Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.

De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII over 2015 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 644, nr. 6).

Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.15 Hoofdvaarwegennet (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

468.336

1.110.986

1.131.208

708.225

690.955

613.705

601.208

Uitgaven

894.465

921.995

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

Waarvan juridisch verplicht:

   

98%

       

15.01 Verkeersmanagement

13.986

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

363.939

411.846

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

15.02.01 Beheer en onderhoud

202.742

210.385

288.426

281.187

274.755

271.510

265.773

15.02.04 Vervanging

161.197

201.461

122.921

74.916

53.251

3.198

17.371

15.03 Aanleg

269.264

248.292

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

15.03.01 Realisatie

264.018

221.344

122.646

127.976

99.885

110.525

98.539

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

5.246

26.948

18.580

60.964

134.281

56.387

35.078

15.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

0

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

247.276

250.079

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

15.06.01 Apparaatskosten RWS

233.811

224.067

271.463

262.648

256.865

253.847

253.402

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

13.465

26.013

30.115

27.093

27.051

27.085

27.086

15.07 Investeringsruimte

0

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

Van totale uitgaven

             

– Bijdrage aan agentschap RWS

558.613

556.206

623.156

593.608

565.183

554.277

553.266

– Restant

335.852

365.789

231.255

243.199

288.876

167.506

146.825

15.09 Ontvangsten

48.344

194.451

32.620

16.890

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, worden de budgetten in 2016 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2016. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.

Bedragen x € 1.000
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15

Hoofdvaarwegennet

Uitgaven

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

15.01

Verkeersmanagement

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

15.03

Aanleg

 

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

15.07

Investeringsruimte

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

                 

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

32.620

16.890

0

0

0

0

(vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

15

Hoofdvaarwegennet

Uitgaven

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

15.01

Verkeersmanagement

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

15.03

Aanleg

 

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

15.07

Investeringsruimte

 

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

                   

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

15.01 Verkeersmanagement

Motivering

De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.

Producten

15.01.01 Verkeersmanagement

Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:

 • –  Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 • –  Monitoring en informatieverstrekking;
 • –  Vergunningverlening en handhaving;
 • –  Crisisbeheersing en preventie.

In het goederenvervoer over water is een groei voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn;

 • –  Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 • –  Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.

Na overleg met de verschillende regio’s is vanaf 2014 de versobering voor de bediening van sluizen en beweegbare bruggen doorgevoerd. De belangrijkste verbindingen op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes worden vervoerd, zijn hierbij ontzien. Het Rijk is tevens in 2014 samen met de verschillende regio’s gestart met de uitwerking van een vergezicht voor een «robuust bediend» vaarwegennet in Nederland. De versobering wordt in 2015 gemonitord en waar nodig en mogelijk bijgestuurd. De afspraken uit het vergezicht zijn in 2015 opgestart. Ook is vanaf 2014 een begin gemaakt met de versobering op de verkeersbegeleiding.

Waar mogelijk en zinvol wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot belang, waarbij rekening gehouden wordt met de sterk toegenomen beschikbaarheid van AIS (Automatic Identification System). Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving

Eenheid

2014

2015

2016

Begeleide vaarweg

km

594

594

594

Bediende objecten

aantal

251

249

248

Toelichting:

Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend. Het aantal bediende objecten zal eind 2016 iets zijn afgenomen. In 2015 zullen een beweegbare brug en een schutsluis worden overgedragen bij de Gekanaliseerde Dieze en in 2016 zal de schutssluis bij het Wilhelminakanaal Tilburg worden overgedragen. De overdrachten die gepland stonden voor 2015 bij de Keersluis Limmel zijn uitgesteld tot na 2016.

De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de Begroting hoofdstuk XII.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.

Producten

Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement, zoals verkeerscentrales.

Vervanging en renovatie betreffen het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende zijn. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

Voor zover de activiteiten centraal vanuit RWS worden ingezet, worden de kosten centraal gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage instandhouding bij deze begroting.

In bijlage 4 Instandhouding is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot Beheer en Onderhoud en Vervanging.

15.02.01 Beheer en Onderhoud

Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd, als de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies, waardoor aan de gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.

De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met de werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.

Kustwacht

De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de Raad voor de Kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.

De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en helikopters. Tevens stelt het Ministerie van Defensie twee vliegtuigen ter beschikking.

De Minister van IenM is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het APB voor de Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 aan deze begroting toegevoegd.

Overdracht Brokx-Nat

De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.

Areaal Beheer en Onderhoud
 

Eenheid

Omvang 2016

Budget x € 1.000

2016

Vaarwegen

km

6.972

289.239

Toelichting:

Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en die in totaal 3.459 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaartweg van in totaal 3.513 kilometer. Hierin is meegenomen dat dit areaal is gewijzigd door het in gebruik nemen in 2013 van het nieuwe verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee. De werkelijke lengte in 2014 is 6.975 km. In 2014 zijn een aantal projecten versneld opengesteld in plaats van 2015, zoals Verruiming van de bocht bij Steijl en het Maximakanaal.

Deze lengte zal tot eind 2016 wijzigen als gevolg van de overdracht van de Gekanaliseerde Dieze.

Indicatoren Beheer en Onderhoud

Indicator

2013

2014

streefwaarde 2015

streefwaarde 2016

uren gestremd

Technische Beschikbaarheid (gehele areaal)

100%

99,3%

99,0%

99,0%

n.v.t.

Geplande stremmingen (gehele areaal)

0,23%

0,2%

0,8%

0,8%

3.365

Ongeplande stremmingen (gehele areaal)

0,15%

0,5%

0,2%

0,2%

711

Toelichting:

De technische beschikbaarheid geeft aan in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik. De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden voor 2016 zijn gelijk aan 2015.

15.02.04 Vervanging

De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. De projecten zijn opgenomen in het MIRT Overzicht5.

Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.

Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en het programma NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen (NoMo AOV) is in het programma Vervanging en Renovatie opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.

Overzicht objectenprogramma Vervangingen en renovaties

Vaarweg

Objecten/maatregel

gereed

Rotterdam-België/ Zeeland

Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ): renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren (impuls)

2019

Utrecht

NoMo AOV: Renovatie stalen boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal (KARGO)

2016

Zeeland

NoMo AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland

2017

Amsterdam-Rijnkanaal

NoMo AOV: Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)

2016

Diverse

NoMo AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s

2016

Brabantse kanalen

NoMo AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen

2016

Zuid-Holland

NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland

2016

Limburg en IJsselmeergebied

NoMo AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied

2015

Maasroute

NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute

2016

Noord-Holland

NoMo AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland

2016

Oost-Nederland

NoMo AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water

2018/ 2020

IJsselmeergebied

Nijkerkerbrug

2017

IJsselmeergebied

RINK-maatregelen IJsselmeergebied

2018

Noord-Brabant

Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug

2015

Utrecht

RINK-maatregelen Utrecht

2016

Limburg

RINK-maatregelen Limburg

2018 (1)

Noordzee

Berging Baltic Ace

2015

Zeeland

RINK-maatregelen Zeeland

2016

Toelichting:

 • (1)  Onderdeel van de RINK-maatregelen Limburg (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken) is uitgebreid levensduur verlengend onderhoud aan een aantal stuwen in de Maas. Leerpunten bij de eerst aanbestede stuw Belfeld zorgen voor optimalisaties bij aanbesteding van de stuwen bij Linne en Roermond. Een van deze lessen is het beter benutten van beperkte kennis en kunde door de stuwen gefaseerd aan te pakken. Hierdoor schuiven enkele maatregelen door tot 2018.

15.03 Aanleg

Motivering

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.

15.03.01 Realisatie

Producten

In 2016 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:

Mijlpaal

Project

Openstelling

– De Zaan (Wilhelminasluis)

– Wilhelminakanaal Tilburg

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

 

– Projecten in het kader van Quick-Wins regeling Binnenhavens

Start realisatie

– Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

 

– Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • –  De projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Quick Wins Volkeraksluizen, Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee en Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal zijn van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.
 • –  Het project Lekkkanaal/3e kolk Beatrixsluis is samengevoegd met het project Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen. Daarnaast is het project Maasroute, modernisering fase 2 samengevoegd met het project Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal.
 • –  Quick Wins Binnenhavens: Voor dit programma heeft een vrijval plaatsgevonden vanwege het feit dat projecten zijn ingetrokken of afgewezen. Daarnaast komen bij eindafrekeningen aanbestedingsmeevallers naar voren.
 • –  De Zaan/Wilhelminasluis: Dit betreft een bijdrage aan een regionaal project, waar een vertraging heeft plaatsgevonden.
 • –  Maasroute fase 2: Verlaging van het budget betreft de overheveling van de aanlegbudgetten voor de Sluis Limmel naar Geïntegreerde contractvormen (15.04). Daarnaast wordt de aanbestedingsmeevaller op de Sluis Limmel aan de investeringsruimte toegevoegd.
 • –  Vaarweg Meppel – Ramspol: Bij de start van de uitvoeringswerkzaamheden van dit project is asbest aangetroffen. Door de asbestvondst zijn er aanvullende werkzaamheden noodzakelijk, waardoor de kosten van dit project toenemen.
Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet
 

