Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting EZ en DGF 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

34620 XIII STB 2017 62

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 34 620 XIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven te Wassenaar,, 25 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Art

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2esuppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.109.867

4.894.512

6.783.470

14.246.853

405.704

– 3.428.541

– 3.673.667

– 9.859

56.181

                     
 

Beleidsartikelen

9.729.624

4.514.269

6.750.944

14.160.628

319.479

– 3.429.991

– 3.623.365

40.443

60.826

11

Goed functionerende economie en markten

183.401

184.622

59.934

1.354

1.354

55.100

7.506

7.901

– 8.956

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

3.332

2.579

4.175

24.074

703

– 424

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.110

265.166

61.952

765.603

– 1.097

– 343

15.986

22.042

1.993

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.432.919

1.820.326

6.386.411

13.140.940

65.540

– 3.597.000

– 3.785.320

– 12.540

– 10.383

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

     

98.900

98.900

 

– 18.459

– 18.459

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

13.199

5.111

– 9.023

107.700

106.604

78.467

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

– 2.665

– 2.665

 

11.047

11.105

0

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

– 6.181

– 9.602

18.300

12.173

– 3.793

11.763

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

146.146

159.359

98.800

1.928

– 73.120

– 11.634

                     
 

Niet-beleidsartikelen

380.243

380.243

32.526

86.225

86.225

1.450

– 50.302

– 50.302

– 4.645

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

– 11.758

– 11.758

1.450

47.681

47.681

– 4.645

41

Nominaal en Onvoorzien

 

97.983

97.983

 

– 97.983

– 97.983

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

32.996

33.718

– 722

5.567

5.567

0

     

Dienst ICT Uitvoering

204.200

203.700

500

41.000

41.000

0

     

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

300.228

300.397

– 169

25.548

25.033

515

8.135

5.278

2.857

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

445.450

445.450

0

27.897

27.897

0

27.691

27.691

0

Totaal

982.874

983.265

– 391

100.012

99.497

515

35.826

32.969

2.857

Bedragen x € 1.000

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

5.572

5.000

0

0

   

Dienst ICT Uitvoering

40.300

25.000

300

0

   

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

41.752

17.715

– 4.472

9.539

3.065

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

11.950

0

0

8.553

5.000

0

Totaal

99.574

47.715

4.772

18.092

8.065

0

Wijziging begrotingsstaat van Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 

– 8.802

– 8.802

– 10.599

 

Subtotaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 

– 8.802

– 8.802

– 10.599

                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

         

13.360

     
 

Subtotaal

0

0

0

0

0

13.360

0

0

0

                     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016

                 
 

Totaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

13.360

– 8.802

– 8.802

– 10.599