Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.4 Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Begroting agentschap 2016

Op 1 maart 2015 heeft DLG zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt. Het proces om DLG ingaande 1 juli 2015 op te heffen, is in gang gezet. Daartoe is een slotbalans naar de stand van 30 juni 2015 opgesteld. EZ zal de activa en passiva van die balans op 1 juli 2015 overnemen en in de tweede helft van 2015 afwikkelen. Op grond van de Regeling agentschappen is opstellen van een begroting 2016 verplicht, maar vanwege de opheffing van DLG in 2015 is dit een nulbegroting.

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Begroting

t/m 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

55.762

8.503

0

       

Omzet overige departementen

6.421

 

0

       

Omzet derden

12.753

1.645

0

       

Rentebaten

70

 

0

       

Vrijval voorzieningen

16.591

 

0

       

Bijzondere baten

0

           

Totaal baten

91.597

10.148

0

       
               

Lasten

             

Apparaatskosten

83.226

21.384

0

       

Personele kosten

60.059

17.668

0

       

– waarvan eigen personeel

56.983

9.334

0

       

– waarvan externe inhuur

3.004

1.091

0

       

– waarvan overige personele kosten

72

7.243

0

       

Materiële kosten

23.167

3.716

0

       

– waarvan apparaat ICT

4

158

0

       

– waarvan bijdrage aan SSO’s

7.095

2.005

0

       

– waarvan overige materiële kosten

16.068

1.553

0

       

Rentelasten

44

0

0

       

Afschrijvingskosten

2.042

1.546

0

       

Materieel

1.788

1.521

0

       

– waarvan apparaat ICT

 

12

0

       

Immaterieel

254

25

0

       

Overige kosten

10.946

 

0

       

– dotaties voorzieningen

10.900

 

0

       

– bijzondere lasten

46

 

0

       

Totaal lasten

96.258

22.930

0

       
               

Saldo van baten en lasten

– 4.661

– 12.782

0

       

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016

Bedragen x € 1.000
   

2014

Stand Slotwet

2015

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

41.139

41.487

0

       

2.

Totaal operationele kasstroom

– 9.632

0

0

       
 

– /– totaal investeringen

0

           
 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

377

           

3.

Totaal investeringskasstroom

377

0

0

       
 

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

           
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

18.200

0

0

       
 

– /– aflossingen op leningen

– 2.547

0

0

       
 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

       

4.

Totaal financieringskasstroom

15.653

0

0

       

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

47.537

41.487

0

       
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2014 Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Kostprijzen per product (groep)

             

Tarieven

             

Tarieven/uur

€ 110,30

€ 108,50

         

Index in reële termen t.o.v. 2014 (2014 = 100)

100

99,4

         

Fte

             

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

763

700

         

Personeelskosten per fte

71.628

69.000

         

Verhoudingen direct/ indirect (excl. externe inhuur)

76/24

         

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten (% van totale baten)

– 5,1%

– 21,2%

         

Kwaliteit

             

Klanttevredenheid