Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 37 Vierde nota van wijziging

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 37

Ontvangen 11 november 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In het in artikel II, onderdeel H, onder 2, opgenomen artikel 35o, tweede lid, wordt »derde, vierde lid en tiende lid» vervangen door: derde, vierde en tiende lid.

2

Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIVA

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 oktober 2015 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) (Kamerstukken 34 323) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel B, van die wet later in werking treedt dan artikel IV, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel B, van die wet «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

TOELICHTING

I. Algemeen

Ingevolge deze nota van wijziging wordt in het voorstel van wet een bepaling opgenomen voor de samenloop van de in het onderhavige voorstel van wet opgenomen aanpassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) met de in het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid opgenomen wijziging van dat artikel. Daarnaast wordt een redactionele verbetering aangebracht.

De in deze nota van wijziging opgenomen voorstellen leiden niet tot extra uitvoeringsgevolgen.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel II, onderdeel H (artikel 35o van de Wet op de loonbelasting 1964)

Met de aanpassing van het in het voorstel van wet opgenomen artikel 35o, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt een redactionele onvolkomenheid hersteld.

Onderdeel 2

Artikel XIVA (artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Het thans bij de Eerste Kamer der Staten Generaal aanhangige wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (Kamerstukken 34 323) bevat een wijziging van artikel 10a, zesde lid, van de Wet Vpb 1969. In het onderhavige voorstel van wet wordt in de in artikel IV, onderdeel A, onder 2, opgenomen wijzigingsopdracht genoemd artikel 10a, zesde lid, vernummerd tot artikel 10a, zevende lid. Ingevolge deze nota van wijziging wordt de in het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid opgenomen wijzigingsopdracht dienovereenkomstig aangepast ingeval de in dat wetsvoorstel opgenomen wijziging van genoemd artikel 10a onverhoopt later in werking treedt dan de in het onderhavige voorstel van wet opgenomen wijziging van genoemd artikel 10a.

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes