Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016

34725 IIA 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 3

17 mei 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

139.579

139.579

5.154

7.611

7.611

– 882

– 2.529

– 2.529

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

13.061

13.061

79

127

127

118

149

149

0

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

29.396

29.396

86

44

44

0

769

769

0

3

Wetgeving/controle TK

97.421

97.421

4.966

4.108

4.108

– 1.000

– 119

– 119

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.482

1.482

23

0

0

0

4

4

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.781

– 1.781

0

3.332

3.332

0

– 3.332

– 3.332

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

144.661

144.661

4.272

140.972

143.442

5.232

– 3.689

– 1.219

960

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

13.337

13.337

197

11.732

11.771

198

– 1.605

– 1.566

1

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

30.209

30.209

86

31.243

31.292

33

1.034

1.083

– 53

3

Wetgeving/controle TK

101.410

101.410

3.966

96.927

99.309

5.001

– 4.483

– 2.101

1.035

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.486

1.486

23

1.070

1.070

0

– 416

– 416

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.781

– 1.781

0

0

0

0

1.781

1.781

0