Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap NVWA per 31 december 2016

Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

(4)

 

Vastgestelde begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Realisatie 2015

Baten

       

Omzet moederdepartement

125.425

141.146

15.721

128.935

Omzet overige departementen

78.813

80.378

1.565

81.334

Omzet derden

90.740

95.052

4.312

93.913

Rentebaten

50

0

– 50

1

Vrijval voorzieningen

0

1.899

1.899

345

Bijzondere baten

5.200

14.912

9.712

9.421

Totaal baten

300.228

333.387

33.159

313.949

         

Lasten

       

Apparaatskosten

285.347

312.680

27.333

313.182

Personele kosten

187.421

199.434

12.013

205.135

Waarvan eigen personeel

174.353

182.996

8.643

187.864

Waarvan externe inhuur

13.068

16.438

3.370

17.271

Waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

Materiële kosten

97.926

113.246

15.320

108.047

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan SSO's

31.218

41.780

10.562

37.399

Waarvan overige materiële kosten

66.708

71.466

4.758

70.648

Rente lasten

320

281

– 39

340

Afschrijvingskosten

14.230

9.805

– 4.425

9.682

Immaterieel

6.201

3.275

– 2.926

4.316

Materieel

8.029

6.530

– 1.499

5.366

Overige lasten

500

340

– 160

1.467

Dotatie voorzieningen

500

340

– 160

1.467

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

300.397

323.106

22.709

324.671

Saldo van baten en lasten

– 169

10.281

10.450

– 10.722

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 15,7 mln hoger dan begroot. Dit is vooral het gevolg van extra budget voor het opdrachtenpakket (€ 8 mln) en compensatie voor te lage facturabiliteit als gevolg van de reistijd-werktijd problematiek retributies (€ 9,6 mln). Deze bijdragen vormen onderdeel van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Voorts is looncompensatie 2016 (€ 1,1 mln) en aanvullende compensatie retributies kleine slagers (€ 0,2 mln) toegekend. Anderzijds vindt vooral de ICT-modernisering later plaats dan bij het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA) was voorzien (– € 2,9 mln). Ten slotte werd een beperkt aantal werkzaamheden niet gerealiseerd (– € 0,3 mln).

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2015

Advies & vertegenwoordiging

6.905

9.037

2.132

7.282

Communicatie

1.118

1.542

424

1.218

Incident- & crisismanagement

2.935

5.069

2.134

4.460

Inlichtingen & opsporing

11.685

13.045

1.360

10.871

Kennis & Expertise

2.385

3.468

1.083

3.076

Klantinteractie & dienstverlening

6.262

7.377

1.115

6.848

Laboratoriumonderzoek

2.832

3.454

622

3.311

Toezicht

73.380

72.259

– 1.121

76.356

Overig

17.923

25.895

7.972

15.513

Totaal

125.425

141.146

15.721

128.935

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen is € 1,6 mln hoger dan begroot. Door werkzaamheden omtrent vogelpest AI is de omzet Diergezondheidsfonds (DGF) bijna € 0,3 mln hoger dan begroot. De overige stijging heeft betrekking op een hogere bijdrage van VWS voor bestrijding van exotische muggen (€ 0,6 mln), loonbijstelling 2016 (€ 0,6 mln), een aanvullende opdracht e-sigaret voor (€ 0,7 mln) en realisatie van uitbesteed onderzoek uit doorschuif 2015 (€ 1 mln). Anderzijds is sprake van enige vertraging in de realisatie van uitbesteed onderzoek 2016 (– € 1,6 mln).

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2015

Advies & vertegenwoordiging

2.109

2.605

496

2.528

Communicatie

428

503

75

445

Incident- & crisismanagement

1.025

893

– 132

1.020

Inlichtingen & opsporing

1.527

2.024

497

1.642

Kennis & Expertise

3.469

4.535

1.066

4.301

Klantinteractie & dienstverlening

6.748

6.349

– 399

6.830

Laboratoriumonderzoek

10.729

9.474

– 1.255

9.852

Toezicht

40.938

43.857

2.919

41.759

Overig

11.840

10.137

– 1.703

12.957

Totaal

78.813

80.378

1.565

81.334

Omzet derden

De omzet derden is € 4,3 mln hoger dan begroot door hogere opbrengsten uit retributies bij de NVWA (€ 5,0 mln). Dit wordt veroorzaakt door de tariefstijging die per 1 mei 2016 is doorgevoerd en een toename van de marktvraag. Daar staat tegenover dat de retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (– € 0,6 mln) en overige baten derden ((inter)nationale projecten) (– € 0,1 mln) lager uitvallen.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft vrijval van de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen (€ 0,4 mln) en de voorziening reorganisatie (€ 0,1 mln). De vrijval voorziening leegstand gebouwen (€ 1,4 mln) wordt in verband met de overeengekomen terugbetaalverplichting verrekend met de eigenaar.

Bijzondere baten

De bijzondere baten vallen € 9,7 mln hoger uit dan begroot. Dit komt in de eerste plaats door een aanvullende bijdrage van EZ ter compensatie van de hogere kosten van ICT-beheer (€ 6,2 mln), die onderdeel vormt van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Voorts is sprake van enkele meevallers, namelijk ruim (€ 0,8 mln) als vergoeding voor remplaçanten in 2016 ter vervanging van medewerkers die al in 2015 gebruik hadden gemaakt van de stimuleringsregeling in het kader van de Rijksbrede Van Werk Naar Werk-regeling (VWNW) 9. Daarnaast is van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een eenmalige korting (€ 2,1 mln) op de gebruikersvergoeding specialties (laboratoria) voor 2016 ontvangen, alsmede (€ 0,8 mln) in verband met de invoering van het masterplan huisvesting. Daar staan enkele kleine tegenvallers tegenover (– € 0,2 mln).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De kosten van eigen personeel zijn € 8,6 mln hoger dan begroot. Dit komt vooraldoor de stijging van de loonkosten (€ 7,9 mln) als gevolg van de hogere bezetting die mogelijk is gemaakt door de extra bijdrage van het moederdepartement om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33) en de verwerking van de CAO-stijging. Voorts is sprake van een toename van de reservering voor verlofuren als gevolg van de wijziging vakantierechten op grond van het Sectoroverleg Rijk (€ 1,7 mln) en kosten van de VWNW-regeling (€ 0,3 mln) na saldering met de van EZ ontvangen vergoeding voor remplaçanten ter vervanging van medewerkers die in 2016 gebruik hebben gemaakt van de stimuleringspremie. Daar tegenover staan enkele meevallers bij de overige personeelskosten (– € 1,3 mln).

De kosten voor inhuur externen zijn € 3,4 mln hoger dan begroot. Dit betreft de uitvoering van primaire werkzaamheden, noodzakelijke tijdelijke specialistische ondersteuning bij verbetering van de bedrijfsvoering en uitvoering van het PvA (Blik op 2017).

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn € 15,3 mln hoger dan begroot.

De bijdrage aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) stijgt met € 10,6 mln ten opzichte van de begroting door een stijging kosten DICTU (€ 8 mln) en huurkosten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 2,6 mln).

De stijging van de overige materiële kosten van € 4,7 mln heeft zich enerzijds voorgedaan bij huisvestingskosten (€ 2,1 mln), overige algemene kosten (€ 1,7 mln) en de inzet van practitioners (€ 3,6 mln). Anderzijds zijn de kosten onder andere lager bij de overige specifieke kosten (– € 1,5 mln), uitbesteed onderzoek (– € 0,5 mln), bureaukosten (– € 0,1 mln) en inzet KDS (– € 0,6 mln).

Rentelasten

De rentelasten vallen als gevolg van lagere investeringen en de lage rentetarieven bijna € 0,1 mln lager uit dan begroot.

Afschrijvingskosten

De immateriële afschrijvingskosten vallen € 2,9 mln lager uit als gevolg van vertraagde systeemontwikkeling van «Blik op 2017» het ICT-deel van het verbeterplan «NVWA 2020».

De materiële afschrijvingskosten zijn € 1,5 mln lager dan begroot met name door vertraagde en lagere investeringen in dienstauto’s.

