Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Bijlage 3. Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Totaaloverzicht HWBP

 

Totaal

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015–2028

2015–2020

2021–2028

 

Begroting 2016

Artikel

OB2016

                   

I

Bijdragen /ontvangsten

                       

I.1

Waterschappen

 

2.957.044

376.041

180.973

185.269

184.976

184.726

184.716

184.681

2.581.003

1.105.341

1.475.662

I.1.a

Bijdrage waterschappen Spoedwet

 

243.000

243.000

 

HWBP-2

6501o0901

239.450

239.450

 

HWBP

6501o0903/02

3.550

3.550

I.1.b

Bijdragen waterschappen Bestuursakkoord Water

 

2.712.003

131.000

180.973

185.269

184.976

184.726

184.716

184.681

2.581.003

1.105.341

1.475.662

 

HWBP-2

6501o0901

888.209

124.450

170.973

152.320

158.544

114.584

113.045

104.103

763.759

813.569

49.810-

 

HWBP

 

1.823.795

6.550

10.000

32.949

26.433

70.142

71.671

80.578

1.817.245

291.773

572.957

 

Vereveningsdeel (dijkrekening)

6501o0903

1.486.723

6.176

9.042

29.000

22.369

57.191

58.413

65.539

1.480.547

241.553

286.478

 

Projectgebonden Aandeel (10%)

NVT

337.072

374

958

3.949

4.064

12.951

13.258

15.039

336.698

50.220

286.478

I.1.c

Overige Bijdragen waterschappen

6501o0901/02

2.041

2.041

       

           

0

0

 

I.2

Rijk

 

4.380.932

843.727

176.687

188.482

166.178

220.992

105.334

228.722

3.537.205

1.086.395

2.450.810

I.2.a

Rijksbijdrage oorspronkelijke financiering1

NVT

1.095.433

711.227

5.786-

151.713

20.298-

34.766

80.882-

42.541

384.206

122.054

262.152

 

HWBP-2

NVT

1.041.883

707.677

5.786-

151.713

20.298-

34.766

80.882-

42.541

334.206

122.054

212.152

 

HWBP

NVT

53.550

3.550

50.000

50.000

I.2.b

Rijksbijdrage Bestuursakkoord Water

NVT

2.712.003

131.000

180.973

35.269

184.976

184.726

184.716

184.681

2.581.003

955.341

1.625.662

 

HWBP-2

NVT

938.209

124.450

170.973

2.320

158.544

114.584

113.045

104.103

813.759

663.569

150.190

 

HWBP bijdrage waterschapsprojecten (dijkrekening)

NVT

1.773.795

6.550

10.000

32.949

26.433

70.142

71.671

80.578

1.767.245

291.773

1.475.472

I

Totaal

 

7.337.976

1.219.768

357.660

373.751

351.154

405.718

290.050

413.403

6.118.208

2.191.736

3.926.472

       

           

0

0

 
       

           

 

II

Uitgavenbudget

                 

0

0

 

II.1

HWBP-2

 

3.083.353

1.263.221

185.767

309.741

286.026

215.868

134.750

120.151

1.820.132

1.252.303

567.829

 

Budget Groot Project

6501u01

3.051.242

1.245.655

183.297

307.296

283.601

213.465

132.349

117.750

1.805.587

1.237.758

567.829

II.1.a

– waterschapsprojecten

6501u0101

2.807.185

1.199.147

176.081

301.396

266.001

154.565

79.549

87.391

1.608.039

1.064.983

543.056

II.1.b

– rijksprojecten

6501u0102

198.907

27.228

2.211

898

12.600

54.900

50.300

28.859

171.679

149.768

21.911

II.1.c

– programmabureau (externe kosten)

6501u0102

45.149

14.626

5.005

5.002

5.000

4.000

2.500

1.500

25.869

23.007

2.862

II.2.d

Interne kosten

 

32.111

14.995

2.470

2.445

2.425

2.403

2.401

2.401

14.545

14.545

II.2

HWBP (inclusief projectgebonden aandeel)

 

4.254.623

63.379

58.279

82.090

77.167

72.597

181.457

173.349

4.191.244

644.939

3.546.305

 

Deltafonds

6501u02

3.895.051

61.505

55.821

76.641

71.603

58.146

166.699

156.810

3.833.546

585.719

3.247.827

II.2.a

– waterschapsprojecten (dijkrekening)

6501u0202

2.796.793

33.349

25.103

60.403

21.217

28.448

75.988

39.005

2.763.444

250.163

2.513.281

II.2.b

– rijksprojecten

6501u0202

927.068

19.790

5.412

40.498

20.926

80.449

107.543

927.068

274.618

652.450

II.2.c

– programmabureau (externe kosten) en innovatie

6501u0202

171.190

28.156

10.928

10.826

9.888

8.772

10.262

10.262

143.034

60.938

82.096

II.2.d

Interne kosten

 

22.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

21.000

9.000

12.000

II.2.e

Projectgebonden Aandeel (10%)

NVT

337.072

374

958

3.949

4.064

12.951

13.258

15.039

336.698

50.220

286.478

II

Totaal uitgaven

 

7.337.976

1.326.600

244.046

391.831

363.193

288.465

316.207

293.500

6.011.376

1.897.242

4.114.134

       

           

0

0

 
       

           

0

0

 

III

Kasschuiven

   

           

0

0

0

 

HWBP-2

 

26.438-

– 150.393

3.388

– 10.763

– 48.066

– 10.458

– 130.596

– 91.591

– 346.888

255.297

 

HWBP

 

26.438

41.679

36.779

14.692

22.802

– 69.187

36.615

10.693

– 15.241

52.394

– 67.635

III

Totaal kasschuiven

 

106.832

– 113.614

18.080

12.039

– 117.253

26.157

– 119.903

– 106.832

– 294.494

187.662

Noot 1: De totale rijksbijdrage is verminderd met € 50 miljoen in verband met de lagere kosten HWBP-2 ad 150 miljoen, waarvan conform de afspraken in WAK, maximaal 100 miljoen ingezet kan worden op het HWBP. Deze 50 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte van het Deltafonds (artikel 5.03).

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

I. De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

 • 1.  De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.
  • a)  De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet (€ 100 miljoen waarvan € 81 miljoen voor het HWBP en € 19 miljoen ter bestrijding van muskusratten).
  • b)  De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.
  • c)  Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.
 • 2.  De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:
  • a)  De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.
  • b)  De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën.
  • c)  De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor Rijkskeringen.

II. De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • a)  Waterschapsprojecten: de subsidies (100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.
 • b)  Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk.
 • c)  Programmabureau: de kosten van het programmabureau en innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen.
 • d)  Het projectgebonden aandeel: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.
 • e)  De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureau’s en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

De uitgaven die vallen onder a) en c) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

III. De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenM-begroting.