Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.3. Overzicht maatregelen intensivering motie-Van der Staaij.

Defensie presenteert een pakket dat zich richt op het versterken van de basisgereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht. Er wordt ingezet op versterking van de operationele gereedheid van bestaande eenheden, en de daarbij behorende robuuste en flexibele ondersteuning. De maatregelen komen tevens ten goede aan de inzetbaarheid van de krijgsmacht voor missies in het kader van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Onderstaand de verdeling op hoofdlijnen met een korte toelichting per onderdeel.

(bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Struc.

Verhogen materiële gereedheid

45

49

67

86

97

101

101

Verhogen personele gereedheid

22

31

53

72

90

90

90

Verhogen geoefendheid en VJTF

11

21

31

34

35

35

35

Overige ondersteuning en bedrijfsvoering

12

22

25

34

51

50

50

Verhogen investeringsbudget

130

122

94

69

72

69

69

Totaal

220

245

270

295

345

345

345

               

Intensivering BIV

60

60

60

60

60

60

60

Verhogen maatregelen materiële gereedheid

Ter verhoging van de beschikbaarheid van materieel wordt de onderhoudscapaciteit uitgebreid. Ook komt er meer geld beschikbaar voor onderhoudsdienstverlening en reservedelen. Tevens wordt het wapensysteemmanagement versterkt voor optimalisatie van onderhoudsprocessen. Deze maatregelen komen de inzetbaarheid en geoefendheid van de krijgsmacht ten goede.

Verhogen personele gereedheid

Er komt meer personele capaciteit om operationele eenheden vrij te maken voor verbeterde inzetbaarheid en geoefendheid. Dit gebeurt onder andere door de personele capaciteit in het opleidingsveld te versterken. Het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht neemt toe en er wordt voorkomen dat inzet ten koste gaat van de organisatie in Nederland.

Verhogen geoefendheid en deelname VJTF

Er komt extra capaciteit om de opleiding en training van operationele eenheden voor snelle inzet, ook bij hogere geweldsniveaus, te verbeteren. Dit omvat o.a. meer munitie t.b.v. training, meer operationeel transport voor training in het oostelijk gedeelte van het bondgenootschap en het intensiveren van de kennis ten behoeve van tankoptreden.

Overige ondersteuning en bedrijfsvoering

In lijn met de versterking van de operationele gereedheid, wordt de daarvoor benodigde aansturing en ondersteuning van de krijgsmacht versterkt (o.a. verwerving en IT).

Verhogen investeringsbudget

Om het beoogde investeringspercentage van twintig procent (en daarmee de vereiste operationele vernieuwing) te handhaven, moet het investeringsbudget bij aanpassing van de totale defensiebegroting navenant meebewegen. Twintig procent van de totale intensivering wordt dan ook bestemd voor investeringen. In eerste aanleg worden de projecten modernisering en vervanging Chinook en het Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat (VOSS) met voorrang gerealiseerd.

Intensivering BIV

Het kabinet heeft besloten tot een structurele verhoging van het Budget Internationale Veiligheid ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties.