Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

14. Overzicht interventies financiële sector

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet geïntervenieerd om het financiële stelsel gezond te houden en bij te dragen aan het herstellen van de rust op de financiële markten. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van alle met de krediet- en Eurocrisis verband houdende interventies. Tabel 1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld.

#

Stand: MN 2017 (- = ontvangst)

Telling

2008–2013

2014

2015

2016

2017

Bron:

 

A. Fortis/RFS/AA

       
         

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

 

27.955

    

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

– 3.088

    

CBS/Eurostat

3

IPO ABN AMRO Group N.V.

 

0

 

– 3.828

  

IX art.3

4

IPO a.s.r.

 

0

  

– 1.065

 

IX art.3

5

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

3.750

– 200

– 1.800

– 950

0

IX art.11

6

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 1.798

– 98

– 84

– 40

– 34

IX art.11

7

Dividend ABN Amro Group

 

– 650

– 325

– 625

– 588

 

IX art.3

8

Dividend a.s.r.

 

– 159

– 99

– 139

– 170

 

IX art.3

9

Dividend RFS Holdings

 

– 6

0

0

0

 

IX art.3

10

Dividend financiële instellingen

 

0

0

0

0

– 488

IX art.3

11

Premieontvangsten capital relief instrument

 

– 193

    

IX art.3

12

Premieontvangsten counter indemnity

 

– 104

– 12

   

IX art.3

         
 

Verleende garanties

       

13

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

 

32.611

    

IX art.3

14

waarvan vervallen

 

– 32.611

    

IX art.3

15

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

950

    

IX art.3

16

waarvan vervallen

 

0

– 950

   

IX art.3

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

1, 3 t/m 12

28.795

– 734

– 6.476

– 2.812

– 522

 
 

Effect op EMU saldo

2, 6 t/m 12

– 178

534

848

798

522

 
 

Effect op EMU schuld

1, 3 t/m 12

28.692

– 734

– 6.476

– 2.812

– 522

 
 
Effect op staatsschuld1

1, 3 t/m 12

28.692

– 734

– 6.476

– 2.812

– 522

 
         
 

B. SNS Reaal

       
         

17

Kapitalisatie SNS Reaal Holding N.V. (SRH)

 

300

    

IX art.3

18

Kapitalisatie SNS Reaal Bank N.V.

 

1.900

    

IX art.3

19

Aankoop SNS Bank N.V.

      

IX art.3

20

waarvan vordering SRH

   

1.598

   

21

waarvan inbrenging overbruggingskrediet SRH

   

1.100

  

IX art.3

22

Overbruggingskrediet SRH

 

1.100

 

– 1.100

  

IX art.3

23

Dividend SNS Bank N.V.

    

– 100

 

IX art.3

24

Renteontvangsten overbruggingskrediet SRH

 

– 7

– 21

– 12

  

IX art.3

25

Resolutieheffing

  

– 1.005

    

26

Kapitalisatie Propertize

 

500

    

IX art.3

27

Verkoopopbrengst Propertize

    

– 844

 

IX art.3

28

Overdracht schuldtitels Propertize

    

– 2.379

1.760

 

29

Dividend Propertize

    

– 46

 

IX art.3

30

Premieontvangsten garantie Propertize

  

– 2

– 9

– 6

 

IX art.3

         
 

Verleende garanties

       

31

Garantieverlening VBO

 

4.166

    

IX art.3

32

waarvan vervallen

  

– 566

– 977

– 2.623

 

IX art.3

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

17 t/m 30

3.793

– 1.028

– 21

– 3.374

1.760

 
 
Effect op EMU saldo2

23, 29, 30

– 1.123

1.028

21

151

0

 
 
Effect op EMU schuld3

17 t/m 32

7.848

– 1.594

– 998

– 3.374

1.760

 
 

Effect op staatsschuld

23 t/m 30

3.793

– 1.028

– 21

– 3.374

1.760

 
         
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

       
         

33

Verstrekt kapitaal ING

 

1.500

– 1.500

   

