Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016

34725 J 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 4

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

3

       

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

2.2

De productartikelen

4

2.3

Bijlagen

10

 

A.

Verdiepingsbijlage

10

 

B.

Projectoverzichten

21

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

 • •  Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen

  Omvang begrotingsartikel

  (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

  Beleidsmatige mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  Technische mutaties

  (ondergrens in € miljoen)

  < 50

  1

  2

  => 50 en < 200

  2

  4

  => 200 < 1.000

  5

  5

  => 1.000

  5

  5

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 • •  In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
 • •  Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64 en Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

1.259,9

1.259,9

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

1.144,3

1.274,4

         

– mutaties Slotwet 2016

       
         

Kaderrelevante mutaties

       

1.

Saldo 2016

div.

3,1

 

Realisatie2016

 

1.147,4

1.274,4

Toelichting

 • 1.  De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van ca. € 3,1 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 3,1 miljoen hogere uitgaven. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 130 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2016 ca. € 127 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

1.014.493

1.621.196

611.622

– 79.751

531.871

Uitgaven

661.112

681.728

568.735

19.203

587.938

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

1.01 Grote projecten waterveiligheid

567.349

605.860

405.762

26.329

432.091

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

301.396

338.164

208.592

21.154

229.746

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

5.900

5.295

5.598

– 580

5.018

1.01.03 Ruimte voor de rivier

227.930

228.859

180.072

1.923

181.995

1.01.04 Maaswerken

32.123

33.542

11.500

3.832

15.332

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

84.808

64.184

153.315

– 5.507

147.808

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

27.916

27.844

1.817

358

2.175

1.02.02 Realisatieprogramma

56.892

36.340

151.498

– 5.865

145.633

1.03 Studiekosten

8.955

11.684

9.658

– 1.619

8.039

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

8.955

11.684

9.658

– 1.619

8.039

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.950

187.995

208.509

267

208.776

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

152.320

153.544

156.753

1

156.754

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

0

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

29.000

29.000

29.051

3

29.054

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.630

5.451

22.705

263

22.968

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de verwerking van het saldo 2016 in de Eerste suppletoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64)

Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken.

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • •  Houtribdijk (– € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in maart 2017 verwacht.
 • •  HWBP-2 (€ 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt waardoor de verplichting reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (– € 21 miljoen) en diverse kleinere bijstellingen binnen HWBP-2.
 • •  Zandmaas (€ 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats van 2017.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

41.620

40.786

38.449

6.639

45.088

Uitgaven

49.603

49.411

37.214

– 3.296

33.918

Waarvan juridisch verplicht

 

11%

90%

   

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

47.293

46.748

34.517

– 2.687

31.830

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

49

0

0

0

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

47.293

46.699

34.517

– 2.687

31.830

2.03 Studiekosten

2.310

2.663

2.697

– 609

2.088

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.310

2.663

2.697

– 609

2.088

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.859

5.839

6.717

– 1

6.716

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

4.859

5.839

6.717

– 1

6.716

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.

Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 71).

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

268.257

172.500

185.991

1.661

187.652

Uitgaven

206.336

214.939

219.978

– 9.124

210.854

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

3.01 Watermanagement

6.991

7.034

7.047

 

7.047

3.01.01 Watermanagement

6.991

7.034

7.047

 

7.047

3.02 Beheer en Onderhoud

199.345

207.905

212.931

– 9.124

203.807

3.02.01 Waterveiligheid

144.666

144.666

145.705

1

145.706

3.02.02 Zoetwatervoorziening

17.416

17.416

20.900

 

20.900

3.02.03 Vervanging

37.263

45.823

46.326

– 9.125

37.201

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen).

Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact op de betaaltermijnen.

Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege het opschuiven van duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)

Verplichtingen

Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico’s voorgedaan die zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico’s hebben geleid tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.

Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

         

Uitgaven

         

Waarvan juridisch verplicht

         

4.01 Experimenteerprojecten

         

4.01.01 Experimenteerprojecten

         

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

         

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

         

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

282.366

280.986

296.314

– 762

295.552

Uitgaven

270.063

274.517

296.420

– 846

295.574

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

5.01 Apparaat

214.647

215.481

222.751

– 383

222.368

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.826

2.398

2.038

– 383

1.655

5.01.02 Apparaatskosten RWS

212.821

213.083

220.713

 

220.713

5.02 Overige uitgaven

73.279

73.932

73.669

– 463

73.206

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

71.318

71.183

72.215

– 1

72.214

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.961

2.749

1.454

– 462

992

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 17.863

– 14.896

     

