Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.4 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid ten Broeke; Verzoekt de regering, er in rijksverband bij de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op aan te dringen het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht te legaliseren en tevens de positie van lhbt’ers in algemene zin te verbeteren

Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Wereldwijd jezelf kunnen zijn

De Tweede Kamer zal in het najaar 2015 geïnformeerd worden

A.2. Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Segers/Hachchi; Verzoekt de regering om, op voor de eilanden aangelegen punten actief het overleg te zoeken met de eilanden wanneer wetsvoorstellen ter consultatie voorliggen

Kamerdebat 01-10-2014 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 568 nr. 158)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf en Van Bijsterveld, toe om de opzet en opdracht voor de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur binnen het Koninkrijk in november/december 2013 aan de Kamer te doen toekomen. Bij het maken van de planning van de evaluatie zal de Minister goed afwegen of een extern aanbesteed onderzoek ten aanzien van de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur nodig is. De Minister zal bij het formuleren van de opzet en opdracht ook ingaan op de vraag of het Statuut aan de orde wordt gesteld, nadat hij dit besproken heeft met de andere landen in het Koninkrijk. Voorts zal de Minister bij de evaluatie de functie, naamgeving en bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger meenemen (T01753)

Kamerdebat 04-06-2013

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie, waarvan het rapport van de commissie in oktober 2015 wordt verwacht.

De Minister zegt toe de Kamer in het tweede kwartaal van 2015 te informeren over de uitwerking van het besluit dat de vier landen uit het Koninkrijk gezamenlijk zullen werken aan een nadere uitwerking ten behoeve van een meerjarige, fundamentele, ketenbrede aanpak voor de versterking van de rechtshandhavingsketen en deze in te brengen in de Rijksministerraad.

Brief MBZK d.d. 23 maart 2015 «Staat van het bestuur in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk»

De Tweede Kamer zal zomer 2015 geïnformeerd worden

De Minister zal na het JVO de Tweede Kamer informeren over de beraadslagingen die hebben plaatsgevonden over de uitvoering van het onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld

Kamerdebat 20-05-2015

Koninkrijksconferenties 2014 en 2015

De Tweede Kamer zal zomer 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt toe dat in juni 2015, na het komende Justitieel Vierpartijenoverleg, de Tweede Kamer nader wordt geïnformeerd over het integrale plan ter versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Kamerdebat 31-03-2015

Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Tweede Kamer zal in de zomer van 2015 worden geïnformeerd

De Minister zegt aan de Tweede Kamer toe de door Bosman genoemde dossiers aan het Cft voor te leggen om een nadere beschouwing op die dossiers te krijgen en zal de reactie van het Cft bij een eerstvolgende gelegenheid (halfjaarrapportage) naar de Kamer sturen

Kamerdebat 21-05-2015

Verzamel overleg Koninkrijksrelaties

De Kamer ontvangt in september 2015 de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, waar deze toezegging in wordt meegenomen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen nav de brief aan MP Wescot d.d. 8 februari jl.

Kamerdebat 12-02-2013

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Nederland en Sint Maarten zijn hierover in gesprek. Zodra er een oplossing is gevonden, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. Naar verwachting zal de Tweede Kamer voor oktober 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te zullen informeren over het vervolg van het bestuurlijk toezicht St. Eustatius

Brief d.d. 10 juni 2015 inzake instellen toezicht St. Eustatius

De Tweede Kamer zal hier medio september 2015 nader over worden geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer toe te zullen informeren over het vervolg van het bestuurlijk toezicht St. Eustatius

Brief d.d. 10 juni 2015 inzake instellen toezicht St. Eustatius

De Eerste Kamer zal hier uiterlijk september 2015 over worden geïnformeerd

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van de leden van de CDA-fractie (i.c. Doek), toe dat de invoering van het dualisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet zal worden geëvalueerd (T01154)

Nota n.a.v. verslag commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) d.d. 27 april 2010

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie, waarvan het rapport van de commissie in oktober 2015 wordt verwacht.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken (T01223).

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie, waarvan het rapport van de commissie in oktober 2015 wordt verwacht.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vragen/opmerkingen van de leden Van Kappen (VVD), mevrouw Ten Horn (SP) en Laurier (GroenLinks), toe dat nieuwe staatkundige structuur in werking zal worden geëvalueerd na ommekomst van 5 jaar, waarbij met name ook zal worden gekeken naar de integratie van de BES in het Nederlandse staatsbestel (T01031)

Kamerdebat 19-05-2009

Het staatkundig proces Nederlandse Antillen

Dit wordt meegenomen met de evaluatie, waarvan in oktober 2015 het rapport wordt verwacht.

De Minister zegt toe een nader bericht te sturen over de mogelijkheden tot optimalisatie volksgezondheidzorg in de regio en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 10-12-2014

Controletaken financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Dit proces neemt nog ongeveer een jaar in beslag, waarna de Kamer zal worden geïnformeerd. Dit zal naar verwachting zomer 2016 zijn

De Minister zegt in reactie op het betoog van het lid Van Raak over de afvalwaterzuivering op Bonaire toe dat nu deze met behulp van geld uit Nederland en Europa is gerealiseerd in CN-tafelverband wordt gekeken naar de structurele bekostiging hiervan en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 15-05-2014

BES-aangelegenheden

De Tweede Kamer wordt medio 2016 geïnformeerd.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen, toe dat hij, om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen, ervoor zal zorgen dat de belastinginkomsten en de premies worden meegenomen in de begroting voor het BES-fonds 2014. Daarnaast geeft de Minister aan dat hij aan zijn ambtsgenoot van Financiën zal vragen om, wanneer de contacten van de Minister van Financiën met het CBS over het vaststellen van het bbp voor de BES-eilanden tot resultaat leiden, hij het resultaat hiervan aan de Kamer zal doen toekomen (T01748)

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Afgedaan. De commissie heeft besloten om het Ministerie van Financiën aan te merken als verantwoordelijk ministerie en een brief te sturen aan de Minister van Financiën met de vraag of er resultaten geboekt zijn ten aanzien van het vaststellen van het bbp voor de BES-eilanden

De Minister zegt toe medio juni (voor de CN-week) de Tweede Kamer te informeren over de inzet van de regering met betrekking tot prijsregulering van basisvoedselprodukten voor Caribisch Nederland

Kamerdebat 15-05-2014

BES-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 568 nr. 139)

De Minister zegt toe het tijdpad en de procedure gezamenlijke evaluatie nog dit kalenderjaar naar de Tweede Kamer te zenden (bezien of CBCS moet worden meegenomen)

Kamerdebat 12-02-2013 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 IV nr. X)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren, indien de Rijksvertegenwoordiger heeft geadviseerd dat een ingezet beleid moet worden aangepast en daar in onderling overleg geen naar het oordeel van de Rijksvertegenwoordiger passende oplossing voor wordt gevonden

Kamerdebat 10-04-2014 Evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland

Afgedaan. Deze toezegging is uitgevoerd door opname in de werkafspraken met de Rijksvertegenwoordiger

De Minister zegt toe de Tweede Kamer bij de aanstelling van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger te informeren over de werkafspraken, bevoegdheden en positie van de Rijksvertegenwoordiger, en de koppeling aan de CN-tafel

Kamerdebat 10-04-2014

Evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland

Afgedaan. De bevoegdheden en positie meegenomen in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 juni 2014, terwijl deze daarnaast wettelijk vaststaan in de WOLBES, wat bij de Tweede Kamer bekend is. (EK 2013–2014, 33 750 IV nr. X)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoeksrapport van de Gouverneur van Sint Maarten mbt behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur na behandeling van dit rapport in de Raad van Ministers van het Koninkrijk

Brief d.d. 7 oktober 2013 inzake Verslag van het bezoek aan Curaçao en Bonaire

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 IV nr. 8)

De Minister zegt toe beide Kamers zo spoedig mogelijk nader te informeren over het instellen van een evaluatiecommissie Caribisch Nederland en de samenstelling daarvan

Brief EK en TK d.d. 23 juni 2014 «Evaluatie Caribisch Nederland»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 IV nr. 5)

De Minister zegt toe binnen twee weken na de begrotingsbehandeling een nadere schriftelijke uitleg over de financiering van het ziekenhuis in Curaçao naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 01-10-2014 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 IV nr. 17)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer dit najaar een tussenstand te geven van de voortgang van de werkgroepen en projecten, zoals beschreven in het verslag van de Koninkrijksconferentie 2014

Brief MBZK d.d. 15 april 2014 «Verslag Koninkrijksconferentie 2014»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 IV nr. 35)

De Minister zegt toe de Kamer, mede namens de Staatssecretaris van VWS, uiterlijk eind dit jaar te informeren over het proces rond het actieplan Kinderrechten, waarbij in ieder geval op de betrokkenheid van Caribisch Nederland en de kinderombudsman wordt ingegaan

Kamerdebat 15-05-2014

BES-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 839 nr. 425)

De Minister zegt toe om tijdens de Koninkrijksconferentie te streven naar de instelling van een taskforce Kinderrechten en binnen 1 jaar te komen met een actieplan en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 25-03-2014

Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 839 nr. 425)

De Minister zegt toe serieus te kijken naar een eventueel voorstel van de MP van Curaçao voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 28-11-2013

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

De Minister zegt toe de Tweede Kamer over de extra kosten voor Curaçao die samenhangen met de lening voor het ziekenhuis nader te informeren

Kamerdebat 10-12-2014 Controletaken financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 IV nr. 32)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar van 2015 (voor de koninkrijksconferentie in april) te ïnformeren over een consensus over de geschillenregeling ofwel de inzet van Nederland indien deze nog niet is bereikt

Kamerdebat 01-10-2014 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 845 nr. 8)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerktreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 juni 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 750 IV nr. X)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te betrekken en te informeren bij evaluatie BES-wetgeving eind 2015

Kamerdebat 07-09-2010

Debat over het koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (31 954, nr. 30)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 IV nr. X)