Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.1. Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2015 kort toegelicht.

De algemene mutaties

De meest voorkomende mutaties die op alle overige artikelen van toepassing zijn, worden hieronder toegelicht. Daarna worden de specifieke mutaties per artikel nader toegelicht.

Verfijning toerekening overheveling personele exploitatie ten laste van investeringen/Bijstellen van personele exploitatie

Met de eerste suppletoire begroting 2015 zijn de knelpunten in 2016 opgelost. Het betreft knelpunten in de personele exploitatie (€ 12,8 miljoen bij het CLAS en € 27,1 miljoen bij het CDC) en de SBK-regelingen (€ 43 miljoen). Met deze mutaties wordt de oplossing voor de personele problematiek nader verdeeld over de overige defensieonderdelen. De mutaties hebben betrekking op aanpassingen op formatie vanwege verhoging van de middensommen (van VeVa leerlingen); de toenemende behoefte aan reservisten; bijstellen van de effecten van de gevolgen van verjonging (die voor de militairen pas na 2018 bereikt zal worden) en de financiering van topfunctionarissen.

In de overige personele exploitatie betreft het onder meer het onderbrengen van de grondgebonden catering naar het CLAS, het openhouden van de Van Ghentkazerne (CZSK), vertraagde invoer van de NH-90 en het langer aanhouden van het complex Dongen.

Herschikken budget op formatie

De formatiebudgetten zijn herverdeeld vanwege het verschuiven van taken en de daar bijhorende functies tussen de defensieonderdelen. Het betreft het overdragen van functies van de Sociaal Medische Dienst (SMD) van CDC naar CZSK, de Benelux Arms Control Agency (BACA) functies van CLAS naar CLSK, de bewaking van De Peel (CLSK) naar het CDC en het overdragen van functies bij de KMar voor het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) en Nederlandse Defensie Academie (NLDA) (beide onderdelen van het CDC).

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

Bij vervanging of het in gebruik nemen van wapensystemen wijzigen de exploitatieuitgaven. De stijging van de exploitatiekosten worden gereserveerd op het artikel Investeringen. Bij overdracht van het wapensysteem naar het defensieonderdeel worden de daarbij behorende gereserveerde exploitatiegelden herschikt. Onder andere de projecten Joint Fires, Kodiak, de Van Ghentkazerne en SF-voertuigen hebben geleid tot het herschikken van investeringen naar exploitatie (programma uitgaven).

Korten budget Persoonsgebonden Uitrusting (PGU) & externe opleidingen

De korting op de budgetten ten behoeve van Persoonsgebonden Uitgaven en externe opleidingen dient als structurele dekking van de problematiek op de personele exploitatie.

Herschikkingen tussen de defensieonderdelen

Dit is het gevolg van de wijziging in taken en verantwoordelijkheden in de organisatie. Het assortimentsgewijswerken is verder geïmplementeerd en ingeregeld. Hierdoor ontvangt het CLAS budget voor de instandhouding van de brandweervoertuigen (€ 1,7 miljoen van het CLSK) en grafische boekwerken (€ 0,6 miljoen). DMO ontvangt budget van CZSK voor exploitatie van ICT middelen (€ 0,1 miljoen) en van het CLSK voor geregistreerd drukwerk (€ 0,8 miljoen). Het langer in stand houden van de Gulfstream zorgt voor een herschikking vanuit de DMO naar het CLSK (€ 2,1 miljoen). Tenslotte ontvangt het CDC budget van diverse defensieonderdelen voor opleidingskosten voor de leergang beleid en vertaling (€ 0,3 miljoen), ontvangt het CDC budget van de Bestuursstaf voor milieu (€ 0,9 miljoen) en gaat het budget voor de pensioensverzekeringsautoriteit (€ 0,2 miljoen) van de Bestuursstaf naar de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) van het CDC.

Loonbijstelling 0,8 procent n.a.v. Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen: eerste deelresultaat

De mutaties alloceren het additionele budget voor de loonbijstelling van 0,8 procent conform het akkoord.

Uitdeling prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgekeerd aan de defensieonderdelen.

Premiedaling sociale lasten 2015

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel € 28,1 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar het artikel Nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van de totstandkoming van het arbeidsvoorwaardenakkoord is de bijbehorende loonbijstelling van 0,8 procent uitgedeeld naar de geëigende begrotingsartikelen.

