Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.3 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting agentschap 2016

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moeder departement

180.997

173.111

173.400

169.800

169.800

169.800

169.800

Omzet overige departementen

16.569

27.898

30.000

33.600

33.600

33.600

33.600

Omzet derden

1.854

709

800

800

800

800

800

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

34

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

199.454

201.718

204.200

204.200

204.200

204.200

204.200

               

Lasten

             

Apparaatskosten

188.891

186.901

188.200

186.600

186.600

186.700

186.700

– Personele kosten

107.239

90.156

101.400

99.600

99.000

99.000

99.000

– waarvan eigen personeel

35.438

43.641

52.300

58.900

62.200

62.200

62.200

– waarvan externe inhuur

10.292

1.800

2.600

2.000

1.800

1.800

1.800

– waarvan overige personele kosten

61.509

44.715

46.500

38.700

35.000

35.000

35.000

– Materiële kosten

81.652

96.745

86.800

87.000

87.600

87.700

87.700

– waarvan apparaat ICT

34.523

33.842

33.000

33.100

33.900

33.900

33.900

– waarvan bijdrage aan SSO’s

8.373

10.076

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

– waarvan overige materiële kosten

38.756

52.827

40.000

40.100

39.900

40.000

40.000

Rentelasten

189

200

200

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

10.379

14.117

14.800

16.400

16.400

16.300

16.300

– Materieel

4.653

6.329

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

– waarvan apparaat ICT

4.653

6.329

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

– Immaterieel

5.726

7.788

7.400

9.000

9.000

8.900

8.900

Overige kosten

987

500

500

500

500

500

500

– Dotaties voorzieningen

801

500

500

500

500

500

500

– Bijzondere lasten

186

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

200.446

201.718

203.700

203.700

203.700

203.700

203.700

               

Saldo van baten en lasten

– 992

0

500

500

500

500

500

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Applicatiebeheer

19.639

16.078

15.710

15.710

15.710

15.710

15.710

Ontwikkelopdrachten

47.595

44.478

44.030

44.030

44.030

44.030

44.030

Infrabeheer

41.046

39.352

38.530

36.550

36.550

36.550

36.550

Werkplekservices

33.444

33.926

33.930

32.930

32.930

32.930

32.930

Overige omzet

9.266

3.950

3.960

3.960

3.960

3.960

3.960

Generieke eBS

7.044

7.080

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

Indirect

22.963

28.247

30.210

29.590

29.590

29.590

29.590

Totaal

180.997

173.111

173.400

169.800

169.800

169.800

169.800

DICTU levert voor EZ zowel de werkplekdiensten als de ICT die de primaire processen en bedrijfsvoering processen ondersteunen. De verwachte omzet moederdepartement daalt de komende jaren licht. Met de ontwikkeling van een eigen Cloud is de verwachting dat het product Infrabeheer goedkoper gaat worden. Dit leidt bij gelijkblijvende dienstverlening tot een daling van de omzet moederdepartement. Hetzelfde geldt voor het product Werkplekservices.

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Applicatiebeheer

314

4.020

3.930

3.930

3.930

3.930

3.930

Ontwikkelopdrachten

14.587

14.095

14.440

14.025

14.025

14.025

14.025

Infrabeheer

525

5.231

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Werkplekservices

0

0

2.400

5.800

5.800

5.800

5.800

Overige omzet

0

0

0

0

0

0

0

Generieke eBS

0

0

0

0

0

0

0

Indirect

1.143

4.552

5.230

5.845

5.845

5.845

5.845

Totaal

16.569

27.898

30.000

33.600

33.600

33.600

33.600

DICTU verwacht in 2016 en verder een lichte omzetstijging bij overige departementen. De grootste opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van BZK (onder andere de referendumapplicatie RAPP) en de Inspectie van SZW (de ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst). DICTU gaat vanaf 2016 werkplekservices leveren aan OCW.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2016 is 985 fte waarvan 630 fte eigen personeel en 355 fte externe inhuur. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor eigen personeel begroot op € 83.016 en voor externe inhuur op € 138.310.