Dotatie voorzieningen

Door lagere claims is bijna € 0,2 mln minder gedoteerd aan de voorziening Claims, geschillen en rechtsgedingen.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat is € 10,3 positief. Dat is € 10,5 mln meer dan in de begroting was voorzien. Het positieve resultaat wordt allereerst veroorzaakt door incidentele meevallers op het gebied van huisvesting en van de VWNW-regeling. Daarnaast zijn de salariskosten door verjonging van het medewerkersbestand achtergebleven bij de gerealiseerde productie, die substantieel hoger is dan begroot als gevolg van het toegekende extra budget om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Ten slotte zijn ook de afschrijvingskosten voor dienstauto’s lager uitgevallen.

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

ACTIVA

   

Immateriële vaste activa

15.238

10.660

Materiële vaste activa

   

Verbouwingen

4.669

4.362

Installaties en inventarissen

9.850

9.246

Vervoermiddelen

20.022

18.554

Vlottende activa

   

Voorraden

1.013

997

Debiteuren

13.103

12.685

Overige vorderingen en overlopende activa

9.635

7.887

Liquide middelen

64.362

69.145

Totaal activa

137.892

133.536

     

PASSIVA

   

Eigen vermogen

   

Exploitatiereserve1

5.191

14.779

Onverdeeld resultaat

10.281

– 10.722

Voorzieningen

6.010

11.810

Langlopende schulden

   

Leningen bij Ministerie van Financiën

31.688

32.985

Kortlopende schulden

   

Crediteuren

8.938

13.304

Overige verplichtingen en overlopende passiva

75.784

71.380

Totaal passiva

137.892

133.536

Noot 1: Exploitatiereserve voor resultaatbestemming.

Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

Kerndepartement

127

85

Nationaal Coördinator Groningen

19

0

RVO.nl

40

20

Ministerie van BZK

33

95

Ministerie van Defensie

1

3

Ministerie van Financiën

0

466

Ministerie van IenM

22

52

Ministerie van OCW

0

2

Ministerie van Sociale zaken

2

0

Ministerie van VenJ

0

2

Ministerie van VWS

2

33

Derden

16.245

14.789

Totaal debiteuren

16.491

15.547

Voorziening dubieuze debiteuren

(3.388)

(2.862)

Totaal debiteuren

13.103

12.685

Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

Kerndepartement

1.323

2.346

RVO.nl

1.294

1.026

NCG Groningen

190

0

Ministerie van BZK

22

0

Ministerie van IenM

158

0

Ministerie van SZW

158

0

Ministerie van VWS

0

2

Ministerie van VenJ

0

31

Derden

6.490

4.482

Totaal nog te ontvangen

9.635

7.887

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

Kas

1

2

Rekening-courant Ministerie van Financiën

64.361

69.143

Totaal liquide middelen

64.362

69.145

Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen einde boekjaar 2016 bedraagt € 15,5 mln. Dit is 5,1% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, terwijl maximaal 5% is toegestaan. Het eigen vermogen is derhalve € 0,3 mln te hoog. Uiterlijk bij eerstvolgende suppletoire wet zal worden aangegeven hoe dit is hersteld.

Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

1

Eigen vermogen per 01/01

10.248

2.666

4.057

2

Saldo van baten en lasten

– 7.582

– 10.722

10.281

3

Directe mutaties in het eigen vermogen:

     
 

3a Uitkering aan moederdepartement

0

0

0

 

3b Bijdrage moederdepartement ter versterking eigen vermogen

0

12.112

1.134

 

3c Overige mutaties

0

1

0

4

Eigen vermogen per 31/12

2.666

4.057

15.472

Omzet

290.457

304.182

316.576

Vermogensplafond (5% van gemiddeld 3 jaar)

13.486

14.298

15.187

Het deel van de loon- en prijsbijstelling 2016 (€ 1,1 mln) dat niet in het jaarplan is meegenomen is door de eigenaar gedoteerd aan het eigen vermogen (EV) van de NVWA.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

 

1-1-2016

     

31-12-2016

Claims, geschillen en rechtsgedingen

779

340

138

382

599

Leegstand / afkoop gebouwen

9.320

0

3.297

1.422

4.601

Reorganisatiekosten

1.644

0

804

62

778

Personele kosten (regulier)

67

0

2

33

32

Totaal

11.810

340

4.241

1.899

6.010

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

In het afgelopen jaar is aan de voorziening claims en geschillen ruim € 0,3 mln gedoteerd. De vrijval en onttrekkingen bedroegen samen € 0,5 mln. Het saldo van deze voorzieningen ad € 0,6 mln is op dit moment voldoende om aan de eventuele betaalverplichting van de lopende claims te voldoen.

Voorziening leegstand gebouwen

In 2016 is de verbouwing van het pand in Zwijndrecht afgerond. De laboratoriaruimten zijn geschikt gemaakt voor kantoor en deels verhuurd aan twee inspectiediensten. De kosten voor deze verbouwing zijn deels gefinancierd uit de betreffende voorziening € 2,4 mln, de overige kosten zijn door het RVB gefinancierd. Daarnaast is de hogere huurlast dan begroot voor 2016 € 0,9 mln onttrokken aan deze voorziening. Voor de toekomstige verplichtingen is een bedrag benodigd van € 4,6 mln. Het resterende bedrag van de voorziening € 1,4 mln is vrijgevallen via het resultaat en wordt in verband met de terugbetaalverplichting, met de eigenaar verrekend.

Voorziening reorganisatie

Ultimo 2016 is de hoogte van de voorziening reorganisatie opnieuw berekend om verwachte kosten van salaris-/WW- en materiële kosten van herplaatsingskandidaten voor de komende periode te financieren. Dit heeft geleid tot een onttrekking voor salarisbetalingen van € 0,8 mln en een vrijval van bijna € 0,1 mln.

Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

Dictu

2.944

5.864

Ministerie van BZK

2.261

886

Ministerie van Financiën

214

35

Ministerie van SZW

125

23

Ministerie van VenJ

0

59

Ministerie van VWS

195

493

Derden

3.199

5.944

Totaal crediteuren

8.938

13.304

Overige verplichtingen en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

2016

2015

Kerndepartement

13.244

8.576

Ministerie van VWS

1.744

1.297

Ministerie van Financiën

14.059

11.461

Ministerie van SZW

0

65

Ministerie van VenJ

38

0

Ministerie van IenM

42

0

Ministerie BZK

796

24

Ministerie BuZa

0

156

Ministerie van OCW

0

29

Dictu

354

0

NCG Groningen

400

0

RVO.nl

863

0

RIVM

1.568

0

Derden

42.676

49.772

Totaal nog te betalen

75.784

71.380

Kasstroomoverzicht over 2016 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016 + stand depositorekeningen

35.346

69.145

33.799

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

329.322

 
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

 

– 319.246

 

2.

Totaal operationele kasstroom

2.509

10.076

7.567

 

Totaal investeringen (–/–)

– 29.305

– 19.267

10.038

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.360

2.505

1.145

3.

Totaal investeringskasstroom

– 27.945

– 16.762

11.183

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

1.134

1.134

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 12.447

– 14.110

– 1.663

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

16.355

14.879

– 1.476

4.

Totaal financieringskasstroom

3.908

1.903

– 2.005

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.818

64.362

50.544

Toelichting op kasstromen

Algemene grondslagen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de rekening-courant met het Ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding) en het kasgeld van de NVWA. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Rekening-courant RHB

Het saldo op de rekening-courant RHB per 1 januari is € 33,8 mln hoger dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van gewijzigde inzichten in 2014 omtrent de afkoop van het laboratorium te Groningen en Zwijndrecht. Het is voordeliger de huurcontracten uit te dienen. Daarnaast heeft in 2015 een dotatie van € 12,1 mln aan het eigen vermogen plaatsgevonden.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is € 7,6 mln hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten (€ 4,4 mln), een dotatie aan het eigen vermogen (€ 1,1 mln) en een positiever resultaat dan verwacht (€ 10,3 mln) en anderzijds door een afname van de overige balansposities zoals onder anderen de voorzieningen en crediteuren (– € 8,2 mln).

