Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (in € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

236.562

243.618

282.366

272.491

273.589

270.814

269.334

Uitgaven

236.630

249.743

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

Waarvan juridisch verplicht

   

75%

       

5.01 Apparaat

185.007

181.119

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.812

2.066

1.826

1.775

1.725

1.725

1.725

5.01.02 Apparaatskosten RWS

183.195

179.053

212.821

204.385

207.431

205.109

203.269

               

5.02 Overige uitgaven

51.623

68.624

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

50.034

66.744

71.318

65.604

65.586

65.231

65.238

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.589

1.880

1.961

1.961

1.961

1.961

1.961

5.02.03 Overige uitgaven

             
               

5.03 Investeringsruimte

0

0

– 17.863

0

0

0

0

5.03.01 Programmarruimte

0

0

– 17.863

0

0

0

0

5.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

233.229

245.797

284.139

269.989

273.017

270.340

268.507

– Apparaatsuitgaven

1.812

2.066

1.826

1.775

1.725

1.725

1.725

– Restant

1.589

1.880

– 15.902

1.961

1.961

1.961

1.961

Ontvangsten

2.070

– 37.943

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

             

05.10 Saldo afgesloten rekeningen

2.070

– 37.943

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

270.951

5.01 Apparaat

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

5.02 Overige uitgaven

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

5.03 Investeringsruimte

– 17.863

0

0

0

0

0

             

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

407.810

517.050

5.01 Apparaat

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

5.02 Overige uitgaven

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

5.03 Investeringsruimte

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.764

245.860

               

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Producten

Staf Deltacommissaris

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatkosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, beheer en onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld vanuit de investeringsruimte (5.03) naar artikelonderdeel apparaatskosten RWS (5.01).

5.02 Overige Uitgaven

Producten

Overige netwerkgebonden uitgaven

Onder overige kosten zijn de externe kosten opgenomen die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. De overige netwerkgebonden uitgaven komen ten goede aan watermanagement, beheer en onderhoud, vervanging en aanleg en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

Programmauitgaven Deltacommissaris

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat 80% van de resterende investeringsruimte in het Deltafonds vrijgegeven wordt. Dit is de zogenaamde programmaruimte, die beschikbaar is voor investeringen in deze kabinetsperiode.

De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 935 miljoen. Op dit moment resteert een programmaruimte van circa € 562 miljoen. Daarnaast is een beleidsruimte van circa € 275 miljoen beschikbaar, waarover besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen van de programmaruimte ten opzichte van de 1e suppletoire wet 2015 betreffen de volgende zaken:

Voor een betekenisvolle start van de opgaven voor waterveiligheid is bij ontwerpbegroting 2015 een voorlopige reservering van circa € 200 miljoen gemaakt voor rijksbijdragen aan meerkosten van rivierverruiming. Hiervan is € 4 miljoen ingezet voor de rivierverruimde maatregelen bij de brug over de Merwede.

  • •  Het rijksdeel van de vrijval van het HWBP-2 wordt toegevoegd (+ € 50 miljoen); hiervan wordt een deel (€ 11 miljoen) ingezet voor de implementatie van de nieuwe normering;
  • •  De verwerking van het saldo mee- en tegenvallers(+€ 56 miljoen), met name door meevallers bij steenbekledingen in de Wester- en Oosterschelde;
  • •  Saldo prijsbijstelling 2015 (+ € 21 miljoen);
  • •  De dekking van de omzetting van niet-kerntaken naar kerntaken RWS (– € 49 miljoen);
  • •  De dekking van innovatieve zandsuppleties zoals innovatiecompetitie (– € 18 miljoen);
  • •  Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generieke Digitale Infrastructuur (– € 6 miljoen);
  • •  Bijdrage aan Eenvoudig Beter (- € 4 miljoen).
Bedragen x € 1.000
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

Kaseffect verwerking index 2013

0

– 10.300

0

0

0

0

0

Kaseffect verwerking index 2014

0

– 7.563

0

0

0

0

0

5.03 Investeringsruimte

0

– 17.863

0

0

0

0

0

(vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Programmaruimte

25.000

0

122.790

149.435

178.833

65.042

20.769

561.869

Beleidsruimte

0

0

0

0

0

49.851

225.091

274.942

Kaseffect verwerking index 2013

0

0

0

0

0

10.300

0

0

Kaseffect verwerking index 2014

0

0

0

0

0

7.563

0

0

5.03 Investeringsruimte

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.756

245.860

836.811