IX art.3

34

Verstrekt kapitaal Aegon

 

0

0

   

IX art.3

35

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

565

0

   

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

 

– 565

    

IX art.3

         

36

Couponrente ING

 

– 749

– 90

   

IX art.3

37

Couponrente Aegon

 

– 177

0

   

IX art.3

38

Couponrente SNS Reaal

 

– 38

0

   

IX art.3

39

Repurchase fee ING

 

– 2.032

– 660

   

IX art.3

40

Repurchase fee Aegon

 

– 910

0

   

IX art.3

41

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

   

IX art.3

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

33 t/m 41

– 1.841

– 2.250

    
 

Effect op EMU saldo

36 t/m 38

964

90

    
 

Effect op EMU schuld

33 t/m 41

– 1.841

– 2.250

    
 

Effect op staatsschuld

33 t/m 41

– 1.841

– 2.250

    
         
 

D. Back-up faciliteit ING

       
         

42

Meerjarenverplichting aan ING

 

2.722

– 2.722

   

IX art.3

43

Alt-A portefeuille

 

4.686

– 4.686

   

IX art.3

44

relevant voor de EMU schuld

 

2.722

– 2.722

   

CBS/Eurostat

         

45

Back-up faciliteit ING totaal:

 

0

– 1.455

   

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

 

18.942

2.778

   

IX art.3

b

waarvan management fee

 

204

0

   

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 17.598

– 4.231

   

IX art.3

d

waarvan garantiefee

 

– 448

0

   

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

 

– 479

0

   

IX art.3

f

waarvan additionele fee

 

– 228

– 1

   

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

 

– 33

– 1

   

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

 

– 379

– 

   

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

 

19

– 

   

IX art.3

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

45

0

– 1.455

    
 

Effect op EMU saldo

45 b, f, g

57

2

    
 

Effect op EMU schuld

44, 45

2.722

– 4.177

    
 

Effect op staatsschuld

45

0

– 1.455

    
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

       
         

46

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

– 1.279

– 100

   

IX art.2

47

Schade-uitkeringen

 

0

0

   

IX art.2

         

48

Garanties bancaire leningen

 

50.275

    

IX art.2

49

waarvan vervallen

 

– 40.382

– 9.893

   

IX art.2

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

46, 47

– 1.279

– 100

    
 

Effect op EMU saldo

46, 47

1.279

100

    
 

Effect op EMU schuld

46, 47

– 1.279

– 100

    
 

Effect op staatsschuld

46, 47

– 1.279

– 100

    
         
 

F. IJsland

       

50

Vordering op IJsland

 

721

– 562

– 159

  

IX art.2

51

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

60

46

   

IX art.2

52

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.428

    

IX art.2

53

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

– 6

   

IX art.2

54

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

   

IX art.2

55

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

– 811

– 617

   

IX art.2

56

Schikking IJsland

   

– 58

   
         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

52 t/m 56

624

– 623

– 58

   
 

Effect op EMU saldo *4

53

– 7

6

49

   
 

Effect op EMU schuld

52 t/m 56

624

– 623

– 58

   
 

Effect op staatsschuld

52 t/m 56

624

– 623

– 58

   
         
 

Totaal

       
 

Toerekenbare rentelasten

 

7.301

784

648

486

383

 
 

Effect op EMU saldo

 

– 4.782

976

270

463

139

 
 

Effect op EMU schuld

 

36.766

– 9.478

– 7.532

– 6.186

1.238

 
 

Effect op staatsschuld

 

29.989

– 6.190

– 6.555

– 6.186

1.238

 
 

G. Griekenland

       
         

57

Lening aan Griekenland

 

3.198

0

0

0

0

IX art.4

         

58

Rente lening Griekenland

 

– 212

– 14

– 13

– 6

– 3

IX art.4

59

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

26

13

0

0

12

IX art.4

60

Teruggave winsten SMP

 

126

112

0

0

51

IX art.4

         
 

H. Europese instrumenten

       
         

61

Verstrekt kapitaal EFSF

 

2

  

0

0

IX art.4

62

Verstrekt kapitaal ESM

 

3.658

915

0

0

0

IX art.4

         

63

Crisisgerelateerde winst DNB

 

– 905

– 754

– 552

– 122

– 37

IX art.3

64

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

807

658

482

122

37

IX art.3

         
 

Garanties

       

65

Garantieplafond Nederland EFSF

 

49.640

0

0

0

0

IX art.4

 

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

 

10.946

660

– 671

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Ierland

 

1.122

0

0

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Portugal

 

1.598

77

0

0

0

CBS/Eurostat

 

voor Griekenland

 

8.226

583

– 671

0

0

CBS/Eurostat

         

66

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

 

35.445

0

0

0

0

IX art.4

67

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

 

13.610

0

0

0

0

IX art.4

68

Garantieverlening DNB

 

5.700

0

0

0

0

IX art.3

69

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

 

2.790

– 12

39

3

– 12

IX art.4

         
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

57 t/m 63

5.893

272

– 565

– 128

23

 
 

Effect op EMU saldo

58 t/m 60, 64

867

547

495

128

– 23

 
 

Effect op EMU schuld

57 t/m 63, 65

16.840

932

– 1.236

– 128

23

 
 

Effect op staatsschuld

57 t/m 63

5.894

272

– 565

– 128

23

 
         
 

Totaal

       
 

Toerekenbare rentelasten

 

357

145

118

101

84

 
 

Effect op EMU saldo

 

510

402

377

27

– 107

 
 

Effect op EMU schuld

 

16.840

932

– 1.236

– 128

23

 
 

Effect op staatsschuld

 

5.894

272

– 565

– 128

23

 

Noot 1: De conversie van de op de MCN lening opgebouwde rente van € 103 miljoen telt wel mee in de uitgaven van 2010, maar niet mee in de staatsschuld.

Noot 2: Het door Eurostat toegerekende effect van de herkapitalisatie van SNS Reaal Holding en SNS Bank van € 2.200 miljoen aan het EMU-saldo is € 1.130 miljoen.

Noot 3: Het effect van de kapitaalinjectie van € 500 miljoen en de garantie op de funding fee van € 4.166 miljoen van Propertize telt in totaal voor € 4.166 miljoen mee in de EMU-schuld van 2013.

In de onderstaande tabel staan de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en europa) zijn ontstaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 1). Verder is er het cumulatief saldo van kosten en opbrengsten («het resultaat») dat een deel van de bezittingen financiert (vanuit tabel 3).

bedragen in mln. euro

Bezittingen

ultimo 2017

Bron:

Schulden

ultimo 2017

Bron:

ABN AMRO, a.s.r. en RFS

     
      

ABN AMRO (na IPO)

16.681

art. 3

Staatsschuld

17.792

tabel 1

a.s.r. (na IPO)

2.325

art. 3

Cumulatief resultaat

3.434

tabel 3

RFS

2.642

art. 3

Vordering SRH op Staat

1.598

art. 3

Overbruggingskrediet ABN AMRO (voormalig Fortis)

800

art. 11

Nog te betalen schuldtitels Propertize

619

art. 11

      

SRH, SNS Holding en Propertize

     
   

Cumulatieve rente

10.407

tabel 3

Kapitalisatie SRH

300

art. 3

Cumulatieve uitvoeringskosten

67

tabel 3

Kapitalisatie SNS Bank

1.900

art. 3

   

Kapitalisatie Propertize (na verkoop)

0

art. 3

   

Aankoop SNS Bank

1.598

art. 3

   
      

Griekenland

     
      

Lening

3.198

art. 4

   
      

EFSF

     
      

Deelneming

2

art. 4

   
      

ESM

     
      

Deelneming

4.573

art. 4

Overige kosten en technische aansluiting

101

 
      

Totaal:

34.019

 

Totaal:

34.019

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van de interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo dat op kasbasis gerealiseerd wordt. Eventuele afwaarderingen van activa worden eveneens in het resultaat meegenomen, maar pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

bedragen in mln. euro

Kosten en opbrengsten

2008–2013

2014

2015

2016

2017

Cumulatief

ABN AMRO, a.s.r. en RFS

      
       

Dividend ABN AMRO, a.s.r. en RFS

815

424

764

758

 

2.761

Premieontvangsten Counter Indemnity ABN AMRO

104

12

   

116

Renteontvangsten overbruggingskrediet ABN AMRO

1.798

98

84

40

34

2.054

Premieontvangsten CRI ABN AMRO

193

    

193

IPO ABN AMRO

0

 

– 1.154

  

– 1.154

IPO a.s.r.

