Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.10. Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Knops over een visie op de toekomst van de onderzeedienst

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 18

Afgedaan, Brief Visie op de toekomst van de onderzeedienst, 9 juni 2015, 34 225, nr. 1

Eijsink c.s. over monitoren van geluidscontouren rond vliegbases Volkel en Leeuwarden

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 22

In behandeling, Brief Behoeftestelling vervanging F-16, 22 december 2014, 26 488, nr. 369, Bijlage De toekomstige geluidsbelasting van de F-35 en Bijlage TNO-rapport «Akkoustisch onderzoek grondgebonden geluid F-35A in het kader van de Wet milieubeheer vliegbases Volkel en Leeuwarden

Hachchi en Eijsink over verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met België

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 30

In behandeling, Brief Stand van zaken internationale militaire samenwerking, 13 februari 2014, 33 729, nr. 10 en Brief Stand van zaken internationale militaire samenwerking, 7 november 2014, 33 279, nr. 12

Hachchi c.s. over besparen via pooling and sharing

Begrotingsbehandeling Defensie, 14 november 2013, 33 750-X, nr. 28

In behandeling

Van Tongeren-Smaling over de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van de aanplant van compensatiebos

VAO AWACS, 13 mei 2014, 33 750-XII, nr. 86

In behandeling

Cegerek over afspraken met de Navo over het structureel maken van de 35% geluidsreductie

VAO AWACS, 13 mei 2014, 33 750-XII, nr. 88

In behandeling, Brief Reductie vliegbewegingen AWACS, 17 december 2014, 34 000-X, nr. 27

Knops c.s. over volledig verhalen van alle kosten van onderhoud en aanpassingen van de NH-90 op de fabrikant

VAO NH-90 helikopter, 3 juli 2014, 25 928, nr. 63

Afgedaan, Brief Aanbieding veertiende jaarrapportage van het helikopterproject, NH-90, 29 oktober 2014, 25 928, nr. 68

Sjoerdsma-Knops over inzichtelijk maken van de consequenties indien de laatste zeven Nederlandse NH-90 helikopters niet worden afgenomen

VAO NH-90 helikopter, 3 juli 2014, 25 928, nr. 64

Afgedaan, Brief Aanbieding veertiende jaarrapportage van het helikopterproject, NH-90, 29 oktober 2014, 25 928, nr. 68

Sjoerdsma c.s. over een plan van aanpak inclusief een kostenoverzicht om de problemen bij de informatievoorziening en ICT bij het Ministerie van Defensie op te lossen

VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie, 3 juli 2014, 31 125, nr. 30

Afgedaan, Brief Plan van aanpak maatregelen IV/ICT, 16 september 2014, 31 125, nr. 41

Eijsink over geen omonkeerbare stappen nemen totdat de IV/ICT-visie is afgerond

VAO IV/ICT bij Defensie, 3 juli 2014, 31 125, nr. 31

Afgedaan, Brief Visie op IT: let's make IT happen, 10 december 2015, 31 125, nr. 45

Knops c.s. over onderzoeken van de mogelijkheden om het transitieproces uit te besteden aan een marktpartij

VAO IV/ICT bij Defensie, 3 juli 2014, 31 125, nr. 32

Afgedaan, Brief Onderzoek uitbesteding transitieproces IV/ICT, 9 oktober 2014, 31 125, nr. 46

Van der Staaij c.s. over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht in de komende jaren

Algemene Politieke Beschouwingen, 18 september 2014, 34 000, nr. 23

Brief Motie-Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren, 19 juni 2015 33 763, nr. 81 en deze begroting

Eijsink-Bosman over een evaluatie van het beleid en aanzien van de inzet en inhuur van lokaal personeel

Nederlandse deelname aan vredesmissies, 14 oktober 2014, 29 521, nr. 262

In behandeling

Knops over opschorten van de verkoop van modern materieel

Begrotingsbehandeling, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 27

In behandeling

Segers en Eijsink over een thuisfrontcheck

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 24

In behandeling

Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 19

In behandeling

Knops over een inhaalslag op het gebied van loonontwikkeling

Wetgevingsoverleg personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 18

In behandeling

Segers over de benodigde capaciteit van de MIVD

Begrotingsbehandeling Defensie, 13 november 2014, 34 000-X, nr. 55

In behandeling, Brief Motie-Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren, 19 juni 2015, 33 763, nr. 81

Hachchi en Knops over problemen binnen het nu gereserveerde budget oplossen

VAO IV/ICT bij Defensie, 18 december 2014, 31 125, nr. 48

Afgedaan, Brief Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing, 2 juni 2015, 31 125, nr. 57

Hachchi en Knops over een internationale vergelijking naar de transitie

VAO IV/ICT bij Defensie, 18 december 2014, 31 125, nr. 50

Afgedaan, Brief Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing, 2 juni 2015, 31 125, nr. 57 en Brief Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt, 16 juni 2015, 31 125, nr. 58

Knops over het bij de uitvoering van de motie-Van der Staaij voorzien in een structurele oplossing voor de problematiek van onvoldoende ontvangen prijsbijstelling en stijgende kosten van defensiematerieel

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 9

In behandeling

Hachchi c.s. over een realistische inschatting van de investeringen

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 11

In behandeling

Eijsink en Teeven over aanvullende middelen om ambities waar te maken

Wetgevingsoverleg jaarverslag Defensie, 17 juni 2015, 34 200-X, nr. 12

In behandeling

Servaes en Eijsink over het integraal opnemen en expliciteren van de gevolgen van deelname aan missies voor de interne bedrijfsvoering en gereedheid van eenheden, inclusief de gevolgen van het uitzenden van specialistische functies.

Plenair debat ISIS, 2 juli 2015, 27 925, nr. 550

In behandeling

Knops over het pleiten voor een gezamenlijke inzet van de coalitie om te komen tot betere coördinatie en effectievere leverantie van wapens en andere benodigdheden voor de Peshmerga in Irak.

Plenair debat ISIS, 2 juli 2015, 27 925, nr. 553

In behandeling

Knops en Teeven over het op korte termijn serieus onderzoeken van de gevolgen van valutawisselingen en de ontwikkeling van materieel- en munitieprijzen en daarop in de begroting van 2016 nadrukkelijk terug te komen.

VAO Materieel, 2 juli 2015, 27 830, nr. 154

In behandeling

Door de Minister gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Nederlandse regering zal aandringen op openbaarmaking van IBAN-rapporten en de Kamer hierover informeren.

AO NAVO, 16 november 2010, 28 676, nr. 122

Afgedaan, Brief Controle van Navo-uitgaven, 14 september 2011, 28 676, nr. 136

De Minister zal, zodra de meetresultaten van de Consumer Quality Index betrouwbaar zijn, deze naar de Kamer sturen.

AO Veteranen, 20 juni 2011, 30 139, nr. 94

Afgedaan, 4 april 2013, 30 139, nr. 112

De Minister zegt toe dat de jaarlijkse 5-mei viering en het Veteranendefilé in Wageningen met steun van Defensie kan blijven voortbestaan tot zeker in 2015. In 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden en de Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie.

AO Veteranen, 20 juni 2011, 30 139, nr. 94

Afgedaan, Brief Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen, 26 november 2014, 30 139, nr. 140

De Minister zal de Kamer in een aparte brief informeren over de PP Comparator in verband met de voorgenomen bouw van een marinierskazerne in Vlissingen.

AO Vastgoed Defensie, 6 februari 2013, 32 733, nr. 119

Afgedaan, Brief Toezeggingen m.b.t. marinierskazernes, 12 juni 2014, 33 358, nr. 5

In de eerstvolgende jaarrapportage zal worden ingegaan op het rechttrekken van de onbalans in het Nederlandse werkaandeel in NH-90.

AO Materieel, 13 maart 2013, 25 928, nr. 53

Afgedaan, Brief Dertiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90, 1 november 2013, 25 928, nr. 55

De Kamer ontvangt een brief over de vraag of de vertrouwelijke informatie van een jaar geleden over de functionaliteiten nog doorwerking heeft in de huidige openbare rapportages

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

Afgedaan, Brief Openbaarmaking functionaliteiten doorontwikkeling ERP, 12 maart 2014, 31 460, nr. 41

Kamer ontvangt de eindevaluatie van het project SPEER na de afronding van de migratie in de lijnorganisatie en na de uitschakeling van de oude (ICT)-systemen

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

In behandeling

De Kamer ontvangt een brief over de verkoop van overtollige F-16’s, zodra er daadwerkelijk sprake is van overeenge-komen verkoop

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

In behandeling

De Minister zegt toe om in de Voorjaarsnota 2014 de financiële gevolgen van de vervanging van de Cutters toe te lichten. Indien de commissie eerder informatie wil over het vervangingsplan dan moet zij de Minister daar na oktober 2013 over informeren.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 14 mei 2013, 33 400-X, nr. 86

In behandeling

De Kamer wordt na het zomerreces geinformeerd over de stand van zaken Turkse dienstplicht.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400-X, nr. 94

Afgedaan, Brief Capaciteit van het Korps Commandotroepen, de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de DGO, 21 februari 2014, 33 750-X, nr. 40

De Minister informeert de Kamer over de BTW-compensatie zodra hier meer informatie over bekend is.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400-X, nr. 94

In behandeling

In lijn met de toezeggingen in het algemeen overleg Speer op 2 april 2013 blijft de Kamer goed geïnformeerd over het project Speer en de uitrol in de komende jaren. De Minister zegt toe alsnog de halfjaarlijkse rapportages te handhaven.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605-X, nr. 10

Afgedaan, Brief Aanbieding voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP, 5 maart 2015, 31 460, nr. 53 en Brief Voortgangsrapportage basisimplementatie ERP, 16 oktober 2014, 31 460, nr. 49

De Minister stuurt het onderzoek over zelfdoding, met de correctie van het CBS, aan de Kamer wanneer deze af is (termijn nog niet bekend).

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013, 30 139, nr. 118

In behandeling, Brief Aanvulling Veteranennota 2012–2013, 30 september 2013, 30 139, nr. 122 en Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

De Minister informeert de Kamer, als verkennende gesprekken met Frankrijk over militaire samenwerking tot concrete resultaten of een Declaration of Intent leiden.

AO Internationale militaire samenwerking, 3 juli 2013, 33 279, nr. 8

Afgedaan, Brief Stand van zaken internationale militaire samenwerking, 13 februari 2014, 33 279, nr. 10

De Minister zegt toe om contact op te nemen met haar Franse collega om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken en informeert de Kamer over de uitkomsten

AO Vessel Protection Detachments, 4 juli 2013, 32 706, nr. 56

Afgedaan, Brief Stand van zaken internationale militaire samenwerking, 13 februari 2014, 33 279, nr. 10

De Kamer zal nadere cijfers ontvangen over de rol van de Nederlandse industrie in het F-35 project wordt dit jaar ingevuld, zo spoedig mogelijk na het besluit van de Kamer.

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 33

Afgedaan, 30 maart 2015, 26 488, nr. 383

De Kamer ontvangt de nieuwe berekeningen voor geluidsoverlast van de F-35 na doorberekening van cijfers van de VS die in het voorjaar van 2014 beschikbaar komen.

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 33

Afgedaan, 22 december 2014, 26 488, nr. 369, Bijlage De toekomstige geluidsbelasting van de F-35 en Bijlage TNO-rapport «Akoestisch onderzoek grondgebonden geluid F-35A in het kader van de Wet milieubeheer vliegbases Volkel en Leeuwarden

De Kamer ontvangt een brief over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van frequent en/of permanent meten en bereke-nen van geluidsoverlast, mede in relatie tot de huidige wetgeving.

Notaoverleg toekomst van de krijgsmacht, 6 november 2013, 33 763, nr. 33

Afgedaan, 22 december 2014, 26 488, nr. 369, Bijlage De toekomstige geluidsbelasting van de F-35 en Bijlage TNO-rapport «Akoestisch onderzoek grondgebonden geluid F-35A in het kader van de Wet milieubeheer vliegbases Volkel en Leeuwarden

De Minister start op korte termijn het traject van interdepartementale herijking van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK), samen met haar collega's van BZK en van VenJ.

Behandeling Begroting Defensie, 14 november 2013

Afgedaan, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 99 en 8 juni 2015, 34 000-X, nr. 101

De Kamer ontvangt in de loop van 2014 nieuwe cijfers, na die van McKinsey uit het voorjaar van 2010, over de verhouding tussen het personeel dat operationeel kan worden ingezet en de staf die dat mede mogelijk maakt, mede in internationale context.

Behandeling Begroting Defensie, 14 november 2013

Afgedaan, Brief Actualisatie internationale vergelijking tooth-to-tail, 22 mei 2015, 33 763, nr. 75

De Kamer ontvangt voor de behandeling van de begroting voor 2016 het evaluatierapport over Life Cycle Costs bij defensiematerieel.

Behandeling Begroting Defensie, 14 november 2013

In behandeling

Vanaf begin 2014 ontvangt de Kamer aan het begin van ieder jaar een overzicht van de status van defensiesamenwerking met de partnerlanden.

Behandeling Begroting Defensie, 14 november 2013

Afgedaan, 28 maart 2014, 33 750-X, nr. 48 en 33 279, nr. 12

De Kamer blijft ieder jaar en rapportage ontvangen over de herbeleggingen vastgoed Defensie, al is het nu dus geen plan meer, maar uitvoering.

AO Vastgoed, 12 december 2013, 33 763, nr. 35

Afgedaan, Brief Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie, 2 april 2015, 33 763, nr. 72 en Brief Voortgangsrapportage vastgoed Defensie, 12 juni 2015, 33 763, nr. 79

In de eerstvolgende rapportage over vastgoed Defensie komt de Minister terug op de geleerde lessen naar aanleiding van «Verkocht wegens vrede». Daarnaast komt ze in deze rapportage terug op de door het lid Günal-Gezer aangekaarte punten punten van informatievoorziening en op de gevolgen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Minister van Defensie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

AO Vastgoed, 12 december 2013, 33 763, nr. 35

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage vastgoed Defensie, 26 augustus 2014, 33 763, nr. 53

De Minister informeert de Kamer zodra meer bekend is over de compensatie bij nog te verdelen werkpakketten en onderhoud voor de NH-90 helikopter.

AO Materieel, 17 december 2013, 27 830, nr. 124

Afgedaan, Brief Veertiende jaarrapportage van het helikoptertraject NH-90, 27 oktober 2014, 25 928, nr. 68

De Minister zal het fenomeen van de bijzonder vertegenwoordiger van de NH-90 bespreken met de Minister van Economische Zaken en de Kamer over de uitkomst van dit overleg informeren.

AO Materieel, 17 december 2013, 27 830, nr. 124

Afgedaan, AO Defensie Industrie Strategie, 11 juni 2014, 31 125, nr. 37

De Minister zal de Kamer informeren over de business case voor wat betreft het uitbesteden van de Search and Rescue-taken van de NH-90.

AO Materieel, 17 december 2013, 27 830, nr. 124

Afgedaan, Handelingen TK 2013–2014, aanhangstel 2393 van 1 juli 2014

De Minister zal de Europese dimensie meenemen in het DMP.

AO Materieel, 17 december 2013, 27 830, nr. 124

Afgedaan, Brief Stand van zaken DMP, 16 februari 2014, 27 830, nr. 147

In het voorjaar van 2014 ontvangt de Kamer een nader beleidsdocument over het reservistenbeleid 2020, zoals ook in de laatste brief al toegezegd.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

Afgedaan, Brief Reservistennota 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 34

De Minister komt terug op de vragen van het lid Eijsink over de re-integratie van langdurig zieken in relatie tot het Dienstencentrum re-integratie

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

In behandeling

De Kamer ontvangt in het derde kwartaal van 2014 een evaluatie van de specifieke afspraken over uitzendbescherming bij de Patriotmissie, zoals eerder al toegezegd.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

Afgedaan, Brief Uitzendbescherming Patriot-missie Turkije, 30 oktober 2014, 32 623, nr. 141

De Kamer ontvangt eind 2014 een nadere brief over de uitkomsten van het lopende onderzoek naar homo's, lesbiennes, bi- en transgenders.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

In behandeling, 27 juni 2014, 33 763, nr. 49

De Kamer ontvangt, zodra dit bekend is, een nader inzicht over de invulling van het Budget Internationale Veiligheid, waarbij de inzet is dat ook de kosten van de zorg voor veteranen hieruit bekostigd worden.

AO Personeel, 23 januari 2014, 33 763, nr. 38

Afgedaan, Brief Geïntegreerde benadering en aanwending Budget Internationale Veiligheid, 17 november 2014, 33 694, nr. 7

De Minister zegt toe de Kamer bij brief meer duidelijkheid te verschaffen over de LCC-systematiek, voor zover de vertrouwelijkheid zich daartegen niet verzet.

AO Drones/UAV's, 5 februari 2014, 30 806, nr. 22

In behandeling

De Minister van Defensie is bereid deel te nemen aan een informele bijeenkomst met de commissie over de gang van zaken bij internationale gremia als de Europese Defensieraad

AO Navo Defensie Ministeriële, 18 februari 2014, 28 676, nr. 200

Afgedaan, voorafgaand aan AO RBZ, 9 april 2014

De Minister zegt toe om in de Veteranennota van 2015 duidelijkheid te verschaffen over de organisatie en de financiering van de nuldelijnsondersteuning van veteranen

AO Veteranen, 6 maart 2014, 30 139, nr. 139

Afgedaan, Brief Financiering nuldelijnsondersteuning veteranen, 30 januari 2015, 30 139, nr. 144

De Minister zegt toe de resultaten van de gateway review, over het al dan niet doorgaan van één of twee kavels, eind mei 2014 of begin juni 2014, bij brief aan de Kamer te doen toekomen. Daarbij gaat de Minister tevens in op de risico's die gepaard gaan met een twee-kavels aanpak, de ervaringen in Duitsland en de ervaringen die eerder in de geschiedenis zijn opgedaan.

AO Sourcing, 26 maart 2014, 31 125, nr. 27

Afgedaan, Brief Uitkomsten van de Gateway Reviewen gevolgen voor sourcing IV-ICT, 1 juli 2014, 31 125, nr. 35

De Minister zegt toe de Kamer met een aparte brief bij de begrotingsstukken vóór Prinsjesdag 2014 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling van € 48 miljoen.

AO Sourcing, 26 maart 2014, 31 125, nr. 27

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage maatregelen beleidsbrief 2011 en nota In het belang van Nederland, 14 oktober 2014, 33 763, nr. 58

De Minister zegt toe de Kamer in oktober 2014 te rapporteren over de zeven prioritaire projecten.

AO Sourcing, 26 maart 2014, 31 125, nr. 27

Afgedaan, Brief Voortgang prioritaire projecten, 26 november 2014, 31 125, nr. 44

De Minister zegt toe om de Kamer vóór het WGO Personeel naar aanleiding van de begrotingsstukken 2014 per brief te informeren over de resultaten van het, in het kader van het sourcingproject lopende, onderzoek in het P&O-domein.

