Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 5: PRORAIL

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (BOV alle netwerken) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A.  Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2015–2020.
  • B.  Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2016.

Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2016–2020.

Bedragen x € miljoen
 

2016

2017

2018

2019

2020

Rijksbijdrage voor aanlegprojecten

990

840

777

740

579

Bijdragen van derden voor aanlegprojecten

210

180

180

180

180

Rijksbijdragen voor BOV

1.291

1.166

1.142

1.187

1.164

Bijdragen van derden voor onderhoud

35

35

35

33

33

Gebruiksvergoeding vervoerders

335

321

314

317

319

Rijksbijdrage voor rente en aflossing

17

17

17

17

17

Totaal inkomsten ProRail

2.878

2.559

2.465

2.474

2.292

           

Uitbesteed werk nieuwbouw

912

761

710

678

546

Uitbesteed werk BOV

1.125

1.015

990

1.028

1.011

Apparaatskosten

373

366

365

365

365

Rente en aflossing leningen

14

14

14

14

14

Totaal uitgaven ProRail, excl. BTW

2.424

2.156

2.079

2.085

1.936

Afdracht BTW aan Belastingdienst

454

403

386

389

356

Totaal uitgaven ProRail, incl. BTW

2.878

2.559

2.465

2.474

2.292

Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail