Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

9. JAARVERANTWOORDING BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN PER 31 DECEMBER 2016

Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

A – Realisatie agentschappen 2016 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moeder-

departement (EZ)

Bijdrage overige

departe-menten

Bijdrage

derden

Overige

baten

Totale

baten

Agentschap Telecom

16.487

425

21.173

233

38.318

Dienst ICT Uitvoering

221.689

31.264

891

 

253.844

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

141.146

80.378

95.052

16.811

333.387

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

338.928

120.940

42.245

13.785

515.898

Totaal

718.250

233.007

159.361

30.829

1.141.447

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2016) Bedragen x € 1.000
 

Realisatie

Agentschap Telecom

17.516

art. 11 Goed functionerende economie en markten

14.570

art. 12 Een sterk innovatievermogen

235

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.711

Dienst ICT Uitvoering

221.689

art. 11 Goed functionerende economie en markten

7.544

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

0

art. 40 Apparaat

55.228

Bijdrage agentschappen en diensten

158.917

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

142.771

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

676

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

152.451

art. 18 Natuur en Regio

9.856

art. 16 BTW-compensatie

– 5.300

af: Bijzondere baten

– 14.912

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

363.365

art. 11 Goed functionerende economie en markten

1.143

art. 12 Een sterk innovatievermogen

54.949

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

33.328

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

44.400

art. 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

150

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

148.985

art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.242

art. 18 Natuur en Regio

47.144

art. 19 Toekomstfonds

6.847

art. 40 Apparaat

25.177

Subtotaal

745.341

af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU

– 158.917

Totale bijdrage EZ-begroting

586.424

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Agentschap Telecom (AT)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 1,0 mln ten opzichte van van tabel A komt door het boeken van de bijdrage huisvesting € 0,3 mln als compensatiebedrag in de kosten, het project GDI waar een bedrag van € 0,6 mln wordt doorgeschoven naar boekjaar 2017 en verder zijn enkele kleine balansmutaties verwerkt € 0,1 mln.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 1,6 mln ten opzichte van van tabel A komt omdat voor een totaal bedrag van € 1,4 mln aan compensatie voor niet kostendekkende tarieven in beleidsartikel 16 is verwerkt, dat reeds in 2015 aan de NVWA is toegezegd. Voorts is sprake van (balans)mutaties, die per saldo € 0,2 mln bedragen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De bijdragen aan RVO.nl op de beleidsartikelen (€ 363,4 mln) zijn € 24,4 mln hoger dan de gerealiseerde omzet moederdepartement 2016 van RVO.nl (€ 338,9 mln). Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de bijdrage is verantwoord onder omzet derden (€ 16,1 mln SNL, dit betreft de provinciale bijdrage) en de bijzondere baten (€ 13 mln). Daarnaast is een bedrag van € 2,9 mln van de bijdrage een vereffening van een sinds 2015 openstaande vordering. Het resterende verschil van € 7,6 mln zal in 2017 verrekend worden met de EZ-opdrachtgevers.