Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.1. Defensie Telematica Organisatie

Algemeen

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als baten-lastenagentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IT-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

2013

2014

Begroting 2015

Ramingen 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

                 

Omzet moederdepartement

270.638

296.897

224.562

227.929

221.073

211.563

207.518

207.318

207.318

– waarvan betaald uit IT-E

   

172.100

164.208

150.435

149.255

150.945

150.945

150.945

– waarvan betaald uit IT-I

   

52.462

58.721

65.638

57.308

51.573

51.373

51.373

– waarvan betaald uit niet IT budgetten en door BLD-en

   

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Omzet overige departementen

36.473

36.019

30.160

30.160

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Omzet derden

120

120

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

28

27

Totaal baten

307.259

333.063

254.722

258.089

251.073

241.563

237.518

237.318

237.318

Lasten

                 

Apparaatskosten

                 

Personele kosten

153.025

164.390

133.049

140.729

134.173

123.500

120.445

120.445

120.445

– waarvan eigen personeel

120.855

118.251

105.049

113.908

105.500

95.500

92.445

92.445

92.445

– waarvan externe inhuur tbv apparaat

10.393

46.139

20.000

6.400

6.400

6.000

6.000

6.000

6.000

– waarvan externe inhuur tbv IT projecten

21.777

8.000

20.421

22.273

22.000

22.000

22.000

22.000

Materiële kosten

128.773

132.309

96.073

91.460

90.000

90.163

88.173

86.973

86.973

– directe kosten

61.340

– huisvestingskosten

515

– kantoorkosten

7.671

– algemene kosten

36

– kosten hard- en software

62.747

Rentelasten

642

610

600

900

900

900

900

900

900

Afschrijvingskosten

25.004

24.433

25.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

29.000

– licenties

4.060

3.000

– gebouwen

3.643

3.934

– inventaris/installaties

1.448

1.564

– computerhardware en -software

15.263

16.482

– overige materiele vaste activa

19

21

Overige kosten

522

2.612

– dotaties voorzieningen

27

54

– bijzondere lasten

495

2.558

Totaal lasten

307.966

324.354

254.722

258.089

251.073

241.563

237.518

237.318

237.318

Saldo van baten en lasten

– 707

8.709

Toelichting op de begroting baten en lasten

Baten

Het agentschap wordt bekostigd uit het IT-Exploitatiebudget (IT-E), het IT-Investeringsbudget (IT-I), niet IT-budgetten, budgetten van agentschappen en budgetten van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement laat een dalende trend zien door het krimpende IT-E budget. Het moederdepartement heeft diverse doelmatigheidsmaatregelen geïmplementeerd, zoals de normering van het aantal werkplekken en het strikter op noodzaak beoordelen van ICT-aanvragen.

Omzet overige departementen

De omzet van de overige departementen betreft de IT-ondersteuning van ketenpartners van Defensie, waarmee contractuele dienstverleningsafspraken zijn vastgelegd. Het betreft onder meer de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

Lasten

Apparaatskosten

De kosten voor eigen personeel dalen ten opzichte van de realisatie in 2014 door incidenteel verloop en door gestimuleerde vrijwillige uitstroom. Vanuit overwegingen van continuïteit en veiligheid zal de bestaande IT-omgeving tijdelijk naast de nieuwe IT-omgeving opereren, die in 2017 zal worden geimplementeerd. Daardoor ontstaan vanaf 2017 tijdelijk dubbele beheerslasten. Deze zijn nu nog niet precies bekend. Met het bepalen van de precieze vorm en implementatie van de vernieuwde IT omgeving wordt de omvang van deze dubbele beheerslasten uitgewerkt.

De materiële kosten zijn door besparingsmaatregelen gedaald naar een niveau van circa € 91,5 miljoen. Dit is min of meer het minimale niveau om de IT voorzieningen in stand te houden (Life Cycle Management, Security, Compliance). Het betreft voor het overgrote deel vaste lasten voor afgesloten onderhouds- en licentiecontracten.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven van de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar verzameld onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (shared service organisation). Het betreft hier de uitgaven aan: het Rijksvastgoedbedrijf (€ 1,6 miljoen), Logius (€ 0,6 miljoen), Paresto (€ 0,1 miljoen) en Shared Service Centrum-ICT (€ 0,1 miljoen). De bijdragen aan SSO’s van in totaal € 2,4 miljoen maken onderdeel uit van de materiële kosten.

In het totaal van de apparaatskosten is nog geen rekening gehouden met dubbele beheerlasten van de vernieuwde IT-omgeving naast de bestaande omgeving.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

2013

2014

2015

Ramingen 2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito

61.017

2.722

922

                   

2. Operationele kasstromen

5.303

11.789

11.178

10.700

14.300

13.200

10.300

9.200

10.200

                   

–/– Totale investeringen

– 23.404

– 30.572

– 25.000

– 25.000

– 26.000

– 27.000

– 28.000

– 29.000

– 29.000

+/+ Totale boekwaarde desinvesteringen

 

1.388

             

3. Totaal investeringskasstroom

– 23.404

– 29.184

– 25.000

– 25.000

– 26.000

– 27.000

– 28.000

– 29.000

– 29.000

                   

–/– Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement

– 39.965

– 971

   

+/+ Eenmalige stortingen door moederdepartement

   

–/– Aflossingen op leningen

– 24.029

– 8.594

– 12.100

– 10.700

– 14.300

– 13.200

– 10.300

– 9.200

– 10.200

+/+ Beroep op leenfaciliteit

23.800

25.160

25.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

29.000

4. Totaal financieringskasstroom

– 40.194

15.595

12.900

14.300

11.700

13.800

17.700

19.800

18.800

                   

5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito

2.722

922

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in het werkkapitaal en bedrijfsresultaat en afschrijvingslasten.

Investeringskasstroom

In 2016 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 25 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).

Doelmatigheidsparagraaf

(Bedragen x € 1.000)

2013

2014

Begroting 2015

Ramingen 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Indicator Generiek

                 

Housing

1.857

2.541

1.359

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Defensiepas / MFSC

5.051

7.016

6.515

5.364

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Handelsgoederen

19.875

20.181

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

6.503

12.096

2.653

4.044

1.600

1.500

1.500

1.500

1.500

Werkplekdiensten

91.951

104.529

79.779

78.066

78.122

74.600

73.751

73.786

73.786

Communicatie

20.145

21.768

14.427

12.872

12.057

12.030

12.161

12.167

12.167

Connectivity

37.425

37.327

30.715

29.749

27.865

27.801

28.104

28.118

28.118

Totale omzet product(groep) Generiek

182.807

205.457

135.447

131.295

125.943

122.230

121.816

121.870

121.870

Advies en applicaties

14.041

6.313

7.446

5.396

4.500

4.000

4.000

4.000

4.000

IT Services

86.324

102.574

85.768

72.477

68.857

63.569

59.930

59.875

59.875

IT-I (inhuur + inkoop)

23.500

18.575

25.130

48.721

51.573

51.563

51.573

51.373

51.373

Niet standaard aanvragen

587

143

931

200

200

200

200

200

200

Totale omzet product(groep) Specifiek

124.451

127.606

119.275

126.794

125.130

119.332

115.703

115.448

115.448

Totale omzet

307.259

333.063

254.722

258.089

251.073

241.563

237.518

237.318

237.318

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 79,39

€ 76,08

€ 76,50

€ 76,20

€ 76,30

€ 76,40

€ 76,50

€ 76,60

€ 76,70

Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur)

1.693

1.593

1.530

1.595

1.478

1.338

1.295

1.295

1.295

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Indicator specifiek

2013

2014

Begroting 2015

Ramingen 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%)

59%

57%

62%

57%

57%

57%

57%

57%

57%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 67,11

€ 63,19

€ 64,10

€ 63,30

€ 63,40

€ 63,50

€ 63,60

€ 63,70

€ 63,80

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 72,93

€ 66,88

€ 70,00

€ 67,00

€ 67,10

€ 67,20

€ 67,30

€ 67,40

€ 67,50

Percentage niet facturabele medewerkers

12%

10%

13%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

Declarabiliteit in uren per jaar

1.450

1.428

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

80

172

125

40

40

100

100

100

100

Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten)

138

79

50

128

139

138

138

138

138

Toelichting

Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2016 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers, beeldschermen, etc.

De werkplekprijs daalt ten opzichte van de begroting 2015 en conform de realisatie van 2014 met 5 procent. De daling van de prijs wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder uitrollen van thin clients en het afbouwen van fat clients. Deze trend zal zich echter niet voortzetten na 2016 omdat de kosten niet verder zullen dalen. Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en kosten voor mobile device management.

Ten opzichte van de begroting 2015 en de realisatie van 2014 daalt het percentage niet-facturabele medewerkers door de krimpende budgetten.

De benodigde externe inhuur voor klantopdrachten heeft betrekking op de aanvullende capaciteit die nodig is voor de uitvoering van IT projecten.