Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.5 Subsidies

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Tabel Subsidies (Bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen jaar 2014

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

963

938

1

n.v.t.

2017

2017

 

Subsidie Caribisch Nederland

16

60

60

60

1

1

2017

2017

Noot 1: Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES; subsidie bedrag wordt jaarlijks per ministeriële regeling bepaald.