Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Wijziging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

34845 VII 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 1

Ontvangen 28 november 2017

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

742.246

742.246

69.929

148.321

147.721

91.407

2.057

2.616

– 7.107

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

30.567

30.567

21.965

8.168

8.168

4.000

– 3.106

– 3.106

188

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

212.670

212.670

12.714

2.767

2.767

0

16.163

16.163

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

161.709

161.709

5.374

41.891

41.891

28.371

– 2.694

– 2.694

– 9.107

7

Arbeidszaken overheid

30.340

30.340

820

1.966

1.966

– 185

– 1.535

– 1.535

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

305.640

305.640

14.056

72.337

71.737

74.221

2.315

2.874

273

12

Algemeen

1.320

1.320

15.000

50

50

– 15.000

12.056

12.056

1.539

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

21.142

21.142

0

– 21.142

– 21.142

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2017

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

163.739

163.739

0

0

0

0

0

0

0

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

13.500

3.000

0

0

0

0