Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.6 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Begroting agentschap 2016

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

303.448

327.389

293.045

276.675

263.341

263.341

263.341

Omzet overige departementen

83.206

104.616

110.126

108.626

108.626

108.626

108.626

Omzet derden

15.639

43.566

42.269

27.369

27.369

27.369

27.369

Rentebaten

184

10

10

10

10

10

10

Vrijval voorzieningen

8.714

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

411.191

475.581

445.450

412.680

399.346

399.346

399.346

               

Lasten

             

Apparaatskosten

395.615

459.170

432.347

399.991

387.318

387.328

387.328

Personele kosten

259.455

260.866

244.988

227.380

219.972

219.982

219.982

– waarvan eigen personeel

177.726

206.268

204.247

194.035

188.214

188.214

188.214

– waarvan externe inhuur

65.938

42.936

35.545

22.325

21.155

21.155

21.155

– waarvan overige personele kosten

15.791

11.662

5.196

11.020

10.603

10.613

10.613

Materiële kosten

136.160

198.304

187.359

172.611

167.346

167.346

167.346

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

82.192

81.000

83.111

76.568

74.094

74.094

74.094

– waarvan overige materiële kosten

53.968

117.304

104.248

96.043

93.252

93.252

93.252

Rentelasten

193

115

66

28

2

0

0

Afschrijvingskosten

11.060

16.295

13.037

12.661

12.026

12.018

12.018

– Materieel

1.843

2.564

2.461

2.360

2.348

2.340

2.340

– waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

9.217

13.731

10.576

10.301

9.678

9.678

9.678

Overige kosten

281

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

281

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

407.149

475.581

445.450

412.680

399.346

399.346

399.346

               

Saldo van baten en lasten

4.042

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Beleidsterreinen Bedragen x € 1.000
 

2014

Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Agro & Natuur

152.395

189.314

162.471

150.786

149.016

149.016

149.016

Bedrijfsleven & Innovatie

92.954

93.304

84.876

81.546

76.181

76.181

76.181

Energie, telecom & Mededinging

40.001

38.438

39.411

39.298

33.099

33.099

33.099

Overig

18.098

6.333

6.287

5.045

5.045

5.045

5.045

Totaal

303.448

327.389

293.045

276.675

263.341

263.341

263.341

Agro & Natuur

RVO.nl is onder andere belast met de uitvoering van de Europese Landbouwsubsidies en Mestwetgeving. In 2015 is het werkpakket uitgebreid met taken van de Productschappen en van voormalig DLG. Voor 2016 krimpt de reguliere opdracht met ongeveer € 5,5 mln ten opzichte van 2015 als gevolg van de taakstelling Rutte II. Daarnaast is in de begrotingsstand 2015 € 17 mln voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) verwerkt, die ook is opgenomen onder omzet derden. Dit zal worden hersteld bij Najaarsnota 2015.

Bedrijfsleven & Innovatie

RVO.nl is belast met taken ter stimulering van innovatie zoals S&O-afdrachtvermindering (WBSO), kennisbescherming- en benutting en het Innovatiefonds Midden- en Kleinbedrijf (MKB+). Daarnaast wordt samenwerking bevorderd binnen de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, met name binnen de negen topsectoren. De daling van het opdrachtenpakket houdt verband met onder meer de lagere omzet Special envoy voor start-ups. Daarnaast was in 2015 nog sprake van eenmalige investeringen NL Octrooicentrum. Ook daalt de opdracht als gevolg van de Rutte II taakstelling (€ 2,1 mln), die wordt ingevuld door een korting op Communicatie, Beleidsinformatie, Antwoord voor Bedrijven, Liaisonofficers, Biobased Economy, GreenDeals, Eureka/Eurostars, H2020 en WBSO.

Energie, Telecom & Mededinging

Het werkpakket voor Energie, Telecom & Mededinging (ETM) kent zes thema’s: Duurzame energieproductie, Energiebesparing, Energie-innovatie, Energiemarkt en Infrastructuur, Internationaal en Telecom en Mededinging.

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

2014 Stand Slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

BZ

55.696

83.233

82.400

80.900

80.900

80.900

80.900

BZK

12.858

8.000

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

I&M

10.120

8.677

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

OCW

2.643

2.924

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

V&J

481

1.402

375

375

375

375

375

SZW

385

380

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

VWS

302

0

0

0

0

0

0

Overige

721

0

0

0

0

0

0

Totaal

83.206

104.616

110.126

108.626

108.626

108.626

108.626

Ministerie van BZ

RVO.nl voert activiteiten uit op de beleidsterreinen van de Minister van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. De expertise en inzet van RVO.nl is vooral toegespitst op Duurzame handel en investering en Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water. BZ zet voor duurzame handel en investeringen in op synergie tussen handel en ontwikkelingssamenwerking. Het omvat de versterking van internationale handelssystemen, de Nederlandse handelspositie, het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling – waaronder private sectorontwikkeling en verbetering van het lokale investeringsklimaat – in ontwikkelingslanden en het Dutch Good Growth Fund. Met uitzondering van de versterking van internationale handelssystemen zien we al deze pijlers in het opdrachtenpakket terug. BZ zet voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water in op een toename van voedselzekerheid en op verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie. Daarnaast onder duurzame ontwikkeling op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering. De omvang van de opdracht van BZ stijgt ten opzichte van Slotwet 2014 door de overgedragen opdracht van haar agentschap (CBI) aan RVO.nl.