AO Sourcing, 26 maart 2014, 31 125, nr. 27

Afgedaan, Brief Voortgang prioritaire projecten, 26 november 2014, 31 125, nr. 44

De Kamer ontvang in januari 2015 de geactualiseerde cyberstrategie en neemt daarin diverse punten mee, inclusief de dilemma's uit het artikel in Vrij Nederland van 25 maart 2014 «Het Nederlandse Cyberleger».

AO Digitale oorlogvoering, 26 maart 2014, 33 321, nr. 4

Agedaan, Brief Actualisering Defensie Cyber Strategie, 23 februari 2015, 33 321, nr. 5

De Kamer ontvangt in juni 2014 de reservistennota, inclusief passages over cyberreservisten.

AO Digitale oorlogvoering, 26 maart 2014, 33 321, nr. 4

Afgedaan, Reservistennota 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 34

De Minister van Defensie zal de Kamer de Nederlandse appreciatie en prioritering van de 22 Europese Raadsconclusies over het GVDB toezenden alsook, na ommekomst, het Europese voorstel tot herziening van het financiële mechanisme en de kabinetsappreciatie ervan. De appreciatie van de Europese Raadsconclusies zal in de geannoteerde agenda van elke EU-Defensieraad bij wijze van werkdocument worden geactualiseerd.

AO Defensieraad, 9 april 2014, 21 501-28, nr. 113

Afgedaan, Brief Voortgang uitvoering opdrachten n.a.v. het debat over veiligheid en defensie in de Europese Raad, 26 augustus 2014, 21 501-28, nr. 115

De Minister van Defensie informeert de Kamer in de tweede helft van 2014 over het plan met doorontwikkelingsbehoeften van ERP

AO SPEER/ERP, 10 april 2014, 31 460, nr. 48

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP, 5 maart 2015, 31 460, nr. 53

In de volgende voortgangsrapportage wordt de Kamer geïnformeerd over de kosten van de vertraging van de migratie van de F-16 naar ERP, Enterprise Resource Planning. Daarbij wordt ook ingegaan op de aspecten fasering, planning, budget, functionaliteit en interne personeelskosten.

AO SPEER/ERP, 10 april 2014, 31 460, nr. 48

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage basisimplementatie ERP, 16 oktober 2014, 31 460, nr. 49

De Kamer blijft ieder half jaar een rapportage vastgoed Defensie ontvangen en de Kamer wordt daarnaast, zoals gebruikelijk geïnformeerd over grotere tussentijdse wijzigingen in projecten e.d.

AO Vastgoed, 22 april 2014, 33 763, nr. 47

Agedaan, Brief Voortgangsrapportage Vastgoed Defensie, 12 juni 2015, 33 763, nr. 79 en Brief Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie, 2 april 2015, 33 763, nr. 72

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer zo gestructureerd als mogelijk te informeren over de uitkomsten van de gateway review.

AO Sourcing, 15 mei 2014, 31 125, nr. 36

Afgedaan, Brief Uitkomsten van de Gateway Reviewen gevolgen voor sourcing IV-ICT, 1 juli 2014, 31 125, nr. 35

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen over de kosten van helikopterinzet

AO MINUSMA, 21 mei 2014, 29 521, nr. 251

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage MINUSMA incl. algemene ontwikkelingen in Mali, 13 oktober 2014, 29 521, nr. 268

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de rechspositionele regeling van tolken, met name inzake verzekeringen.

AO MINUSMA, 21 mei 2014, 29 521, nr. 251

Afgedaan, Brief Uitkomsten gesprekken met Afghaanse tolken en regelingen voor tolken Mali, 20 juni 2014, 29 521, nr. 249

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vier getrainde bataljons van de Malinese strijdkrachten.

AO MINUSMA, 21 mei 2014, 29 521, nr. 251

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage MINUSMA incl. algemene ontwikkelingen in Mali, 13 oktober 2014, 29 521, nr. 268

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de gehele aanschaf en toepassing van gevechtskleding.

AO MINUSMA, 21 mei 2014, 29 521, nr. 251

Afgedaan, Brief Aanbieding tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA, 7 mei 2015, 29 521, nr. 292

De Minister van Defensie zegt toe contact op te nemen met de speciale VN-vertegenwoordiger Koenders om aan te dringen op spoedige ontplooiing van MINUSMA in Noord-Mali en zij zal de Kamer daarover informeren in de volgende voortgangsrapportage.

AO MINUSMA, 21 mei 2014, 29 521, nr. 251

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage MINUSMA incl. algemene ontwikkelingen in Mali, 13 oktober 2014, 29 521, nr. 268

De Kamer ontvangt na de afhandeling van het lopende geschil meer informatie over de stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van DMO naar de Kromhoutkazerne.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Uitkomst van de geschillenprocedure met de medezeggenschapscommissie DMO, 25 augustus 2014, 32 678, nr. 28

De Kamer ontvangt in de volgende rapportage nadere informatie over de stand van zaken van integriteit, onder ander naar aanleiding van de recente risico-analyse NLDA.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 14

De Kamer ontvangt vanaf de volgende rapportage een gewijzigde opzet van de rapportage.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 14

De Kamer wordt bij toekomstige missies/operaties voortaan geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de betreffende missie voor de personeelscapaciteit bij de (ondersteunende) onderdelen van de krijgsmacht.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Artikel 100-brief over een Nederlandse bijdrage aan Navo-missie Resolute Support, 1 september 2014, 29 521, nr. 254, Brief Nieuw antwoord over personele consequenties van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support, 12 november 2014, 29 521, nr. 66 en Artikel 100-brief Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA, 23 juni 2015, 29 521, nr. 293

De Kamer wordt later dit jaar nader geïnformeerd over de afhandeling van het incident dat het overlijden van sergeant van Geffen tot gevolg had.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afspraken met de familie van een overleden militair, 27 november 2014, 34 000-X, nr. 59

In het najaar van 2014 komt de Minister terug op de samenstelling van medezeggenschapsraden en specifiek het aandeel officieren daarin.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 14

De Kamer ontvangt nog steeds voor het zomerreces 2014 de reservistennota en daarin zal de Minister terug komen op de in het algemeen overleg gestelde vragen, waaronder over de inzet van reservisten in Mali.

AO Personeel, 27 mei 2014, 33 750-X, nr. 69

Afgedaan, Brief Reservistennota 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 34

De Kamer ontvangt tijdig, zodra mogelijk, informatie over de Nederlandse inzet bij de Navo-top in Wales.

AO Navo Defensie Ministeriële, 27 mei 2014, 28 676, nr. 207

Afgedaan, Brief Aanbieding van de agenda en van de Nederlandse inzet voor de Navo-top in Wales, 29 augustus 2014, 28 676, nr. 213

De Kamer ontvangt een brief over de financiering van de Navo-taken nu en in het nabije verleden.

AO Navo Defensie Ministeriële, 27 mei 2014, 28 676, nr. 207

Afgedaan, Brief Financiering inzet van militaire middelen i.h.k.v. reguliere Navo-taken, 27 oktober 2014, 28 676, nr. 212

De Kamer ontvangt, zodra beschikbaar, meer informatie over het Duitse initiatief Framework Nations Concepts om te komen tot een gezamenlijke effectieve en doelmatige ontwikkeling van capaciteiten.

AO Navo Defensie Ministeriële, 27 mei 2014, 28 676, nr. 207

Afgedaan, Brief Aanbieding van de agenda en van de Nederlandse inzet voor de Navo-top in Wales, 29 augustus 2014, 28 676, nr. 213

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over grote tegenvallers, buiten de reguliere informatie-afspraken (dat will zeggen bovenop de informatievoorziening zoals afgesproken na het combineren van de B, C en D-fase).

AO Materieel, 5 juni 2014, 27 830, nr. 133

Afgedaan, Materieelprojectenoverzicht, 17 september 2014, 27 830, nr. 134 en Brief Herijking project Chinook vervanging en modernisering, 17 september 2014, 27 830, nr. 135

De Minister zegt toe om in de aanloop naar de komende begroting in beeld te brengen c.q. te onderzoeken hoe het staat met de doorlooptijden van CODEMO-aanvragen.

AO Defensie Industrie Strategie en compensatiebeleid, 11 juni 2014, 31 125, nr. 37

Afgedaan in deze begroting

De Minister van Defensie verschaft in de volgende veteranennota nadere informatie over het collegiaal netwerk.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer, naar aanleiding van de diversiteitsbrief, nader te informeren over het thema «vrouwen in de krijgsmacht».

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage over 2014, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 100

De Minister van Defensie zal in de volgende veteranennota inzicht geven in de positie van vrouwen met betrekking tot hun zorgvraag.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage over 2014, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 100

De Minister van Defensie zal in de volgende veteranennota rapporteren over de participatiegraad van scholen in het Scholenproject veteranen.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in januari 2015 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Veteranenfonds.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Stand van zaken m.b.t. de financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen, 16 april 2015, 30 139, nr. 145

De Minister van Defensie zegt toe de regeling en stand van zaken van de nazorg aan reservisten op te nemen in de volgende reservistennota en veteranennota.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Reservistennota 2014, 24 oktober 2014, 34 000-X, nr. 34

De Minister van Defensie informeert de Kamer uiterlijk in september 2014 over de procedure met betrekking tot de aanvraag en afwijzing van het Militair Invaliditeitspensioen.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Procedure voor het aanvragen van het militair invaliditeitspensioen, 26 augustus 2014, 30 139, nr. 138

De Minister van Defensie stelt een stand van zaken op inzake de nazorglijsten en informeert de Kamer daarover in de volgende Veteranennota.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

De Minister van Defensie zal onderzoek doen naar het bericht dat veteranen voor hun kansen op de arbeidsmarkt uitzendingen van hun curriculum vitae moeten schrappen, omdat werkgevers het idee hebben dat militairen beschadigd van uitzendingen terugkomen. De Minister informeert de Kamer in januari 2015 over de uitkomsten hiervan.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Informatie over een Facebook-bericht over een UWV-advies aan veteranen, 2 september 2014, 30 139, nr. 139

De Minister van Defensie zal vóór 1 januari 2015 afspraken maken met de Minister van VWS en de zorgverzekeraars over verzekeringen van veteranen en zij zal de Kamer informeren over de inhoud van die afspraken.

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief financiering van de gespecialiseerde GGZ voor veteranen, 19 december 2014, 20 139, nr. 141

De Minister van Defensie zal de Kamer op de hoogte stellen van het vervolg van de herdenkingen in Wageningen

Notaoverleg Veteranen, 23 juni 2014, 30 139, nr. 137

Afgedaan, Brief Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen, 26 november 2014, 30 139, nr. 140

De Minister informeert de Kamer per brief over het besluit tot tijdelijke stillegging van het gezondheidscentrum in Ermelo.

AO Jaarverslag IMG, 24 juni 2014, 34 000-X, nr. 9

Afgedaan, Brief Gedeeltelijke sluiting van het eerstelijns gezondheidscentrum Ermelo, 26 augustus 2014, 33 750-X, nr. 72

Voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2015 doet de Minister verslag van de uitgevoerde analyse van de problemen bij de re-integratiebegeleiding.

AO Jaarverslag IMG, 24 juni 2014, 34 000-X, nr. 9

In behandeling

De weergave van de personeelscijfers in het jaarverslag zullen meer in lijn worden gebracht met de verantwoording in plaats van (alleen) in de personeelsrapportage.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013, 24 juni 2014, 33 930-X, nr. 6

In behandeling

De Kamer ontvangt eind 2014 een brief over het resultaat van de vervolgacties van de review van het vastgoed Defensie.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013, 24 juni 2014, 33 930-X, nr. 6

Afgedaan, Brief Strategisch Vastgoedbeleid, 26 mei 2015, 33 763, nr. 77

De Minister zegt toe in het volgende jaarverslag in te gaan op de opties voor de inzet van drones.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 26 juni 2014, 33 750-X, nr. 70

Afgedaan, Jaarverslag 2014 Kustwacht Caribisch gebied, 20 mei 2015, 34 000-X, nr. 91

De Minister zal bij het Joint Program Office F-35 insisteren op zo spoedig mogelijke openbaarmaking van het SAR-rapport.

AO Informatievoorziening project Vervanging F-16, 1 juli 2014, 26 488, nr. 355

Afgedaan, Brief Aanbieding F-35 Selected Acquisition Report 2013, 13 augustus 2014, 26 488, nr. 354

De Minister informeert de Kamer zodra het mogelijk is een F-35 naar Nederland te halen.

AO Informatievoorziening project Vervanging F-16, 1 juli 2014, 26 488, nr. 355

Afgedaan, Brief Lijst van vragen en antwoorden over D-brief vervanging F-16, 18 februari 2015, 26 488, nr. 372

De Minister neemt de ontwikkelingen met betrekking tot de nucleaire taak van de F-35 op in de tweede voortgangsrapportage.

AO Informatievoorziening project Vervanging F-16, 1 juli 2014, 26 488, nr. 355

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage van het project vervanging F-16 over 2013, 17 september 2014, 26 488, nr. 358

De Minister zegt toe dat de uitgangspuntennotitie van 4 april 2014 de leidraad vormt voor de informatieverschaffing aan de Kamer over het groot project vervanging F-16.

AO Informatievoorziening project Vervanging F-16, 1 juli 2014, 26 488, nr. 355

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage van het project vervanging F-16 over 2013, 17 september 2014, 26 488, nr. 358

De Minister onderzoekt of een nader antwoord over de consequenties van de IV/ICT-problematiek voor VOSS aangewezen is.

AO IV/ICT, 2 juli 2014, 31 125, nr. 38

Afgedaan, Brief Relatie tussen IV-ICT problematiek en VOSS, 21 augustus 2014, 31 125, nr. 39

De Minister zendt een voortgangsrapportage over wat in gang is gezet met betrekking tot het oplossen van de IV/ICT-problematiek en zij zal de Kamer tevens informeren over de financiële consequenties van deze operatie.

AO IV/ICT, 2 juli 2014, 31 125, nr. 38

Afgedaan, Brief Plan van aanpak maatregelen IV-ICT, 16 september 2014, 31 125, nr. 41

De Minister zal onderzoeken welke delen van het Forrester-rapport openbaar gemaakt kunnen worden en zij zal de Kamer daarover zo spoedig mogelijk informeren.

AO IV/ICT, 2 juli 2014, 31 125, nr. 38

Afgedaan, Brief Forrester-rapport over de staan van IV-ICT, 16 september 2014, 31 125, nr. 40

De Minister informeert de Kamer per brief over de invulling van de HALT-afdoening.

AO MIVD, 2 juli 2014, 29 924, nr. 115

Afgedaan, Brief Rol van Halt-afdoeningen bij GvB, 10 maart 2015, 29 924, nr. 119

De Minister informeert de Kamer voor de komende begrotingsbehandeling over de invulling van het beleid met betrekking tot maatwerk.

AO MIVD, 2 juli 2014, 29 924, nr. 115

Afgedaan, Brief Maatwerk bij intrekking VGB vanwege onvoldoende beschikbaarheid informatie van de partner, 13 februari 2015, 34 000-X, nr. 66

De Kamer ontvangt nadere informatie over de inspanningen van Defensie om de capaciteit van de Defensie Materieel Organisatie op orde te houden.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

In behandeling

De Kamer ontvangt een brief, waarin inzicht wordt gegeven in de financiering van de SAR-taken van Defensie en waarin tevens een relatie wordt gelegd met de helikoptercapaciteit.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

Afgedaan, Brief Financiering civiele SAR-taken Defensie t.b.v. de kustwacht, 11 december 2014, 30 490, nr. 24

De Kamer ontvangt in de volgende rapportage nadere informatie over de zogenaamde roadmap van de fabrikant over de oplossing van de problematiek.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

Afgedaan, Brief Aanbieding veertiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90, 27 oktober 2014, 25 928, nr. 68

De Kamer ontvangt met de volgende rapportage ook een overzicht van alle extra kosten en de afhandeling daarvan. Tevens zal dit worden verwerkt in de volgende begroting.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

Afgedaan, Brief Aanbieding veertiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90, 27 oktober 2014, 25 928, nr. 68

De Kamer ontvangt nadere informatie over de afspraken met de fabrikant over de afhandeling van de problematiek en de kosten zodra deze beschikbaar is.

AO Helikopters, 2 juli 2014, 25 928, nr. 67

Afgedaan, Brief Hervatting afname NH-90 helikopters, 25 928, nr. 69

De Kamer wordt geïnformeerd over de medische capaciteiten.

AO Stand van zaken ramp MH17, 29 juli 2014, 33 997, nr. 18

Afgedaan, Brief Stand van zaken vliegramp MH17, 1 augustus 2014, 33 997, nr. 7

De Minister zal de regeringen van de EU-lidstaten en de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger verzoeken om de nationale besluitvormingsprocedures bij militaire uitzendingen in kaart te brengen. Zij zal de Kamer informeren over de uitkomst van deze evaluatie.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda RBZ met Ministers van Defensie, 5 november 2014, 21 501-28, nr. 119

De Minister zal het wijzigingsvoorstel voor het Policy Framework voor defensiesamenwerking en cyber defence zo spoedig mogelijk, voorafgaand aan het AO over de Defensieraad op 13 november, met de Kamer delen, mits dit door de Raad van de Europese Unie wordt toegestaan.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda RBZ met Ministers van Defensie, 5 november 2014, 21 501-28, nr. 119

Ten aanzien van de dual-usetechnologie en -capaciteit in het kader van het Gemeenschappelijk Defensie- en Buitenlandbeleid (GDBB) en in relatie tot Horizon 2020 zal de Minister de Kamer voor het AO over de Defensieraad in november informeren over de voortgang van de Nederlandse positie.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda RBZ met Ministers van Defensie, 5 november 2014, 21 501-28, nr. 119

De Minister zal begin 2015 de eerste opzet met prioriteiten voor Defensie en behoeve van het Nederlandse EU-voorzitterschap aan de Kamer zenden.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan, Brief Stand van zaken Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap, 26 april 2015, 21 501-28, nr. 125

De Minister zal in het kabinet de mogelijkheden bespreken om Nederlandse deelname aan Navo-toppen ook voor Kamerleden open te stellen ze op te nemen in de delegatie.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

In behandeling

De Minister zal de Kamer informeren over de samenstelling en de procedure van de Ad-hoc Advisory Group. Zij spreekt tevens uit dat zij zich zal inzetten om Nederland daarin zitting te laten nemen.

AO EU informele Defensieraad, 3 september 2014, 21 501-28, nr. 118

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van Ministers van Defensie in Riga, 6 juni 2015, 21 501-28, nr. 122 en Brief Stand van zaken Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap, 26 april 2015, 21 501-28, nr. 125

De Kamer wordt geïnformeerd als een Nederlander in Irak wordt ingezet voor Forward Air Controlling.

AO ISIS, 2 oktober 2014, 27 925, nr. 523

In behandeling

De Kamer wordt in een brief nader geïnformeerd over de uitvoering van de trainingsmissie en over de medische voorzieningen. Voorts ontvangt de Kamer kwartaalrapportages over het verloop van de missie.

AO ISIS, 2 oktober 2014, 27 925, nr. 523

Afgedaan, Brief Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS, 15 december 2014, 27 925, nr. 526

De Kamer ontvangt uiterljk 7 november 2014 de brief van het kabinet naar aanleiding van de motie-Van der Staaij c.s. (34 000, nr. 23) ten behoeve van de plenaire begrotingsbehandeling op 12 en 13 november 2014.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Uitvoering motie-Van der Staaij c.s. over het noodzakelijk ambitieniveau van onze krijgsmacht, 7 november 2014, 33 763, nr. 59

Na verzending aan de bonden ontvangt de Kamer een afschrift van de inzetbrief voor de cao-onderhandelingen met de bonden.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Afschrift inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie, 5 november 2014, 34 000-X, nr. 35

De Kamer ontvangt in de eerste helft 2015 een brief over de toekomst van Paresto na het toetsmoment.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

In behandeling

De Kamer ontvangt te zijner tijd vertrouwelijke informatie over de definitieve afspraken met de familie van sergeant Van Geffen.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afspraken met de familie van een overleden militair, 27 november 2014, 34 000-X, nr. 59

De Kamer ontvangt nog een nadere brief over de voortgang tijdelijke en definitieve oplossing voor Defensiemedewerkers van wie de VGB is ingetrokken.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Maatwerk bij intrekking VGB vanwege onvoldoende beschikbaarheid informatie van de partner, 13 februari 2015, 34 000-X, nr. 66

Eind 2015 ontvangt de Kamer een brief over de resultaten van de pilots uit de Reservistennota, waarin ook wordt ingegaan op geleerde lessen en slimme doelen.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

In behandeling

Eind 2014 ontvangt de Kamer een nadere brief over pakketvergelijking en over de bijzondere positie van de militair.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief De bijzondere positie van de militair, 11 december 2014, 34 000-X, nr. 61

De Kamer ontvangt in de volgende personeelsrapportage nadere informatie over de resultaten van exit-gesprekken en daarbij specifiek inzicht in de redenen van het vertrek van personeel.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage 2014, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 100

De Kamer ontvangt voor de plenaire begrotingsbehandeling een nieuw antwoord op de eerder gestelde schriftelijke vraag over Resolute Support, gericht op de nieuwe missie in Afghanistan.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Nieuw antwoord over personele consequenties van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support, 12 november 2014, 29 521, nr. 266

De Kamer ontvangt medio 2015 een plan van aanpak over de verbetering van het re-integratieproces, met als doel dat dit vóór eind 2015 wordt uitgevoerd.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

In behandeling

De Kamer ontvangt voor het kerstreces van 2014 een brief over de erkenning van de UNIFIL-veteranen.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Erkenning UNIFIL-veteranen, 16 december 2014, 29 521, nr. 275

De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2015 een brief over de lessen die uit de ervaringen in Australië te leren zijn voor de inzet van de doorstroomorganisatie.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

In behandeling

De Kamer ontvangt in de volgende personeelsrapportages nadere informatie over de resultaten van de exitgesprekken en daarbij specifiek inzicht in de redenen van het vertrek van het personeel.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Personeelsrapportage 2014, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 100

De Kamer ontvangt informatie, na overleg met het Veteranen Platform, over het element «actief dienenden in de volgende Veteranennota.

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

De Kamer ontvangt voor de plenaire begrotingsbehandeling een brief in reactie op de aangehouden motie-Hachchi (34 000-X, nr. 23).

WGO Personeel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 42

Afgedaan, Brief Reactie op motie-Hachchi over het schrappen van de aanwijzing voor extern optreden, 11 november 2014, 34 000-X, nr. 56

In de volgende begrotingen wordt een toelichting op de berekening van de investeringsquote opgenomen.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

In behandeling

Het vraagstuk van de helikoptercapaciteit wordt betrokken bij de uitwerking van de motie-Van der Staaij.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan, brief Reactie motie-Van der Staaij c.s., 19 juni 2015, 33 763, nr. 81

De Minister zegt toe de Kamer zo spoedig mogelijk, in ieder geval bij de volgende rapportage, te informeren over de te verwachten kosten van de NH90 tot 2023.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan in deze begroting

De Minister zegt toe de Kamer bij brief te informeren over het cultuurtraject binnen de DMO-verbeteringsprocessen.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

In behandeling

De Kamer zal voor de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Defensiemusea, dat wil zeggen de traditiekamers van de verschillende wapens en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, mede in het licht van de private musea die nog in oprichting zijn, zoals het Vrijheidsmuseum Nijmegen, het Airbornemuseum en het Oorlogsmuseum. Dit is wel een heel mooie uitwerking door de griffier van de toezegging, waarbij hij ongetwijfeld enige medewerking heeft gehad.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan, Brief Stand van zaken defensiemusea, 12 november 2014, 33 864, nr. 5

De Minister zal in de volgende jaarrapportage, in mei 2015, nader ingaan op de CODEMO-uitsplitsing.

WGO Materieel, 3 november 2014, 34 000-X, nr. 58

Afgedaan in deze begroting

Indien de kabinetsreactie op het rapport van tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (Kamerstuk 33 326, nr. 5) daartoe aanleiding geeft, wordt de Kamer nader geïnformeerd over de specifieke gevolgen voor Defensie.

AO IV/ICT, 5 november 2014, 31 125, nr. 51

Afgedaan, Brief Defensiespecifieke aanvullingen op kabinetsreactie «Grip op ICT», 6 februari 2015, 33 326, nr. 14

De Minister informeert de Kamer over welke aanbevelingen uit het rapport «Assessment of the current state of the Ministry of Defence ICT/IV organisation, governance and supporting infrastructure» van de firma Forrester (Kamerstuk 31 125, nr. 34 en 40) in de Defensieorganisatie zijn belegd.

AO IV/ICT, 5 november 2014, 31 125, nr. 51

Afgedaan, Brief Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie i.r.t. gateway review en het Forrester rapport, 19 december 2014, 31 125, nr. 52

De Kamer krijgt voor het eind van het jaar of begin 2015 informatie over de afspraken omtrent de tolken. Dit is een herhaling van de toezegging die de Minister eerder plenair heeft gedaan.

AO Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie in Afghanistan, 11 november 2014, 29 521, nr. 280

In behandeling

In de volgende rapportage wordt informatie opgenomen over de insider threat, over de taken van adviseurs en komt een reactie op het rapport van Clingendael met betrekking tot battle capabilities.

AO Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie in Afghanistan, 11 november 2014, 29 521, nr. 280

Afgedaan, brief Nederlandse bijdrage Resolutie Support Afghanistan, 19 juni 2015, 27 925, nr. 541 en brief Reactie op verzoek over de opmars van de Taliban, 26 juni 2015, 27 925, nr. 559

De Minister van Defensie zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportage specifiek aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de zware omstandigheden voor personeel en materieel.

AO MINUSMA, 11 november 2014, 29 521, nr. 274

Afgedaan, Brief Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA, 7 mei 2015, 29 521, nr. 292

De Minister stuurt een brief over de uitkomsten van het interne onderzoek naar de wijze waarop Defensie nu met gevaarlijke stoffen omgaat en naar de beschikbare capaciteit voor de uitvoering en handhaving van beschermingsmaatregelen, inclusief de rol van de IGK, IMG, HDBV en HDP.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

In behandeling, Brief Stand van zaken chroomhoudende verf bij Defensie, 30 april 2015, 34 000-X, nr. 87

In de bespreking van de onderzoeksvragen met het RIVM neemt de Minister de vraag van Van Dijk mee of Defensie de verf heeft gebruikt terwijl men wist dat dat levensgevaarlijk was.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, besproken met RIVM

In bespreking van de onderzoeksvragen met het RIVM neemt de Minister de vraag van De Roon mee over de reikwijdte van het onderzoek naar erfelijkheid bij kinderen in verband met DNA.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, besproken met RIVM

In bespreking van de onderzoeksvragen met het RIVM neemt de Minister mee dat ook gekeken moet worden naar mensen die in opdracht van Defensie hebben gewerkt met Chroom-6.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, besproken met RIVM

De Minister stuurt een brief over het ontwerp en de opzet van de coulanceregeling.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, Brief Stand van zaken chroomhoudende verf, 2 maart 2015, 34 000-X, nr. 73

De Minister stuurt een brief over de verdere uitwerking van het onderzoeksproces.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, Brief Stand van zaken chroomhoudende verf, 2 maart 2015, 34 000-X, nr. 73

De Minister stuurt een brief over de resultaten van het aanvullende onderzoek van de GGD Zuid Limburg en andere GGD's.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

In behandeling, Brief Tussentijdse uitkomsten GGD-onderzoeken naar chroom, 2 juni 2015, 34 000-X, nr. 95

De Minister stuurt een brief over de inhoud van het medisch onderzoek en de begeleiding door maatschappelijk werkers dat huidige- en oud-medewerkers wordt aangeboden.