DICTU heeft een verambtelijkingsdoelstelling opgenomen van 80 fte per jaar voor 2016 en 2017. Dit omdat DICTU veel waarde hecht aan het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie. Dit leidt vanaf 2016 tot een stijging van de kosten van eigen personeel.

Materiële kosten

Onder materiële kosten zijn onder andere begroot: uitbestede werkzaamheden, onderhoud, licenties en aanschaffingen. Tevens zijn onder deze post kosten voor huisvesting aan het Rijksvastgoedbedrijf en de kosten voor (eigen) werkplekken begroot.

In de loop van 2016 gaat DICTU over naar een nieuwe werkplekken. De materiële kosten en de afschrijvingskosten zijn in de begroting nog niet aangepast omdat de effecten hiervan nog niet in voldoende mate bekend zijn.

Toelichting op het saldo baten en lasten

DICTU begroot structureel een positief resultaat van € 0,5 mln. DICTU heeft begin 2015 een aanvulling op het eigen vermogen ontvangen van het moederdepartement van € 1,0 mln, ter aanvulling van het negatief eigen vermogen. Dit bedrag wordt in de jaren 2016 en 2017 in twee tranches terugbetaald. Daarna zal DICTU het positieve resultaat aanwenden om het eigen vermogen aan te sterken, als buffer voor onvoorziene tegenvallers, om de organisatie duurzaam te laten functioneren.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016

Bedragen x € 1.000
   

2014 Stand Slotwet

2015

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari + deposito rekeningen

478

0

0

0

0

500

1.000

2.

Totaal operationele kasstroom

18.175

14.117

15.300

16.900

16.900

16.800

16.800

 

– /– totaal investeringen

– 16.312

– 14.117

– 25.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3.

Totaal investerings kasstroom

– 16.312

– 14.117

– 25.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

 

– /– eenmalige uitkering aan moeder departement

   

– 500

– 500

     
 

+/+ eenmalige storting door moeder departement

             
 

– /– aflossingen op leningen

– 9.250

– 14.117

– 14.800

– 16.400

– 16.400

– 16.300

– 16.300

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

9.000

14.117

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.

Totaal financierings-kasstroom

– 250

0

9.700

– 1.900

– 1.400

– 1.300

– 1.300

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand deposito rekeningen (=1+2+3+4)

2.091

0

0

0

500

1.000

1.500

Toelichting

Investeringskasstroom

De hogere investeringskasstroom in 2016 wordt veroorzaakt door investeringen in life cycle management en de Cloud.

Financieringskasstroom

De aflossingen op leningen uit de financieringskasstroom lopen gelijk met de afschrijvingskosten uit de begroting van DICTU. In 2016 en 2017 lost DICTU € 0,5 mln af van de in 2015 van het moederdepartement ontvangen aanvulling op het eigen vermogen. Het beroep op de leenfaciliteit loopt gelijk met de investeringen. De hogere investeringen in life cycle management en de Cloud in 2016 leiden in de volgende jaren tot een verhoging van de afschrijvingskosten en daarmee de aflossingen op leningen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2014 Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1. Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.415

2.520

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

b. Aantal Werkplekken

12.332

11.250

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

c. Infrastructuur (x € 1.000)

42.399

44.841

42.895

40.915

40.915

40.915

40.915

d. Productieve uren

1.468.476 (89%)

88%

1.517.700

(88%)

1.515.300

(88%)

1.514.100

(88%)

1.514.100

(88%)

1.514.100

(88%)

2. Tarieven/uur

             

a. Senior medew. (ontwikkeling)

86

108

111

111

111

111

111

b. Medior medew. (bouw)

77

84

86

86

86

86

86

c. Junior medew. (test en beheer)

77

84

86

86

86

86

86

3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

429

533

630

710

750

750

750

4. Saldo baten en lasten

– € 1,0 mln

€ 0

mln

€ 0,5 mln

€ 0,5 mln

€ 0,5 mln

€ 0,5 mln

€ 0,5 mln

Toelichting

De verambtelijkingsdoelstelling van 80 fte per jaar in 2016 en 2017 leidt tot een stijging van de gemiddelde fte-bezetting.