Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op het gebied van zoetwatervoorziening is het beleid gericht op een duurzame zoetwatervoorziening die economisch doelmatig is. De uitvoering is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van tekorten. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en gebruikers. Het Ministerie van IenM werkt samen deze partijen in het Deltaprogramma Zoetwater. De maatregelen die in uitvoering worden genomen staan in het Deltaplan Zoetwater.

In periodes van ernstig watertekort (in droge zomers) wordt water verdeeld op basis van een verdringingsreeks.

Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De waterkwaliteit maatregelen in het hoofdwatersysteem die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden op artikel 7 van het deltafonds verantwoord.

Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal waterbeleid) op de begroting van Hoofdstuk XII.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (bedragen x € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Verplichtingen

 

32.340

3.870

6.319

45.088

41.620

3.468

1

Uitgaven

 

46.278

4.626

8.336

33.918

49.603

– 15.685

 

2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

 

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

     

0

0

0

0

 

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

0

0

0

0

 

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

     

6.727

31.830

47.293

– 15.463

2

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

     

1.231

0

0

0

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

     

5.496

31.830

47.293

– 15.463

 

2.03 Studiekosten

 

5.048

3.191

1.609

2.088

2.310

– 222

 

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

     

1.609

2.088

2.310

– 222

 

2.03.02 Overige studiekosten

 

0

0

0

0

0

0

 

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

     

2.219

6.716

4.859

1.857

 

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

     

2.219

6.716

4.859

1.857

3

2.09.02 Overige ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

 

Financiële toelichting

 • Ad 1)  Onder andere een administratieve correctie op het project Haringvliet de Kier leidt tot een hogere verplichting in 2016 op het investeren in zoetwatervoorziening.
 • Ad 2)  Het saldo zoetwatermaatregelen werd veroorzaakt door budgetoverheveling naar het Ministerie van BZK voor zoetwatermaatregelen in uitvoering bij Provincies (€ – 7 miljoen) en door vertragingen op de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer, Irenesluis (€ – 3 miljoen) en luwtemaatregelen Hoornse Hop (€ – 5 miljoen).
 • Ad 3)  In 2016 zijn hogere ontvangsten gerealiseerd (€ 1,9 miljoen) voor zoetwatervoorzieningen. De Europese Rekenkamer heeft een audit uitgevoerd bij het project Perkpolder zodat perkpolder officieel subsidiabel is gebleven. De ontvangst was voor 2015 ingepland, maar is pas in 2016 ontvangen.

2.01 Aanleg waterkwantiteit

Motivering

Er worden op dit artikelonderdeel in 2016 geen projecten verantwoord.

2.02 Overige waterinvesteringen Zoetwatervoorziening

Motivering

Het betreft projecten die de zoetwatervoorziening bevorderen en de kwaliteit waarborgen.

Producten

Verkenningen en Planuitwerkingen

Het verkenningen- en planuitwerkingsprogramma dient om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde op het gebied van Waterbeheer te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering. Op dit artikelonderdeel worden diverse projecten en programma’s verantwoord die zich in de MIRT-verkenningen en planuitwerkingsfase bevinden.

Roode Vaart

De rijksbijdrage van € 9,5 miljoen voor het project Roode Vaart is opgenomen voor de uitvoering van de motie Holtackers/Jacobi (Kamerstukken II 2011–2012 27 625 nr. 276). Regionale partijen (waterschap Brabantse Delta, de provincie Zeeland, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk) hebben voor de uitvoering in november 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Moerdijk is trekker van het project. In 2016 zijn belangrijke stappen gezet voor realisatie van het project zoals vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en verwerving van vastgoed. De verwachting is dat in 2017 gestart wordt met de realisatiefase.

Projectoverzicht bij 2.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

 

Planning

   

     

PB of TB

 

Openstelling

Projectomschrijving

Begroting 2016

Huidig

Begroting 2016

Huidig

Begroting 2016

Huidig

Verplicht

           

Verplicht

           

Projecten Nationaal

           

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

14

15

       

Projecten Zuid-Nederland

           

Roode Vaart

10

10

       

Bestemd

 

0

       

           

afrondingsverschillen

           

Totaal programma planuitwerking en verkenning

24

25

0

0

   

Begroting DF 2.02.01

24

25

       

Realisatieprogramma Zoetwatervoorziening

Dit artikelonderdeel geeft inzicht in de stand van zaken van diverse projecten en programma’s op het gebied van zoetwatervoorziening die zich in de fasen van realisatie bevinden. De andere waterkwaliteitsprojecten worden verantwoord op artikel 7 van het Deltafonds.

