Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.5 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Begroting agentschap 2016

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Begroting

(stand 1e suppletoire begroting 2015)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

119.113

135.786

125.425

119.705

117.155

117.382

117.382

Omzet overige departementen

77.481

81.658

78.813

78.798

78.617

78.617

78.617

Omzet derden

93.863

89.210

90.740

90.740

90.990

90.990

90.990

Rentebaten

65

25

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

4.226

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

12.008

7.500

5.200

2.700

200

0

0

Totaal baten

306.756

314.179

300.228

291.993

287.012

287.039

287.039

               

Lasten

             

Apparaatskosten

303.408

304.657

285.347

271.173

263.350

260.401

262.863

– Personele kosten

192.060

197.055

187.421

176.188

170.282

168.327

169.902

– waarvan eigen personeel

177.556

183.798

174.353

163.903

158.409

156.590

158.055

– waarvan externe inhuur

14.504

13.257

13.068

12.285

11.873

11.737

11.847

– waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Materiële kosten

111.348

107.602

97.926

94.985

93.068

92.074

92.961

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

40.967

38.864

31.218

27.831

24.931

24.931

24.931

– waarvan overige materiële kosten

70.381

68.738

66.708

67.154

68.137

67.143

68.030

Rentelasten

482

541

320

331

434

536

571

Afschrijvingskosten

10.041

11.281

14.230

20.158

22.897

25.771

23.274

– Materieel

5.052

6.579

8.029

9.676

11.320

13.239

13.787

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

4.989

4.702

6.201

10.482

11.577

12.532

9.487

Overige kosten

407

500

500

500

500

500

500

– dotaties voorzieningen

407

500

500

500

500

500

500

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

314.338

316.979

300.397

292.162

287.181

287.208

287.208

               

Saldo van baten en lasten

– 7.582

– 2.800

– 169

– 169

– 169

– 169

– 169

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De post omzet moederdepartement ad € 125,4 mln is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken, inclusief de bijdragen voor het Plan van Aanpak7 (PvA), ad € 34,1 mln in 2016. De omzet is inclusief de aanvullende bijdrage van € 1,1 mln voor de uitvoering van de overgenomen PBO-taken (inclusief structurele bijdrage salarissuppletie van overgenomen ex-PBO medewerkers). De totale bijdrage voor de overname van PBO-taken komt hiermee op € 8,7 mln. Daarnaast is rekening gehouden met de versoberingtaakstelling van ruim € 0,2 mln en ontvangen loon- en prijscompensatie van € 0,5 mln. In de omzet moederdepartement zijn voorts bijdragen opgenomen in verband met niet-kostendekkende tarieven voor kleine slagers ad € 0,8 mln, Certificering op Afstand € 0,5 mln en ook voor de handhaving van de Wet natuurbescherming en de Flora & faunawet € 0,2 mln.

In de onderstaande tabel is de verwachte omzet moederdepartement per product opgenomen. Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht, zoals directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Advies & vertegenwoordiging

6.480

7.259

6.905

6.803

6.710

7.103

7.103

Communicatie

1.157

1.175

1.118

1.101

1.086

1.150

1.150

Incident- & crisismanagement

3.570

3.086

2.935

2.892

2.853

3.020

3.020

Inlichtingen & opsporing

11.036

12.285

11.685

11.514

11.355

12.021

12.021

Kennis & Expertise

3.572

2.507

2.385

2.350

2.317

2.453

2.453

Klantinteractie & dienstverlening

7.160

6.583

6.262

6.170

6.085

6.442

6.442

Laboratoriumonderzoek

3.571

2.977

2.832

2.790

2.752

2.913

2.913

Toezicht

69.430

77.149

73.380

72.308

71.310

75.495

75.495

Overig

13.137

22.764

17.923

13.777

12.687

6.785

6.785

Totaal

119.113

135.786

125.425

119.705

117.155

117.382

117.382

Omzet overige departementen

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. De omzet overige departementen bestaat uit de bijdrage van VWS en van het Diergezondheidsfonds (DGF). De bijdrage VWS van € 78,3 mln is inclusief het budget van € 10 mln voor het PvA, € 1,3 mln voor de uitvoering van voormalige PBO-taken en € 6,6 mln voor onderzoek bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor de omzet van het DGF is structureel € 0,5 mln begroot.

