Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016

34725 J 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 3

17 mei 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds, voor het jaar 2016.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (Slotwet)(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.014.493

661.112

186.950

606.703

20.616

1.045

– 1.009.574

– 112.993

20.514

611.622

568.735

208.509

531.871

587.938

208.776

– 79.751

19.203

267

2

Investeren in zoetwatervoorziening

41.620

49.603

4.859

– 834

– 192

980

– 2.337

– 12.197

878

38.449

37.214

6.717

45.088

33.918

6.716

6.639

– 3.296

– 1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

268.257

206.336

 

– 95.757

8.603

 

13.491

5.039

 

185.991

219.978

 

187.652

210.854

 

1.661

– 9.124

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

                                   
52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

282.366

270.063

 

– 1.380

4.454

 

15.328

21.903

 

296.314

296.420

 

295.552

295.574

 

– 762

– 846

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.019.652

   

– 12.966

   

– 7.153

   

999.533

   

999.533

     

7

Investeren in waterkwaliteit

17.907

24.347

 

86

14.959

 

11.065

– 17.378

224

29.058

21.928

224

10.090

19.090

 

– 18.968

– 2.838

– 224

                                       
 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

– 10.941

– 972.027

– 115.626

14.463

1.161.434

1.144.275

1.214.983

1.070.253

1.147.374

1.215.025

– 91.181

3.099

42

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

59.381

         

59.381

   

59.384

   

3

 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

48.440

– 972.027

– 115.626

14.463

1.161.434

1.144.275

1.274.364

1.070.253

1.147.374

1.274.409

– 91.181

3.099

45

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

               

– 130.089

   

–.130.089

   

–.127.035

   

3.054

 

Totaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

508.818

48.440

48.440

– 972.027

– 115 626

– 115.626

1.161.434

1.144.275

1.144.275

1.070.253

1.147.374

1.147.374

– 91.181

3.099

3.099

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Noot 2: Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen