Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.2 Agentschap Telecom (AT)

Begroting agentschap 2016

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

11.217

11.068

11.294

10.887

10.458

10.461

10.461

Omzet overige departementen

8

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

20.800

20.629

21.352

21.352

21.352

21.352

21.352

Rentebaten

33

16

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

468

100

300

300

300

300

300

Totaal baten

32.526

31.813

32.996

32.589

32.160

32.163

32.163

               

Lasten

             

Apparaatskosten

30.465

31.028

33.993

32.987

30.585

29.813

29.813

– Personele kosten

20.129

19.917

21.293

20.568

20.121

19.686

19.475

– waarvan eigen personeel

19.561

19.019

18.681

17.997

17.579

17.137

16.967

– waarvan externe inhuur

568

898

778

750

732

714

707

– waarvan overige personele kosten

   

1.833

1.822

1.810

1.836

1.801

– Materiële kosten

10.336

11.111

12.700

12.419

10.463

10.126

10.338

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

4.972

5.590

5.197

5.126

4.962

4.962

4.962

– waarvan overige materiële kosten

5.364

5.521

7.503

7.293

5.501

5.164

5.376

Rentelasten

32

184

50

50

150

150

150

Afschrijvingskosten

1.612

1.956

1.600

1.950

2.100

2.125

2.125

– Materieel

1.463

1.665

1.500

1.650

1.650

1.650

1.650

– waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

149

291

100

300

450

475

475

Overige kosten

268

75

75

75

75

75

75

– dotaties voorzieningen

268

75

75

75

75

75

75

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Correctie kosten GAMMA

– 932

– 2.000

– 1.500

– 750

0

0

Totaal lasten

31.445

33.243

33.718

33.562

32.160

32.163

32.163

               

Saldo van baten en lasten

1.081

– 1.430

– 722

– 973

0

0

0

Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de kosten hoger dan de baten. Op deze manier wordt de post «Te verrekenen met vergunninghouders» op de balans van AT afgebouwd. Deze kosten komen voort uit het ICT-systeem GAMMA. Met GAMMA kunnen vergunninghouders hun vergunningen in de toekomst elektronisch aanvragen en verlengen. Wanneer in 2018 de investeringen in het ICT-systeem GAMMA zijn afgerond en de post «Te verrekenen met vergunninghouders» is afgebouwd keert het agentschap terug naar een situatie waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.

AT ontwikkelt een nieuw kostprijsmodel met onder andere als doel de post «Te verrekenen met vergunninghouders» af te bouwen. De tarieven zullen in 2016 alvast dalen.

AT bereidt zich in 2015 voor op het overnemen van de taken op het gebied van de waarborg en metrologiewet die nu nog worden uitgevoerd door Verispect en het overkomen van de 27 medewerkers daarvan.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Structurele bijdragen moederdepartement

             

Beleidsopdrachten

 

4.894

4.713

4.514

4.305

4.305

4.305

Toezichttaken

 

5.174

4.981

4.773

4.553

4.556

4.556

Subtotaal structurele bijdragen

 

10.068

9.694

9.287

8.858

8.861

8.861

               

Incidentele bijdragen

             

Projecten

 

1.000

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Subtotaal projecten

 

1.000

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

               

Verrekeningen op bijdragen

             
               

Totaal omzet moederdepartement

 

11.068

11.294

10.887

10.458

10.461

10.461

Omzet derden

Bedragen x 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Vastge-stelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Vergunninghouders en overige:

             

– vaste verbindingen

4.571

3.612

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

– mobiele communicatie

4.497

4.659

4.029

4.029

4.029

4.029

4.029

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.906

1.963

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

– radiodeterminatie

61

62

39

39

39

39

39

– radiozendamateurs

7

5

4

4

4

4

4

– omroep

5.369

5.516

5.080

5.080

5.080

5.080

5.080

– overige/verlengingen

0

38

37

37

37

37

37

– certificaten

133

138

134

134

134

134

134

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

4

4

4

4

4

– randapparatuur

1.510

1.638

1.568

1.568

1.568

1.568

1.568

Satellietoperators

196

261

254

254

254

254

254

Ministerie van Defensie

1.284

1.322

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

Ministerie van Veiligheid en Justitie

   

229

229

229

229

229

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

   

475

475

475

475

475

Registraties rzam en maritiem

   

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

Caribisch Nederland

1.077

1.221

1.070

1.070

1.070

1.070

1.070

Ministerie van BZK

46

47

         

Landelijke eenheid Nationale Politie

139

143

         
               

Totaal omzet derden

20.800

20.629

21.352

21.352

21.352

21.352

21.352

In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederdepartement. In 2016 wordt ook het tarief voor de vaste (point-to-point straal)verbindingen verlaagd.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2016 is 274,4 fte waarvan 263,4 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 70.931.

Materiële kosten

De bijdrage SSO’s betreft voornamelijk de bijdrage aan DICTU (€ 5,0 mln).

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die AT betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2016 tot met 2020 geleidelijk toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «Te verrekenen met vergunninghouders» worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,475 mln per jaar (afschrijvingstermijn 10 jaar).

Dotaties voorzieningen

Voor 2015 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 0,1 mln.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016

Bedragen x € 1.000
   

2014 Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

10.378

7.534

7.368

7.674

7.454

8.124

8.601

2.

Totaal operationele kasstroom

820

526

878

977

2.100

2.125

2.125

 

– /– totaal investeringen

– 2.041

– 6.300

– 5.000

– 3.000

– 1.750

– 1.500

– 1.500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.041

– 6.300

– 5.000

– 3.000

– 1.750

– 1.500

– 1.500

 

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

 

– /– aflossingen op leningen

– 271

– 692

– 572

– 1.197

– 1.430

– 1.649

– 1.781

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

6.300

5.000

3.000

1.750

1.500

1.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 271

5.608

4.428

1.803

320

– 149

– 281

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

8.886

7.368

7.674

7.454

8.124

8.601

8.944

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2016 wordt een investering begroot van € 3,5 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, uitgaven naar aanleiding van de verhuizing van het agentschap en voor het project GAMMA. In de leenfaciliteit wordt daarnaast rekening gehouden met een eenmalig bedrag van € 1,5 mln voor investeringen op het gebied van huisvesting.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen moet een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2014 Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Inputindicatoren

             
               

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect (in fte)

177,4 / 82,8

178,2 / 76,3

191,4 / 82,9

186,3 / 78,0

183,8 / 74,4

180,9 / 70,7

180,9 / 68,2

               

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Personeelskosten per fte

€ 70.931

€ 70.584

€ 70.931

€ 70.931

€ 70.931

€ 70.931

€ 70.931

Totaal aantal fte’s (excl. externe inhuur)

248,4

241,8

263,4

253,7

247,8

241,6

239,2

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

€ 568

€ 898

€ 778

€ 750

€ 732

€ 714

€ 707

               

Outputindicatoren

             

Uurtarief (wijziging in reële termen)

– 0,66%

0,00%

0,00%

0,00%

– 2,62%

– 0,46%

0,00%

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

1.450/

1.660

1.453/

1.667

1.450/

1.660

1.450/

1.660

1.450/

1.660

1.450/

1.660

1.450/

1.660

Norm declarabiliteit per fte

   

1.106

1.117

1.128

1.140

1.151

Aantal werkbare /beschikbare uren:

             

– werkbare uren

1.829

1.836

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

– bruto beschikbare uren

1.660

1.667

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

– netto beschikbare uren

1.585

1.588

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

1.081

– 1.430

– 722

– 973

0

0

0

Omzet

32.526

31.813

32.996

32.589

32.160

32.163

32.163

               

Kwaliteitsindicatoren

             
               

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid:

Niet in 2014

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

               

Doorlooptijd primaire processen:

             

Vergunningaanvragen binnen 8 weken

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Reactietijd storingsklachten

             

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

75%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

11

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

               

Aantal klachten

5,6%

<7

<7

<7

<7

<7

<7

Medewerkertevredenheid

Niet in 2014

>7

>7

>7

>7

>7

>7

               

Verklarende/achterliggende variabelen

             

Ziekteverzuim

3,0%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

Voor de sturing op de declarabiliteit van AT is het kengetal «Norm declarabiliteit per fte» toegevoegd. Voor 2016 is de norm 1.106 uur per fte. In de jaren hierop volgend wordt de norm jaarlijks met 1% verhoogd.