Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

2.3.1. Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

Algemene doelstelling

In dit artikel worden enkele departementbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies en bijdragen; bijdragen aan de Navo-exploitatie uitgaven en internationale militaire samenwerking en overige (departementsbrede) uitgaven.

Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

81.246

98.922

100.136

96.386

97.236

96.949

96.440

Uitgaven

100.370

98.922

100.136

96.386

97.236

96.949

96.440

Programma uitgaven

             

Subsidies en bijdragen

22.104

23.393

24.173

23.345

23.333

23.316

22.658

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

37.001

39.224

42.364

42.303

42.320

42.190

42.260

Overige uitgaven

41.265

36.305

33.599

30.738

31.583

31.443

31.522

Toelichting op de instrumenten

Subsidies en bijdragen

De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben en defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hiertoe beter geëquipeerd zijn. De defensiesubsidies zijn er op gericht de exploitatie van stichtingen, en daarmee de uitvoering van hun doelen, in stand te houden. De subsidies zijn te verdelen in subsidies voor veteranenzorg, bijzondere vormen van personeelszorg en doelgroepenbeleid. Subsidies worden verstrekt in het kader van het cultureel erfgoed en tradities en op het gebied van onderwijs, kennis en technologie. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 4.7.

Bijdragen aan de Navo en Internationale samenwerking

De bijdragen aan de Navo hebben betrekking op Navo-exploitatie uitgaven, waaronder uitgaven voor AWACS-vliegtuigen. De Internationale Militaire Samenwerking omvat militaire samenwerkingsactiviteiten die Defensie in internationaal verband uitvoert. Het betreft onder meer militair-operationele samenwerking, defensiematerieelsamenwerking, militaire inlichtingensamenwerking en juridische samenwerking.

Overige uitgaven

Deze defensiebrede uitgaven hebben onder meer betrekking op de voorlichtings- en communicatieactiviteiten. Voor 2016 wordt het budget onder andere ingezet voor het EU-voorzitterschap. Overige uitgaven hebben tevens betrekking op de schadevergoedingen en afdrachten aan de Belastingdienst.

2.3.2. Niet-beleidsartikel 10: Centraal Apparaat

Algemene doelstelling

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie bedoeld om (de belangen van) het Koninkrijk te verdedigen en de internationale rechtsorde te bevorderen. Ten behoeve van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht stelt zij militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. Die inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Beleidswijzigingen

Contraterrorisme

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wordt versterkt voor de bescherming van defensiebelangen in Nederland en van uitgezonden eenheden. Het gaat hierbij om extra personeel voor de verwerving, verwerking en analyse van aan terrorisme en extremisme gerelateerde informatie en de noodzakelijke specialistische ondersteuning.

Budgettaire gevolgen

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

1.584.117

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

Uitgaven

1.589.049

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

Apparaatsuitgaven

             

Bestuursstaf (excl. MIVD)

74.754

68.467

66.689

66.081

65.281

66.637

66.633

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

62.522

71.702

78.478

84.523

83.364

82.757

82.754

Pensioenen en uitkeringen

1.237.183

1.264.359

1.266.244

1.248.769

1.249.607

1.185.271

1.184.811

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK gelden

214.590

209.162

184.143

155.145

137.145

119.712

103.418

               
 

1.589.049

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

               

Apparaatsuitgaven per uitgavencategorie

1.589.049

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

Personele uitgaven

1.575.860

1.598.954

1.580.035

1.537.510

1.518.293

1.436.758

1.420.004

– waarvan eigen personeel

121.615

120.925

126.060

130.032

128.977

129.211

129.211

– waarvan externe inhuur

2.472

4.508

3.588

3.564

2.564

2.564

2.564

– waarvan pensioenen en uitkeringen

1.237.183

1.264.359

1.266.244

1.248.769

1.249.607

1.185.271

1.184.811

– waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

214.590

209.162

184.143

155.145

137.145

119.712

103.418

Materiele uitgaven

13.189

14.736

15.519

17.008

17.104

17.619

17.612

– waarvan overig

12.691

14.526

15.138

16.642

16.738

17.253

17.246

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

498

210

381

366

366

366

366

               

Totaal ontvangsten

24.360

6.818

6.818

6.818

6.818

6.818

6.818

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Bestuursstaf

De Bestuursstaf (bestaande uit (hoofd)directies en bijzondere organisatie eenheden) draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie. De Bestuursstaf geeft namens de Minister sturing aan de defensieorganisatie. Dat gebeurt door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan de defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, bovenformatieve inhuur en overig materieel.

