Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

5.6 Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van EZ opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn opgenomen:

 • 1.  Subsidies;
 • 2.  Overige (incidentele) subsidies en de subsidies aan (inter)nationale organisaties.

In het subsidieoverzicht is zoveel mogelijk aansluiting gemaakt met de budgettaire tabellen uit de begroting. De categorie «Subsidies» uit de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» sluit voor elk artikel aan met de categorie «Subsidies» in dit overzicht. Bij de categorie «Overige (incidentele) subsidies en bijdragen aan inter(nationale) organisaties» in het overzicht is deze aansluiting niet volledig mogelijk omdat de overige categorieën in de budgettaire tabel meer dan alleen subsidieverstrekkingen omvat (bijvoorbeeld opdrachten of een bijdrage aan een ZBO).

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de «ZBO’s en RWT’s bijlage» (bijlage 5.1).

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven, kleinere (incidentele) subsidies of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering. Waar mogelijk is de geplande beleidsdoorlichting opgenomen als volgende evaluatiemoment. In dat geval is een jaartal opgenomen met de aanduiding «B».

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal incidentele subsidies (voornamelijk bijdragen aan instituten), waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

In een aantal gevallen wordt ter verduidelijking een nadere toelichting gegeven door middel van de volgende voetnoten:

* de subsidie wordt verleend uit hoofde van Europees beleid.

** de subsidie wordt verleend uit hoofde van een bredere aanpak, waarbij nog nadere uitwerking plaatsvindt.

*** de subsidie heeft betrekking op een compensatieregeling.

**** betreft een raming onder de categorie «Subsidies» van de budgettaire tabel, waar niet direct een subsidiebeschikking uit voortvloeit.

***** de subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Nationaal Energie Akkoord.

Tot slot is na het subsidieoverzicht informatie opgenomen over de TKI-toeslag op basis waarvan de toeslag aan de betreffende TKI’s kan worden toegekend.

Subsidies (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie(regeling) met hyperlink naar vindplaats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- regeling (jaartal)

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

                     

Subsidies

                     

11

Digitalisering regionale radio

365

900

1.444

1.100

1.080

0

0

1

nvt

nvt

2017

 

Subtotaal

365

900

1.444

1.100

1.080

0

0

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

11

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1.480

1.040

1.206

1.184

1.060

1.060

1.060

3

2014

2019

Jaarlijks

 

Subtotaal

1.480

1.040

1.206

1.184

1.060

1.060

1.060

       
                         

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

                     

Subsidies

                     

12

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

16.398

45.662

34.022

31.103

29.153

28.289

34.718

502

nvt

2017

2017

12

Subsidieregeling Innoveren, hoofdstuk 2 Eurostarsprojecten

7.299

10.555

13.098

15.502

18.226

18.376

18.376

88

2014

nnb

2017

12

Prekwalificatie ESA/programma’s

762

397

         

30

2012

nvt

2013

12

Nationaal Programma Luchtvaart

3.156

2.895

3.003

2.504

     

28

2010

nvt

2017

12

Luchtvaartkredietregeling (niet relevant)

3.399

20.932

         

3

2010

nvt

2011

12

Luchtvaartkredietregeling (rente)****

0

2.000

1.871

1.798

1.798

1.798

1.798

0

2010

nvt

2011

12

Nederland Maritiem Land

243

250

250

250

250

250

250

2

2009

nvt

Jaarlijks

12

Innovatieve onderzoeksprogramma’s (IOP’s)

9.077

6.654

2.222

2.433

488

488

488

88

2010

nvt

2012

12

Innovatieprestatiecontracten (incl.verkenningen)

1.127

1.500

3.000

1.500

     

90

2010

nvt

2013

12

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

117

188

179

170

161

152

152

2

2015 B

2020 B

Jaarlijks

12

Innovatieprogramma Diensten

21

           

1

2012

nvt

2011

12

Smartmix

5.794

502

         

6

2010

nvt

2007

12

Subsidieregeling Sterktes in Innovatie, hoofdstuk 2 Internationaal innoveren (Eureka en Opkomende markten)

2.123

2.335

         

24

2014

nvt

2017

12

Uitdagersfaciliteit relevant

82

           

1

2013

nvt

2012

 

Subtotaal

49.598

93.870

57.645

55.260

50.076

49.353

55.782

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

12

Toeslag Topconsortia Kennis en Innovatie

58.011

51.346

75.364

94.196

106.340

113.598

118.598

109

nvt

2016

2017

12

Internationaal Innoveren (Eurekaclusters en JTI’s)

4.539

14.039

23.679

33.707

39.724

39.724

39.724

10

2014

nnb

2017

12

Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium

27.279

29.403

19.908

18.807

17.976

17.976

17.976

4

2011

2015

Jaarlijks

12

MARIN

4.042

4.308

3.288

3.222

3.203

3.203

3.203

2

2011

2015

Jaarlijks

12

Deltares

11.707

10.696

9.148

8.954

8.902

8.902

8.902

3

2011

2015

Jaarlijks

12

Innovatieprogramma Water algemeen

41

           

1

2012

nvt

2011

12

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

3.723

1.509

         

1

nvt

nvt

2015

12

Holst

4.500

3.510

1.705

       

1

2015 B

nvt

2013

12

Stichting Technische Wetenschappen

24.510

19.936

25.825

25.599

26.020

25.270

25.270

8

2012

2016

Jaarlijks

12

Topsector Chemie

429

781

9

       

6

2012

nvt

2013

12

Materials to innovate (M2i)

1.978

1.396

730

85

     

1

2012

nvt

2013

12

InnoWATOR

739

315

         

12

2012

nvt

2011

12

Innovatieprogramma Maritiem

1.838

714

316

       

24

2012

nvt

2011

12

Center for Translational Molecular Medicine

16.497

4.563

         

1

2012

nvt

2015

12

BioMedical Materials

3.811

           

1

2012

nvt

2014

12

Technologisch Topinstituut Logistiek (DINALOG)

4.209

3.805

1.262

917

     

1

2012

nvt

2016

12

TI Food and Nutrition (TIFN2)

9.175

5.034

1.209

       

1

2012

nvt

2012

12

HTSM

31.000

23.656

14.506

8.552

5.494

7.224

6.074

1

2012

nvt

2011

12

Commit

15.603

10.936

         

1

2012

nvt

2011

12

Phase 2

28.028

19.265

13.347

6.087

     

95

2012

nvt

2013

12

Innovatieprogramma Automotive

584

618

81

       

6

2012

nvt

2011

12

Innovatieprogramma Life Sciences en Health algemeen

703

702

202

       

10

2012

nvt

2011

12

BE-Basic

6.625

199

72

23

9

10

10

1

2012

nvt

2011

12

TASC

1.225

1.157

         

1

2012

nvt

2011

12

Food and Nutrition Delta

4.632

2.398

258

72

     

55

2012

nvt

2011

12

Nanolab

2.497

           

1

2012

nvt

2012

12

NWO

7.025

4.177

5.098

1.850

1.900

1.150

400

1

nvt

nvt

2015

12

TKI CLICK

507

1.501

1.000

250

     

6

nvt

2016

2017

12

Ruimtevaart (ESA)

90.154

64.061

76.776

64.013

52.935

52.936

53.081

46

2012

2017

nvt

12

Bijdrage aan WIPO

725

400

400

400

400

400

400

3

nvt

nvt

Jaarlijks

 

Subtotaal

                     
                         

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

                     

Subsidies

                     

13

Bevorderen ondernemerschap

8.254

12.832

10.709

6.448

7.248

11.258

12.158

231

2015 B

2020 B

Jaarlijks

13

Biobased Economy

3.509

1.589

2.884

2.384

250

   

59

2014

2018

2017

13

Microkrediet

506

           

3

2011

2015

2013

13

Valorisatie

13.954

8.864

4.316

4.026

2.415

2.415

2.415

14

2015

nvt

2012

13

Beroepsonderwijs in bedrijf

19

           

2

2010

nvt

2010

13

Onderwijs en ondernemerschap

422

           

10

2010

2015

2010

13

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

1.981

2.000

1.000

       

13

2014

nvt

2014

13

BSRI

1.869

1.601

2.276

300

     

3

2010

nvt

2010

13

Actieplan Veilig Ondernemen

2

           

3

2012

nvt

2012

13

Business Angels Programma

11

301

301

       

4

2013

nvt

2016

13

Overig toerisme

40

           

1

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

30.567

27.187

21.486

13.158

9.913

13.673

14.573

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

13

PRIMA-projecten

7.499

           

12

2015 B

nvt

2012

13

Programma Digivaardig

459

           

5

2011

nvt

2015

13

Regiegroep regeldruk

162

           

20

2015 B

2020 B

2014

13

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

10.152

8.490

8.469

8.469

8.469

8.469

8.469

1

2011

2016

Jaarlijks

13

EIM/Panteia

1.500

525

         

1

2014

nvt

2016

13

A’dam Center for Corporate Finance (ACCF)

4

4

4

4

4

4

4

1

2015 B

2020 B

Jaarlijks

13

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1.102

400

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

4

2010

2015

Jaarlijks

13

Ondernemersklankbord

673

           

3

2004

2015

Jaarlijks

13

Stichting Koning Willem I

106

           

2

2015 B

2020 B

Jaarlijks

13

Overige bijdrage aan instituten

1.160

           

6

2015 B

2020 B

Jaarlijks

13

Acquisitie buitenlandse bedrijven

786

1.871

677

499

499

499

499

22

2015 B

2020 B

Jaarlijks

 

Subtotaal

23.603

11.290

9.150

8.972

8.972

8.972

8.972

       
                         

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

                     

Subsidies

                     

14

Topsector Energie**

15.527

67.862

55.840

53.688

44.090

41.490

36.490

71

nvt

2016

Jaarlijks

14

Energie-innovatie (Groene grondstoffen, Wind op zee, Smart grids, Wind op land, Zon-PV)

46.783

7.882

2.377

2.368

2.368

2.368

2.368

239

nvt

2015

2015

14

Green Deals**

918

4.114

16.354

0

0

0

0

8

2015

nvt

Jaarlijks

14

Energieakkoord**

666

35.464

48.089

53.089

49.000

49.000

49.000

5

nvt

2016

nvt

14

Stimulering Duurzame Energie productie *****

667.147

1.167.696

1.397.237

1.525.704

1.817.322

2.405.025

3.076.925

5.039

nvt

2016

nvt

14

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS***

56.956

61.000

61.000

83.045

62.000

61.000

61.000

83

nvt

2018

nvt

14

Carbon Capture Storage

4.905

18.705

8.040

6.362

8.080

8.080

8.080

2

nvt

nnb

2018

14

Programma Hoge Flux Reactor

7.250

7.250

8.111

8.111

8.111

8.111

8.111

10

nvt

nvt

Periodiek

14

Innovatievouchers elektrische mobiliteit

2.184

           

14

nvt

2015

 

14

Duurzaam Caribisch Nederland****

111

13.257

4.700

       

4

nvt

nvt

2016

14

Beperking tariefstijging energietarieven Caribisch Nederland****

6.696

4.100

3.200

3.100

3.000

3.000

3.000

9

nvt

nnb

nnb

14

Duurzame warmte

400

0

0

0

0

0

0

4

nvt

nvt

2013

14

TransitieManagement AgNL

2.822

1.047

0

0

0

0

0

15

nvt

nvt

2015

14

Overig****

70

           

1

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

812.434

1.388.377

1.624.993

1.715.422

1.993.971

2.578.074

3.244.974

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

14

Energie Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Groep

57.903

55.867

44.487

31.936

25.288

25.288

24.836

6

nvt

2017

Jaarlijks

14

Stichting voorbereiding Pallas- reactor

10.004

13.538

12.034

4.011

0

0

0

10

nvt

nvt

2019

14

Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen***

0

0

0

28.000

28.000

28.000

28.000

0

nvt

nnb

2021

 

Subtotaal

67.907

69.405

56.521

63.947

53.288

53.288

52.836

       
                         

Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

                     

Subsidies

                     
 

Duurzame veehouderij

                     

16

Subsidie Integraal duurzame stallen en houderijsystemen*

2.076

3.215

4.458

2.940

     

27

2012

nvt

2014

16

Kleine en grote netwerken*

1.206

1.279

201

670

     

130

2013

2016

2013

16

Fijnstofmaatregelen

1.491

1.825

4.720

2.014

     

24

nvt

2016

2014

16

Investeringsregeling gecombineerde luchtwassers

5

           

1

nvt

2016

2010

16

Meetprogramma duurzame stallen

0

51

484

       

0

nvt

2016

2014

16

Beëindings- & saneringsregeling***

337

452

402

402

402

402

402

80

nvt

nvt

nvt

16

Subsidie kleine praktjjknetwerken veehouderijen (t/m 2011)*

489

           

46

2009

2016

2011

16

Beroepsopleiding en voorlichting *

175

351

         

97

nvt

2016

2014

16

Demonstratieregeling (intensieve veehouderij, biologisch)*

0

           

0

nvt

2016

2008

16

Subsidie stimulering biologische Productie (SSBP)*

137

85

55

55

     

162

nvt

2016

2011

16

Regeling uitvoerensagenda duurzame veehouderij

340

800

         

9

pm

2016

2019

 

Plantaardige productie

                     

16

Investeringsregeling Milieuvriendelijke maatregelen (IMM)*

2.068

4.475

5.100

5.100

5.400

5.400

5.400

411

nvt

2015

2017

16

Demonstratieregeling Schoon en Zuinig*

526

1.035

         

18

nvt

2016

2012

16

Investeringsregeling energiebesparing (IRE)

862

375

         

27

nvt

2015

2012

16

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)*

8.642

5.636

3.689

1.289

4.735

5.539

5.539

21

2012

2017

2017

16

Set aside regeling*

461

239

113

48

48

48

48

66

2007

nvt

1992

16

Subsidie honingverbetering

165

157

161

       

1

2013

nvt

2013

 

Visserij

                     

16

Nieuwe regellingen onder het EFMZV*

0

5.017

5.779

7.320

5.315

5.315

5.315

0

nvt

2017

2020*

16

Investering in aquacultuur

453

431

213

       

10

2011

2017

2013

16

Compensatieregeling Aalvisserij

0

           

0

2011

2017

2013

16

Investering in verwerking en afzet

0

           

0

2011

2017

2013

16

Subsidie innovatie in de visketen

922

294

         

17

2011

2017

2013

16

Collectieve acties in de visketen

2.393

733

227

       

41

2011

2017

2013

16

Subsidie kwaliteit, rendement en nieuwe markten in de visserij

0

           

0

2011

2017

2013

16

Certificering in de visketen

37

           

4

2011

2017

2013

16

Investering in vissersvaartuigen

0

           

0

2011

2017

2013

16

Individuele visbeschikkingen

635

1.118

299

       

8

2011

2017

2013

16

Investeringen in koelvriesinstallaties

953

           

2

2011

2017

2013

16

Garnalenregeling

23

261

         

1

2011

2017

2013

 

Agrarisch ondernemerschap

                     

16

Flankerend beleid pelsdierhouders****

2.000

2.006

2.006

2.006

2.006

2.006

2.006

0

nvt

nvt

nvt

16

Brede weersverzekering

1.403

6.019

6.518

6.518

6.518

6.518

6.518

755

Nvt

2016

2017

16

Subsidieregeling Jonge Agrariërs (Bedrijfsmodernisering) *

2.235

2.488

17

       

221

2011

2016

2013

16

Demoregeling proefprojecten GLB*

3.186

           

5

2010

2016

2011

16

Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB*

0

           

0

2011

nvt

2012

 

Agrarische innovatie

                     

16

Samenwerking bij innovatie

1.787

1.666

         

76

2012

2016

2013

16

VAMIL compensatie***

0

975

1.092

872

645

   

0

nvt

nvt

2046

16

Functionele agrobiodiversiteit (POP-Nieuwe uitdagingen)

304

1.600

         

2

2009

2016

2012

 

Apurement

                     

16

Apurement****

35.247

7.289

7.289

7.289

7.289

7.289

7.289

2

nvt

nvt

nvt

 

Overig

                     

16

Overig****

                     
 

Subtotaal

70.558

49.872

42.823

36.523

30.352

32.517

32.517

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               
 

Duurzame veehouderij

                     

16

Ondersteuning biologische sector (m.n. Bionext, voorheen Biologica)

45

167

109

125

124

130

130

6

nvt

2015

Jaarlijks

 

Plantgezondheid

               

16

Bijdrage Fonds Kleine Toepassingen (nationaal en internationaal)

0

200

200

218

200

200

200

0

nvt

nvt

Jaarlijks

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

               

16

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

595

351

270

270

270

270

270

4

nvt

2016

Jaarlijks

16

Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1

nvt

2016

Jaarlijks

16

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

120

80

80

80

80

80

80

1

nvt

2015

Jaarlijks

16

Universiteit Utrecht/Dutch Wildlife Health Centre

453

492

492

492

492

492

492

1

2010

nnb

Jaarlijks

16

Gezondheidsdienst voor Dieren basismonitoring

3.427

3.713

3.713

3.713

3.713

3.713

3.713

1

2013

nnb

Jaarlijks

 

Voedselveiligheid en -kwaliteit

                 

16

Voedingscentrum Nederland instellingssubsidie

1.331

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1

2012

2017

Jaarlijks

16

Voedingscentrum Nederland Communicatieproject

1.440

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1

2012

2017

Jaarlijks

16

Consumentenbond Voedselonderzoek

24

120

120

120

120

120

120

1

nvt

2015

Jaarlijks

16

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit

340

442

450

450

450

450

450

1

Jaarlijks brief TK

nvt

Jaarlijks

 

Kennisontwikkeling en innovatie

             

16

Ministry for Primary Industries New Zealand – support of the Manure Management Network

               

nvt

nvt

2012

16

Stichting Probos – Meerjarig onderzoek bestrijding Japanse Duizendknoop

0

30

15

18

     

0

nvt

nvt

2013

16

Basisfinanciering (Kaderwet LNV-subsidies, OCW-conform)

307

160

1.579

1.579

1.579

1.579

1.579

4

nvt

nvt

2020

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

1.912

980

7

       

5

nvt

nvt

2020

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet volgens welke AGNL toekent)

0

             

nvt

nvt

2013

16

Immuno Valley – programma ALTANT fase 2

1.232

1.208

290

       

1

nvt

nvt

2011

16

Stichting voor de Technische Wetenschappen – onderzoeksprogramma eiwitinnovatie

700

700

140

       

1

nvt

nvt

2011

16

Greenport Holland – Onderzoek 2012–2016 Topconsortium Kennis en Innovatie Uitgangsmateriaal

0

1.200

1.000

1.000

       

nvt

nvt

2012

16

Syntens – project Innovatiestimulering

0

600

           

nvt

nvt

2013

16

Overige incidentele subsidies

6.165

1.654

135

4

     

95

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

19.691

16.097

12.600

12.069

11.034

11.034

         
                         

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

                     

Subsidies

                     

17

Regeling praktijkleren en groene plus: Aansturing collectieve ondersteuning

3.325

4.057

         

7

2013

nvt

2015

17

Regeling praktijkleren en groene plus: School als Kenniscentrum

23.851

27.103

1.554

       

33

2013

nvt

2015

17

Regeling Kennisverspreiding en innovatie Groen Onderwijs

2.044

716

98

       

35

2013

nvt

2015

17

Regeling praktijkleren en groene plus: Aanvullende onderwijssubsidies

9.720

8.869

4.362

860

170

   

20

2013

nvt

2015

17

Regeling Groene plus lectoraten

735

850

1.500

1.180

700

450

 

9

2013

nvt

2017

17

Overige onderwijssubsidies (WHW, WEB, WVO, Wet SLOA)

21.893

20.703

21.338

21.268

19.984

20.032

20.605

17

OCW

nnb

2020

17

Overige onderwijssubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

924

195

         

