Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.2. Financieel overzicht Wapensystemen

De nota «In het belang van Nederland» (Kamerstuk 33 763, nr. 1) is mede gebaseerd op de zogenaamde wapensysteemsjablonen. Deze wapensysteemsjablonen bevatten de investeringen en de relevante samenhangende exploitatie van de belangrijkste wapensystemen en geven daarmee aanvullende informatie op de begroting.

Met de brief Inzicht in kosten en uitgaven van wapensystemen en plan van aanpak daarvoor (Kamerstuk 33 763, nr. 27) is gemeld hoe Defensie zijn financiële duurzaamheid op langere termijn structureel zal verankeren in de bedrijfsvoering. Bij de ontwerpbegroting 2015 is invulling gegeven aan de toezegging het financiële inzicht in de wapensystemen te actualiseren. Bij de ontwerpbegroting 2016 wordt dit wederom gedaan. Tevens is in de beleidsagenda aangegeven langs welke lijn Defensie het inzicht verder denkt te verbeteren.

Totstandkoming financiële gegevens

De sjablonen worden gebruikt om vast te stellen of de benodigde investeringen en exploitatielasten van wapensystemen binnen de financiële kaders passen. De sjablonen dragen bij aan de integrale beoordeling van operationele en financiële gevolgen die voortvloeien uit gebruik en inzet, vervanging en modernisering. Door investeringen en exploitatie in samenhang te bekijken, worden gevolgen van systeemveroudering en obsolescence beter inzichtelijk. Ook wordt duidelijker waar het nodig is om systemen operationeel te verbeteren of tenminste operationeel relevant en veilig te houden.

Het proces van totstandkoming vergt nog veel handwerk om informatie zodanig bruikbaar te maken dat het kan worden gebruikt in de bedrijfsvoering. Het betreft verschillende soorten broninformatie, zoals realisatiegegevens, de investerings- en exploitatieplannen, maar ook gegevens over personele sterkte en de bijbehorende middensommen die voor ramingen worden gebruikt. Het geactualiseerde inzicht wordt op basis hiervan zero base opgebouwd.

De wapensysteemsjablonen zijn op gelijke wijze als voor de ontwerpbegroting 2015 opgesteld. Er is een breed gedragen besef dat verbetering van ramingen een meerjarig proces is dat vanuit het groeitraject financiële duurzaamheid verder vorm gaat krijgen.

Aansluitingstabel sjablonen met begroting

Tabel 2 geeft de aansluiting weer van de sjablonen met de artikelen in de begroting. In de tabel is te herleiden hoe de uitgaven op de (beleids)artikelen worden toegerekend aan inzet, defensiebrede uitgaven, organieke eenheden en wapensystemen. Per uitgave is bekeken onder welke categorie dit type uitgave valt. Dit betekent dat er een dwarsdoorsnede is gemaakt van zowel de beleidsartikelen als van de uitgavencategorieën zoals die in de sjablonen zijn opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld de uitgaven die in beleidsartikel 6 zijn opgenomen voor de verwerving van het JSS toegerekend aan dat betreffende wapensysteem, samen met de uitgaven uit beleidsartikel 2 voor personele en een deel van de materiële exploitatie (de bemanning respectievelijk de instandhouding van het JSS) en de uitgaven uit beleidsartikel 7 voor het resterende deel aan materiële exploitatie (brandstof en munitie). De uitgaven voor het wapensysteem JSS zijn dus afkomstig uit verschillende beleidsartikelen. In de aansluitingstabel wordt deze dwarsdoorsnede inzichtelijk gemaakt.

Uitgaven voor wapensystemen die ten laste komen van artikel 1 Inzet en de niet-beleidsartikelen 9 Algemeen, 10 Centraal Apparaat, 11 Geheime Uitgaven en 12 Nominaal en onvoorzien zijn geheel aan de categorieën Inzet respectievelijk Defensiebreed toegerekend. In het kader van de doorontwikkeling krijgsmacht zijn de exploitatiegelden gestald op niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien. De nadere toedeling aan de juiste artikelen en wapensystemen wordt nog uitgevoerd en zal bij de 1e suppletoire begroting 2016 worden verwerkt.

