Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.2 Verdiepingsbijlage bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

192.483

183.123

175.774

168.998

169.003

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

5.346

328

620

726

79

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

700

671

642

613

616

 

Overig

335

     

647

 

Stand ontwerpbegroting 2016

198.864

184.122

177.036

170.337

170.345

170.342

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

52.265

43.434

30.200

30.200

30.200

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 15.100

16.500

700

700

700

 

Stand ontwerpbegroting 2016

37.165

59.934

30.900

30.900

30.900

30.900

Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

569.897

522.728

500.555

483.311

486.882

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

2.991

– 17.337

– 14.682

– 11.467

– 7.712

 

Nieuwe mutaties:

           

Bijdrage aan TNO

151

18.151

18.896

18.145

18.145

 

TKI Toeslag

171

– 5.617

– 6.827

– 677

– 669

 

Bijdrage RVO.nl

304

6.873

6.863

577

577

 

Topsectoren overig

– 580

4.450

5.156

5.142

5.144

 

Overig

– 391

– 684

– 843

– 368

– 366

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

572.543

528.564

509.118

494.663

502.001

511.530

Toelichting

Bijdrage aan TNO

De mutatie betreft met name de BTW-compensatie met ingang van 2016 van € 17 mln per jaar. Als gevolg van gewijzigde regelgeving hebben kennisinstellingen geen vooraftrek van BTW voor zover deze op activiteiten die buiten het economisch verkeer plaatsvinden (gesubsidieerde onderzoeksactiviteiten).

TKI Toeslag

In 2016 en 2017 wordt € 5 mln vanuit de TKI Toeslag overgeboekt naar Bijdrage RVO.nl voor de uitvoeringkosten van de WBSO.

Bijdrage RVO.nl

Naast de hierboven genoemde € 5 mln voor de uitvoeringskosten WBSO worden de extra inkomsten vanuit de Rijksoctrooiwet (€ 1,3 mln in 2016 en 2017) ingezet voor de uitvoering hiervan.

Topsectoren overig

De mutatie betreft met name de BTW-compensatie met ingang van 2016 van € 3 mln per jaar voor STW. Als gevolg van gewijzigde regelgeving hebben kennisinstellingen geen vooraftrek van BTW voor zover deze ziet op activiteiten die buiten het economische verkeer plaatsvinden (gesubsidieerde onderzoeksactiviteiten). Hiernaast een herverdeling als gevolg van de definitieve toedeling van de taakstelling Rutte II op onderzoeksbudgetten. Deze taakstelling was in afwachting van een nadere, EZ-brede verdeling geparkeerd op Top-sectoren overig.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

42.013

44.149

47.646

50.242

52.437

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

2.000

         

Nieuwe mutaties:

           

Rijksoctrooiwet

 

1.300

1.300

     

Stand Ontwerpbegroting 2016

44.013

45.449

48.946

50.242

52.437

49.593

Toelichting

Rijksoctrooiwet

Voor 2016 en 2017 worden hogere octrooi-ontvangsten verwacht dan de huidige raming.

Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

306.921

264.751

247.691

242.996

246.998

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 5.367

– 2.996

1.825

510

259

 

Nieuwe mutaties:

           

Bevorderen Ondernemerschap

– 1.652

– 59

18

1.018

1.028

 

Bijdrage RVO.nl

2.170

377

36

33

33

 

Kamer van Koophandel

300

977

971

969

969

 

ICT beleid

985

3.257

7

6

6

 

Uitfinanciering subsidies

15

8

8

– 1.896

– 1.896

 

Overig

– 777

– 649

– 631

– 610

– 610

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

302.595

265.666

249.925

243.026

246.787

247.681

Toelichting

Bevorderen Ondernemerschap

De mutatie bestaat met name uit de uitvoeringskosten voor TedX, funding garanties, risicomanagement en het Netherlands EFSI Investment Agency. Een deel van de raming voor uitfinanciering subsidies (2018 en 2019) wordt toegevoegd aan het budget voor Bevorderen Ondernemerschap.

Bijdrage RVO.nl

Naast de hierboven genoemde uitvoeringskosten betreft dit ook de uitvoeringskosten voor de Groeifaciliteit.

Kamer van Koophandel

Deze mutatie bestaat uit een bijdrage vanaf 2016 vanuit het Gemeentefonds aan het Nieuw Handelsregister en een prijsbijstelling met betrekking tot 2015.