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (2.02.02) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

2016

   

2016

 

2016

   

Projecten Zoetwatervoorziening

               

Projecten Nationaal

               

Innovatie KRW

0

0

0

75

70

   

1

Projecten Zuidwest-Nederland

               

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

29

28

– 1

76

76

2018

2018

2

Overige projecten

               

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

6

1

– 5

8

17

2020

2020

3

Zoetwatermaatregelen

13

2

– 11

144

137

 

2021

4

Afrondingen

– 1

1

2

– 1

       

Programma

47

32

– 15

302

300

     

Begroting (DF 2.02.02)

47

32

– 30

         

Toelichting:

 • Ad 1)  De subsidieregeling Innovatie Kaderrichtlijn Water is afgerond. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen dan begroot.
 • Ad 2)  De lagere realisatie is het gevolg van vertraging bij de aanbesteding van de realisatie van vier zoutmeetscheepjes, welke eind 2016 geplaatst zouden worden. Dit is doorgeschoven naar begin 2017.
 • Ad 3)  De reden voor een lagere realisatie is de stopzetting van de planuitwerking van de luwtemaatregelen Hoornse Hop. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat het uitvoeren van de plannen voor de Hoornse Hop niet de gewenste verbetering van het ecologisch systeem oplevert in het Markermeer. In het Bestuurlijk Overleg MIRT in oktober 2016 is het besluit genomen om de planuitwerking stop te zetten en opnieuw een verkenning te starten naar kansrijke ecologische maatregelen.
 • Ad 4)  Het saldo zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het Ministerie van BZK voor zoetwatermaatregelen in uitvoering bij Provincies (€ – 7 miljoen) en door vertragingen op de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis (€ – 3 miljoen).

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

De partijen, die samen de Luwtemaatregel Hoornse Hop financieren (IenM, EZ, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland), hebben in 2016 besloten dat de planfase wordt stopgezet, omdat recent is gebleken dat de luwtemaatregelen, zoals beschreven in de verkenning, niet de verwachte effecten zullen opleveren. Er wordt een nieuwe verkenning uitgevoerd naar alternatieve manieren om een bijdrage te leveren aan de ecologische doelstellingen voor het Markermeer–IJmeer.

Besluitvorming over een mogelijke volwaardige alternatieve maatregel (in ecologische en recreatieve zin) vindt begin 2017 plaats.

Zoetwatermaatregelen

In 2016 is door RWS gewerkt aan Slim Watermanagement, Waterbeschikbaarheid en is een plan van aanpak opgesteld voor de verkenning Bypass Irenesluizen.

Slim Watermanagement heeft als doel het (zoet)watertekort en de wateroverlast te verminderen door de beschikbare capaciteit van het (Nederlandse) watersysteem beter en duurzamer te benutten. Het is daarmee een optimalisatie van het operationeel waterbeheer.

Het project Waterbeschikbaarheid brengt de beschikbaarheid van zoetwater in beeld. Het gaat daarbij om de waterbeschikbaarheid, uitgedrukt in kwantiteit en bijhorende kans van voorkomen voor zowel de huidige situatie als bij verschillende (klimaat)scenario’s. Het doel is te komen tot heldere en transparante afspraken met onttrekkers en gebruikers over de waterbeschikbaarheid en over mogelijke optimalisaties daarin.

De zoetwaterinlaat bij Gouda is een belangrijke aanvoerroute voor o.a. het Westland. Bij opdringend zout water bij lage afvoeren via het Amsterdam-Rijnkanaal kan extra water naar de Randstad worden geleid. De capaciteit van deze route wordt vergroot door een bypass bij de Irenesluizen.

2.03 Studiekosten

Motivering

Dit betreft enerzijds studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en anderzijds de overige studiekosten op het gebied van zoetwatervoorziening.

Producten

Studie- en onderzoekskosten Deltaprogramma

Hieronder vallen studie- en onderzoekskosten ten behoeve van het Deltaprogramma (MIRT Onderzoeken). Het Deltaprogramma is een programma van maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities gericht op de lange termijn veiligheid en zoetwatervoorziening van Nederland. De onderstaande onderdelen hebben vooral betrekking op zoetwatervoorziening.

 • •  Zoetwatervoorziening: het zorgen voor de benodigde kennis om de adaptatiepaden zoals beschreven in het Deltaprogramma voor zoetwater verder te onderbouwen en te ontwikkelen ten behoeve van een strategie voor de beschikbaarheid van zoetwater vanwege klimaatverandering en de ontwikkeling in de zoetwatervraag. In 2016 is de kennisagenda van Deltaprogramma Zoetwater geactualiseerd. Hierin staan de onderzoeken beschreven die worden geprogrammeerd en in de periode 2017–2018 worden uitgevoerd.
 • •  IJsselmeergebied: vanwege klimaatverandering en daarmee samenhangende vraagstukken van waterveiligheid en veranderende zoetwatervraag, is een flexibeler peilbeheer nodig en wordt gestreefd naar een meer flexibele inrichting van het watersysteem. Daartoe wordt een nieuw peilbesluit opgesteld (2015–2017). Friesland voert tussen vanaf 2017 een MIRT-verkenning uit naar maatregelen voor de aanpak van erosie aan de Friese kust. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen waarbij de samenhang met het project nieuw peilbesluit wordt bewaakt.
 • •  Luwtemaatregel Hoornse Hop: De partijen, die samen de Luwtemaatregel Hoornse Hop financieren (IenM, EZ, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland), hebben besloten dat de planfase wordt stopgezet, omdat recent is gebleken dat de luwtemaatregelen, zoals beschreven in de verkenning, niet de verwachte effecten zullen opleveren. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar alternatieve manieren om een bijdrage te leveren aan de ecologische doelstellingen voor het Markermeer–IJmeer. Besluitvorming over een mogelijke volwaardige alternatieve maatregel (in ecologische en recreatieve zin) vindt in 2017 plaats.