Ministerie van BZK

De opdracht van BZK betreft onder meer de implementatie van de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive; waaronder het energielabel voor woonconsumenten), de implementatie van het SER-akkoord voor het onderdeel «gebouwde omgeving», het begeleiden van expertteams op het gebied van kantorentransformatie, particulier opdrachtgeverschap en de uitvoering van het programma bevolkingsdaling.

Ministerie van I&M

Het opdrachtenpakket is gebundeld rondom vier hoofddoelen van het I&M: klimaat en energie, circulaire economie, water en mobiliteit. Het werkpakket bestaat uit opdrachten die gerelateerd zijn aan de Groene Groei brief, het programma Van Afval naar Grondstof, de Klimaatagenda en het Nationaal Energie Akkoord. Het I&M-opdrachtenpakket heeft veel synergie met aanpalende opdrachten van andere opdrachtgevers als EZ, BZK en BZ bijvoorbeeld op het vlak van energie en klimaat, biobased waar in de uitvoering ook de verbinding over de departementen heen wordt gelegd.

Omzet derden

Bedragen x € 1.000
 

2015 Begroting (stand 1e suppletoire begroting 2015)

2016

2017

2018

2019

2020

EU

2.476

3.234

3.234

3.234

3.234

3.234

Leges dierenregistraties

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Leges Overige regelingen AGRO

1.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Leges Mest

1.600

600

600

600

600

600

Vergunningen

423

423

423

423

423

423

Provincies

29.100

27.000

12.100

12.100

12.100

12.100

Overig

2.066

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

Totaal

43.566

42.269

27.369

27.369

27.369

27.369

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, een bijdrage van derden in de uitvoeringskosten die in opdracht van het moederdepartement plaatsvinden (bijvoorbeeld heffingen en retributies) en diverse overige opdrachtgevers. De begroting 2016 is in lijn met de begroting 2015.

Rentebaten

Gelet op de huidige en verwachte rentepercentages voor deposito’s blijven de rentebaten beperkt tot € 0,01 mln.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten dalen in 2016 ten opzichte van 2015 met € 8,9 mln door een verminderd opdrachtenpakket. De personele kosten bewegen mee met de ontwikkelingen in het opdrachtenpakket. Door de verschillende invaringen is het aantal ambtenaren minder hard gedaald dan verwacht. Er is sprake van een daling van de flexibele schil van inhuurkrachten.

De verwachte bezetting voor 2016 is 3.236 fte, waarvan 2.730 fte ambtelijk personeel en 506 fte externe inhuur. De gemiddelde loonkosten per fte over 2016 worden geraamd op € 75.000 voor ambtelijk personeel en € 70.000 voor inhuurkrachten.

Materiële kosten

De totale materiele kosten dalen in 2016, als gevolg van de daling van het opdrachtenpakket, ten opzichte van 2015 met € 9,2 mln. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten.

Directe materiële kosten zijn kosten die direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Vooral de directe materiele kosten bewegen mee met de ontwikkelingen in het opdrachtenpakket. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van de exploitatie van de Netherlands Business Support Offices, de buitenkantoren van de Foreign Investment Agency (NFIA) en Technisch Wetenschappelijke Attaché (TWA) en kosten voor de uit te voeren regelingen. In 2016 worden de directe materiële kosten op € 100 mln geraamd.

Indirecte materiële kosten zijn kosten die niet direct verband houden met een opdracht. In 2015 worden de indirecte materiële kosten geraamd op € 87 mln. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor producten en diensten van de Shared Service Organisaties (SSO’s) DICTU (€ 58 mln) en Rijksvastgoedbedrijf (€ 24 mln).

Rentelasten

Het bedrag aan opgenomen rentelasten betreft rente op de leningen bij het Ministerie van Financiën. De terugloop in de rentelasten wordt veroorzaakt door een beperkter beroep op de leenfaciliteit. Daarnaast is er sprake van een lage rentestand.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016

Bedragen x € 1.000
   

2014 stand slotwet

2015 Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

111.264

90.305

78.400

69.487

64.125

58.140

52.177

                 

2

Totaal operationele kasstroom

7.494

5.295

3.037

4.661

4.025

4.017

4.017

                 
 

– /– totaal investeringen

– 18.900

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

– 382

0

0

0

0

0

0

 

Totaal waardeverminderingen

27

3

Totaal investeringskasstroom

– 19.255

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

– 9.950

                 
 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 4.356

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

– /- aflossing op leningen

– 2.966

– 2.894

– 2.000

– 73

– 60

– 30

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4

Totaal financieringskasstroom

– 2.966

– 7.250

– 2.000

– 73

– 60

– 30

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen

(=1+2+3+4)

96.537

78.400

69.487

64.125

58.140

52.177

46.244

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De voor 2016 geraamde investeringen (€ 10,0 mln) bestaan uit investeringen in ICT-systemen ten behoeve van de uitvoering van regelingen (€ 9,5 mln) en vervangingsinvesteringen in installaties en inrichtingen (€ 0,5 mln).

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Bedragen x € 1.000
 

2014 Slotwet

2015 Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect personeel

81,2%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

               

Outputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Tariefindex in reële termen

101,1

100

100

100

100

100

100

Totaal aantal ambtelijk fte werkzaam exclusief externe inhuur

2.611

2.539

2.675

2.675

2.675

2.675

2.675

Saldo baten en lasten als percentage van totale baten

0,70%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Gehonoreerde bezwaarschriften

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%