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Als Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) ressorterend onder de Bestuursstaf is de MIVD belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van het leveren van kwalitatief hoogwaardig inlichtingen- en veiligheidsinformatie. Daarmee levert de MIVD een onmisbare bijdrage aan de opbouw, de gereedstelling en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en de informatiepositie van Nederland. De uitgaven die daarmee binnen dit artikel gemoeid zijn, betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven en niet gecentraliseerde overige materiële uitgaven.

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van de Bestuursstaf (gemiddelde jaarsterktes):

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.537

1.621

1.609

1.607

1.604

1.604

Pensioenen en uitkeringen

Deze uitgaven betreffen de betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig defensiepersoneel.

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Deze post betreft de verstrekking van uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, krachtens het Sociaal Beleidskader en overige regelingen aan voormalig defensiepersoneel.

De pensioenen, wachtgelden en overige uitkeringen zijn als volgt verdeeld:

De overige exploitatie is deels ook personeelsgebonden. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit opleidingen, dienstreizen en overige materiële uitgaven.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting, onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven voor Paresto (€ 0,38 miljoen voor 2016).

Voor verder inzicht in de personele uitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Totaal apparaatsuitgaven en apparaatskosten Defensie

Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

5.649.488

5.518.333

5.392.318

5.330.443

5.258.156

5.154.999

5.138.866

Kerndepartement

1.589.049

1.613.690

1.595.554

1.554.518

1.535.397

1.454.377

1.437.616

               

Uitvoeringsorganisaties

4.060.439

3.904.643

3.796.764

3.775.925

3.722.759

3.700.622

3.701.250

               

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

602.316

581.980

564.496

564.004

557.926

557.883

559.029

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.063.535

1.007.102

976.578

973.679

966.213

968.118

963.570

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

505.932

515.561

480.240

478.241

472.905

473.537

469.824

Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

332.373

320.562

317.503

321.526

317.360

317.738

317.733

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

495.038

429.635

417.376

414.992

409.014

410.969

414.906

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.061.245

1.049.803

1.040.571

1.023.483

999.341

972.377

976.188

Totaal apparaatsuitgaven

5.649.488

5.518.333

5.392.318

5.330.443

5.258.156

5.154.999

5.138.866

De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel van het Ministerie van Defensie in totaal (gemiddelde jaarsterktes):

2015

2016

2017

2018

2019

2020

53.363

53.855

53.737

53.999

53.965

53.906

Overzicht gemiddelde jaarsterktes defensiepersoneel
 

formatie voor reorganisatie

formatie 2016

gemiddelde jaarsterkte 2016

budget in 2016 (bedrag * 1.000)

formatie 2020

budget in 2020 (bedrag * 1.000)

burgerpersoneel

           

Schaal 16 t/m 18

35

25

28

3.509

25

3.509

schaal 15

46

35

38

3.936

35

3.936

schaal 14

107

85

86

8.843

85

8.843

schaal 13

275

267

281

24.865

265

24.678

schaal 12

743

737

778

61.261

738

61.344

schaal 11

1.109

1.060

1.058

77.722

1.066

78.162

schaal 10

1.389

1.212

1.192

77.377

1.216

77.633

schaal 9

1.046

843

840

49.879

836

49.465

schaal 8

969

766

793

40.670

763

40.510

schaal 7

1.442

1.167

1.213

56.851

1.162

56.607

schaal 6

1.480

1.257

1.297

55.968

1.225

54.543

schaal 5

2.141

1.962

1.976

83.685

1.907

81.327

schaal 1 t/m 4

3.224

3.022

2.636

103.870

2.964

101.859

Totaal burgerpersoneel

14.006

12.438

12.216

648.435

12.286

642.416

             

militair personeel

           

GEN

95

67

67

9.559

67

9.559

KOL

365

294

342

31.694

296

31.910

LKOL

1.562

1.296

1.343

121.810

1.312

118.998

MAJ

2.813

2.210

2.223

168.610

2.196

167.542

KAP

3.106

2.752

2.622

164.624

2.724

162.949

LNT

2.490

2.181

2.055

105.041

2.165

104.270

AOO

3.551

2.757

2.789

150.407

2.720

148.388

SM

5.587

4.400

4.435

209.929

4.383

209.118

SGT (1)

12.598

10.786

9.277

414.941

10.766

414.172

SLD/KPL

14.391

11.631

12.629

296.163

11.517

293.260

Totaal op functie

46.558

38.374

37.782

1.672.778

38.146

1.660.167

Initiële opleidingen (NBOF)

4.841

3.043

3.418

118.680

3.043

118.680

Totaal militair personeel (inclusief NBOF)

51.399

41.417

41.200

1.791.458

41.189

1.778.847

             

Totaal burger en militair personeel

65.405

53.855

53.416

2.439.893

53.475

2.421.262

             

Contraterrorisme

     

24.791

 

33.891

Overige uitgaven voor personeel

     