5.03.01 Programmeerruimte

– 17.863

– 14.896

     

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

59.381

3

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

59.381

59.381

3

59.384

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Ontvangsten

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

1.006.686

999.533

 

999.533

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

Verplichtingen

17.907

17.993

29.058

– 18.968

10.090

Uitgaven

24.347

39.306

21.928

– 2.838

19.090

Waarvan juridisch verplicht

 

68%

93%

   

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

19.101

– 2.784

16.317

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

22.217

37.226

19.101

– 2.784

16.317

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

2.262

231

2.493

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

2.130

2.080

2.262

231

2.493

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

   

565

– 285

280

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

   

565

– 285

280

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

   

224

– 224

 

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

   

224

– 224

 

Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het Infrafondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 2de en 3de tranche (€ 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde partijen is bereikt.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

567.349

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

38.511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

605.860

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 156.870

– 11.496

14.813

17.579

– 29.943

– 84.595

– 87.566

– 59.003

36.903

– 5.842

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

448.990

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 43.228

35.618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

405.762

409.537

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

4.356

– 4.356

                         

Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever

0

21.973

– 21.973

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

26.329

– 26.329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

432.091

383.208

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

84.808

206.164

321.752

383.314

248.140

728.210

498.083

409.706

360.588

410.963

444.865

493.919

403.365

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 20.624

– 2.202

– 811

400

400

400

400

400

400

400

400

8.400

400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

64.184

203.962

320.941

383.714

248.540

728.610

498.483

410.106

360.988

411.363

445.265

502.319

403.765

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

181.123

– 50.211

– 73.132

– 92.907

9.514

73.083

142.378

60.748

– 36.934

15.370

– 15.127

40.413

9.264

400.150

374.070

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

245.307

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 91.992

81.959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

153.315

235.710

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

– 5.507

5.507

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 5.507

5.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

147.808

241.217

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.955

7.205

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.729

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.684

7.557

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 218

1.451

580

520

580

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.466

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 1.808

1.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.658

10.806

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

– 1.619

1.619

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 1.619

1.619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

8.039

12.425

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

661.112

598.784

630.689

634.031

524.430

856.719

657.883

545.206

498.767

416.805

444.865

493.919

403.365

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

681.728

596.934

629.878

634.431

524.830

857.119

658.283

545.606

499.167

417.205

445.265

502.319

403.765

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

705.763

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

568.735

656.053

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Realisatie Inv. in waterveiligheid

 

587.938

636.850

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.950

185.912

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

1.045

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

187.995

186.114

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

10.564

691

833

– 31.025

7.747

– 24.622

1.114

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

149.628

149.628

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

198.559

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

9.950

– 7.016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

208.509

179.789

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid

0

267

– 267

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

267

– 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

208.776

179.522

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

47.293

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

46.748

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 9.583

– 7.066

13.812

287

1.159

5.863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

37.165

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 2.648

2.648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

34.517

39.576

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening

0

– 2.687

2.687

                         
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

– 2.687

2.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

31.830

42.263

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.310

2.235

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

353

– 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.663

2.185

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

34

– 140

1.365

1.365

1.965

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.697

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.697

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening

0

– 609

609

                         
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

– 609

609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.088

2.654

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.603

46.229

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

49.411

46.179

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

39.862

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

 

37.214

41.621

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening

 

33.918

44.917

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

4.859

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

5.839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

878

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

6.717

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

6.717

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening

0

– 1

1

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

6.716

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

6.991

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

43

29

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.034

7.018

7.017

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

13

6.829

6.829

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

 

0

                             
 

0

                             
 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.047

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

199.345

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

8.560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

207.905

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.348

28.339

15.680

18.422

14.503

– 11.597

– 45.407

– 15.133

– 14.727

– 20.984

– 14.052

6.674

– 546

223.208

223.208

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

206.557

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

6.374

– 6.051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

 

212.931

156.384

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging

0

– 3.348

3.348

                         

Stuwen in de Nederrijn-Lek

0

– 5.776

5.776

                         
 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

– 9.124

9.124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

 

203.807

165.508

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.

 

206.336

141.085

148.223

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv.

 

214.939

141.114

148.251

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

 

213.604

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 B&O en verv.

 

219.978

163.415

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Realisatie B&O en verv.