Uitdeling budget Contraterrorisme (CT)

Met deze mutaties zijn de investeringen en exploitatiebudgetten uitgedeeld aan de defensieonderdelen in het kader van het kabinetsbesluit tot versterking van de veiligheidsketen (Kamerstuk 29 754, nr 302 van 27 februari 2015).

Doorwerking ontvangsten

Bijgestelde ontvangsten werken door op het uitgavenkader. De volgende ontvangsten zijn bijgesteld: verkoopopbrengsten van groot materieel en vastgoed (artikel 6 Investeringen Krijgsmacht), de ontvangsten vanwege medegebruik van Marine vliegkamp Valkenburg (artikel 4 CLSK) en de ontvangsten door de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht voor de bijdrage aan de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) (artikel 6 Investeringen Krijgsmacht).

Cyber

Voor de oprichting van het Defensie Cyber Commando bij het CLAS en de verdere taakinvulling van cyber bij de MIVD zijn de budgetten toegevoegd bij deze onderdelen en ook bij de ondersteundende diensten (DMO en CDC). Dit vanuit de reserveringen van de Cyber gelden binnen het artikel 6 (Investeringen Krijgsmacht) en artikel 10 (Centraal apparaat).

Herschikking budget business case cougar

Dit betreft de verwerking van het besluit om langer door te vliegen met de Cougar helikopter om de capability gap te dichten dat is onstaan door de vertraagde beschikbaarheid van de NH-90.

Specifieke mutaties

Kasschuiven (IT en personele exploitatie)

De kasschuiven uit de voorjaarsbesluitvorming zijn benodigd om een risico op de IT exploitatie af te dekken en de pieken en dalen in de personele exploitatie gelijkmatiger te verdelen over de begrotingsjaren. De kasschuif IT is verwerkt op artikel Nominaal en onvoorzien, de kasschuif personele exploitatie op het centrale apparaat.

Interdepartementale budgetoverboekingen

Dit betreft ten eerste de bijdrage aan de ambtenaren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Deze mutatie is verwerkt op artikel 5 (KMar). Ten tweede betreft het de herverdeling van de eenheidsprijzen van kantoren op artikel 8 (CDC). Tenslotte betreft het een budgetoverheveling van € 51.000 voor het onderhoud van de Groene Draeck van de begroting van de Koning als gevolg van de evaluatie van de begroting van De Koning. Deze mutatie is verwerkt op artikel 2 (CZSK).

ICMS/CBRN van DMO naar CLAS

Een deel van de budgetten voor de exploitatie van de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) op het gebied van Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire verdediging (CBRN), samengevat als ICMS/CBRN, is overgeheveld van de DMO naar het CLAS.

Artikel 1 Omhangen VPD naar Inzet

De budgetten voor de inzet van VPD’s zijn binnen artikel 1 (Inzet) overgebracht van overige inzet naar opdracht inzet zodat alle HGIS en BIV gerelateerde activiteiten onder hetzelfde artikelonderdeel worden verantwoord.

Technische correctie Host Nation Support en Internationale verhuizingen

Tijdens een eerdere herschikking tussen het CDC en de defensieonderdelen is het budget voor internationale verhuizingen geparkeerd op het artikel 6 (Investeringen Krijgsmacht), maar niet meer ten gunste van het CDC geboekt. CDC is verantwoordelijk voor het beheer van in het buitenland geplaats personeel en zodoende ook voor internationale verhuizingen. Een dergelijke onbalans in boekingen is ook aanwezig bij de boekingen voor Host Nation Support. Beide technische correcties zijn nu alsnog verwerkt Hiermee staan de budgetten op de juiste plaats.

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

De komende jaren wordt een aantal nieuwe systemen in gebruik genomen bij de defensieonderdelen. Voor deze nieuwe systemen worden de financiële middelen voor gewijzigde instandhoudingskosten voorzien uit de reservering binnen het investeringsproject.

Herschikken investeringen binnen het artikel (harmonisatie DIP)

De herschikking van budgetten binnen de investeringen is vanwege het herzien van de planning van projecten naar de actuele situatie. De grootste wijzigingen betreffen het vertragen van de MALE UAV, short range UAV, Chinook simulator, CUP EOV, C-RAM- en class 1-UAV-detectiecapaciteit en de vervanging licht indirect vurend systeem (LIVS). Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen bij artikel 6 Investeringen Krijgsmacht.

Verhogen Defensiebudget ten behoeve van het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht

Het kabinet heeft besloten tot verhoging van het budget van Defensie ten behoeve van het verhogen van de basisgereedheid van de krijgsmacht. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 220 miljoen, oplopend naar € 345 miljoen structureel. In bijlage 4.3 is opgenomen welke maatregelen worden genomen ter versterking van de basisgereedheid.

Verhogen BIV budget

Het kabinet heeft besloten tot een verhoging van het budget internationale veiligheid ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties.

Mutatieoverzicht per artikel

Artikel 1 Inzet uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

252.576

404.026

280.632

257.632

257.632

257.631

257.631

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 76.049

750

750

750

750

750

Stand 1e suppletoire begroting 2015

252.576

327.977

281.382

258.382

258.382

258.381

258.381

Nieuwe mutaties

             

Uitdeling prijsbijstelling

   

7

7

7

7

7

Verlenging crisisbeheersingsoperaties

 

– 26.500

26.500

       

Verhoging Budget Internationale Veiligheid

   

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Stand ontwerpbegroting 2016

252.576

301.477

367.889

318.389

318.389

318.388

318.388

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

736.193

696.160

675.413

670.782

663.370

663.243

664.370

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

11.944

         

Stand 1e suppletoire begroting 2015

736.193

708.104

675.413

670.782

663.370

663.243

664.370

Nieuwe mutaties

             

Interdepartementale budgetoverhevelingen

   

51

51

51

51

51

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

271

7.217

       

Bijstellen personele exploitatie

 

4.247

446

7.826

4.884

4.884

4.884

Herschikken budget op formatie

 

1.483

1.483

1.483

1.483

1.483

1.483

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

890

1.280

1.690

2.170

2.170

3.250

Korten budget PGU en externe opleidingen

   

– 500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

4.220

3.925

3.901

3.905

3.910

Premiedaling sociale lasten 2015

   

– 3.390

– 3.394

– 3.374

– 3.377

– 3.381

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

– 168

– 168

– 168

– 168

– 168

Uitdeling prijsbijstelling

   

556

540

527

525

527

Uitdelen budgetten contra terrorisme

   

2.942

2.942

2.942

2.942

2.942

Stand ontwerpbegroting 2016

736.193

714.995

689.550

684.177

674.286

674.158

676.368

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

1.203.245

1.121.002

1.096.057

1.093.592

1.095.340

1.097.114

1.092.231

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

42.170

26.873

7.000

     

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.203.245

1.163.172

1.122.930

1.100.592

1.095.340

1.097.114

1.092.231

Nieuwe mutaties

             

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

– 4.362

54

       

Bijstellen personele exploitatie

   

6.714

23.000

17.356

17.356

17.356

Herschikken budget op formatie

   

– 787

– 787

– 787

– 787

– 787

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

– 582

– 1.604

– 6.904

– 3.804

– 6.505

– 6.304

Korten budget PGU en externe opleidingen

   

– 1.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

7.498

6.922

6.893

6.899

6.906

Premiedaling sociale lasten 2015

   

– 5.897

– 5.858

– 5.835

– 5.839

– 5.845

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

2.243

2.243

2.243

2.252

2.252

Cyber (formatie)

 

1.629

4.277

4.277

4.277

4.277

4.277

Herschikken budget ICMS/CBRN van DMO naar CLAS

 

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

Uitdeling prijsbijstelling

   

677

685

701

704

687

Uitdelen budgetten contra terrorisme

   

125

125

125

125

125

Stand ontwerpbegroting 2016

1.203.245

1.162.607

1.137.980

1.125.045

1.117.259

1.116.346

1.111.648

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

653.271

644.308

636.517

626.342

631.743

628.011

632.311

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

47.517

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

Stand 1e suppletoire begroting 2015

653.271

691.825

635.377

625.202

630.603

626.871

631.741

Nieuwe mutaties

             

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

930

3.389

       

Bijstellen personele exploitatie

 

1.204

1.480

5.071

1.689

1.389

1.389

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

     

6.500

 

– 1.100

– 500

Korten budget PGU en externe opleidingen

   

– 5.000

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

Herschikken budget op formatie

   

124

124

124

124

124

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

3.205

2.968

2.996

2.996

2.998

Premiedaling sociale lasten 2015

   

– 2.500

– 2.491

– 2.515

– 2.515

– 2.517

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

– 1.081

– 981

– 881

– 2.990

– 2.990

Herschikking budget business case cougar

 

– 4.385

– 2.520

3.418

5.653

4.849

– 2.422

Doorwerking ontvangsten

   

532

532

532

532

532

Uitdeling prijsbijstelling

   

793

766

772

760

773

Stand ontwerpbegroting 2016

653.271

689.574

633.799

633.609

631.473

623.416

621.628

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

333.990

311.472

301.679

300.798

298.355

298.732

298.727

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

10.419

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

Stand 1e suppletoire begroting 2015

333.990

321.891

299.748

298.867

296.424

296.801

296.796

Nieuwe mutaties

             

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

267

2.083

       

Bijstellen personele exploitatie

     

2.166

447

447

447

Herschikken budget op formatie

 

– 150

– 275

– 275

– 275

– 275

– 275

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

2.352

2.183

2.165

2.168

2.168

Premiedaling sociale lasten

   

– 1.844

– 1.845

– 1.830

– 1.832

– 1.832

Herschikking tussen defensieonderdeel

 

225

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Interdepartementale budgetoverhevelingen

   

96

96

96

96

96

Korten budget PGU en externe opleidingen

     

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Uitdeling prijsbijstelling

   

86

84

83

83

83

Uitdelen budgetten contra terrorisme

   

17.295

23.638

23.638

23.638

23.638

Stand ontwerpbegroting 2016

333.990

322.233

319.517

323.890

319.724

320.102

320.097

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

1.065.480

1.308.438

1.567.759

1.667.634

1.615.237

1.685.815

1.608.335

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 103.457

– 21.968

– 34.253

– 12.809

24.525

2.225

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.065.480

1.204.981

1.545.791

1.633.381

1.602.428

1.710.340

1.610.560

Nieuwe mutaties

             

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

   

– 194.532

– 1.433

142.104

218.384

195.674

Doorwerking van de ontvangsten

   

– 53.100

– 17.900

500

– 31.900

56.300

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

 

– 28.061

– 91.056

– 100.510

– 20.006

58.028

62.866

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

 

6.941

3.600

3.600

3.600

4.500

4.500

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

– 1.421

– 4.772

– 7.092

– 3.911

– 111

– 1.991

Herschikking budget business case cougar

 

4.319

2.333

– 3.646

– 6.592

– 5.788

1.966

Technische correctie internationale verhuizingen

   

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

Technische correctie HNS Brunssum

   

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

Uitdeling prijsbijstelling

   

6.363

6.415

6.313

6.655

6.433

Uitdeling contra terrorisme

   

18.900

2.500

     

Verhogen Defensiebudget ten behoeve

van het versterken van de basisgereedheid

van de krijgsmacht

   

130.000

122.000

94.000

68.800

72.400

Harmonisatie investeringsplan

   

– 200.000

 

75.000

125.000

 

Opdracht Voorzien in infrastructuur

   

25.458

41.147

9.939

– 36.335

-24.768

Doorwerking van de ontvangsten

   

3.721

4.215

8.775

– 1.200

– 7.600

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

 

21.825

20.777

36.192

824

-32.444

-14.377

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

 

2.300

2.300

2.300

2.300

1.469

1.469

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

180

– 1.340

– 1.560

– 1.960

– 4.160

– 4.260

Opdracht Voorzien in IT

   

69.486

64.225

20.289

– 26.052

– 48.957

Cyber

 

– 1.594

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

 

6.236

70.279

64.318

19.182

– 25.584

– 48.489

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

1.550

2.340

3.040

4.240

2.360

2.360

Financiering opleiding en training werkplekken

   

– 305

– 305

– 305

   

Stand ontwerpbegroting 2016

1.065.480

1.217.256

1.446.203

1.737.320

1.774.760

1.866.337

1.732.509

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

1.605.535

1.644.135

1.665.285

1.678.485

1.692.435

1.693.235

1.712.585

1.713.885

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 1.375

– 1.375

– 1.375

– 1.375

– 1.375

– 1.375

– 1.375

– 1.375

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.604.160

1.642.760

1.663.910

1.677.110

1.691.060

1.691.860

1.711.210

1.712.510

Nieuwe mutaties

               

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

193.963

169.081

105.214

144.814

125.814

– 15.886

14.814

14.814

Doorwerking van de ontvangsten

               

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

119.957

107.030

40.400

80.000

61.000

– 77.300

– 50.000

– 50.000

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

               

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

– 3.372

– 6.820

– 3.419

– 3.419

– 3.419

– 6.819

– 3.419

– 3.419

Herschikking budget business case cougar

5.445

638

           

Technische correctie internationale verhuizingen

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

– 4.100

Technische correctie HNS Brunssum

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

Herschikking instandhouding, IV/IT & infra tlv investeringen

               

Uitdeling prijsbijstelling

6.433

6.433

6.433

6.433

6.433

6.433

6.433

6.433

Verhogen Defensiebudget ten behoeve

van het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht

72.300

68.600

68.600

68.600

68.600

68.600

68.600

68.600

Harmonisatie investeringsplan

               

Opdracht Voorzien in infrastructuur

– 91.339

– 92.690

– 44.660

– 44.260

– 37.760

45.740

45.740

45.740

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

– 87.079

– 88.430

– 40.400

– 40.000

– 33.500

50.000

50.000

50.000

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

– 4.260

– 4.260

– 4.260

– 4.260

– 4.260

– 4.260

– 4.260

– 4.260

Opdracht Voorzien in IT

– 33.346

– 19.068

– 468

– 40.468

– 27.968

27.092

– 208

– 208

Herschikking binnen het artikel (harmonisatie DIP)

– 32.878

– 18.600

0

– 40.000

– 27.500

27.300

0

0

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

2.360

2.360

2.360

2.360

2.360

2.620

2.620

2.620

Cyber

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

– 2.828

Stand ontwerpbegroting 2016

1.673.438

1.700.083

1.723.996

1.737.196

1.751.146

1.748.806

1.771.556

1.772.856

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

788.427

742.400

747.392

738.916

736.707

721.324

744.234

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 16.394

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

Stand 1e suppletoire begroting 2015

788.427

726.006

745.980

737.721

735.640

720.306

744.034

Nieuwe mutaties

             

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

222

1.320

       

Bijstellen personele exploitatie

   

105

1.425

325

325

325

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

– 2.331

– 1.002

– 602

– 1.763

117

117

Herschikking budget business case cougar

 

66

187

228

972

972

489

Premiedaling sociale lasten

   

– 1.263

– 1.265

– 1.265

– 1.266

– 1.266

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

1.414

1.315

1.316

1.317

1.317

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

– 1.188

– 1.288

– 1.388

712

712

Korten budget PGU en externe opleidingen

   

– 1.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

Herschikken budget ICMS/CBRN van DMO naar CLAS

 

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

 

– 6.941

– 3.600

– 3.600

– 3.600

– 4.500

– 4.500

Cyber formatie

 

1.389

1.386

1.386

1.386

1.386

1.386

Uitdeling prijsbijstelling

   

1.750

1.724

1.717

1.670

1.740

Uitdelen budgetten contra terrorisme

   

2.250

2.967

2.967

2.967

2.967

Financiering opleiding en training werkplekken

   

305

305

305

   

Stand ontwerpbegroting 2016

788.427

715.661

743.894

735.066

731.362

718.756

742.071

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

1.061.257

1.037.650

1.001.998

991.819

971.830

955.734

957.203

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

15.347

36.543

9.574

9.500

– 5.431

– 5.057

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.061.257

1.052.997

1.038.541

1.001.393

981.330

950.303

952.146

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

31

– 14.900

       

Bijstellen personele exploitatie

 

– 1.584

– 2.982

4.133

42

1.142

3.043

Herschikken budget op formatie

 

– 1.333

– 545

– 545

– 545

– 545

– 545

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

1.520

4.710

4.540

4.640

6.840

6.940

Herschikking budget business case cougar

       

– 33

– 33

– 33

Premiedaling sociale lasten

   

– 3.431

– 3.331

– 3.282

– 3.244

– 3.227

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

3.995

3.611

3.562

3.524

3.507

Herschikking tussen defensieonderdeel

 

125

1.372

1.372

1.372

1.372

1.372

Korten budget PGU en externe opleidingen

   

– 1.500

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Verkoopuitgaven van exploitatie naar investeringen

 

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 1.469

– 1.469

Cyber formatie

 

428

436

436

436

436

436

Technische correctie internationale verhuizingen

   

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

Technische correctie HNS Brunssum

   

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

RVB huisvestingsnorm kantoren eenheidsprijzen

   

3.929

3.874

3.820

3.759

3.702

Uitdeling prijsbijstelling

   

1.614

1.621

1.580

1.546

1.556

Transitie rijks schoonmaakorganisatie (naar SZW)

 

– 81

– 128

– 81

– 41

– 14

 

Uitdeling contra terrorisme

   

4.960

4.960

4.960

4.960

4.960

Stand ontwerpbegroting 2016

1.061.257

1.049.803

1.040.571

1.023.483

999.341

972.377

976.188

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

100.370

102.460

99.846

96.905

97.753

97.467

96.959

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

– 5.644

         

Stand 1e suppletoire begroting 2015

100.370

96.816

99.846

96.905

97.753

97.467

96.959

Cyber formatie

1.306

       

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

– 810

– 810

– 810

– 810

– 810

Bijstellen personele exploitatie

 

800

800

Uitdeling prijsbijstelling

   

300

291

293

292

291

Stand ontwerpbegroting 2016

100.370

98.922

100.136

96.386

97.236

96.949

96.440

Niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

1.589.049

1.599.771

1.543.874

1.535.300

1.547.420

1.462.633

1.444.948

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

15.073

42.716

– 284

– 284

– 284

– 284

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.589.049

1.614.844

1.586.590

1.535.016

1.547.136

1.462.349

1.444.664

Nieuwe mutaties

             

Verfijning toerekening overheveling persex tlv investeringen

 

1.841

837

       

Bijstellen personele exploitatie

 

– 31

– 63

775

– 24

– 24

– 24

Herschikken reservering exploitatie uit investeringen

 

194

388

388

388

388

388

Premiedaling sociale lasten

   

– 9.495

– 9.231

– 9.599

– 11.110

– 11.282

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

8.016

7.347

7.596

7.672

7.666

Herschikking tussen defensieonderdeel

   

– 344

– 344

– 344

– 344

– 344

Cyber formatie

 

– 3.158

– 3.271

– 3.271

– 3.271

– 3.271

– 3.271

Korten budget PGU en externe opleidingen

     

– 500

– 500

– 500

– 500

Kasschuif personele exploitatie

   

33.000

– 16.000

– 10.000

– 7.000

Bijstellen personele exploitatie (dekking)

   

2.500

– 26.396

– 6.719

– 7.519

– 9.419

Uitdeling prijsbijstelling

   

69

66

66

68

70

Uitdeling contra terrorisme

   

10.327

17.668

16.668

16.668

16.668

Stand ontwerpbegroting 2016

1.589.049

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

Niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

3.893

5.339

5.337

5.336

5.338

5.335

5.335

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

             

Stand 1e suppletoire begroting 2015

3.893

5.339

5.337

5.336

5.338

5.335

5.335

Nieuwe mutaties

             

Uitdeling prijsbijstelling

   

16

16

16

16

16

       

18.000

18.000

18.000

18.000

Stand ontwerpbegroting 2016

3.893

5.339

5.353

5.352

5.354

5.351

5.351

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015 incl NvW

0

27.337

40.252

40.389

37.894

40.440

77.792

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

52.522

76.142

65.110

61.189

61.008

60.781

Stand 1e suppletoire begroting 2015

0

79.859

116.394

105.499

99.083

101.448

138.573

Nieuwe mutaties

             

Premiedaling sociale lasten

   

27.821

27.415

27.700

29.184

29.349

Bijstellen personele exploitatie

 

-3.836

         

Correctie problematiek personele exploitatie

   

9.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Kasschuif IT

   

10.000

     

-10.000

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. CAO deelakkoord 2015

   

-30.700

-28.271

-28.429

-28.481

-28.472

Uitdeling prijsbijstelling

   

-12.231

-12.215

-12.075

-12.326

-12.182

Uitdeling budget contra terrorisme

   

-56.800

-54.800

-51.300

-51.300

-51.300

Verhogen Defensiebudget ten behoeve van het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht

   

90.000

123.000

176.000

226.200

272.600

Stand ontwerpbegroting 2016

0

76.023

153.484

178.628

228.979

282.725

356.568