De beleidsartikelen 2 tot en met 5 financieren het merendeel van de instandhoudingsuitgaven voor wapensystemen en uitgaven voor opwerken en gereedstellen van operationele eenheden. Deze uitgaven worden gedeeltelijk toegerekend aan Wapensystemen en gedeeltelijk aan Organieke eenheden. Uitgaven die direct toe te rekenen zijn aan een wapensysteem, zoals de bemanning van een schip, een vliegtuigsquadron of een voertuig, worden aan het betreffende wapensysteem toegerekend. De overige uitgaven, zoals de resterende formatie van operationele eenheden en de staf van een operationeel commando, worden aan Organieke eenheden toegerekend.

De investeringsprojecten worden gefinancierd uit beleidsartikel 6 Investeringen. Het grootste deel van de uitgaven op beleidsartikel 6 wordt aan de wapensystemen toegerekend. Beleidsartikel 6 omvat ook investeringen in vastgoed en algemene uitgaven, zoals de uitgaven voor onderzoek en de NAVO. Deze worden toegerekend aan Defensiebrede uitgaven.

Beleidsartikel 7 (DMO) is van belang voor wapensystemen, omdat hieruit de behoefte aan munitie en brandstof wordt gefinancierd die nodig is voor gereedstelling en opwerken naar inzetgereedheid, maar bijvoorbeeld ook kleding en uitrusting voor militairen. Deze uitgaven zijn toegerekend aan de wapensystemen. Daarnaast is de DMO ook de organisatie die functionele behoeftestellingen voor investeringen transformeert naar materieelsprojecten zodat deze verworven kunnen worden. DMO heeft voorts ook het merendeel van de technische expertise in huis voor het uitvoeren van configuratiemanagement. Deze uitgaven zijn toegerekend aan Organieke eenheden.

Beleidsartikel 8 (CDC) is overwegend toegerekend aan Defensiebreed, een klein deel (transport en voeding) is toegerekend aan Organieke eenheden.

Actualisatie van de wapensysteemsjablonen

De grootste wijziging in deze actualisatie van de wapensysteemsjablonen zijn het gevolg van het herfaseren van projecten in de tijd van 2014 naar latere jaren, het toevoegen van prijscompensatie en het verwerken van veranderingen in wisselkoersen. Daarnaast hebben deze herfaseringen van grote projecten grote invloed op een scala aan kleinere projecten. Tevens zijn diverse investeringsprojecten in voorbereiding toegevoegd bij de wapensystemen naar aanleiding van de intensivering in het kader van de doorontwikkeling van de krijgsmacht.

Verbeterd inzicht in de allocatie van budgetten voor materiële exploitatie, heeft geleid tot structurele verlaging van het exploitatiebudget bij diverse wapensystemen en verhoging van het exploitatiebudget voor wapensysteem 28 (overige wapensystemen). Dit komt doordat beter onderscheid wordt gemaakt naar (toerekenbare) uitgaven voor algemene onderdelen voor wapensystemen en algemene diensten en uitrusting die niet aan wapensystemen kunnen worden toegerekend.

Onderstaand worden de grootste veranderingen toegelicht. Het merendeel betreft planmatige veranderingen van investeringsprojecten, zowel projecten met status in uitvoering als projecten met status plan.

Bij maritieme projecten is de inzetvoorraad SM-2 missiles (wapensysteem 1) en torpedo’s (wapensysteem 6) in tijd (gedeeltelijk) naar voren gehaald, terwijl de instandhouding LCF (wapensysteem 1) met een jaar is vertraagd. Ook is de planmatige vervanging van de MF-fregatten (wapensysteem 2), de landing platform docks (wapensysteem 4), de onderzeeboten (wapensysteem 6) en de mijnenbestrijdingsvaartuigen (wapensysteem 7) met één of meerdere jaren vertraagd. Bij het wapensysteem Patrouilleschepen (wapensysteem 3) is in het wapensysteemsjabloon de formatie structureel gecorrigeerd. Dat doet beter recht aan de formatieve realiteit bij dit wapensysteem.

Bij landsystemen is eveneens sprake van diverse herfaseringen, zoals bij de verwerving van de CE-pakketten naar 2017–2023 (wapensysteem 8 CV9035NL infanterie gevechtsvoertuig) en de Boxer naar 2015–2017 (één van de drie wapensystemen van wapensysteem 9 Pantserwielvoertuigen). Bij wapensysteem 10 (grondgebonden luchtverdediging) is de formatie structureel opgehoogd als gevolg van verbeterd inzicht (dat hier meer kosten zinvol aan kunnen worden toegerekend). Bij wapensysteem 14 (Unmanned Aerial Vehicle’s) zijn projecten geherfaseerd van 2015/2022 naar 2021/2026. Bij landsystemen zijn sprake van dat enkele investeringen in inzetvoorraden, zoals 81-mm en 155-mm munitie (wapensysteem 13 Artillerie) naar voren gehaald of anders verdeeld over de komende jaren.

Bij luchtsystemen is er sprake van herfasering van bijvoorbeeld de projecten F-16 zelfbescherming ASE en Reparatie langer doorvliegen F-16 instandhouding. Bij de helikopters, de wapensystemen 19 (Apache), 20 (Chinook), 21 (Cougar) en 22 (NH-90) zijn diverse projecten geherfaseerd, zoals de AH-64D Upgrade naar 2015–2019, de AH-64D Zelfbescherming (ASE) naar 2015–2021, de Chinook vervanging en modernisering naar 2017/2018 en 2021/2024, en de NH-90 naar 2015–2019. Daarnaast zijn onder andere deze projecten aangepast op basis van de dollarkoers, zoals het CPB die in het CEP 2015 heeft vastgesteld. Het cumulatieve effect van de dollarkoers in het DIP (excl. project VF-35) is ruim € 400 miljoen. Over het project F-35 wordt u separaat geïnformeerd.

Bij de wapensystemen KDC-10 (wapensysteem 17), C-130 (wapensysteem 18) en NH-90 (wapensysteem 22) is in de wapensysteemsjablonen de formatie structureel gecorrigeerd. Dit doet beter recht aan de formatieve realiteit bij deze wapensystemen.

De defensiebrede wapensystemen bestaan uit de wapensystemen 23 (klein kaliber wapens) en 24 (kleding en persoonlijke uitrusting) en de IT-systemen MILSATCOM (25), Titaan (26) en MCTC (27). Bij wapensysteem 24 (Kleding en persoonlijke uitrusting) is het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) naar de periode 2015–2023 geschoven.

Tot slot is in wapensysteem 28, dat de overige wapensystemen omvat, sprake van effecten van herfaseren van het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW) naar 2015–2023 en het project MALE UAV. Dit laatste project is in de tijd naar de periode van 2022/2027 geschoven.

In het MPO wordt inhoudelijk dieper ingegaan op individuele en met elkaar samenhangende projecten.

Tabel 1 Overzicht Wapensystemen en overage kostensoorten

FINANCIEEL OVERZICHT 2015 BIJ ONTWERPBEGROTING 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

                                           

TOTAAL BEGROTING NAAR BELEIDSARTIKELEN

8.472

8.156

8.067

7.702

7.788

7.968

8.234

8.416

8.434

8.449

8.395

8.327

8.333

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.305

8.305

                                           

INZET

                                         

subtotaal 1 (Inzet)

320

188

191

177

253

301

368

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

                                           

DEFENSIEBREED

                                         

Algemeen

110

97

86

101

100

99

100

96

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Centraal apparaat

1.445

1.521

1.743

1.659

1.589

1.614

1.596

1.555

1.535

1.454

1.438

1.437

1.400

1.369

1.355

1.340

1.338

1.317

1.315

1.310

1.310

Geheime uitgaven

2

6

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

76

153

179

229

283

357

341

358

353

356

356

359

360

345

359

359

Exploitatie huisvesting en infrastructuur

417

403

425

400

391

375

345

343

341

325

308

312

312

312

312

312

312

312

312

313

313

Exploitatie ICT

324

326

281

223

232

190

195

194

193

191

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

Niet toerekenbare apparaatskosten ondersteunende diensten CDC/DMO

593

659

642

581

619

639

661

645

622

613

640

644

644

644

644

644

644

644

643

644

644

Investeringen overig (niet gespecificeerd naar wapensystemen)

486

461

436

259

470

468

436

395

342

241

240

162

162

222

164

138

167

133

133

132

132

subtotaal 2 (Defensiebrede uitgaven)

3.378

3.473

3.618

3.228

3.405

3.465

3.493

3.412

3.365

3.211

3.277

3.190

3.169

3.193

3.125

3.083

3.113

3.060

3.042

3.051

3.051

                                           

ORGANIEKE EENHEDEN

                                         

Formatie organieke eenheden

1.780

1.659

1.549

1.547

1.603

1.517

1.438

1.441

1.422

1.429

1.434

1.443

1.450

1.455

1.460

1.460

1.460

1.460

1.459

1.459

1.471

Formatie operationeel commando indirect

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gereedstelling en overige exploitatie operationeel commando indirect

600

547

522

468

360

336

273

275

268

252

246

242

233

201

192

193

192

188

207

198

197

Dienstverlening CDC indirect

107

87

84

97

93

89

91

91

90

90

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

subtotaal 3 (Organieke eenheden)

2.487

2.292

2.154

2.112

2.055

1.943

1.802

1.806

1.779

1.770

1.766

1.772

1.770

1.743

1.739

1.740

1.739

1.735

1.753

1.743

1.755

                                           

WAPENSYSTEMEN

                                         

Wapensysteem 1 – Luchtverdedigings- en commandofregatten

73

98

92

159

106

164

109

123

122

122

99

99

93

79

78

78

78

353

353

353

353

Wapensysteem 2 – Multipurpose fregatten

42

59

40

56

48

55

52

45

35

36

36

35

35

40

173

318

285

76

54

35

35

Wapensysteem 3 – Patrouilleschepen

161

94

80

57

38

51

37

37

36

37

38

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Wapensysteem 4 – Landing Platform Docks

37

34

35

32

41

41

42

40

31

28

37

33

53

53

33

33

33

47

99

133

51

Wapensysteem 5 – Joint Support Ship

51

124

105

76

105

53

24

17

20

18

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Wapensysteem 6 – Onderzeeboten

49

60

65

63

61

88

112

131

66

59

58

65

50

300

520

509

550

550

350

125

50

Wapensysteem 7 – Mijnenbestrijdingsvaartuigen

50

47

38

42

31

32

36

37

36

30

29

29

33

89

89

89

89

89

89

89

84

Wapensysteem 8 – CV9035NL Infanteriegevechtsvoertuigen

216

121

46

80

58

44

58

41

38

38

39

43

95

87

72

72

35

35

35

35

35

Wapensysteem 9 – Pantserwielvoertuigen

91

125

165

122

197

157

237

189

99

94

92

91

149

132

127

127

124

134

84

84

84

Wapensysteem 10 – Grondgebonden luchtverdediging

56

54

72

65

66

79

78

81

96

105

86

107

116

84

78

64

64

64

64

64

64

Wapensysteem 11 – WisselLaadSystemen en TrekkerOpleggerCombinaties

42

40

38

38

27

39

41

41

42

44

44

44

79

149

118

191

135

60

41

41

41

Wapensysteem 12 – Ondersteunende tanks

32

19

20

14

33

33

25

32

51

13

12

23

25

13

12

12

13

13

12

12

13

Wapensysteem 13 – Artillerie

44

41

31

25

50

31

80

54

48

43

48

98

85

96

73

48

52

46

33

33

60

Wapensysteem 14 – Unmanned Aerial Vehicle's

5

6

5

9

7

10

31

12

9

8

8

7

7

7

7

7

36

9

7

7

7

Wapensysteem 15 – Mercedes Benz Terreinvoertuigen

125

123

123

128

121

124

132

131

122

122

122

122

122

122

120

120

120

120

120

120

120

Wapensysteem 16A – Jachtvliegtuigen F-16

259

266

240

258

223

285

342

290

261

179

137

105

66

33

0

10

36

4

9

0

0

Wapensysteem 16B – Vervanging jachtvliegtuigen F-16 (F-35)

131

157

71

101

46

70

124

335

505

806

818

814

675

517

364

301

255

255

293

255

255

Wapensysteem 17 – Tankvliegtuigen KDC-10

49

57

53

52

49

53

42

38

42

43

143

128

128

124

190

165

39

35

35

35

35

Wapensysteem 18 – Transportvliegtuigen C-130

41

31

38

27

44

42

38

34

32

32

31

37

47

41

57

33

33

33

33

33

33

Wapensysteem 19 – Gevechtshelikopters AH-64 Apache

72

74

59

77

82

90

111

95

110

110

82

89

133

157

171

168

141

142

113

68

68

Wapensysteem 20 – Transporthelikopters CH-47 Chinook

57

56

124

92

62

70

143

207

332

261

237

154

147

98

81

81

71

71

71

71

71

Wapensysteem 21 – Transporthelikopters AS-532 Cougar

29

21

19

30

30

36

26

24

17

17

13

13

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Wapensysteem 22 – Maritieme helikopters NH-90

118

109

136

124

81

92

113

118

106

91

61

61

61

75

75

65

76

96

91

83

81

Wapensysteem 23 – Klein Kaliber Wapens

61

56

39

53

41

51

65

73

50

44

44

44

50

59

62

62

78

45

45

45

45

Wapensysteem 24 – Kleding en Persoonlijke Uitrusting

33

25

24

47

52

55

150

85

124

80

51

50

51

52

52

53

58

54

51

51

51

Wapensysteem 25 – Militaire Satelliet Communicatie

16

13

32

24

18

32

36

21

16

14

14

10

25

25

16

10

10

10

10

10

10

Wapensysteem 26 – TITAAN commandovoeringssysteem

22

20

19

17

19

20

30

43

26

25

24

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Wapensysteem 27 – Mobile Combat Training Centre

6

8

6

6

6

5

6

6

6

16

16

21

6

6

16

51

13

6

6

6

6

Wapensysteem 28 – overige (wapen)systemen

319

265

288

311

334

691

748

708

649

763

749

651

660

548

473

429

539

401

341

335

323

Vrije ruimte / spanning1

0

0

0

0

0

-336

-497

-210

-155

-124

-150

0

0

0

1

2

105

377

688

994

1.132

subtotaal 4 (wapensystemen)

2.286

2.203

2.103

2.186

2.074

2.258

2.571

2.879

2.971

3.150

3.033

3.047

3.075

3.059

3.131

3.172

3.144

3.200

3.200

3.192

3.181

                                           

TOTAAL BEGROTING NAAR WAPENSYSTEMEN

8.472

8.156

8.067

7.702

7.788

7.968

8.234

8.416

8.434

8.449

8.395

8.327

8.333

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.305

8.305

Noot 1: Een negatief bedrag betekent spanning. Een positief bedrag betekent dat er sprake is van vrije ruimte

Begrotingsoverzicht cf nota

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAAL BEGROTING

7.702

7.788

7.968

8.234

8.416

8.434

8.449

8.395

8.327

8.333

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.314

8.305

8.305

INZET volgens financieel overzicht

177

253

301

368

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

INZET naar begrotingsartikel

177

253

301

368

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

waarvan beleidsartikel 1 – Inzet

177

253

301

368

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

318

DEFENSIEBREED volgens financieel overzicht

3.228

3.405

3.465

3.493

3.412

3.365

3.211

3.277

3.190

3.169

3.193

3.125

3.083

3.113

3.060

3.042

3.051

3.051

DEFENSIEBREED naar begrotingsartikel

3.228

3.405

3.465

3.493

3.412

3.365

3.211

3.277

3.190

3.169

3.193

3.125

3.083

3.113

3.060

3.042

3.051

3.051

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

7

9

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen

259

470

468

436

395

342

241

240

162

162

222

164

138

167

133

133

132

132

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

254

264

236

246

243

239

241

245

248

248

250

250

250

250

250

249

250

250

waarvan beleidsartikel 8 – Commando DienstenCentra

943

969

960

950

933

910

883

889

894

894

892

892

892

892

892

892

892

892

waarvan niet-beleidsartikel 9 – Algemeen

101

100

99

100

96

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

warvan niet-beleidsartikel 10 – Centraal Apparaat

1.659

1.589

1.614

1.596

1.555

1.535

1.454

1.438

1.437

1.400

1.369

1.355

1.340

1.338

1.317

1.315

1.310

1.310

waarvan niet-beleidsartikel 11 – Geheime uitgaven

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

waarvan niet-beleidsartikel 12 – Nominaal en Onvoorzien

0

0

76

153

179

229

283

357

341

358

353

356

356

359

360

345

359

359

ORGANIEKE EENHEDEN volgens financieel overzicht

2.112

2.055

1.943

1.802

1.806

1.779

1.770

1.766

1.772

1.770

1.743

1.739

1.740

1.739

1.735

1.753

1.743

1.755

ORGANIEKE EENHEDEN naar begrotingsartikel

2.112

2.055

1.943

1.802

1.806

1.779

1.770

1.766

1.772

1.770

1.743

1.739

1.740

1.739

1.735

1.753

1.743

1.755

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

429

452

426

397

397

387

387

388

388

387

388

387

386

387

387

386

387

399

waarvan beleidsartikel 3 – taakuitvoering landstrijdkrachten

819

803

744

701

698

692

694

689

691

689

691

691

691

689

687

703

693

692

waarvan beleidsartikel 4 – taakuitvoering luchtstrijdkrachten

233

202

229

185

182

176

182

188

192

201

180

184

186

186

184

186

186

186

waarvan beleidsartikel 5 – taakuitvoering marechaussee

325

331

319

316

320

316

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

317

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

209

176

135

113

118

119

101

97

98

90

81

74

74

74

74

74

74

74

waarvan beleidsartikel 8 – Commando DienstenCentra

97

93

90

91

91

90

90

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

WAPENSYSTEMEN volgens financieel overzicht

2.186

2.074

2.258

2.571

2.879

2.971

3.150

3.033

3.047

3.075

3.059

3.131

3.172

3.144

3.200

3.200

3.192

3.181

WAPENSYSTEMEN naar begrotingsartikel

2.186

2.074

2.258

2.571

2.879

2.971

3.150

3.033

3.047

3.075

3.059

3.131

3.172

3.144

3.200

3.200

3.192

3.181

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

276

275

282

286

281

281

281

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

270

waarvan beleidsartikel 3 – taakuitvoering landstrijdkrachten

336

401

418

437

427

426

423

423

423

426

423

423

423

426

426

425

425

426

waarvan beleidsartikel 4 – taakuitvoering luchtstrijdkrachten

419

451

460

449

451

456

441

433

426

417

434

428

428

428

428

428

428

428

waarvan beleidsartikel 5 – taakuitvoering marechaussee

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen

761

596

1.086

1.507

1.553

1.588

1.750

1.642

1.512

1.539

1.502

1.573

1.611

1.477

1.261

952

637

500

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen (spanning)1

0

0

-336

-497

-210

-155

-124

-150

0

0

0

1

2

105

377

688

994

1.132

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

391

348

344

386

374

373

377

400

401

408

414

422

422

422

422

422

422

422

Noot 1: Een negatief bedrag betekent spanning. Een positief bedrag betekent dat er sprake is van vrije ruimte.