0

0

0

– 260

 

– 260

Dividend financiële instellingen

0

0

0

0

488

488

       

SNS Reaal

      
       

Couponrente SNS Reaal

38

    

38

Afboeking core-tier-1 securities

– 565

    

– 565

Dividend SNS Bank

0

0

0

100

 

100

Premieontvangsten garantie Propertize

0

2

9

6

 

17

Renteontvangsten overbruggingskrediet SRH

7

21

12

  

40

Afboeking overbruggingskrediet SRH

0

0

– 1.100

  

– 1.100

Resolutieheffing

0

1.005

   

1.005

Dividend Propertize

0

0

0

46

 

46

Verkoop Propertize

   

344

 

344

       

Aegon

      
       

Couponrente Aegon

177

    

177

Repurchase fee Aegon

910

    

910

       

ING

      
       

Couponrente ING

749

90

   

839

Repurchase fee ING

2.032

660

   

2.692

Resultaat ING Back up faciliteit

0

1.455

   

1.455

       

Griekenland

      
       

Rente en servicefee

212

14

13

6

3

248

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

– 26

– 13

0

0

– 12

– 51

Teruggave winsten SMP

– 126

– 112

0

0

– 51

– 289

       

IJsland

      
       

Topping up

– 106

    

– 106

Recovery topping up

60

46

   

106

Aangegroeide rente

143

16

– 159

  

0

Schikking IJsland

0

0

58

  

58

       

Europese instrumenten

      
       

Crisisgerelateerde winst DNB

905

754

552

122

37

2.370

       

Overige

      
       

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

1.279

100

   

1.379

Overige kosten

– 54

5

– 9

– 7

– 2

– 67

Toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 7.658

– 929

– 766

– 587

– 467

– 10.407

       

Resultaat

887

3.648

– 1.696

566

29

3.434

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatieve saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2017 weer.

bedragen in mln. euro

Garanties «kredietcrisis en Europa»

2008–2013

2014

2015

2016

2017

Bron:

A. Fortis/RFS/AA

      
       

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

32.611

    

IX art.3

waarvan vervallen

– 32.611

    

IX art.3

       

Counter Indemnity ABN-AMRO

950

0

   

IX art.3

waarvan vervallen

0

– 950

   

IX art.3

       

B. SNS Reaal

      
       

Garantieverlening VBO

4.166

0

0

0

 

IX art.3

waarvan vervallen

0

– 566

– 977

– 2.623

 

IX art.3

       

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

      
       

Garanties bancaire leningen

50.275

0

   

IX art.2

waarvan vervallen

– 40.382

– 9.893

   

IX art.2

       

H. Europese instrumenten

      
       

Garantieplafond Nederland EFSF

49.640

0

0

0

0

IX art.4

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

10.946

660

– 671

0

0

CBS/Eurostat

voor Ierland

1.122

0

0

0

0

CBS/Eurostat

voor Portugal

1.598

77

0

0

0

CBS/Eurostat

voor Griekenland

8.226

583

– 671

0

0

CBS/Eurostat

       

Garantieverlening NL-aandeel ESM

35.445

0

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

13.610

0

0

0

0

IX art.4

Garantieverlening DNB

5.700

0

0

0

0

IX art.3

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2.790

– 12

39

3

– 12

IX art.4

Totaal

122.194

– 11.421

– 938

– 2.620

– 12

 
       

Cumulatief

122.194

110.773

109.835

107.215

107.203