Totaal

Budget in € mln

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       

Quick Wins Binnenhavens

63

80

55

5

2

1

       

2009–2016

2009–2015

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

99

99

65

29

6

         

2015

2014

Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject voor Duurzaamheid (ZIP)

5

5

4

2

           

2015

2015

Walradarsystemen

24

24

17

4

 

3

       

divers

divers

Beter Benutten

20

20

9

10

1

             

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

                       

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

14

14

9

2

0

3

       

2015

2015

De Zaan (Wilhelminasluis)

13

13

10

0

     

3

   

2016–2017

2015

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

234

233

14

7

15

39

45

60

56

 

2020

2020

Projecten Brabant

                       

Wilhelminakanaal Tilburg

81

81

35

23

5

1

12

 

6

 

2016

2016

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

454

454

384

21

3

21

 

25

   

2015

2015

Projecten Zuidwestelijke Delta

                       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

2

2

 

2

           

2016

2015

Quick Wins Volkeraksluizen

3

   

3

           

2016–2017

 

Projecten Limburg

                       

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

10

10

10

             

2015

2015

Maasroute, modernisering fase 2

636

700

470

42

34

27

13

16

27

7

2018

2018

Projecten Oost Nederland

                       

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

64

53

25

9

10

10

3

7

   

2017

2017

Projecten Noord-Nederland

                       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

284

283

218

34

 

15

16

0

0

 

2017

2017

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

30

42

6

3

21

         

2017

2017

Overige projecten

                       

Amendement ligplaatsen (Lemmer-Delfzijl en ARK)

6

6

4

2

           

divers

divers

Kleine projecten / Afronding projecten

3

172

 

2

1

0

1

0

       

Afrondingen

         

– 1

           

Totaal uitvoeringsprogramma

2.045

 

1.335

200

98

119

90

111

89

7

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

     

41

25

9

0

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

     

241

123

128

90

111

89

7

   

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

     

221

123

128

100

111

99

7

   

Overprogrammering (–)

     

– 20

   

10

 

10

     

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • –  De projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis en Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal zijn van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.
 • –  Voor project Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee is het tracébesluit in augustus 2015 onherroepelijk geworden en is het project overgegaan naar de realisatiefase.
 • –  Het project Quick Wins Volkeraksluizen is naar realisatie gegaan vanuit het project Capaciteit Volkeraksluizen.
 • –  Eind 2014 is het bestemmingsplan voor sluis Eefde goedgekeurd door de gemeente. De projectbeslissing wordt voorbereid en wordt nu in 2015 verwacht.
 • –  Bijdrage aan agentschap t.b.v. planuitwerkingen: zie toelichting bij artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet.
Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet

Bedrag x € 1 mln.

Budget

 

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Openstelling

Verplicht

       

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 75

– 39

 

nvt

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

660

658

2015

2019

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

294

296

2016

2021

Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis

165

157

nvt

nnb

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2015

2023

Gebonden

       

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

 

2025–2027

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2016

2018

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

 

2023

Projecten Zuidvleugel

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2015

2017

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2016

na 2017

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2010

2025–2027

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Capaciteit Volkeraksluizen

152

157

 

2024–2026

Projecten Oost-Nederland

       

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

 

2026–2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018

2019–2020

Toekomstvisie Waal

131

131

2016

2019–2021

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2015

2018–2020

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2015

2019–2020

Projecten Nationaal

       

Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen

19

56

   

Bestemd

499

509

   

Projecten in voorbereiding

       

Projecten Nationaal

       

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Projecten Zuidwestelijke Delta

       

Kreekraksluizen

     

2026–2028

Projecten Noordwest-Nederland

       

Reservering BTW Zeetoegang IJmond

     

2025–2028 (Rijksd.)

Projecten Oost-Nederland

       

Verkenning IJssel fase 2

     

2028

Reservering garantstelling Twentekanalen

     

2018–2020

Overige projecten in voorbereiding

       

Gesignaleerde risico's

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.262

     

Begroting 15.03.02

2.262

     

Noot 1: Het realisatiebesluit wordt dit najaar verwacht. De budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2016/Ontwerpbegroting 2017

Legenda:

TB = Tracébesluit

PB = Projectbesluit

Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2015–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. De brief Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83, bijlage 3) bevat een lijst van in totaal 10 potentiële DBFM-projecten op het Hoofdvaarwegennet. Al deze projecten worden getoetst aan kwalitatieve criteria en op mogelijke financiële meerwaarde. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt periodiek gerapporteerd over de DBFM-dealflow op de langere termijn. Onderstaand een overzicht van de projecten waar beschikbaarheidsvergoedingen worden betaald binnen het tijdsbestek van de meerjarencijfers (meest recente voortgangsrapportage DBFM(O): Kamerstukken II, 2014–2015, 28 753, nr. 35).

Producten

Op dit moment zijn er nog geen DBFM projecten op het hoofdvaarwegennet gerealiseerd. In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld waar de volgende projecten in ondergebracht zijn: sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij Eefde en Zeetoegang IJmond. Daarna is besloten om voor het project Kanaalzone Gent Terneuzen een DB-aanbesteding voor te bereiden zodat maximaal kan worden geprofiteerd van TEN-T-subsidies vanuit de EU vanwege een eerdere start van de bouw.

Het contract voor de Sluis Limmel is het eerste project uit het DBFM Sluizenprogramma en is in 2014 afgesloten. In het 3e kwartaal van 2015 is het project gestart. De verwachting is dat de aanleg van de nieuwe sluis Limmel in 2018 wordt opengesteld. Het contract kent een onderhoudsperiode van 30 jaar waardoor ook na deze begrotingsperiode, de beschikbaarheidsvergoedingen zijn vastgelegd.

De aanbesteding van de Zeetoegang IJmond is in april 2014 gestart. Verwacht wordt dat het contract eind 2015 zal worden getekend. De aanbesteding van de 3e Kolk Beatrixsluis is gestart in de tweede helft van 2014 en zal vermoedelijk begin 2016 worden afgerond. Bij beide projecten zal er sprake zijn van partiële beschikbaarheidsvergoedingen tijdens de bouwfase. Overheveling van de begrotingsbedragen vanuit de budgetten voor aanleg en onderhoud naar dit begrotingsartikel zal plaatsvinden na financial close van de contracten.

Projectoverzicht behorende bij 15.04.01: Geintegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet
 

Totaal

Budget in € mln

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       

Sluis Limmel

80

 

4

4

6

4

8

2

2

50

2018

 

Totaal

80

 

4

4

6

4

8

2

2

50

   

15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen,het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (15.02) en Aanleg (15.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (15.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.

Rijksrederij

De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals EZ, Financiën (Douane), IenM en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:

 • •  Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 • •  Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 • •  Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.

15.07 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.

De in de begroting 2015 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 128 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2016 nu € 112 miljoen.

 • –  Vrijval bij de planuitwerkingen Verruiming Eemshaven-Noordzee (+ € 12 miljoen) en Capaciteit Volkeraksluizen (+ € 2 miljoen) en bij de realisatieprojecten Quick Wins Binnenhavens (+ € 15 miljoen) en Maasroute Modernisering fase 2 (+ 14 miljoen).
 • –  Extra uitgaven voor de inzet van Search and Rescue (SAR) helicopters (– € 27 miljoen).
 • –  Saldo prijsbijstelling 2015 (– € 15 miljoen).
 • –  Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma (– € 11 miljoen).
 • –  Bijdrage aan de Topsector Logistiek (– € 4 miljoen).
 • –  Bijdrage aan de rijksbrede taakstelling Generieke Digitale Infrastructuur (€ -3 miljoen).
 • –  Bijdrage aan Eenvoudig Beter (– € 1 miljoen).
15.07 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

Kaseffect verwerking index 2013

0

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

Kaseffect verwerking index 2014

0

– 5.552

– 4.120

– 3.223

– 6.146

– 2.946

– 6.944

Totaal

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

15.07 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Investeringsruimte

0

0

55.886

44.089

20.913

59.103

– 67.643

112.349

Kaseffect verwerking index 2013

– 4.743

– 4.735

– 4.734

– 7.718

– 7.703

– 19.865

87.994

1

Kaseffect verwerking index 2014

– 3.073

– 3.064

– 3.312

– 2.893

– 2.874

– 10.027

54.173

0

Totaal

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

112.349

Noot 5: Zie voor het programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegen: http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirtgebieden/project_en_programmabladen/612.aspx