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom is € 11,2 mln lager dan begroot. Dit komt door vertraging in de investeringen van met name systeemontwikkeling in het kader van het PvA (€ 10,0 mln) en meer desinvesteringen in verband met de vervanging van dienstauto’s (€ 1,2 mln).

In totaal is voor € 19,3 mln geïnvesteerd waarvan in systeemontwikkeling (€ 7,9 mln), vervanging van dienstauto’s (€ 7,5 mln), verbouwingen (€ 1 mln), inventaris (€ 1,5 mln), laboratoriumapparatuur (€ 1,3 mln), machines en buitendienstmaterialen en in overige hardware (€ 0,1 mln).

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom valt € 2 mln lager uit dan begroot. Dit is het gevolg van een eenmalige storting ter versterking van het eigen vermogen door de eigenaar (€ 1,1 mln), hogere aflossing op de leningen met name door vervroegde aflossing oude leningen (– € 1,6 mln) en een lager bedrag aan afgeroepen leningen (– € 1,5 mln).

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2016
 

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Gemiddelde Kostprijs (€/uur)

94,13

95,6

96,32

98,64

98,06

Tarieven

         

Index 2012 = € 94,07 = 100

100,06

101,62

102,39

104,86

104,25

Omzet per productgroep (€ mln)

         

Advies en Vertegenwoordiging

7,6

8,5

10,0

11,9

9,5

Communicatie

1,3

1,6

1,7

2,0

1,5

Incident en crisismanagement

5,2

6,3

5,5

6,0

4,0

Inlichtingen en opsporing

11,8

12,2

12,5

15,1

13,2

Kennis en expertise

9,2

9,1

8,1

8,9

7,0

Klantinteractie en dienstverlening

20,9

22,0

24,4

24,4

24,3

Laboratoriumonderzoek

16,5

20,7

18,7

17,6

19,8

Toezicht

149,4

168,4

178,8

179,7

185,2

Fte

         
Aantal Fte (exclusief externe inhuur)1

2.163

2.229

2.438

2.480

2.237

Verhouding Fte direct/indirect (excl. externe inhuur)

1.733/430

1.842/387

1.950/488

1.984/496

1.760/477

Personeelskosten per fte2

70.143

74.217

72.149

73.382

72.374

Saldo van baten en lasten

         

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0,20%

– 2,50%

– 3,40%

3,08%

– 0,06%

Kwaliteit

         
Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen3

64%

71%

73%

79%

95%

Tijdig betaalde facturen (<30 dagen)

n.v.t.

n.v.t.

95%

95%

95%

Noot 1: Dit betreft de gemiddelde bezetting in fte in 2016. Ultimo 2016 is het aantal 2.471 fte.

Noot 2: Met personeelskosten worden de salariskosten bedoeld. De stijging is het gevolg van de nieuwe cao, de hogere reservering voor verlofuren en de kosten voor VWNW-medewerkers.

Noot 3: Momenteel zit het klantcontactcentrum op een tijdig afhandelingspercentage van ca. 79%. Een verbetering met 6% ten opzichte van 2015. De consument krijgt na 6 weken een tussentijdse terugkoppeling. De meeste informatieverzoeken kunnen zelfstandig door het klantcontactcentrum worden afgewikkeld, daar kent de tijdige afhandeling een score van 96%. In het geval van een klacht of melding wordt dit verzoek binnen het betreffende domein door de deskundige afgehandeld. In nauwe samenwerking met de toezichtdivisies en vanuit NVWA 2020 wordt eraan gewerkt om de doorlooptijd terug te dringen. De verbetering in 2016 is hieraan toe te schrijven. De verwachting is dat met de invoering van verbeterde processen en nieuwe ICT-ondersteuning toegewerkt kan worden naar een tijdig afhandelingspercentage van 95% voor alle informatieverzoeken, klachten en meldingen.

Noot 9: De van EZ ontvangen vergoeding voor remplaçanten 2016 ter vervanging van medewerkers die in 2016 gebruik hebben gemaakt van de stimuleringspremie, is gesaldeerd met de personeelskosten (€ 0,356 mln).