Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang met het beleid

De Waterwet voorziet in een zogenaamde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds rechtmatig uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Als het voornemen bestaat om een investering te doen vanwege de waterveiligheid, en daarbij tevens maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur dan moeten de kosten die gepaard gaan met de aspecten die geen betrekking hebben op waterveiligheid gedekt worden door bijdragen uit een of meer andere Hoofdstukken van de rijksbegroting of van eventuele derden. Zodra concrete projectvoorstellen met bijdragen van andere partijen zijn om via het experimenteerartikel te realiseren, kan nadere uitwerking worden gegeven aan toepassing van dit experimenteer artikel, zoals verzocht in de motie Jacobi (Kamerstukken II 2011–2012 27 625, nr. 261).

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

   

30.000

       

Uitgaven

   

30.000

       

4.01 Experimenteerprojecten

   

30.000

       

4.01.01 Experimenteerprojecten

   

30.000

       

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

             

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

             

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

Er zijn in 2016 op dit artikel geen middelen beschikbaar gesteld vanuit andere begrotingen en verantwoord.