In de onderstaande tabel is de verwachte omzet overige departementen per product opgenomen. Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Hieronder vallen vooral directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Advies & vertegenwoordiging

1.750

2.128

2.109

2.151

2.145

2.187

2.187

Communicatie

484

432

428

437

435

444

444

Incident- & crisismanagement

2.689

1.030

1.025

1.036

1.034

1.045

1.045

Inlichtingen & opsporing

1.205

1.541

1.527

1.558

1.553

1.583

1.583

Kennis & Expertise

4.767

3.499

3.469

3.538

3.529

3.596

3.596

Klantinteractie & dienstverlening

6.340

6.808

6.748

6.883

6.864

6.996

6.996

Laboratoriumonderzoek

11.525

10.824

10.729

10.944

10.914

11.124

11.124

Toezicht

37.834

41.301

40.938

41.755

41.647

42.446

42.446

Overig

10.887

14.095

11.840

10.496

10.496

9.196

9.196

Totaal

77.481

81.658

78.813

78.798

78.617

78.617

78.617

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit retributies NVWA, retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en overige baten. Het bedrijfsleven betaalt retributies voor de diensten die de NVWA en KDS verrichten, bijvoorbeeld voor toezicht in de vorm van inspecties en keuringen bij import, export en slachthuizen. Uitgaande van een stabiele marktvraag en de tarieven 2015 wordt een omzet geraamd van € 72,2 mln aan retributies NVWA en € 15,6 mln aan retributies KDS.

Naast de retributieopbrengsten realiseert de NVWA ook nog voor € 2,9 mln aan overige baten derden. Deze bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de uitvoering van (inter)nationale projecten.

Rentebaten

Door de lage rentepercentages zijn de rentebaten gering. De rentepercentages worden door het Ministerie van Financiën dagelijks vastgesteld en variëren afhankelijk van de looptijd tussen net onder of boven 0%.

Bijzondere baten

De bijdrage van het moederdepartement in de kosten DICTU van € 5,2 mln is, in lijn met de jaarrekening 2014, opgenomen onder de bijzondere baten.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte gemiddelde bezetting voor 2016 is 2.331 fte, waarvan 2.237 fte eigen (ambtelijk) personeel. De gemiddelde totale ambtelijke personeelskosten in 2016 zijn € 77.940 per fte.

De inhuur van externen betreft tijdelijke inhuur voor uitvoering van het PvA en externen die productieve werkzaamheden verrichten of worden ingezet voor ondersteuning van het primaire proces.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s) en overige kosten. Voor SSO’s is € 31,2 mln aan kosten begroot. Dit betreft de bijdrage aan DICTU in het kader van ICT € 21,6 mln en huurkosten voor kantoorpanden en laboratoria aan het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) € 9,6 mln (inclusief energiekosten). De NVWA heeft geen panden in eigendom.

De overige kosten bestaan uit specifieke kosten € 49,4 mln (waaronder circa € 17,4 mln voor uitbesteed onderzoek, € 15,6 mln KDS, € 6,1 mln practitioners en € 10,3 overige specifieke kosten), huisvestingskosten € 3,0 mln, bureaukosten € 3,5 mln en diverse materiële kosten € 10,8 mln.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit rente- en aflossingsdragend vermogen waarvan het rentepercentage varieert tussen de 0,06% en 4,45%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor materiële en immateriële activa bedragen respectievelijk € 8,0 en € 6,2 mln. De toename van de materiële afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het wagenpark in 2015 als gevolg van het verplicht gestelde gebruik door inspecteurs van een dienstauto. De toename van de immateriële afschrijvingskosten is het gevolg van de investeringen in het kader van het PvA om de ICT-voorziening binnen de NVWA op voldoende niveau te brengen.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijn van de verschillende soorten activa ligt tussen 4 en 10 jaar. De immateriële vaste activa hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Dotaties aan voorzieningen

Dit betreft de dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.

Saldo van baten en lasten

Op basis van de beschikbare budgetten resulteert een negatief saldo van bijna € 0,2 mln. Dit negatieve resultaat is het gevolg van het doorhuren van het pand in Groningen in plaats van de aanvankelijke geplande afkoop. Deze kosten worden, via het eigen vermogen van de NVWA, gedekt uit middelen die voor afkoop ter beschikking zijn gesteld. Deze middelen zijn toereikend om dit voorziene meerjarige tekort te dekken.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 valt het tekort lager uit omdat voor een ander NVWA-pand een voordeligere aanwending kon worden gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

2014

Stand Slotwet

2015

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2014 + depositorekeningen

58.414

60.029

35.346

13.818

21.557

29.815

40.653

2.

