Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.2. Paresto

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het CDC. Paresto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (Navo-)bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze.

Begroting van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

2014

Begroting

2015

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

BATEN

             

Omzet moederdepartement

77.629

70.460

69.264

68.127

68.127

68.127

68.127

Omzet overige departementen

             

Omzet derden

676

781

773

773

773

773

773

Rentebaten

91

65

65

65

65

65

65

Vrijval voorzieningen

452

           

Bijzondere baten

1.212

           

Totaal baten

80.060

71.306

70.102

68.965

68.965

68.965

68.965

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

* personele kosten

41.181

39.418

37.483

36.796

36.661

36.661

36.661

* Waarvan eigen personeel

35.735

35.305

33.805

33.225

33.194

33.194

33.194

* Waarvan externe inhuur

4.729

4.113

3.000

2.900

2.800

2.800

2.800

* Waarvan overige personele kosten

717

 

678

671

667

667

667

* materiële kosten

36.635

31.889

32.619

32.169

31.892

31.892

31.892

* Waarvan apparaat ICT

588

1.376

524

516

512

512

512

* Waarvan bijdrage aan SSO's

1.055

972

939

926

918

918

918

* Waarvan overige materiele kosten

2.107

1.977

1.949

1.932

1.932

1.932

Rentelasten

             

Afschrijvingskosten

             

* immaterieel

             

* materieel

8

           

Overige kosten

             

* dotaties voorzieningen

             

* rentelasten

             

* bijzondere lasten

209

           

Totaal Lasten

78.033

71.306

70.102

68.965

68.553

68.553

68.553

Saldo van baten en Lasten

2.027

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

Voor 2016 is rekening gehouden met het organiseren van de activiteiten in het kader van het EU-voorzitterschap en sluiting van een locatie vanwege de nota In het belang van Nederland. Verder is rekening gehouden met de sluiting van locaties.

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet van de lopende bedrijfsvoering en de omzet werkgeversbijdragen. De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele en overige kosten die gemaakt worden om de cateringservice op locaties te kunnen bieden. De effecten van de overgang van de operationele catering naar het CLAS (project OPCAT II) zijn niet verwerkt omdat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Omzet derden

De omzet derden betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt bij het CDC voor de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum en de hofmeesters bij het Koninklijk Huis.

Rentebaten

De rentebaten betreffen het rekening-courant saldo bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

In 2015 bestaat de personele sterkte van Paresto uit 781 vaste vte’n. Vanwege de pensioenuitstroom en sluiting van locaties neemt de personele sterkte in 2016 af tot 768 vte’n, wat de daling in personele kosten verklaart. Op plekken waar dit noodzakelijk is, wordt de weggevallen capaciteit opgevangen met inhuur.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 85 procent uit de kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. Onder andere door het organiseren van activiteiten in het kader van het EU-voorzitterschap in 2016 stijgen de totale kosten van de ingrediënten in 2016. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties, het servicekantoor en het onderhoud van IT, waaronder kassa’s.

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

2014

Begroting

2015

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1. Rekening courant RHB 1/1

18.363

8.914

6.887

6.753

6.596

6.550

6.523

               

2. Totaal operationele kasstroom

– 8.775

               

Totaal investeringen (–/–)

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

3. Totaal investeringskasstroom

               

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 674

– 2.027

– 118

– 140

– 46

– 42

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

Aflossingen op leningen (–/–)

             

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

4. Totaal financieringskasstroom

– 674

– 2.027

– 118

– 140

– 46

– 42

               

5. Rekening courant RHB 31/12

8.914

6.887

6.769

6.629

6.583

6.541

6.541

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht staat de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting centraal.

De kasstroom bestaat uit de operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom.

In 2016 en verder verwacht Paresto alleen mutaties in de financieringskasstroom. Dit betreft het afstorten aan het moederdepartement van het overschot aan eigen vermogen van Paresto, indien de realisatie in 2015 en verder conform begroting verloopt.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto en de sturing op de bruto marge van de locaties. De hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

Kengetallen en doelmatigheidsindicatoren Paresto

 

Realisatie

2014

Begroting

2015

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

Generiek deel

             
               

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

49.193

42.714

43.775

42.775

42.775

42.775

42.775

Vte'n totaal

877

853

838

823

798

798

798

– waarvan in eigen dienst

794

781

768

755

732

732

732

– waarvan inhuur

83

72

70

68

67

67

67

               

Saldo van baten en lasten

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Specifiek deel

             
               

Aantal locaties

82

81

80

78

75

75

75

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

56.087

50.068

52.212

51.944

53.583

53.583

53.583

% Ziekteverzuim

7,1%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

39,1%

37,8%

37,8%

37,8%

37,8%

37,8%

37,8%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (85 procent) bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet / aantal vte) en het percentage bruto marge (verbruik ten opzichte van de omzet). De productiviteit per vte laat naar verwachting een lichte stijging zien door een daling in het aantal vte’n. Paresto verwacht de bruto marge op het niveau van 2015 te kunnen voortzetten.