fietspad

19.500

     

2.000

2.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

500

   

Basisregistraties ondergrond

– 410

– 410

                           

Bijdrage min EZ: Aardbevingsbestendigheid

904

904

                           

Bijdrage min EZ: Arcadis

144

144

                           

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

4.563

4.563

                           

Bijdrage min EZ: The Ocean Cleanup

300

300

                           

Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen

– 87

– 87

                           

Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Grote wateren

– 46.620

1.380

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

   

Bijdrage min Wonen en Rijksdienst: Verkoopactiviteiten RBV

5.676

 

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

473

   

CAO Loonakkoord 2015

17.797

1.561

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

1.353

   

Evaluatie Deltaprogramma

– 130

– 130

                           

Kasschuif Deltafonds

0

 

– 150.000

   

150.000

                   

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

– 55.000

   

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

– 5.500

     

Loonbijstelling 2016

36.197

2.892

2.778

2.818

2.787

2.762

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

   

Prijscompensatie 2016

32.080

2.394

2.149

2.172

2.202

1.995

2.646

2.646

2.646

2.646

2.646

2.646

2.646

2.646

   

Ramingsbijstelling Deltafonds

– 153.828

 

– 12.819

– 13.790

– 13.790

– 13.790

– 9.906

– 12.819

– 12.819

– 12.819

– 12.819

– 12.819

– 12.819

– 12.819

   

Uitvoeringsbesluit Blankenburgverbinding

– 1.148

               

– 1.148

           

Eenvoudig Beter

– 37.151

 

– 19.131

– 9.310

– 1.840

– 1.080

– 120

             

– 5.670

 

Verlenging Deltafonds

2.295.292

                         

1.147.646

1.147.646

Mutaties Miljoenennota 2017

 

13.511

– 179.197

– 25.784

– 16.315

134.213

– 10.284

– 12.077

– 13.077

– 14.225

– 13.077

– 13.077

– 13.077

– 9.077

1.141.976

1.147.646

Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Bijdrage aan min EZ: Koeien en Kansenproject

– 130

– 130

                           

Bijdrage aan PF: Ooijen-Wanssum

– 20.601

– 20.601

                           

Bijdrage min EZ: Gaswinning Oppenhuizen

17

17

                           

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Marien

90

90

                           

Bijdrage min EZ: Inpasssingsplan Borssele

60

60

                           

Bijdrage min EZ: net op zee Hollandse Kust (zuid)

36

36

                           

Bijdrage min EZ: Windenergiegebied Hollandse Kust

30

30

                           

Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden

35

35

                           

Capaciteitstudie Westerschelde

60

60

                           

Omgevingsvisie/ Bijdrage aan RWS

35

35

                           

CPB/KIRE

– 100

– 100

                           

Onderzoek Marken boven water

– 56

– 56

                           

Bijdrage min. OCW: Klimaatadaptief wonen op Marken

10

10

                           

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

150

150

                           

Subsidie IGRAC

– 300

– 300

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 20.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

22.217

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

15.009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

37.226

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Desaldering KRW

1.088

1.088

                           

Kasschuiven Waterkwaliteit

0

– 12.160

– 935

990

– 1.348

– 13.552

– 20.879

7.284

5.000

5.000

5.704

7.500

17.396

     

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

– 6.000

   

– 5.137

– 863

                     

Prijscompensatie 2016

1.115

48

47

63

98

127

118

104

100

100

101

105

104

     

Uitvoeringsbesluit Blankenburgverbinding

– 1.148

               

– 1.148

           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 11.024

– 888

– 4.084

– 2.113

– 13.425

– 20.761

7.388

5.100

3.952

5.805

7.605

17.500

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

26.202

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

0

– 7.101

7.101

                         

Mutaties Najaarsnota 2016

 

– 7.101

7.101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

19.101

31.951

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.130

3.276

767

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 50

– 2.998

1.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.080

278

1.978

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven

0

177

0

– 1.211

1.034

0

                   

Prijscompensatie 2016

50

5

1

1

3

40

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

182

1

– 1.210

1.037

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.262

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.262

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven

0

– 3.980

995

995

995

995

                   

MIRT onderzoek Waterkwaliteit

4.975

4.975

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

995

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

995

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan min EZ: Koeien en Kansenproject

– 130

– 130

                           

Subsidie IGRAC

– 300

– 300

                           

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

565

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

24.347

29.014

37.949

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

39.306

26.016

39.160

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

29.459

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

21.928

33.225

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desaldering KRW

224

224

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

2

1

199

199

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

209

212

2.470

2.467

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

4

4

45

45

     

afrondingen

– 1

 

1

1

     

Programma

214

217

2.715

2.712

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

214

217

         

Ruimte voor de Rivier

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

180

200

2.362

2.362

     

afrondingen

             

Programma

180

200

2.362

2.362

     

Begroting (DF 1.01.03)

180

200

         

Maaswerken

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

2

2

151

151

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

10

30

397

407

2017/2020

2017/2020

1

afrondingen

             

Programma

12

32

548

558

     

Begroting (DF 1.01.03)

12

32

         
 • 1.  Het projectbudget van Ooijen-Wanssum is met € 10,1 miljoen verlaagd in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage aan Ooijen Wanssum van het Rijk is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.

Realisatieprogramma waterveiligheid

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

         

2020

 

HWBP Rijksprojecten

3

4

601

601

     

HWBP Waterschapsprojecten

106

106

4.171

4.171

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

7

5

78

78

     
               

Deltafaciliteit Deltares

   

26

26

 

2013

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

8

10

191

191

 

2018

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

16

15

1.166

1.166

     

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

   

25

25

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

7

5

815

815

 

2018

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

4

6

869

869

 

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

 

3

18

18

 

2019

 

afrondingen

 

2

         

Programma

151

156

7.960

7.960

     

Begroting (DF 1.02.02)

151

226

         

Overprogrammering (-)

 

70

         

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

7

     

Ambitie Afsluitdijk

14

14

     

Gebonden

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

111

121

   

1

Projecten Oost-Nederland

         

Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)

121

121

 

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

 

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

7

6

 

2018

 

Bestemd

14

14

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

276

285

     

Begroting DF 1.02.01

276

285

     
 • 1.  Het projectbudget van Ooijen-Wanssum is met € 10,5 miljoen verlaagd in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De bijdrage aan Ooijen Wanssum van het Rijk is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

0

0

70

70

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

29

29

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

1

2

17

17

2020

2020

 

Zoetwatermaatregelen

4

6

137

137

     

Afrondingen

1

           

Programma

35

37

300

300

     

Begroting (DF 2.02.02)

35

37

         

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

15

15

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

25

25

     

Begroting DF 2.02.01

25

25

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

9

11

41

40

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

10

15

569

575

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

19

26

610

615

     

Begroting DF 7.01.01

19

26

         

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

2010

2010

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

1

1

8

8

2015

2015

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Natuurcompensatie Perkpolder

   

3

3

2015

2015

 

afrondingen

             

Totaal programma

2

2

36

36

     

Begroting DF 7.02.01

2

2