10

OCW

nnb

2014

17

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

2.435

1.501

1.201

1.201

1.201

1.201

1.201

9

2012

nnb

2019

17

Natuur- en milieueducatie

1.267

3.209

3.487

3.211

3.211

3.211

3.211

3

2012

nnb

2019

 

Subtotaal

66.194

67.203

33.540

29.303

25.956

25.064

25.017

       
                         

Artikel 18 Natuur en regio

                     

Subsidies

                     

18

Zuiderzeelijn

5.490

6.315

3.835

       

3

nvt

nvt

2012

18

Cofinanciering EFRO

36.961

37.529

12.422

0

411

3.075

2.918

15

2011

2016

2013

18

Cofinanciering EFRO 2014–2020*

7.500

16.903

17.168

31.246

31.246

23.043

23.043

6

2024

2020

18

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

5.205

5.337

6.337

1.000

     

6

2010

2016

2016

18

Pieken in de Delta

13.391

10.372

6.226

       

79

2010

nvt

2011

18

Biodiversiteit en Bedrijfsleven

1.591

1.481

1.089

802

0

0

0

28

nvt

2018

2014

18

Versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

39

0

         

1

2007

nvt

2011

18

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer

364

353

354

354

354

354

354

16

2007

nvt

1999

18

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

594

702

447

315

249

170

170

65

nvt

nvt

2009

18

Regeling draagvlak natuur

667

438

132

0

0

0

0

13

nvt

nvt

2010

18

Subsidie voor herstel historische buitenplaatsen

0

178

0

0

0

0

0

0

nvt

nvt

2011

18

Experimenten

45

45

45

45

45

45

45

2

2007

nvt

1998

18

Kroondomeinen

749

772

772

772

772

772

772

1

nvt

2017

Periodiek

18

Subsidie Burgereducatie

1.160

1.003

1.003

1.003

1.003

1.003

1.003

5

nvt

2017

Jaarlijks

18

Stichting Gegevensautoriteit Natuur

7

           

1

nvt

nvt

2010

18

Regeling natuur/Leren van duurzaamheid

189

           

11

2013

nvt

2008

 

Subtotaal

73.952

81.428

49.830

35.537

34.080

28.462

28.305

       
                         

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

18

Overig****

889

392

148

100

100

100

100

10

nvt

nvt

nvt

18

Subsidies Europees Beleid****

444

             

nvt

nvt

nvt

 

Subtotaal

1.333

392

148

100

100

100

100

       
                         

Artikel 19

               

Overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

               

19

Vroegefasefinanciering STW

100

3.901

4.001

4.001

6.501

4.501

4.501

1

 

2018

2019

 

Totaal

100

3.901

4.001

4.001

6.501

4.501

4.501

       
 

Subtotaal subsidies

1.103.659

1.708.837

1.831.761

1.886.303

2.145.428

2.727.143

3.401.168

       
                         
 

Subtotaal overige (incidentele) subsidies en subsidies aan (inter)nationale organisaties

480.450

382.550

357.809

357.007

343.852

349.848

299.305

       
                         
 

Totaal

1.584.109

2.091.387

2.189.570

2.243.310

2.489.280

3.076.991

3.700.473

       

nvt = Niet van toepassing

nnb = Nog niet bekend

Jaarlijks = Er is jaarlijks een beschikkingsmoment

Periodiek = Er is periodiek een beschikkingsmoment

Topconsortia Kennis en Innovatie

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn stichtingen die ten behoeve van de diverse topsectoren de kennis- en innovatieagenda vormgeven en (laten) uitvoeren. Hiertoe voeren de TKI’s programma-ondersteunende activiteiten uit gericht op het samen met de relevante bedrijven en kennisinstellingen voor hun thema programmeren van activiteiten, bouwen van PPS-consortia om innovatie vorm te geven, informeren, coördineren en enthousiasmeren van partijen om een bijdrage te leveren aan de kennis- en innovatieagenda. Eén van de instrumenten hiervoor betreft de TKI-toeslag.

De TKI-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Voor de TKI-toeslag komen uitsluitend TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor de TKI-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2016 zijn 12 TKI’s erkend die elk betrekking hebben op één van de innovatiecontracten van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water; voor ICT en Biobased Economy (BBE) zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het TKI BBE werkt voor drie topsectoren (Agrifood, Chemie en Energie).

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • –  Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties participeren.
 • –  Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en publieke kennisinstellingen.
 • –  De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.
 • –  Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.
 • –  Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.
 • –  Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.
 • –  Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het Midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.
 • –  De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s bedraagt in 2015 en verder 40%. De TKI’s geven in hun meerjarenprogramma aan hoe dit gerealiseerd gaat worden.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de TKI-toeslag geïntroduceerd. De kenmerken van de regeling zijn:

 • –  De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de cash-bijdrage van bedrijven aan het TKI voor het, door het TKI opgestelde, privaat-publieke samenwerkingsprojecten die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie en de cash-bijdrage van bedrijven aan onderzoeksopdrachten die voor het TKI onderzoeksprogramma relevant zijn. Hiervan mag een beperkt aandeel in natura in aanmerking worden genomen.
 • –  Het toeslagpercentage is 25%.
 • –  Het voor de toeslag beschikbare verplichtingenbudget is € 119 mln in 2016, oplopend naar € 125 mln vanaf 2017.
 • –  De toeslag wordt niet door bedrijven afzonderlijk aangevraagd maar door het TKI, die de toeslag ook krijgt uitgekeerd.
 • –  De TKI-samenwerkingsprojecten waarover de toeslag kan worden verkregen betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Hieronder volgen de TKI’s die in aanmerking komen voor TKI-toeslag. Al deze TKI’s kunnen bovendien subsidie aanvragen voor hun programma-ondersteunende activiteiten tot maximaal € 400.000,– per TKI (voor topsector Water geldt dit bedrag voor het cluster TKI’s). De programma-ondersteunende activiteiten moeten direct verband houden met de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s die met de TKI-toeslag worden ondersteund of moeten bijdragen aan de voorbereiding van die programma’s dan wel het aanvragen, besteden of verantwoorden van de TKI-toeslag. Deze subsidie wordt verstrekt voor zover in de subsidieaanvraag voldoende onderbouwd met activiteiten, voor zover deze activiteiten passen binnen de staatssteunkaders en voor zover voor deze activiteiten niet uit andere hoofde reeds een vergoeding van de overheid wordt verkregen.

De drie TKI’s genoemd onder 10a, b en c vormen een bij elkaar horend cluster ten behoeve van de topsector Water.

Overzichtstabel TKI’s
 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy (BBE)

3

Stichting TKI Chemie

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI Energie

6

Stichting TKI HTSM

7

Stichting Life Sciences Health – TKI

8

Stichting TKI Logistiek

9

Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10a

Stichting TKI Maritiem

10b

Stichting TKI Deltatechnologie

10c

Topconsortium for knowledge and Innovation Watertechnology

TKI Energie

De Topsector Energie hanteert een dubbele doelstelling: zowel versterking van de energiesector als ook versnelling van de energietransitie. Daartoe zijn op grond van begrotingsartikel 14 specifieke energie-innovatiemiddelen beschikbaar. Het TKI Energie dat voor de Topsector Energie de programma-ondersteunende activiteiten uitvoert, doet ook de voorstellen voor de inzet van de energie-innovatiemiddelen. Omdat hiermee subsidiegeld gemoeid is, worden aan deze TKI hoge eisen gesteld op het punt van onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Dit impliceert dat deze activiteiten niet door partijen kunnen worden uitgevoerd die (direct) baat hebben bij de uitkomsten van die activiteiten – dat zou immers de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Om het TKI goed te laten functioneren en ook een stimulerende rol te laten vervullen in het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de innovaties benodigd voor de energietransitie wordt een nader te bepalen, aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de bijdrage vanuit artikel 12. Die extra financiering komt uit de beschikbare energie-innovatiemiddelen op artikel 14. De hoogte van die bijdrage wordt op advies van het Topteam Energie nader vastgesteld.