ICT beleid

De mutatie van € 3,2 mln betreft het saldo van een overboeking van € 3,5 mln uit de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de Generieke Digitale Infrastructuur voor beheer en toezicht eID, en een overboeking van € 0,25 mln naar RVO.nl voor de uitvoering van Digital Gateway.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

78.041

61.952

57.932

59.669

62.071

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

790

         

Stand Ontwerpbegroting 2016

78.831

61.952

57.932

59.669

62.071

65.385

Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

1.619.026

1.833.256

1.965.105

2.228.005

2.810.679

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

35.682

3.163

– 6.348

– 15.704

– 18.370

 

Nieuwe mutaties:

           

Lagere uitgaven MEP

– 13.400

– 7.900

– 10.900

– 5.300

– 5.600

 

Duurzame Energie voor Caribisch Nederland

3.700

4.700

       

Temporisering uitgaven Green Deal

2.450

– 2.450

       

Horizontale schuif ETS-middelen

– 20.045

 

20.045

     

Overige

– 414

– 443

– 59

332

332

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

1.626.999

1.830.326

1.967.843

2.207.333

2.787.041

3.453.489

Toelichting

Lagere uitgaven MEP

In de MEPraming 2014 is sprake van lagere uitgaven ten opzichte van de bestaande meerjarencijfers. Deze lagere uitgaven hebben geen consequenties voor het doelbereik duurzame energie in 2020 (14%) of 2023 (16%).

Duurzame Energie voor Caribisch Nederland

Deze middelen worden ingezet voor investeringen in duurzame energie (zon, wind) op de bovenwindse eilanden en de verplaatsing van de powerplant op Saba.

Temporisering uitgaven Green Deal

Voor de uitfinanciering van reeds aangegane verplichtingen in het kader van Green Deal is deze kasschuif noodzakelijk.

Horizontale schuif ETS-middelen

Conform afspraak blijven de middelen die in enig jaar overblijven voor Emission Trade Scheme (ETS) beschikbaar voor latere jaren. Met deze horizontale verschuiving worden de resterende middelen van 2014 die bij Voorjaarsnota reeds waren toegevoegd aan 2015 doorgeschoven naar 2017.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

9.535.411

9.509.411

9.343.411

9.536.761

10.042.761

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 1.280.000

– 1.423.000

– 1.223.000

– 927.000

– 972.000

 

Nieuwe mutaties:

           

Bijstelling aardgasbaten

– 950.000

– 1.700.000

– 1.950.000

– 1.950.000

– 1.600.000

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

7.305.411

6.386.411

6.170.411

6.659.761

7.470.761

7.993.761

Toelichting

Bijstelling aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten is in lijn met de uitgangspunten die het CPB heeft gebruikt bij het opstellen van de MEV. Om de veiligheid van bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen te vergroten, heeft het kabinet in juli 2015 besloten de gaswinning in Groningen terug te brengen naar het niveau dat nodig is om de leveringszekerheid te garanderen. In 2015 is dit 30 mld m3, dat wordt aangevuld met 3 mld m3 die eenmalig beschikbaar is uit de berging Norg. In de jaren 2016–2020 wordt uitgegaan van een Groningen productie van 33 miljard kubieke meter per jaar. Daarnaast zijn ook de actuele, sterk gedaalde, gasprijzen verwerkt in de raming. Deze twee factoren verklaren een afname in de gasbaten in latere jaren. In de raming is nog geen rekening gehouden met een besluit van het kabinet over de toekomst van de gaswinning uit het Groningen gasveld, dat eind dit jaar wordt genomen.

Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

585.628

539.687

505.568

492.139

484.196

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

36.109

1.281

472

1.821

1.315

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

1.821

1.689

1.581

1.521

1.497

 

Wettelijke taken DLO

2.308

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

2.600

         

Overige

– 80

– 844

– 844

– 844

0

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

626.078

544.121

506.777

494.637

487.008

487.008

Toelichting

Wettelijke taken DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek voert op grond van zijn Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur en Milieu in 2016 taken uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) voor het berekenen van trends van plantensoorten en diersoorten. Dit budget was oorspronkelijk geraamd op artikel 18 Natuur en Regio.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De gemiddelde kosten van RVO voor opdrachten van de per 1 maart 2015 opgeheven Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn op basis van de offerte hoger dan oorspronkelijk geraamd. Op grond hiervan wordt de bijdrage aan RVO met € 0,9 mln verhoogd en de bijdrage aan voormalig DLG voor de eerste twee maanden met € 0,2 mln.

Voor ICT-aanpassingen voor uitvoering van de rijksopdrachten die voorheen door DLG werden uitgevoerd is € 1,5 mln nodig.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

313.058

307.360

299.529

294.428

286.335

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

30.087

– 283

– 283

– 430

– 430

 

Nieuwe mutaties

           

Landbouwheffingen

– 242.999

– 242.999

– 242.999

– 242.999

– 242.999

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

100.146

64.078

56.247

50.999

42.906

42.906

Toelichting

Landbouwheffingen

Op basis van de verordening EU (nr. 2007/436/EG,Euratom) is het niet meer noodzakelijk dat invoerrechten en landbouwheffingen afzonderlijk worden verantwoord. Met ingang van 2015 worden de ontvangen landbouwheffingen op de begroting van het Ministerie van Financiën geraamd en verantwoord.

Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

839.465

762.581

754.511

748.656

730.534

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

4.321

26.503

24.502

10.498

16.498

 

Nieuwe mutaties:

           

WO groen

755

721

720

728

734

 

HBO groen

365

307

303

306

310

 

MBO groen

713

682

667

667

623

 

VMBO groen

1.280

1.305

1.293

1.262

1.221

 

Aanvullende onderwijssubsidies

660

3.824

3.828

3.773

3.732

 

Overig

250

78

73

73

73

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

847.809

796.001

785.897

765.963

753.725

743.524

Toelichting

De mutaties op de onderdelen van bekostiging betreffen loon- en prijsbijstelling.

Vanuit de begroting van OCW worden de intensiveringsgelden die betrekking hebben op groen onderwijs overgeheveld naar de EZ-begroting ten gunste van de aanvullende onderwijssubsidies.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

75

75

75

75

75

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           

Stand Ontwerpbegroting 2016

75

75

75

75

75

75

Beleidsartikel 18 Natuur en regio

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

293.151

249.155

220.228

208.023

200.872

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 33.346

– 41.313

– 41.353

– 41.421

– 41.046

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstelling

749

468

413

395

367

 

Wettelijke taken DLO (zie artikel 16)

 

– 2.308

       

Sterke regio’s

5.700

– 1.100

– 2.400

– 1.100

 

Overboeking van Provinciefonds (ANLB)

9.000

         

Overige

– 1.495

– 974

794

– 214

– 214

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

268.059

210.728

178.982

164.383

158.879

158.879

Toelichting

Sterke regio’s

De betalingen aan de Sterke Regio’s vinden versneld plaats. Deze middelen hebben betrekking op de uitfinanciering van in het verleden aangegane verplichtingen in het kader van het oplossen van knelpunten en het benutten van gebiedsgerichte kansen gericht op versterking van het Nederlandse vestigingsklimaat en gebiedsprojecten die een bijdrage hebben gekregen uit het Nota Ruimte-budget van EZ.

Overboeking van Provinciefonds (ANLB)

Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het kader van het Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. De totale bijdrage van provincies bedraagt naar huidig inzicht € 24 miljoen. Voor 2015 gaat het om een bijdrage van € 9 mln. De provincies zijn overeengekomen om het bedrag in mindering te brengen op de decentralisatie-uitkering Natuur, die al in een eerder stadium vanuit EZ is overgeheveld naar de begroting van het Provinciefonds. Het bedrag wordt toegevoegd aan de bijdrage aan RVO.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

96.707

100.957

64.282

51.380

39.061

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

25.200

         

Stand Ontwerpbegroting 2016

121.907

100.957

64.282

51.380

39.061

32.703

Beleidsartikel 19 Toekomstfonds

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

176.728

127.842

98.129

100.528

88.521

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

157.062

28.530

5.699

13.434

9.788

 

Nieuwe mutaties:

           

Fund to Fund

– 95.000

15.000

15.000

15.000

13.000

 

ROM’s

– 2.000

         

Innovatiekrediet

1.194

– 6.670

3.110

– 191

– 1.192

 

Overig

36

39

40

56

51

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

238.020

164.741

121.978

128.827

110.168

122.315

Toelichting

Fund to fund

De raming van de middelen voor het Dutch Venture Initiative (€ 100 mln) wordt aangepast aan het verwachte uitfinancieringspatroon. Deze reeks loopt tot en met 2028.

ROM’s

De verkoop van de aandelen LIOF (ontvangstmutatie) zal € 2 mln minder opbrengen dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor is er ook € 2 mln minder beschikbaar voor eventuele kapitaalstortingen in de ROM’s.

Innovatiekrediet

De beschikbare middelen voor de Innovatiekredieten worden in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

Ontvangsten beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

21.188

32.088

33.388

40.588

42.588

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

44.000

         

Nieuwe mutaties:

           

ROM’s

– 2.000

         

Stand Ontwerpbegroting 2016

63.188

32.088

33.388

40.588

42.588

47.600

Toelichting

ROM’s

De verkoop van de aandelen LIOF zal € 2 mln minder opbrengen dan aanvankelijk geraamd.

Artikel 40 Apparaat

Uitgaven niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

349.016

333.707

310.807

303.833

308.809

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

37.697

36.948

27.768

25.618

25.251

 

Nieuwe mutaties:

           

Diversen apparaat

1.930

0

0

0

0

 

Loonbijstellingstranche 2015

1.183

1.173

1.116

1.121

1.127

 

Prijsbijstellingstranche 2015

179

346

413

389

381

 

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

 

7.732

5.597

644

195

 

ACM uitvoeringstoets Caraibisch Nederland

400

800

400

     

Overig

– 307

– 463

– 321

– 200

– 766

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

390.098

380.243

345.780

331.405

334.997

331.740

Toelichting

Diversen apparaat

Binnen de raming voor apparaatsuitgaven zijn herschikkingen aangebracht, onder meer voor een verhoging in 2015 voor het budget van Sociaal Flankerend Beleid en voor ICT-voorzieningen. Dekking is onder meer afkomstig uit een hogere ontvangstenraming op artikel 40 als gevolg van het afromen van eigen vermogen van de agentschappen RVO.nl en AT.

Verdeling loonbijstellingstranche 2015

De loonbijstellingstranche 2015 voor contractloonontwikkeling en sociale lasten is verdeeld over de relevante artikelen.

Verdeling prijsbijstellingstranche 2015

De prijsbijstellingstranche 2015 is verdeeld over de relevante artikelen.

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

Met de herziening van het rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 worden de huren van de kantoorpanden geharmoniseerd naar de nieuwe vaste huren voor: Den Haag, overig Randstad en overig Nederland. De reeks laat een aflopend beeld zien door krimp.

ACM uitvoeringstoets Caribisch Nederland

Betreft de personele inzet van ACM voor het opstellen van een uitvoerings- en handhavingstoets voor het introduceren en uitvoeren van wet- en regelgeving op het gebied van Energie en Drinkwater in Caribisch Nederland, met als doel dat een betrouwbare, betaalbare en duurzame dienstverlening tot stand komt.

Ontvangsten niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

31.299

31.198

31.198

31.198

31.198

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

4.395

1.328

2.128

2.096

2.050

 

Nieuwe mutaties:

           

Desaldering RVO.nl en AT

4.530

         

Stand Ontwerpbegroting 2016

40.224

35.626

33.326

33.294

33.248

33.248

Toelichting

Desaldering RVO en AT

Het overschot op het eigen vermogen van RVO en AT is ingezet voor het oplossen van apparaatsproblematiek op artikel 40.

Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien

Uitgaven niet-beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

10.184

9.483

9.197

9.031

8.921

Nieuwe mutaties:

           

Verdeling loonbijstellingstranche 2015

– 6.940

– 6.239

– 5.999

– 5.925

– 5.962

 

Verdeling prijsbijstellingstranche 2015

– 3.254

– 3.244

– 3.198

– 3.106

– 3.059

 

Stand Ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling loonbijstellingstranche 2015

In de begroting 2015 is de loonbijstellingstranche 2015 voor contractloonstijging en sociale lasten verdeeld over de relevante artikelonderdelen.

Verdeling prijsbijstellingstranche 2015

In de begroting 2015 is de prijsbijstellingstranche 2015 ingezet voor het oplossen van diverse beleids- en apparaatsknelpunten.