Plenair debat Giftige stoffen bij Defensie, 11 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 22, item 26

Afgedaan, Brief Stand van zaken chroomhoudende verf bij Defensie, 30 april 2015, 34 000-X, nr. 87

In de eerstvolgende jaarrapportage over internationale militaire samenwerking gaat de Minister dieper in op het soevereiniteitsvraagstuk in relatie tot verdergaande internationale militaire samenwerking, de uitgangspunten en het onlangs aangepste toetsingskader voor de artikel-100 procedure.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

In behandeling

De resultaten van het Zweedse onderzoek naar herinvoering van de dienstplicht worden t.z.t. naar de Kamer verzonden.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

In behandeling

In de uitwerking van de miniverkenningen (motie-Van der Staaij) worden de meerjarenakkoorden als een apart hoofdstuk of een aparte paragraaf opgenomen. Het rapport van Clingendael wordt meegenomen. Er wordt ook gekeken naar landen als Denemarken en Zweden.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan, brief Reactie motie-Van der Staaij c.s., 19 juni 2015, 33 763, nr. 81

De Minister stuurt een brief naar de Kamer voordat trainers afreizen. Het bericht over een spion bij de ambassade in Bagdad wordt hierin meegenomen.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan, Brief Reactie over Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS, 15 december 2014, 27 925, nr. 526 en Kamervragen (aanhangsel) Antwoorden op vragen van het lid Van Bommel over het bericht dat een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Bagdag gevoelige informatie zou hebben gelekt, 9 januari 2015, 2014–2015, 988

Zodra er meer bekend is over het tijdpad van de uitwerking van de veteranenwet wordt de Kamer geïnformeerd.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

Afgedaan, Veteranennota 2015, 28 mei 2015, 30 139, nr. 148

Alle suggesties die op het punt van emancipatie en inclusiviteit zijn gemaakt over doorstroom naar hogere rangen en deelname aan de HDV worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de agenda van de toekomst.

Behandeling Begroting Defensie, 12–13 november 2014, Handelingen 2014–2015, nr. 23, item 2 en nr. 24, item 17

In behandeling

De Minister van Defensie zegt toe in een volgende evaluatie, waar relevant, ook de ervaringen met het gebruikte materieel op te nemen.

AO Tussentijdse evaluatie kleine operaties, 26 november 2014, 29 521, nr. 282

Afgedaan, Brief Evaluatie inzet Nederlandse militairen in 2014, 20 mei 2015, 29 521, nr. 291

De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe het onderwerp kleine operaties bij de uitwerking van de motie-Van der Staaij te zullen meenemen.

AO Tussentijdse evaluatie kleine operaties, 26 november 2014, 29 521, nr. 282

Afgedaan, brief Reactie motie-Van der Staaij c.s., 19 juni 2015, 33 763, nr. 81

De Minister van Defensie zal in de D-brief alsnog een toelichting geven op de systematiek van de prijsbijstelling.

AO Vervanging F-16, 11 december 2014, 26 488, nr. 371

Afgedaan, Brief D-brief vervanging F-16, 22 december 2014, 26 488, nr. 369

Indien er concrete ontwikkelingen zijn waarmee de huidige achterstand in het Nederlandse werkaandeel ingelopen wordt, zal dat gemeld worden in de volgende voortgangsrapportage.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling

De Minister zal onderzoeken of de agreement letter aan de Kamer kan worden voorgelegd, al dan niet ter vertrouwelijke kennisneming.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

Afgedaan, Brief Vertrouwelijke aanbieding van de agreement letter over de aanpak van corrosie, 18 december 2014, 25 928, nr. 70

Indien het opzetten van een poule met andere landen, met name Duitsland, tot concrete afspraken leidt, zal dat in een volgende rapportage Internationale samenwerking worden opgenomen.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling

De Minister zal de Kamer in het eerste kwartaal van 2015 informeren over de definitieve invulling van de SAR-taken, met name wat betreft het ziekenvervoer.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling, Brief Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden, 21 mei 2015, 34 000-X, nr. 93, Brief Patiëntenvervoer Waddeneilanden, 11 juni 2015, 34 000-X, nr. 103 en Brief Stand van zaken patiëntenvervoer Waddeneilanden, 26 juni 2015, 34 000-X, nr. 104

De Minister zal de Kamer proactief informeren als zich grote problemen voordoen met de NH90 die niet in de reguliere voortgangsrapportage kunnen worden meegenomen.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling

Ontwikkelingen met betrekking tot de Cougar zullen worden opgenomen in een separate paragraaf in de volgende rapportage over de NH90.

AO Helikopters, 17 december 2014, 25 928, nr. 70

In behandeling

Begin 2015 ontvangt de Kamer een beleidsstandpunt over de ruimte die er is nadat de grenzen in zicht zijn van de Vessel Protection Detachments, militair, tenzij.

AO Evaluatie piraterijbestrijding, 17 december 2014, 29 521, nr. 285

In behandeling

De Minister van Defensie bekijkt of en hoe ze de Kamer kan informeren over de resultaten van de bombardementen in Irak.

AO Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS, 14 januari 2015, 27 925, nr. 531

Afgedaan, Brief Stand van zaken trainingsmissie in Irak, 5 februari 2015, 27 925, nr. 528

De Kamer ontvangt bij aanvang van de training begin februari een brief over de opzet en de organisatie van de training in Irak en over de beoogde aantallen te trainen militairen. Zo mogelijk ontvangt de Kamer eveneens informatie over de inzet van MEDEVAC.

AO Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS, 14 januari 2015, 27 925, nr. 531

Afgedaan, Brief Stand van zaken trainingsmissie in Irak, 5 februari 2015, 27 925, nr. 528

In de volgende voortgangsrapportage wordt de Kamer geïnformeerd over de kosten van de vertraging van de migratie van de F-16 naar ERP, waarbij ook wordt ingegaan op het aspect van fasering.

AO ERP en sourcing, 14 januari 2015, 31 460, nr. 52

Afgedaan, Brief voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP, 5 maart 2015, 31 460, nr. 53

De Kamer wordt in februari 2015 geïnformeerd over de wijze waarop over de voortgang van de doorontwikkeling van ERP wordt gerapporteerd. Daarbij worden aspecten als planning, budget, functionaliteiten interne personeelskosten betrokken.

AO ERP en sourcing, 14 januari 2015, 31 460, nr. 52

Afgedaan, Brief voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP, 5 maart 2015, 31 460, nr. 53

De Kamer wordt na 3 februari 2015 geïnformeerd over de uitkomst van de onderhandelingen met de bonden over Paresto.

AO ERP en sourcing, 14 januari 2015, 31 460, nr. 52

Afgedaan, Brief Overleg met vakcentrales over uitbesteding van cateringdiensten, 2 maart 2015, 31 125, nr. 54

Herbevestiging van de toezegging d.d. 18/2/2014 om terug te komen op wat de ontwikkelingen rond de kosten Navo headquarters voor Nederland bedragen.

AO Navo Defensie Ministeriële, 29 januari 2015, 28 676, nr. 221

Afgedaan, Brief Verslag van de bijeenkomst van de Navo-Ministers van Defensie op 5 februari te Brussel

De Minister informeert de Kamer over afspraken met Duitsland en Noorwegen over de gezamenlijke inzet ten aanzien van de flitsmacht. Te ontvangen voor de zomer. De brief zal een vervolg krijgen in de IPC GBVB/GVDB onder het Nederlands voorzitterschap in 2016.

AO Navo Defensie Ministeriële, 29 januari 2015, 28 676, nr. 221

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda bijeenkomst Navo-Ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel, 12 juni 2015, 28 676, nr. 225

De Minister komt in de geannoteerde agenda van de volgende Navo Ministeriële zo uitgebreid mogelijk terug op de inzet voor de Political Guidance 2015.

AO Navo Defensie Ministeriële, 29 januari 2015, 28 676, nr. 221

Afgedaan, Brief Geannoteerde agenda bijeenkomst Navo-Ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel, 12 juni 2015, 28 676, nr. 225

Tussen nu en het MoU over de Joint Expeditionary Force zal de Minister het beeld over de invulling van deze samenwerking verder inkleuren. De Kamer ontvangt hierover informatie in een bijlage bij de brief ter voorbereiding van de NAVO-Ministeriële in juni 2015, en daarna opnieuw in de brief over de IMS in oktober 2015. Als de agenda’s van de Europese Raad in 2015 en de NAVO-Ministeriële te laat komen, komt er vooruitlopend op de geannoteerde agenda’s een aparte brief naar de Kamer. Daarmee is zeker gesteld dat de informatie waarom gevraagd is, zal worden ontvangen.

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

In behandeling, Brief Geannoteerde agenda bijeenkomst Navo-Ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel, 12 juni 2015, 28 676, nr. 225

De Minister informeert de Kamer in de volgende geannoteerde agenda voor de EU-Defensieraad over munitiesamenwerking en over de Nederlandse inzet op de BTW-richtlijn i.s.m. haar colllega van Financiën.

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

Afgedaan, Brief Stand van zaken Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap, 26 april 2015, 21 501-28, nr. 125

De Minister stuurt een brief met meer informatie over de inzet van mens en materieel vanuit de Defensieorganisatie ten behoeve van Frontex. Zij geeft daarbij aan hoe die zich verhoudt tot de inzet die is toegezegd door andere lidstaten

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

Afgedaan, Brief inzake Nederlandse bijdrage Frontex operaties, 28 mei 2015, 32 317, nr. ER

De volgende brief over de IMS zal een verdiepingsbrief zijn, waarin onder andere wordt ingegaan op de vier prioritaire landen die door de Minister zijn genoemd, en op de criteria zoals gevraagd.

AO Europese en internationale defensiesamenwerking, 11 februari 2015, 33 279, nr. 4

In behandeling

De Minister stuurt het verslag van de informele Defensieraad voor vertrek naar de IPC in Riga van 4 tot 6 maart 2015 naar de Kamer. Daarin is ook uitgebreid aandacht voor de scenario's van de POLEX-oefening.

AO EU Defensieraad, 12 februari 2015, 21 501-28, nr. 124

Afgedaan, Brief Verslag informele bijeenkomst van EU-Ministers van Defensie op 18-19 februari 2015 in Riga, 2 maart 2015, 21 501-28, nr. 123

De Minister informeert de Kamer in een brief over het EU-voorzitterschap hoe parlementen betrokken kunnen worden bij POLEX tijdens het Nederlandse voorzitterschap. Dit vergt enig overleg met lead nation Duitsland.

