Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3. De niet-beleidsartikelen

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM6, CPB, SodM en PIANOo). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZ.
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten

Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VERPLICHTINGEN

390.795

390.098

380.243

345.780

331.405

334.997

331.740

UITGAVEN

390.795

390.098

380.243

345.780

331.405

334.997

331.740

               

Personele uitgaven

253.428

261.426

252.733

234.640

234.697

237.780

234.352

– waarvan eigen personeel

225.397

208.649

206.892

199.242

191.754

191.707

191.496

– waarvan externe inhuur

7.004

6.290

6.090

5.890

5.690

5.690

5.690

– Waarvan overige personele uitgaven

21.027

46.487

39.751

29.508

37.253

40.383

37.166

Materiële uitgaven

137.367

128.672

127.510

111.140

96.708

97.217

97.388

– waarvan ICT1

9.678

7.065

7.065

7.065

7.065

7.065

7.065

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

52.083

40.722

40.722

40.634

40.616

40.616

40.616

– waarvan SSO DICTU

42.046

45.636

35.251

29.850

29.197

29.197

29.197

– waarvan overige materiële uitgaven

33.560

35.249

44.472

33.591

19.830

20.339

20.510

               

ONTVANGSTEN

31.607

40.224

32.526

33.326

33.294

33.248

33.248

Noot 1: Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting

Personele uitgaven

Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de diensten. In de begroting 2016 zijn de ramingen voor ambtelijk personeel en de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd. In deze begroting is de personele component van de overheidsdienst Groningen verwerkt, evenals een intensivering van de Energiedirectie. Onder de overige personele uitgaven zijn de uitgaven van het sociaal plan voor onder andere afronding uitvoeringsorganisatie DLG en de wachtgelduitgaven geraamd.

Materiële uitgaven

Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen voor het kerndepartement en de buitendiensten. Dit omvat onder andere huisvesting, communicatie, ICT en de bijdrage aan het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) dat gepositioneerd is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf de begroting 2014 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere het RijksVastgoedbedrijf (RVB), FM-Haaglanden, Expertisecentrum/Ontwikkelingscentrum Rijk en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De bijdrage aan DICTU is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices. In deze begroting is de materiële component van de uitgaven voor de overheidsdienst Groningen verwerkt.

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen bij de ACM de bijdrage voor telecommunicatie en post. Bij de SODM betreft het de kosten die zijn doorberekend aan de markt voor vergunningverlening en taken die volgen uit de (nieuwe) Europese Richtlijn 2013/30/EU. Bij het CPB gaat het om doorbelaste werkzaamheden voor onder andere facilitaire kosten huisvesting en functioneel beheer ICT-systemen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EZ weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s

Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Apparaatsuitgaven Departement

             

Kerndepartement (beleid en staf)

298.661

303.499

296.933

265.153

255.783

259.375

256.118

Apparaatsuitgaven diensten

             

Centraal Planbureau (CPB)

14.852

15.400

14.743

14.432

12.844

12.844

12.844

Autoriteit Consument en Markten (ACM) 1)

67.879

61.501

59.736

57.227

53.822

53.822

53.822

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

7.074

7.453

7.741

7.887

7.888

7.888

7.888

PIANOo (exclusief Programma)

2.329

2.245

1.090

1.081

1.068

1.068

1.068

2. Apparaatskosten Agentschappen

             

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

395.615

459.170

432.347

399.991

387.318

387.328

387.328

Agentschap Telecom (AT)

30.465

31.028

33.993

32.987

30.585

29.813

29.813

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

188.891

186.901

188.200

186.600

186.600

186.700

186.700

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

83.226

21.384

0

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

303.408

304.657

285.347

271.173

263.350

260.401

262.863

3. Apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

             

Centraal Bureau voor de Statistiek

175.202

178.050

         

Stichting COVA

1.214

1.440

         

VSL inclusief Verispect

13.3952

n.n.b.

         

Raad voor Accreditatie

12.233

12.904

         

Raad van bestuur Autoriteit Consument en Markt

695

402

         

TNO

424.261

442.735

         

Staatsbosbeheer

59.551

60.712

         

Raad voor Plantenrassen

679

854

         

Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

12.508

12.306

         

Kamers van Koophandel

175.700

197.900

         

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

232.774

230.500

         

Noot 2: Aangezien de cijfers over 2014 nog niet bekend zijn is het bedrag uit 2013 opgenomen.

  • 1)  Om invulling te geven aan de Kaderrichtlijn, 2002/21/EG, zoals gewijzigd door 2009/140/EG, artikel 3 inclusief considerans 13, wordt opgemerkt dat van het totaalbedrag voor de apparaatsuitgaven van de ACM, een bedrag van circa € 13,3 mln in 2016 specifiek voor toezicht op de elektronische communicatiesector wordt geraamd (inclusief betreffende kosten van het bestuur van de ACM).

Toelichting

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende agentschapsparagrafen en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht.

Tabel apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van het kerndepartement en diensten

Budgettaire gevolgen (x € 1.000)

2016

Totaal apparaat

380.243

DG Energie, Telecom en Mededinging

16.721

DG Bedrijfsleven en Innovatie

23.636

DG Agro & Natuur

29.206

Kerndepartement overig en diensten

310.680

Toelichting

Dit betreft de personeelsuitgaven van het kerndepartement en diensten. Materiële kosten worden verantwoord op het onderdeel kerndepartement en diensten.

Taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet

In de Ontwerpbegroting 2014 was de Taakstelling Rijksdienst van het huidige kabinet reeds pro forma ingevuld. De definitieve Taakstelling Rijksdienst is als volgt ingevuld ten laste van het centrale apparaatsartikel 40 en ten laste van de bijdragen aan ZBO’s en agentschappen op de diverse beleidsartikelen.

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

45.267

79.141

102.698

102.698

         

Totaal kerndepartement en diensten

17.206

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

     

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO.nl

9.823

15.665

19.551

19.551

NVWA

503

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

13.808

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

     

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

DLO

2.912

6.643

8.099

8.099

SBB

827

1.886

2.299

2.299

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

14.253

31.560

38.311

38.311

41 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VERPLICHTINGEN

0

0

0

0

0

0

0

UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

               

41.10 Prijsbijstelling

             

41.20 Loonbijstelling

             

41.30 Onvoorzien

             

41.40 Nog te verdelen

             

Toelichting

Dit niet-beleidsartikel bevat in beginsel ramingen voor prijsbijstelling, loonbijstelling, onvoorzien en nog te verdelen posten. De prijsbijstellingstranche 2015 (€ 3,2 mln) is verdeeld over de relevante artikel onderdelen. De Loonbijstellingstranche 2015 voor contractloonstijging en sociale lasten (€ 6,9 mln) is verdeeld over de relevante artikel onderdelen.

Na verwerking van de hiervoor genoemde mutaties bevat artikel 41 meerjarig een «nulraming».

Noot 6: De leden van de Raad van Bestuur ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 11.