Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2016 van het Deltafonds

Saldibalans per 31 december 2016 van het Deltafonds (DF) (bedragen x € 1.000)

Activa:

         

Passiva:

       
     

31-12-2016

 

31-12-2015

       

31-12-2016

 

31-12-2015

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

1.147.373

1.165.466

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.274.408

1.224.849

3)

Liquide middelen

0

0

             

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8)

Kas-transverschillen

0

0

             
 

Subtotaal

1.147.373

1.165.466

   

Subtotaal

1.274.408

1.224.849

9)

Openstaande rechten

0

 

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

1.607

1.549

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

1.607

1.549

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

542.500

610.241

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

542.500

610.241

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

788.946

866.068

 

14)

Andere verplichtingen

788.946

866.068

15

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Sluitrekening IenM

127.036

59.384

   

Sluitrekening IenM

0

0

 

Afrondingsverschil

0

0

   

Afrondingsverschil

1

1

 

Totaal

2.607.462

2.702.708

   

Totaal

2.607.462

2.702.708

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een Minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extracomptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

1.607

Op termijn opeisbaar

0

Geconditioneerd

0

Totaal

1.607

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1.607

Overig

0

Totaal

1.607

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)

Tot en met 2014

59.658

2015

129.503

2016

353.339

Totaal

542.500

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

540.118

Overig

2.382

Totaal

542.500

Toelichtingen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de rijkswateren zijn vanuit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het programma Ruimte voor de Rivier staan voor ruim € 540 miljoen aan voorschotten open. Zo ontvingen onder andere het waterschap Rivierenland circa € 117 miljoen, het waterschap Hollandse Delta ruim € 67 miljoen, het waterschap Vallei en Veluwe circa € 65 miljoen, het Wetterskip Fryslan ruim € 53 miljoen, het Hoogheemraadschap (HHR) Hollands Noorderkwartier ruim € 44 miljoen, het waterschap Noorderzijlvest ruim € 39 miljoen, het waterschap Groot Salland ruim € 39 miljoen en het HHR van Schieland en de Krimpenerwaard ruim € 30 miljoen. Afwikkeling zal vermoedelijk in in de jaren 2017/2021 plaatsvinden.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

 

610.241

In 2016 vastgelegde voorschotten

 

357.310

In 2016 afgerekende voorschotten

 

– 425.051

Verdeeld naar jaar van betaling:

   

2014 en eerder

– 134.167

 

2015

– 128.205

 

2016

– 162.679

 

Openstaand per 31 december 2016

 

542.500

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

866.068

Aangegaan in 2016

1.070.251

Tot betaling gekomen in 2016

– 1.147.373

Openstaand per 31 december 2016

788.946

Toelichtingen

Conform deze toelichting worden de negatieve bijstellingen niet separaat in de toelichting op de saldibalans weergegeven. Overigens worden omvangrijke negatieve bijstellingen op de verplichtingen wel toegelicht bij de financiële toelichting van het beleidsartikel waar de negatieve bijstelling betrekking op heeft.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

In het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het MIRT Projectenboek, welke jaarlijks als bijlage bij de begroting Infrastructuurfonds wordt uitgebracht. In het kader van de NUBBBV zijn de bestuurlijke afspraken geïnventariseerd voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Soms zijn bestuurlijke afspraken enkel samenwerkingsafspraken, soms in meer of mindere mate concrete afspraken over te realiseren projecten of beleidsdoelstellingen, waarvoor het financieel belang nog niet is gekwantificeerd, ofwel sprake is van een raming, dan wel een maximum of van een zeker bedrag. Gezien de bestuurlijke toezeggingen in financiële termen in hardheid verschillen zijn deze niet optelbaar. Hierdoor is geen totaalbedrag aan bestuurlijke toezeggingen te geven. Indien sprake is van een zekere hardheid – en bovendien juridisch gebonden – worden deze toezeggingen als aangegane verplichting in de financiële administratie opgenomen.

Sluitrekening IenM (XII)

Deze balansregel dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.