Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016

34725 IIA 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijkbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

In 2016 is € 1,6 mln. minder uitgegeven en minder verplichtingen aangegaan.

Toelichting

De onderuitputting is grotendeels het gevolg van de werkkostenregeling. Daarnaast is onder andere onderuitputting ontstaan bij de uitbesteding advisering/opdrachtverlening en EU Voorzitterschap.

Beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud leden Tweede Kamer en Europees parlement

In 2016 is € 1,1 mln. meer uitgegeven en zijn er voor € 1 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

De stijging in de verplichting en uitgaven kent de volgende oorzaken: de eindheffing van de werkkostenregeling en de doorwerking van de wijzigingen in de CAO Rijk naar de wet op de Schadeloosstelling die hieraan gekoppeld is.

Beleidsartikel 3 Wetgeving en Contole Tweede Kamer

In 2016 is € 2,1 mln. minder uitgegeven en zijn er voor € 4,5 mln. minder verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 1 mln. meer aan ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

De onderuitputting op de uitgaven en de verplichtingen is het gevolg dat er geen parlementaire onderzoeken (artikel 3.2) en minder publicaties (artikel 3.3) hebben plaatsgevonden. Er zijn minder verplichtingen aangegaan voor wijzigingen in de projectuitvoering voor de Dienst Automatisering. Tevens zijn er € 1 mln. meer aan ontvangsten gerealiseerd, incidentele meerinkomsten uit het restaurant en voor de doorbelaste kosten voorzitterschap EU.