Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.7 Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

11

2014

2015

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

De doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk

11

2013

2014

TK, 29 502, nr. 114

 

Evaluatie Metrologiewet

11

2014

2015

 
 

Evaluatie Frequentiebeleid

11

2015

2015

 
 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

11

2015

2015

 
 

Raad voor de accreditatie

11

2015

2015

 
 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

11

2016

2016

 
 

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

11

2019

2019

 
 

Raad voor Accreditatie

11

2020

2020

 
 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

11

2020

2020

 
 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

11

2022

2022

 

2. Overig onderzoek

 

Aanbestedingswet 2012

11

2014

2015

 
 

Evaluatie wet markt en overheid

11

2015

2015

 
 

Universele postdienst (UPD)

11

2016

2016

 
 

Agentschap Telecom

11

2017

2017

 
 

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

11

2018

2018

 
Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 12 en 13

12

2014

2015

TK, 30 991, nr. 23

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie MIT

12

2016

2017

 
 

Ruimtevaart

12

2017

2017

 
 

Toegepast onderzoek; 0-meting TO2’s (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, DLO)

12/14/16

2015

2015

 
 

Tussenevaluatie Topconsortia Kennis en Innovatie

12

2016

2016

 
 

STW

12

2016

2016

 
 

Intellectueel Eigendomsbeleid

12

2018

2018

 
 

WBSO/RDA

12

2018

2018

 

2. Overig onderzoek

2a. MKBA’s

 

Ruimtevaart

12

2015

2016

 
Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 12 en 13

12

2014

2015

TK, 30 991, nr. 23

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Microkredieten

13

2015

2015

 
 

BMKB

13

2019

2019

 
 

Groeifaciliteit

13

2019

2019

 
 

Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering

13

2019

2019

 
 

Scheepbouwgarantieregeling

13

2016

2017

 
 

Digitale agenda

13

2015

2016

 
 

Evaluatie Actal / regeldruk

13

2015

2016

 
 

Valorisatie

13

2014

2015

 
           
 

Toerisme (NBTC)

13

2015

2015

 
 

Ondernemerspleinen / KVK

13

2017

2017

 
 

IBO Zelfstandigenaftrek plus aanverwante maatregelen

13

2015

2015

 
 

Overige fiscale ondernemerschapsregelingen

13

2015

2016

 
 

ICT-beleid

13

2017

2017

 

2. Overig onderzoek

 

BMKB (additionaliteit)

13

2014

2015

 
 

Onderwijs en Ondernemerschap (OESO case study)

13

2015

2015

 
 

Kenniscentrum MVO

13

2014

2015

 
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14

2019

2020

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Elektrisch rijden

14

2015

2015

 
 

Innovatie agenda energie

14

2015

2016

 
 

Green Deals

14

2015

2015

 
 

Proeftuinen Smart Grids

14

2015

2015

 
 

Warmtewet

14

2015

2016

 
 

Rijkscoördinatieregeling

14

2015

2016

 
 

Garantieregeling aardwarmte

14

2015

2016

 
 

Topsector Energie

14

2016

2016

 
 

Energieakkoord

14

2016

2016

 
 

SDE+

14

2016

2016

 
 

ECN/NRG

14

2017

2017

 
 

Wet voorraadvorming Aardolieproducten (Wva 2012)

14

2017

2017

 
 

ETS indirecte kostencompensatie

14

2018

2018

 
 

Pallas

14

2018

2019

 
Artikel 16 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Concurrerende, duurzame en veilige agro, visserij en voedselketen

16

2013

2014

IBO agro is voor het zomerreces 2015 naar TK gestuurd. Zie hyperlink.

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Integrale POP 2 evaluatie (waaronder Investeringsregeling Jonge Agrariërs, subsidieregeling kleine en grote netwerken, subsidieregeling beroepsopleiding en voorlichting, Demonstratieregeling, Stimuleringssubsidie biologische Productie, Samenwerking bij innovatie NU, functionele agrobiodiversiteit, demoregeling proefprojecten GLB, demoregeling Schoon en Zuinig)

16

2016

2016

 
 

Brede weerverzekering

16

2015

2016

 
 

Garantieregeling Landbouw (GL) en Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI)

16

2018

2018

 
 

Fijnstofmaatregelen en luchtwassers

16

2015

2016

 
 

Meetprogramma duurzame stallen

16

2016

2016

Zal in evaluatie van de PAS regeling meelopen (zie artikel 18).

 

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

16

2017

2017

 
 

Set aside regeling

16

   

De set aside regeling is in 2007/2008 door Europa geëvalueerd. Zie hyperlink. De regeling is niet gecontinueerd. Om deze reden komt de oorspronkelijk in 2014 geplande evaluatie te vervallen.

 

Investeringsregeling energiebesparing (IRE) en Nu duurzaamheidsinvesteringen

16

2014

2015

 
 

Eindevaluatie Europees Visserijfonds

16

2016

2017

 
 

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

16

2015

2016

Deze evaluaties vormen onderdeel van de brede evaluatie met V&J naar de handhavingsketen dierenwelzijn.

 

Ondersteuning biologische sector

16

2015

2015

 
 

Consumentenbond Voedselonderzoek

16

2015

2015

 
 

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

16

2016

2016

 
 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

16

2014

2015

 
 

GD basismonitoring en Diergezondheidsfonds (DGF)

16

2017

2017

 
 

Regeling Stidug

16

2015

2015

 
 

Verlaagd tarief glastuinbouw

16

2015

2015

 
 

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

16

2015

2015

 
 

Meststoffenwet

16

2015

2016

 
 

Programma Internationale Aangelegenheden (PIA)

16

2015

2016

 
 

Voedselzekerheid

16

2018

2018

 
 

Raad voor de Plantenrassen

16

2017

2017

 
 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

16

2016

2016

 
 

Voedingscentrum

16

2017

2017

 
 

Centrale commissie dierproeven

16

2020

2020

 

2 Overig onderzoek

 

WOT Genetische bronnen

16

2014

2014

Zie hyperlink.

 

WOT Visserijonderzoek

16

2014

2015

 
 

WOT Economische informatievoorziening

16

2015

2015

 
 

WOT Voedselveiligheid

16

2014

2014

Zie hyperlink.

 

WOT Diergezondheid

16

2014

2014

Zie hyperlink.

 

WOT Natuur en milieu

16

2016

2016

 
 

Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa)

16

   

Een Commissie van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de SDa en hierover wordt aan VWS en EZ gerapporteerd. Deze rapportage mondt jaarlijks uit in brief aan de TK (bijvoorbeeld TK, 2014–2015, 29 683 nr. 194).

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

2012

2014

Zie hyperlink.

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

2019

2019

 
Artikel 18 Natuur en regio

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Natuur en regio

18

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie EFRO/Interreg (door Europese Commissie)

18

2015

2016

 
 

Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2007–2013)

18

2016

2016

 
 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

18

2015

2016

 
 

Kroondomeinen

18

2016

2017

 
 

Beleids- en wetsevaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied

18

2014

2014

TK 33 962, nr 11

 

Natuurschoonwet 1928

18

2014

2015

 
 

Programmatische Aanpak Stikstof inclusief meetprogramma duurzame stallen.

18

2016

2016

 
 

Staatsbosbeheer (SBB)

18

2018

2018

In 2014 is de positionering van SBB opnieuw bepaald (zie TK, 29 659, nr. 122). Geen evaluatie in 2014, nieuwe werkwijze te evalueren in 2018.

 

Programma naar een rijke Waddenzee

18

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland

18

2017

2017

 
 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

18

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurpact

18

2016

2016

 
 

Natuurvisie

18

   

Na de zomer van 2015 komt het PBL met een voorstel voor uitwerking evaluatie van de Natuurvisie.

 

Burgereducatie/IVN

18

2017

2017

 
 

Wet natuurbescherming

18

2016

2017

 
 

In Beslag genomen Goederen (IBG)

18

2016

2016

 
 

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

18

2015

2016

 
 

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

18

2015

2016

 
 

Vrijstelling landinrichting

18

2015

2016

 
 

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

18

2015

2016

 
 

Vrijstelling natuurgrond

18

2015

2016

 
 

Bosbouwvrijstelling

18

2015

2016

 

2 Overig onderzoek

 

Balans van de leefomgeving

18

2015

2016

Door PBL.

 

Actualisatie Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

18

   

Zie IenM begroting.

 

Groot Project EHS 2013

18

2013

2014

TK, 30 825, nr. 214

 

EHS Groot project 2014

18

2014

2015

Afhankelijk van besluitvorming over voortzetting EHS als groot project.

 

Voortgangsrapportage Natuurpact

18

   

Jaarlijks vanaf 2015.

Artikel 19 Toekomstfonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 19

19

2020

2020

 
           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Innovatiekrediet

19

2016

2017

 
 

Seed-regeling

19

2016

2017

 
 

Fund to Fund

19

2016

2017

 
 

Vroege fase financiering

19

2017

2018

 
 

Kapitaalverstrekking ROM’s

19

2015

2016

 
 

Business Angels / Informal investors

19

2016

2017