 

210.854

172.539

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

215.481

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

7.230

11.952

12.827

11.324

10.434

6.348

1.105

80

1.450

2.313

6.351

6.351

6.352

213.682

213.682

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

222.711

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

222.751

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

– 383

383

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 383

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

222.368

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.932

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 253

– 3.862

– 3.862

– 3.862

– 3.875

– 3.875

– 3.874

– 3.874

– 3.874

– 3.873

– 3.873

– 3.869

– 3.878

59.982

59.982

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.679

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.669

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

– 463

463

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 463

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

73.206

64.166

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 17.863

0

0

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.764

245.860

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

2.967

– 806

– 258

0

0

0

0

0

0

0

0

– 8.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 14.896

– 806

– 258

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

124.764

245.860

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

14.896

– 147.594

258

0

150.000

0

– 25.000

0

0

– 4.871

7.014

– 79.152

– 19.274

387.753

419.503

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             
 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

407.810

517.050

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

274.517

272.919

276.445

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

399.810

517.050

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

296.390

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

296.420

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

295.574

134.261

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding voordelig saldo 2015

0

3

– 3

                         
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

3

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

59.384

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

   

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 12.966

– 5.877

170

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

13.511

– 179.197

– 25.784

– 16.315

134.213

– 10.284

– 12.077

– 13.077

– 14.225

– 13.077

– 13.077

– 13.077

– 9.077

1.141.976

1.147.646

Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 20.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.006.686

897.048

928.293

954.710

858.650

1.200.553

1.092.350

948.328

1.040.472

1.039.837

1.036.283

1.026.254

1.004.598

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.020.197

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

 

999.533

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

22.217

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

15.009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

37.226

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 11.024

– 888

– 4.084

– 2.113

– 13.425

– 20.761

7.388

5.100

3.952

5.805

7.605

17.500

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

26.202

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2016

 

– 7.101

7.101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

19.101

31.951

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

0

– 2.784

2.784

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 2.784

2.784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

16.317

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.130

3.276

767

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

– 50

– 2.998

1.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.080

278

1.978

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

182

1

– 1.210

1.037

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.262

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.262

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

0

231

– 231

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

231

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.493

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

995

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

995

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

– 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

565

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

0

– 285

285

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 285

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

280

1.280

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

24.347

29.014

37.949

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

39.306

26.016

39.160

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

29.459

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

21.928

33.225

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Realisatie B&O en verv.

 

19.090

36.063

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

0

– 224

224

                         

Mutaties Slotwet 2016

 

– 224

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

2

2

199

199

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

230

209

2.470

2.470

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

3

4

45

45

     

afrondingen

 

– 1

1

1

     

Programma

235

214

2.715

2.715

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

214

214

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

182

180

2.362

2.362

     

afrondingen

             

Programma

182

180

2.362

2.362

     

Begroting (DF 1.01.03)

180

200

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

2

2

151

151

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

13

20

397

397

2017/2020

2017/2020

 

afrondingen

             

Programma

15

22

548

548

     

Begroting (DF 1.01.04)

12

32

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

1

3

601

601

     

HWBP Waterschapsprojecten

106

106

4.171

4.171

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

7

78

78

     
               

Deltafaciliteit Deltares

   

26

26

2013

2013

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

7

8

191

191

2018

2018

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

15

16

1.166

1.166

     

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

   

25

25

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

7

7

815

815

2018

2018

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

4

4

869

869

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

   

18

18

2019

2019

 

afrondingen

             

Programma

146

151

7.960

7.960

     

Begroting (DF 1.02.02)

146

151

         

Overprogrammering (–)

 

0

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

7

     

Ambitie Afsluitdijk

14

14

     

Gebonden

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

111

111

     

Projecten Oost-Nederland

         

Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)

121

121

na 2020

na 2020

 

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

7

7

2018

2018

 

Bestemd

14

14

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

276

277

     

Begroting DF 1.02.01

276

277

     

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

0

0

70

70

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

28

29

76

76

2018

2018

 

Overige projecten

             

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

1

2

17

17

2020

2020

 

Zoetwatermaatregelen

2

4

137

137

 

2021

 

Afrondingen

1

1

         

Programma

32

36

300

300

     

Begroting (DF 2.02.02)

32

36

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

15

15

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

25

25

     

Begroting DF 2.02.01

25

25

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

9

9

41

40

2015

2015

1

KRW 2e en 3e tranche

8

10

569

575

2027

2027

2

afrondingen

             

Totaal programma

17

19

610

615

     

Begroting DF 7.01.01

19

19

         
Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

2010

2010

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

1

1

8

8

2015

2015

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Natuurcompensatie Perkpolder

   

3

3

2015

2015

 

afrondingen

             

Totaal programma

2

2

36

36

     

Begroting DF 7.02.01

2

2