Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 4 Experimenteren cf art. III Deltawet (in € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

30.000

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

30.000

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

             

4.01 Experimenteerprojecten

30.000

0

0

0

0

0

0

4.01.01 Experimenteerprojecten

30.000

0

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

– Restant

30.000

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

4.09.01 Ontvangsten Experimenteerartikel

             

Budgetflexibiliteit

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau.

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

             

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4 Experimenteren cf art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

               

4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel

0

0

0

0

0

0

0

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

Producten

Na de afwikkeling van de financiering van het TBES (Toekomstbestendig Ecologisch Systeem) project Marker Wadden bij de 2e suppletoire wet 2014, zijn in de voorliggende begroting voor dit artikel geen middelen beschikbaar gesteld vanuit andere begrotingen.