Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 U BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

Vergaderjaar 2018-2019

U

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2019

Vorig jaar juni heb ik in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s een brief toegezegd over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI-regeling. Deze door mij toegezegde brief met een daarbij behorend rapport heb ik op 28 maart jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.

Via de griffie van de commissie voor Financiën van uw Kamer heeft mij recent het verzoek bereikt of ik deze brief met het daarbij behorende rapport ook aan uw Kamer wil aanbieden. Uiteraard voldoe ik graag aan dit verzoek, de betreffende brief1 en het rapport2 treft u bijgevoegd aan.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel

Noot 1: Kamerstukken II, vergaderjaar 2018/19, 35 026, nr. 63.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164840.