Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

BIJLAGE 3 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT

De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het activiteitenplan en begroting Kustwacht NL alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide activiteitenplan en begroting waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke Minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht NL.

De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het Ministerie van Defensie opgestelde activiteitenplan en begroting 2016 (APB-2016) en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht verrichten.

Defensie / Kustwacht:

 • •  Betreft de uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht NL.
 • •  Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

Bijdragen departementen:

Veiligheid en Justitie:

 • •  De inzet van Politie helikopters geschiedt op planning of afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
 • •  De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Financiën:

 • •  De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Defensie:

 • •  De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 • •  De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Maritiem Informatie Knooppunt.
 • •  De salariskosten van de vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.
 • •  De beheerskosten van Defensie.

Infrastructuur en Milieu:

 • •  De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, inhuur loodsen en onderhoud systemen. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
 • •  De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison.

Economische Zaken:

 • •  De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit / AID (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
 • •  De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.
Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl

Departement

Begroting

Activiteit

Doel

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Defensie / Kustwacht (Uitgaven):

                 

Defensie / kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken

Centrale coördinatie Kustwachttaken

25.825

26.247

21.721

21.718

17.070

17.065

17.060

Defensie / kustwacht

X

Salarissen (MP en BP)

 

3.219

3.785

3.785

3.785

3.785

3.785

3.785

Subtotaal eigen uitgaven kustwacht

 

29.044

30.032

25.506

25.503

20.855

20.850

20.845

BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN (Kosten):

               

Veiligheid en Justitie

VI

Inzet Politie-personeel & helikopter

Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole

1.097

1.176

1.176

1.176

1.176

1.176

1.176

Financiën

IX

Inzet Douane personeel

Fraudecontrole

1.406

2.003

2.003

2.003

2.003

2.003

2.003

Defensie

X

Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier en beheerskosten

Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie

5.688

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

Infrastructuur en Milieu

XII

Inzet vaarwegmarkering, loodsen en SAR helikopter. Inzet RWS personeel voor luchtwaarneming

Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance, SAR helikopter vanaf 2015 tot en met 2019

4.140

13.553

13.553

13.553

13.553

13.553

3.413

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

XIII

Inzet NVWA- en SodM-personeel

Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen

969

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Subtotaal uitgaven andere departementen

 

13.300

23.258

23.258

23.258

23.258

23.258

13.118

Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht

 

42.344

53.290

48.764

48.761

44.113

44.108

33.963

Realisatie 2014 conform jaarverslag 2014

               

Begroting 2015–2020 conform APB 2015 KWNL