AO EU Defensieraad, 12 februari 2015, 21 501-28, nr. 124

In behandeling

De Minister stuurt de voortgangsrapportage van de Hoge Vertegenwoordiger net als de vorige keer aan de Kamer (vertrouwelijk)

AO EU Defensieraad, 12 februari 2015, 21 501-28, nr. 124

Afgedaan, Brief Appreciatie Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid-voortgangsrapportages, 15 mei 2014, 21 501-28, nr. 126

De Kamer ontvangt zeer waarschijnlijk eind maart 2015 de strategische visie over het vastgoed van Defensie, inclusief het element «verdringing en verschuiving».

AO Vastgoed, 24 februari 2015, 33 763, nr. 76

Afgedaan, Brief Strategisch Vastgoedbeleid, 26 mei 2015, 33 763, nr. 77

In een aparte brief of anders in de volgende voortgangsrapportage in mei 2015 komt de Minister terug op het overleg met de medezeggenschap over de verhuizing van DMO naar de Kromhoutkazerne.

AO Vastgoed, 24 februari 2015, 33 763, nr. 76

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage vastgoed Defensie, 12 juni 2015, 33 763, nr. 79

In de volgende voortgangsrapportage in mei 2015 komt de Minister terug op de mogelijke betrokkenheid van het kabinet, via het Rijksvastgoedbedrijfs, bij het voormalig vastgoed van Defensie in Weert.

AO Vastgoed, 24 februari 2015, 33 763, nr. 76

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage vastgoed Defensie, 12 juni 2015, 33 763, nr. 79

De Kamer ontvangt de eerder toegezegde brief over sourcing IV/ICT in april 2015.

AO Vastgoed, 24 februari 2015, 33 763, nr. 76

Afgedaan, Brief Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing, 2 juni 2015, 31 125, nr. 57

In de volgende voortgangsrapportage in mei 2015 komt de Minister terug op de veiligheidskleppen in contract voor de kazerne in Vlissingen en dan specifiek de mogelijkheid om een toetsmoment te koppelen aan de benchmark, die ieder jaar wordt uitgevoerd.

AO Vastgoed, 24 februari 2015, 33 763, nr. 76

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage vastgoed Defensie, 12 juni 2015, 33 763, nr. 79

De Kamer ontvangt een brief direct na ondertekening van het verdrag met België over de samenwerking van de luchtmacht op 4 maart 2015.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015,26 488, nr. 384

Afgedaan, Brief Verdrag BENELUX over luchtruimbewaking tegen civiele luchtvaartuigen, 26 februari 2015, 33 763, nr. 68

De Minister komt in de halfjaarlijkse rapportages over het project Vervanging F-16 terug op de oplossing bij toekomstige vredesverliezen.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015,26 488, nr. 384

Afgedaan, Brief Voortgangsrapportage project vervanging F-17, 30 maart 2015, 26 488, nr. 383

De Kamer wordt bij toekomstige aanschaf van meer F-35 toestellen opnieuw vooraf geïnformeerd, echter niet meer met een DMP-D brief.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015,26 488, nr. 384

In behandeling

De Kamer blijft het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse Rekenkamer (GAO) toegezonden krijgen, inclusief een appreciatie van het kabinet.

AO DMP-D vervanging F-16, 26 februari 2015,26 488, nr. 384

In behandeling

De Minister zal in de volgende stand van zaken brief over chroomhoudende verf meedelen op welke locaties met die verf wordt gewerkt en of daar volgens de getroffen maatregelen wordt gewerkt. Tevens informeert de Minister de Kamer over de stand van zaken van het RIVM-onderzoek.

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

Afgedaan, Brief Stand van zaken chroomhoudende verf bij Defensie, 30 april 2015, 34 000-X, nr. 87

De Minister zal een reactie geven op het artikel van de website van Brandpunt Reporter van 9 maart 2015, getiteld «Onduidelijkheid over asbestbesmetting onderzeeboten».

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

Afgedaan, Brief Reactie op rapportage van Brandpunt Reporter van 4 januari 2015, 18 februari 2015, 25 834, nr. 92

De Minister zal de Kamer voor eind 2015 de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de thuisfrontcheck, zo mogelijk nog voor de begrotingsbehandeling van 2016.

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

In behandeling

De Minister zal de Kamer voor het wetgevingsoverleg Personeel een reactie toezenden op het boek «De Colombo-tragedie» (auteurs J.C. Bijkerk en J.F. van Wijnen).

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

In behandeling

De Minister zendt de Kamer na de zomer de stand van zaken/resultaten van haar evaluatie van het rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg van april 2013.

AO Personeel, 11 maart 2015, 34 000-X, nr. 85

In behandeling

De Kamer wordt geïnformeerd zodra er duidelijkheid bestaat over waar de main operating base wordt gevestigd in het kader van het MRTT.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling

De Minister is bereid het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van een privaat investeringsfonds en zal de Kamer hierover informeren.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling

De Kamer zal tijdig worden geïnformeerd over een voorgenomen verkoop van materieel in lijn met de motie-Van den Doel.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling

De Minister informeert de Kamer over zowel de aanschafkosten als onderhoudskosten van onbemande vliegtuigen.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

In behandeling

De Minister zal de Kamer met een begeleidende brief bij het jaarverslag informeren over de exacte problemen met reserveonderdelen en de exacte kosten daarvan, gerelateerd aan de inzetbaarheid van materieel.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

Afgedaan, Brief Knelpunten in de materiële gereedheid, 22 mei 2015, 33 763, nr. 74 en Brief Gevolgen van de knelpunten in de materiële gereedheid voor personele inzet en gereedheid, 9 juni 2015, 33 763, nr. 78

De Kamer ontvangt de D-brief inzake VOSS voor het zomerreces van 2015.

AO Materieel Defensie, 26 maart 2015, 27 830, nr. 152

Afgedaan, Brief D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), 4 juni 2015, 34 000-X, nr. 98

In de volgende rapportage van de Defensie Cyber Strategie wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van capaciteiten in relatie tot zero-bases (kwetsbaarheden).

AO Defensie Cyber Strategie, 21 april 2015, 33 321, nr. 6

In behandeling

In de volgende rapportage van de Defensie Cyber Strategie wordt een uitwerking opgenomen van de scheiding tussen militaire en civiel-humanitaire doelen/netwerken.

AO Defensie Cyber Strategie, 21 april 2015, 33 321, nr. 6

In behandeling

De Minister stuurt de Kamer een reactie op het AIV-rapport van 30 april. De Minister zal laten weten hoeveel sneller dan de gebruikelijke drie maanden zij de reactie zal toesturen.

AO EU Defensieraad, 30 april 2015, 21 501-28, nr. 128

In behandeling

De Minister zal in de volgende brief een korte passage opnemen over het rapport van Clingendael.

AO EU Defensieraad, 30 april 2015, 21 501-28, nr. 128

Afgedaan, Brief Verslag Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van BZ en Defensie van 18 mei, 21 501-28, nr. 127

De Minister geeft in de bijlage bij de volgende brief een overzicht – een kaart van Europa werd het genoemd – met defensiesamenwerkingsver-banden tussen de lidstaten.

AO EU Defensieraad, 30 april 2015, 21 501-28, nr. 128

Afgedaan, Brief Verslag Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van BZ en Defensie van 18 mei, 21 501-28, nr. 127

In september volgt een update over de coulanceregeling.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister stuurt indien mogelijk de uitkomsten van het vervolgonderzoek van de GGD Zuid-Limburg in september naar de Kamer, of in ieder geval wanneer dit gereed is.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister deelt eind juni de overige vervolgonderzoeken van de GGD'en (locaties Vriezenveen, Ter Apel, Coevorden) met de Kamer (één op één).

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister deelt de onderzoeksvragen en het plan van het RIVM met de Kamer, naar verwachting in september.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

Inzake de verschillende onderzoeken naar het gebruik van chroomverf bij Defensie zal de Minister de Kamer in september informeren over (1) de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Coördinatiecentrum Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en (2) de stand van zaken met betrekking tot de luchtmetingen door de GGD, waarbij ook de metingen in ter Apel worden meegenomen.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

In kwartaalrapportages wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de onderwerpen op het gebied van chroom. Hierbij doet de Minister aan verwachtingenmanagement voor lopende onderzoeken en/of maatregelen.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister zal de Kamer in september 2015 informeren over de stand van zaken met betrekking tot (de implementatie van) het communicatieplan van de paritaire commissie (commissie Vreeman).

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister informeert de Kamer later dit jaar over de tekorten aan capaciteit op veiligheidsgebied, naar aanleiding van de evaluaties van de reorganisaties.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De Minister blijft de capaciteit van de DC BMW monitoren en komt hier later dit jaar op terug.

Plenair debat Chroomverf bij Defensie, 3 juni 2015, Handelingen 2014–2015, nr. 91, item 3

In behandeling

De uitkomst van het onderzoek van de vakbonden naar de super-RHIBS wordt opgenomen in het volgende jaarverslag.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

In behandeling

De Minister zal, in samenwerking met de verantwoordelijke partijen, meer inzicht verkrijgen in de exacte cijfers van (illegale) immigratie en het resultaat daarvan opnemen in de volgende jaarrapportage.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

In behandeling

De Minister geeft in het volgende jaarverslag de stand van zaken met betrekking tot de inzet van UAV's (drones) weer.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

In behandeling

De Minister komt in het verslag van de Navo-Ministeriele terug op haar gesprek met de Franse Minister Le Drian en de afspraken die zijn gemaakt over samenwerking in het Caribisch gebied.

AO Kustwacht Caribisch gebied, 11 juni 2015, 33 750-X, nr. 106

Afgedaan, Brief Verslag van de bijeenkomst van de Navo-Ministers van Defensie op 24-25 juni te Brussel. 1 juli 2015, 28 676, nr. 226

De Minister gaat in het volgende jaarverslag in op de (effecten van) eventuele prijsbijstellingen.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling

De Minister zendt het rapport over het op orde brengen van de verwervingsketen in het najaar van 2015 aan de Kamer.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling

De Minister geeft in de volgende begroting een overzicht van de geraamde budgetten en de realisatie daarvan (investeringen).

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling

De Minister geeft bij de komende begroting in een aparte brief aan wanneer knelpunten bij de materiële gereedstelling te verwachten zijn, wat ervoor nodig is om deze op te lossen en wat de doorwerking daarvan is op de materiële gereedheid.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling

De Minister neemt voortaan bij artikel-100 brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgen voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

WGO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014, 11 en 17 juni, 34 200-X, nr. 15

In behandeling

De Minister zal n.a.v. de Navo defensieMinisteriële verslag doen van wat zij aan aanvullende informatie heeft verkregen over de berichten over de Amerikaanse plannen om materieel bij de Oostenrijkse bondgenoten op te slaan.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan, Brief Verslag van de bijeenkomst van de Navo-Ministers van Defensie op 24-25 juni te Brussel. 1 juli 2015, 28 676, nr. 226

De Minister informeert de Kamer over de kosten voor deelname aan test bed VJTF voor het einde van dit jaar.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

De Minister informeert de Kamer over de inzichten die zijn opgedaan naar aanleiding van de oefeningen met de test bed VJTF die op dit moment gaande zijn in Polen wanneer zij zich hiervan een beeld heeft gevormd.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

De Kamer ontvangt binnenkort een brief over eventuele aanpassing van de missie Resolute Support (aanpassing overgang fase 1 naar fase 2).

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

Afgedaan, Brief Nederlandse bijdrage Resolute support Afghanistan, 19 juni 2015, 29 521, nr. P

De Minister zegt uitbreiding toe van de jaarlijkse brief over de Nederlandse bijdrage aan snelle reactiemachten. Te ontvangen voor het kerstreces.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

De Minister komt bij de eerstvolgende brief over de EU Defensieraad terug op de inhoud van de overeenkomst tussen de EDA en Oekraïne (en de gevolgen hiervan voor de capaciteit van EDA) waarover is bericht.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

De Minister zal in het contact met haar Turkse ambtgenoot de berichten ter sprake brengen dat via Turkije steun wordt verleend aan IS, zoals ook in de ambtelijke contacten gebeurt. Een eventuele ontmoeting (op dit moment niets voorzien) zal pas in het najaar van 2015 zijn.

AO NAVO Ministeriële, 16 juni 2015, 28 676, nr. 228

In behandeling

In de eerstvolgende rapportage over internationale samenwerking gaat de Minister nader in op de samenwerking met de Duitsers, in het bijzonder op het gebied van de Patriots/Meads.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

Kamer wordt geïnformereerd als de Minister het voornemen heeft om alsnog over te gaan tot de verkoop van een of meer pantserhouwitsers.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

De Kamer wordt in een volgende voortgangsrapportage Verwerving F-35 nader geïnformeerd zodra er iets te melden is over nadere plannen met betrekking tot capaciteitsbehoefte F-35 voor opleiding en inzetbaarheid, binnen de financiële kaders.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

Kamer ontvangt naar alle waarschijnlijkheid eind 2015 de DMP-A brief voor vervanging onderzeeboten en het streven is om uiteindelijk in 2018 de D-brief aan de Kamer te zenden.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

In de volgende brief over patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden zal de Minister ook in gaan op de stand van zaken aangaande de Search and Rescue-taken.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

Bij het Materieelprojectenoverzicht bij de begroting 2016 komt de Minister terug op de stand van zaken met de MQ-9 Reaper.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

Rond Prinsjesdag ontvangt de Kamer een nadere brief over Defence agreement.

AO Materieel Defensie, 17 juni 2015, 27 830, nr. 156

In behandeling

De Kamer zal twee keer per jaar worden geïnformeerd over IT en ERP. D eerste rapportage komt in september. De rapportage bevat, als verfijning van het high level ontwerp, de concrete plannen in termen van product, tijd en geld voor de komende 1–2 jaar. Voorts bevat de rapportage plannen voor latere jaren op hoofdlijnen.

AO IV ICT en ERP, 23 juni 2015, 31 125, nr. 60

Afgedaan, Brief Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP, 28 augustus 2015, 31 125, nr. 61.

De Minister zendt het rapportagemodel begin augustus 2015 aan de Kamer.

AO IV ICT en ERP, 23 juni 2015, 31 125, nr. 60

Afgedaan, Brief Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP, 28 augustus 2015, 31 125, nr. 61.

Naar aanleiding van het rapport van Gartner geeft de Minister een reactie op de financiële consequenties, zoals verwoord op pagina's 23 en 29 van het rapport.

AO IV ICT en ERP, 23 juni 2015, 31 125, nr. 60

In behandeling

De Minister zal in de volgende Veteranennota op grond van uitgevoerd onderzoek ingaan op de maatregelen die zij neemt om de respons op de nazorgvragenlijsten te vergroten, inclusief de monitor nazorgtraject en een meer individuele benadering. De conclusies en resultaten van het onderzoek worden in de nota vermeld waarbij eventuele alternatieven voor het verplichtstellen van het invullen van de vragenlijst worden beschreven.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

Eind 2015 stuurt de Minister de Kamer een brief met de stand van zaken over het PTSS-protocol en een overzicht van afgehandelde en openstaande bezwaarschriften en beroepszaken BNMO. In deze brief wordt ook opgenomen of er eventueel maatwerk wordt geleverd in bepaalde gevallen en wat de stand van zaken is omtrent de motie Teeven/Eijsink (aanwezige richtinggevende jurisprudentie volgen om de afwikkeling van schadeclaims sneller te laten verlopen). Tevens wordt de Kamer in deze brief geïnformeerd over de duur tussen het intakegesprek en de start van een behandeling in de GGZ. Deze termijn wordt vergeleken met de hiervoor vastgestelde norm en bij afwijking hiervan wordt gemeld welke actie hierop wordt ondernomen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

De Minister meldt in de volgende Veteranennota de stand van zaken met betrekking tot alle materiële voorzieningen (Inkomensvoorziening, Ereschuldregeling, Regeling volledige schadevergoeding, Kaderwet militaire pensioenen). Tevens wordt in de nota het verschil duidelijk gemaakt tussen bezwaarschriften BNMO/PTSS en aanvullend ingediende claims ten aanzien van de zorgplicht van Defensie.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

De Minister geeft in de volgende Veteranennota een reactie (appreciatie) op de adviezen van de Veteranenombudsman.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

Vanaf volgend jaar wordt in elke Veteranennota een apart hoofdstuk over de ISAF-veteranen opgenomen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

De Minister stuurt de Kamer voorafgaand aan de komende begrotingsbehandeling en na consultatie van betrokken partijen per brief een outline van de beleidsdoorlichting/evaluatie van het Veteranenbesluit.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

De Minister stuurt de Kamer voor het eind van 2015 per brief een overzicht van de samenwerking tussen Defensie en Justitie inzake de nazorg aan militairen en politiemensen.

Notaoverleg Veteranen, 26 juni 2015, 30 139, nr. 150

In behandeling

Er zal nog een kabinetsreactie volgen op het rapport van de AIV. Dat zal met een versnelde termijn zijn. De Minister zal laten weten hoeveel sneller dan de gebruikelijke drie maanden er zal worden gereageerd.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

In behandeling

De Minister zal in de volgende brief over de RBZ een korte passage opnemen op het rapport van Clingendael.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

In behandeling

De Minister geeft in de bijlage bij de volgende brief over de RBZ een overzicht met defensiesamenwerkingsverbanden tussen de lidstaten.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

In behandeling

Als er stukken van de Hoge Vertegenwoordiger komen, dan zit er ook een appreciatie van het kabinet bij.

AO EU Defensieraad, 1 juli 2015, 21 501-28, nr. 128

In behandeling

De toezegging van 11 maart jl. (AO personeel) ten aanzien van duidelijkheid over wel of niet outsourcen Paresto staat nog steeds. Zo spoedig mogelijk ontvangt de Kamer daarover een brief

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

De Kamer ontvangt t.z.t. een brief als uiterlijk 1 oktober 2015 met de bonden een oplossing is gevonden voor het AOW-gat.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan, Brief afspraken AOW-gat, 10 juli 2015, 34 000-X, nr. 107

In de volgende P-rapportage ontvangt de Kamer ook informatie over de voortgang naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid over vliegveiligheid, inclusief wel/geen disciplinaire maatregelen.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

In de volgende P-rapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met de tekorten per personeelscategorie.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

In de eerder toegezegde evaluatie van het reservistenbeleid wordt ook in gegaan op de optie om een reservistengeneraal aan te stellen.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

Kamer ontvangt deze week een brief over de gevolgen van de recente uitspraken van de Raad van State van 3 juni jl over de verklaring van geen bezwaar. In die brief wordt ook in gegaan op de specifieke vragen van het lid Eijsink.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

Afgedaan, Brief Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 3 juni 2015 over Verklaring van Geen Bezwaar, 19 augustus 2015, 34 000-X, nr. 109

Bij de begrotingsbehandeling komt de Minister terug op de vragen over de tooth to tail.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling

In de P-rapportage komt de Minister terug op de best practices ten aanzien van genderbeleid.

AO Personeel/IGK/IMG, 1 juli 2015, 34 000-X, nr. 108

In behandeling