380.368

 

348.149

             

Totaal personele uitgaven

     

2.845.052

 

2.803.302

             

Agentschappen

           

Defensie telematica organisatie

   

1.595

140.729

1.295

120.445

Paresto

   

838

38.483

798

36.661

             

Totaal agentschappen

0

0

2.433

179.212

2.093

157.106

             

Totaal personeel

   

55.849

 

55.568

 

In de tabel zijn alleen de salarissen en sociale lasten opgenomen, zoals gerapporteerd in het overzicht van de formatie. De totale uitgaven voor formatie per defensieonderdeel, alsmede de geraamde aantallen per defensieonderdeel, zijn terug te vinden in de desbetreffende hoofdstukken per defensieonderdeel.

In de eerste kolom is de organisatie opgenomen zoals deze was, voordat de reorganisatie als gevolg van de beleidsbrief 2011 van start ging.

In de tweede kolom is de geplande formatie voor 2016 opgenomen. De derde kolom geeft de verwachte gemiddelde jaarsterkte voor 2016 weer. De formatie betreft de organisatie en daarmee de functies. De gemiddelde jaarsterkte betreft het aantal personeelsleden dat daadwerkelijk aanwezig is.

De vijfde kolom geeft de formatie aan voor het jaar 2020. Daarbij is de verwachte gemiddelde jaarsterkte gelijk aan de formatie. In de laatste kolom is de formatie (en dus ook de gemiddelde jaarsterkte) financieel gemaakt voor het jaar 2020. Budgettair is hier echter rekening gehouden met de verwachting dat er gedurende het jaar sprake zal zijn van 98% vulling.

Bij de agentschappen zijn de eerste twee kolommen niet ingevuld aangezien daar niet wordt gewerkt met een vaste formatie.

De middelen voor contra terrorisme zijn in deze ontwerpbegroting nog niet doorvertaald naar de personele aantallen en daarom alleen financieel weergegeven.

Taakstelling Rijksdienst

In het huidige regeerakkoord is vanaf 2016 een apparaatstaakstelling voor Defensie opgenomen die oploopt tot € 48 miljoen. Binnen Defensie is de taakstelling belegd bij de apparaatsbudgetten van Defensie, de DMO en het CDC

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

17

39

48

48

Kerndepartement

6,6

26

31

31

Agentschappen

       

DTO

7,2

8,8

8,8

8,8

DVD

3,2

4,2

7,2

7,2

Paresto

   

1

1

Totaal agentschappen

10,4

13

17

17

Bedrijfsvoering bij Defensie

Samenhangende bedrijfsvoering

Om voldoende samenhang in de bedrijfsvoering van Defensie te borgen, wil Defensie een bedrijfsvoering die de gereedstelling, inzet en dus de militair adequaat ondersteunt (primair proces centraal). Hiervoor moeten de processen goed op elkaar aansluiten en moeten mensen elkaar versterken (integraal). Daarbij wordt complexiteit zoveel mogelijk teruggedrongen (eenvoud) om het aanpassingsvermogen van de organisatie en het werkplezier voor haar medewerkers te vergroten. Samenhangende bedrijfsvoering betekent daarnaast ook het bewaken van de samenhang met de rijksbrede bedrijfsvoering en overige militaire en civiele partners. Defensie werkt continu aan het verbeteren van haar bedrijfsvoering, onder andere in projecten en thematische samenwerkingsverbanden.

2.3.3. Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

3.893

5.339

5.353

5.352

5.354

5.351

5.350

Geheime uitgaven

3.893

5.339

5.353

5.352

5.354

5.351

5.350

Totaal uitgaven

3.893

5.339

5.353

5.352

5.354

5.351

5.350

2.3.4. Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen en uitgaven

0

76.023

153.484

178.628

228.979

282.725

356.568

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

0

76.023

63.484

55.628

52.979

56.525

83.968

Verhogen Defensiebudget ten behoeve van het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht

   

90.000

123.000

176.000

226.200

272.600

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

0

76.023

153.484

178.628

228.979

282.725

356.568

Toelichting

Op de post «Nader te verdelen» wordt loon- en prijsbijstelling ondergebracht. Daarnaast wordt er op dit artikel een reservering aangehouden vanuit de premiedaling sociale lasten. Voor het jaar 2015 geldt dat deze middelen met de tweede suppletoire begroting 2015 worden uitgedeeld naar de verschillende begrotingsartikelen.

Het additionele budget ten behoeve van versterking van de basisgereedheid wordt toegewezen op dit artikel en wordt bij de 1e suppletoire begroting verwerkt in begrotingsartikelen na een gedetailleerde uitwerking van de maatregelen. In bijlage 4.3 is opgenomen welke maatregelen worden genomen ter versterking van de basisgereedheid.