Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34300 XVII STB 2016 33

Wet van 23 december 2015 tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Kamerstuk 34 300 XVII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen

Uitgegeven de negentiende januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

Departementale begrotingsstaat (XVII) behorende bij de Wet van 23 december 2015, Stb. 2016, 33

Begroting 2016 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

2.068.752

2.686.906

188.200

         

Beleidsartikelen

2.068.752

2.686.906

188.200

         

1

Duurzame handel en investeringen

325.230

582.187

23.463

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

430.533

623.820

 

3

Sociale vooruitgang

580.209

855.642

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

556.709

557 571

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

176.071

67.686

164.737