Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

34300 A 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 1

15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum, van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Begrotingsstaat (A) behorende bij de Wet van .... 20.., Stb. ... Begroting 2016 Infrastructuurfonds Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

2.917.637

2.011.120

55.525

13

Spoorwegen

2.244.286

2.447.262

299.796

14

Regionaal, lokale infrastructuur

182.873

278.714

 

15

Hoofdvaarwegennet

1.131.208

854.411

32.620

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

185.987

98.963

40.441

18

Overige uitgaven en ontvangsten

132.798

93.481

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.355.569

 

TOTAAL

 

5.783.951

5.783.951

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2016 (€ 5.784 miljoen)
Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2016 (€ 5.784 miljoen.)
Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2016 naar soort (€ 5.784 miljoen)