Totaal operationele kasstroom

10.370

– 9.945

2.509

19.989

22.728

25.603

23.106

– /– totaal investeringen

– 11.131

– 28.730

– 29.305

– 21.555

– 22.420

– 19.544

– 11.937

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

1.316

1.600

1.360

3.551

2.140

3.076

3.821

3.

Totaal investeringskasstroom

– 9.815

– 27.130

– 27.945

– 18.004

– 20.280

– 16.468

– 8.116

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

– /– aflossingen op leningen

– 9.940

– 11.530

– 12.447

– 15.801

– 16.610

– 17.841

– 20.219

+/+ beroep op leenfaciliteit

11.000

23.922

16.355

21.555

22.420

19.544

11.937

4.

Totaal financieringskasstroom

1.060

12.392

3.908

5.754

5.810

1.703

– 8.282

5.

Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

60.029

35.346

13.818

21.557

29.815

40.653

47.361

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom 2016 van € 2,5 mln bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten ad – € 0,2 mln, de afschrijvingskosten ad € 14,2 mln, uitgaven ten laste van de voorziening leegstand gebouwen ad – € 11,5 mln.

Investeringskasstroom

Materiële activa

Naast geringe uitbreiding van het aantal dienstauto’s, als gevolg van het PvA, is voor vervanging van de dienstauto’s een investeringsbedrag nodig van € 4,1 mln. De restwaarden van de ingeleverde dienstauto’s geven de bedragen van de desinvesteringen weer. De investeringen in laboratoriumapparatuur bedragen € 2,7 mln en de investeringen in aanpassingen van gebouwen, laboratorium- en kantoorinventaris en controleapparatuur € 1,5 mln.

Immateriële activa

De NVWA is in 2014 gestart met het uitbouwen van de kennis en vaardigheden en het implementeren van de onderliggende processen en de informatiearchitectuur (programma «Blik op 2017»). Hiermee samenhangend is in 2016 een aanzienlijke investering in ICT begroot van € 21,0 mln die voor een belangrijk deel voortvloeit uit het PvA.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het saldo weer van de benodigde leningen en de aflossing op de lopende leningen. Van de ruim € 29 mln aan investeringen in 2016 wordt bijna € 16 mln gefinancierd uit leningen en circa € 13 mln uit eigen middelen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Bedragen x € 1.000
 

2014 Slotwet

2015

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

95,6

96,32

98,06

98,06

98,06

98,06

98,06

Tarieven

             

Index 2012 = € 94,07 = 100

101,62

102,39

104,25

104,25

104,25

104,25

104,25

Omzet per productgroep (x mln)

             

Advies en Vertegenwoordiging

8,5

9,8

9,5

9,4

9,3

9,8

9,8

Communicatie

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

Incident en crisismanagement

6,3

4,1

4,0

3,9

3,9

4,1

4,1

Inlichtingen en opsporing

12,2

13,8

13,2

13,1

12,9

13,6

13,6

Kennis en expertise

9,1

7,1

7,0

7,0

7,0

7,2

7,2

Klantinteractie en dienstverlening

22

24,4

24,3

24,3

24,3

24,8

24,8

Laboratoriumonderzoek

20,7

20,0

19,8

20,0

19,9

20,3

20,3

Toezicht

168,4

188,2

185,2

184,9

184,0

189,0

189,0

FTE

             

Aantal FTE (excl. externe inhuur)

2.229

2.303

2.237

2.103

2.033

2.009

2.028

Verhouding FTE direct/indirect (excl externe inhuur)

1.842/387

1.849/454

1760/477

1645/446

1590/431

1572/426

1586/430

Personeelskosten per fte

74.217

73.755

72.374

72.374

72.374

72.374

72.374

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

– 2,47%

– 0,89%

– 0,06%

– 0,06%

– 0,06%

– 0,06%

– 0,06%

Kwaliteit

             

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

71%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen).

n.v.t.

90%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

De NVWA wil snel blijven reageren naar aanleiding van verzoeken, klachten en meldingen en wil 95% binnen de behandeltermijn van 6 weken afhandelen.

Het is van belang dat de overheid facturen op tijd betaalt. De NVWA streeft ernaar dat minimaal 95% van de facturen binnen een periode van 30 dagen wordt betaald.

Noot 7: TK, 33 835, nr. 1