Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. LEESWIJZER

Algemeen

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) aangepast. De staatkundige structuur van het Koninkrijk en de samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk zijn sinds 10 oktober 2010 ingrijpend veranderd. Naar aanleiding hiervan is de financiële relatie met Caribisch Nederland en de landen de afgelopen jaren geëvolueerd. De samenwerkingsprogramma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn afgerond of worden binnenkort afgerond. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de inzet en verdeling van de binnen het begrotingshoofdstuk IV beschikbare middelen.

Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd de begroting beter te laten aansluiten op de actuele beleidspraktijk die naar aanleiding van de bovengenoemde ontwikkelingen is gegroeid. Waar mogelijk leidt dit tot een duidelijker onderscheid tussen de activiteiten die betrekking hebben op de Landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en de activiteiten die betrekking hebben op Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Ook wordt door de introductie van een apart apparaatsartikel beter aangesloten op de beginselen van het «verantwoord begroten». De voorgestelde wijzigingen vergroten bovendien de leesbaarheid en informatiewaarde van het hoofdstuk. De voorgestelde wijzigingen zijn budget neutraal.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen». De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 6.

Wijzigingen

Onderstaand treft u op hoofdlijnen per artikel de voorgestelde aanpassingen.

Artikel 1: het artikel blijft ongewijzigd. In het artikelonderdeel worden de huidige waarborgtaken (grensbewaking, kustwacht, Rechterlijke Macht/Openbaar Ministerie en Recherche Samenwerkingsteam) verantwoord.

Artikel 2: dit artikel vervalt en wordt opgesplitst in drie nieuwe artikelen.

Binnen het nieuwe artikel 4 wordt een specifieke verdeling gemaakt tussen de landen en Caribisch Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van twee artikelonderdelen, namelijk een artikelonderdeel voor Aruba/Curaçao/Sint Maarten en één speciaal voor Caribisch Nederland.

In het nieuwe artikel 5 worden de uitgaven van de lopende inschrijvingen van de landen Curaçao en Sint Maarten en de uitgaven en ontvangsten voor schuldsanering apart in beeld gebracht.

Tenslotte worden de apparaatuitgaven binnen hoofdstuk IV ondergebracht in artikel 6.

In de bijlage geeft een was-wordt tabel nader inzicht in de wijzigingen.

De afzonderlijke presentatie van het BES-fonds komt deels te vervallen. Onder de artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen wordt de toelichting op de BES-begroting als een op zichzelf staand onderdeel opgenomen. Het BES-fonds blijft daarmee als apart begrotingshoofdstuk bestaan.

De apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het fonds zijn opgenomen onder artikel 6 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Beleidsagenda’s

In de beleidsagenda’s wordt het beleid voor het komende jaar uiteengezet. Na de beleidsagenda’s volgen – indien relevant – de overzichtstabellen met de belangrijkste beleidsmatige mutaties. De beleidsagenda van Koninkrijksrelaties bevat bovendien nog een tabel meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen en een overzicht van risicoregelingen.

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit drie beleidsartikelen: artikel 1 Waarborgfunctie, artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur en artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen.

De begroting van het BES-fonds kent één beleidsartikel: artikel 1 BES-fonds.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Algemene doelstelling
  • Rol en verantwoordelijkheid
  • Beleidswijzigingen
  • D1  Budgettaire gevolgen van beleid
  • D2  Budgetflexibiliteit
  • Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2016.

De niet-beleidsartikelen

De begroting Koninkrijksrelaties heeft twee niet-beleidsartikelen: artikel 6 Apparaat en artikel 7 Nominaal en onvoorzien.

Bijlagen

De bijlage 7.1 is de was-wordt tabel met daarin de structuurwijziging van Koninkrijksrelaties. De bijlagen 7.2 en 7.3 bevatten de verdiepingshoofdstukken voor Koninkrijksrelaties en BES-fonds. De bijlage 7.4 is een overzicht van de moties en toezeggingen voor beide hoofdstukken.

Vervolgens volgen voor Koninkrijksrelaties een overzicht subsidies (bijlage 7.5) en een overzicht evaluatie- en overig onderzoek (bijlage 7.6).

Met betrekking tot het BES-fonds volgen het overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (bijlage 7.7), het overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland (bijlage 7.8), het overzicht eilandelijke inkomsten (bijlage 7.9) en het overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland (bijlage 7.10).

Groeiparagraaf

Naast de eerder genoemde structuurwijziging zijn er verder geen bijzonderheden te noemen.