Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.1 Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZ

A – Begroting agentschappen 2016

Bedragen x € 1.000
 

Bijdrage moederdepartement (EZ)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom (AT)

11.294

0

21.352

350

32.996

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

173.400

30.000

800

0

204.200

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

125.425

78.813

90.740

5.250

300.228

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

293.045

110.126

42.269

10

445.450

Totaal

603.164

218.939

155.161

5.610

982.874

B – Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel EZ (begroting 2016)

Bedragen x € 1.000
 

Raming ontwerpbegroting 2016

Agentschap Telecom (AT)

11.072

art. 11 Goed functionerende economie en markten

9.539

art. 12 Sterk innovatievermogen

283

Beschikbare ruimte voor frequentie en veiligheid (art 11 en 12)

1.250

Dienst ICT (DICTU)

173.400

art. 11 Goed functionerende economie en markten

5.985

art. 40 Apparaat

35.251

Bijdrage agentschappen en diensten

132.164

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

123.475

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

678

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

124.786

art. 18 Natuur en Regio

9.345

Af: BTW-compensatie

– 6.134

Af: Bijzondere baten

– 5.200

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

301.758

art. 12 Sterk innovatievermogen

56.444

art. 13 Excellent ondernemingsklimaat

23.109

art. 14 Doelmatige en duurzame energievoorziening

39.424

art. 16 Agro-, visserij- en voedselketens

131.887

art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.242

art. 18 Natuur en Regio

39.284

art. 19 Toekomstfonds

5.323

art. 40 Apparaat

5.045

Sub-totaal

609.705

af: Geraamde bijdragen agentschappen en diensten aan DICTU1

– 132.164

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

477.541

Noot 1: Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZ. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZ aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De begroting 2016 van de NVWA bevat enkele begrotingswijzigingen die nog niet verwerkt zijn in de begrotingsramingen van de beleidsartikelen op de EZ-begroting. Het betreft een overboeking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het programma «Afpakken» (€ 0,6 mln), een compensatie retributies kleine slagers (€ 0,85 mln) en een verhoging voor certificering op afstand (€ 0,5 mln). Deze wijzigingen (€ 1,95 mln) zullen met de 1e suppletoire begroting 2016 op beleidsartikel 16 worden verwerkt.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De omzet moederdepartement RVO.nl is € 8,7 mln lager geraamd dan de Bijdragen aan RVO.nl ten laste van de beleidsartikelen. Dit komt doordat de bijdrage Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) ad € 17 mln wordt geraamd onder «Omzet derden». De bijdrage voor de overdracht van taken vanuit DLG ad € 8,3 mln wordt in de 1e suppletoire begroting 2016 verwerkt in de raming van de omzet van RVO.nl.