Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Wijziging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

34845 VII 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 2

Inhoudsopgave

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

     

B.

Begrotingstoelichting

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

Het beleid

4

     
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

4

 

2.2 De beleidsartikelen

5

 

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

5

 

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

7

 

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

7

 

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

10

     
 

2.3 De niet-beleidsartikelen

10

 

Artikel 11. Centraal apparaat

10

 

Artikel 12. Algemeen

11

 

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

12

 

Artikel 14. VUT-fonds

13

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

  • –  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
  • –  de begrotingsstaten inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Arbeidszaken overheid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

13. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

14. VUT-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 30 oktober 2017.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

742.246

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

147.721

     

Nieuwe mutaties:

 

2.616

Mutaties OW 2018

 

1.230

1) Stoppen Operatie BRP

6

4.784

2) Vennootschapsbelasting

12

2.410

3) Bijdrage RDW

6

1.600

     

Overige mutaties

 

– 7.408

Stand 2e suppletoire 2017

 

892.583

Toelichting

1) Stoppen Operatie BRP

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid. Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

2) Vennootschapsbelasting

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij deze tweede suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

3) RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

69.929

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

91.407

     

Nieuwe mutaties:

 

– 7.107

Mutaties OW 2018

 

– 6.471

1) Berichtenvoorziening

6

– 2.000

2) Afrekening eID 2016

6

970

     

Overige mutaties

 

394

Stand 2e suppletoire 2017

 

154.229

Toelichting

1) Berichtenvoorziening

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

2) Afrekening eID 2016

Dit betreft afrekening over 2016 met Logius op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

30.567

38.735

– 2.931

– 175

35.629

             
 

Uitgaven:

30.567

38.735

– 2.931

– 175

35.629

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

88%

             

1.1

Bestuurlijke en financiële verhouding

10.328

16.238

– 3.278

66

13.026

 

Subsidies

4.092

8.068

– 1.331

– 117

6.620

 

Diverse subsidies

882

4.857

– 1.390

– 417

3.050

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.210

3.211

59

300

3.570

 

Opdrachten

6.171

7.455

– 2.918

– 497

4.040

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

6.171

7.455

– 2.918

– 497

4.040

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

0

970

1.320

2.290

 

Diverse bijdragen

0

0

970

1.320

2.290

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

650

0

– 640

10

 

Diverse bijdragen

0

650

0

– 640

10

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

65

65

1

0

66

 

Bijdragen internationaal

65

65

1

0

66

             

1.2

Participatie

20.239

22.497

347

– 241

22.603

 

Subsidies

17.267

17.267

303

507

18.077

 

Politieke partijen

17.267

17.267

303

507

18.077

 

Raadgevend referendum

0

0

0

0

0

 

Verkiezingen

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

2.972

5.230

– 1.454

– 1.148

2.628

 

Kiesraad

622

537

9

188

734

 

Raadgevend referendum

0

37

0

0

37

 

Verkiezingen

2.350

4.656

– 1.463

– 1.336

1.857

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

1.498

400

1.898

 

Experiment centrale stemopneming

0

0

1.498

0

1.498

 

Raadgevend referendum

0

0

0

400

400

             
 

Ontvangsten:

21.965

25.965

0

188

26.153

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma Sociaal Domein. Middels deze bijdrage kunnen de betreffende gemeenten uitvoering geven aan de invulling van dit programma.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreffen bijdrages waaronder aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma sociaal domein (€ 0,7 mln.), het Sociaal en Cultureel Planbureau (€ 0,7 mln.), bijdrage RVO op hoofdstuk 18 (€ 0,4 mln.) en een technische herschikking binnen artikelonderdeel 1.1 naar het juiste instrument (Bijdrage ZBO) (€ 1,0 mln.).

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Betreffen een aantal bijdragen aan VNG, IPO en UWV om te komen tot een interbestuurlijk programma. Deze investering is bedoeld voor het houden van o.a. meer strategische bijeenkomsten, inzet van experts om deelvraagstukken uit te werken, communicatie, een zelfmonitoringsinstrument en een startconferentie voor bestuurders. Dekking is gevonden op een aantal posten binnen artikel 1, zoals monitor sociaal domein, ondersteuning gemeenten en proeftuinen (€ 0,6 mln.). Ook is een bedrag ingezet dat was terugontvangen van het gemeentefonds (€ 0,3 mln.).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

Bij tweede suppletoire begroting ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een vergoeding voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 (€ 1,3 mln.).

Bijdragen aan medeoverheden

Bij miljoenennota heeft er een technische herschikking (€ 1,5 mln.) naar het juiste instrument (van opdrachten naar bijdrage medeoverheden) voor de regeling «experiment centrale stemopneming» plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de kosten voor de permanente registratie van kiezers in het buitenland, uit te voeren door de gemeente Den Haag.

Daarnaast is bij de tweede suppletoire begroting een bijdrage voor de regeling «experimentele centrale stemopneming» verwerkt (€ 0,4 mln.).

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

212.670

215.437

13.029

3.134

231.600

             
 

Uitgaven:

212.670

215.437

13.029

3.134

231.600

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

2.1

Apparaat

202.320

205.087

12.529

– 1.866

215.750

             

2.2

Geheim

10.350

10.350

500

5.000

15.850

             
 

Ontvangsten:

12.714

12.714

0

0

12.714

Toelichting

2.1 Apparaat

Bij miljoenennota is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (€ 10,2 mln.). Vanwege een gefaseerde invoering zijn de middelen doorgeschoven naar latere jaren middels een kasschuif (€ 6,2 mln.). Hiermee resulteert een bedrag van € 4,0 mln. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling (LPO) verwerkt (€ 8,0 mln.).

Bij tweede suppletoire begroting draagt Defensie in totaal € 2,3 mln. bij voor voornamelijk Joint Signit Cyber Unit (JSCU) (€ 2 mln.). Verder is het AIVD-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf toegevoegd (€ 0,9 mln.). Daarnaast is er een herschikking doorgevoerd van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.).

2.2 Geheim

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.)

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

   

– 8.248

5.554

200.906

             
 

Uitgaven:

161.709

203.600

– 8.248

5.554

200.906

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

94%

             

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

44.851

46.499

2.624

755

49.878

 

Subsidies

0

200

25

0

225

 

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

200

0

0

200

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

0

0

25

0

25

 

Opdrachten

44.421

19.319

1.399

– 2.480

18.238

 

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

33.121

8.164

– 5.119

0

3.045

 

Aanpak fraudebestrijding

11.300

11.155

182

– 318

11.019

 

Digitale dienstverlening

0

0

2.480

– 800

1.680

 

Informatiebeleid

0

0

3.856

– 1.362

2.494

 

Bijdrage aan agentschappen

430

26.480

1.200

1.585

29.265

 

Aanpak fraudebestrijding

430

575

50

0

625

 

Logius

0

25.468

– 1.550

1.380

25.298

 

RvIG

0

59

2.700

40

2.799

 

UBR

0

378

– 65

195

508

 

RVO

0

0

65

– 30

35

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

1.600

1.600

 

RDW

0

0

0

1.600

1.600

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

500

0

50

550

 

Gemeenten

0

500

0

50

550

             

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

84.761

100.378

1.777

0

102.155

 

Opdrachten

2.195

2.595

39

0

2.634

 

Beheer e-overheidvoorzieningen

415

415

7

0

422

 

Officiële publicaties en wettenbank

1.780

2.180

32

0

2.212

 

Bijdrage aan agentschappen

82.566

97.783

1.738

0

99.521

 

Logius

79.935

86.013

2.698

– 61

88.650

 

RvIG

2.631

3.434

0

0

3.434

 

UBR

0

8.336

– 960

61

7.437

             

6.4

Burgerschap

4.844

6.860

23

15

6.898

 

Subsidies

4.344

4.344

952

0

5.296

 

Comité 4/5 mei

106

106

2

0

108

 

ProDemos

4.238

4.238

74

0

4.312

 

Programma burgerschap

0

0

876

0

876

 

Opdrachten

500

2.516

– 929

15

1.602

 

Democratie

0

912

– 405

15

522

 

Programma burgerschap

500

1.604

– 524

0

1.080

             

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

27.253

49.863

– 12.672

4.784

41.975

 

Opdrachten

9.151

11.613

– 1.875

0

9.738

 

Beleid BRP en reisdocumenten

0

2.462

– 1.958

0

504

 

Operatie BRP

9.151

9.151

83

0

9.234

 

Bijdrage aan agentschappen

18.102

38.150

– 10.797

4.784

32.137

 

RvIG

18.102

38.150

– 10.797

4.784

32.137

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

100

0

0

100

 

Gemeenten

0

100

0

0

100

             
 

Ontvangsten:

5.374

33.745

– 8.010

– 1.097

24.638

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Bij miljoenennota heeft een technische herschikking plaatsgevonden naar de juiste regelingen binnen het instrument.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016, conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen de GDI ingezet op zowel artikelonderdeel 6.2 en 6.3. Daarnaast hebben er kasschuiven plaatsgevonden (€ 3,2 mln.) naar 2018.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016 conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen artikelonderdeel 6.2 en 6.3 voor de GDI ingezet.

Bij miljoenennota heeft GDI afrekening over 2016 plaatsgevonden (€ 5,2 mln.) Deel van deze middelen is gerealloceerd naar artikelonderdeel 6.2.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

Ontvangsten

Bij miljoenennota zijn ontvangsten RvIG geschrapt. Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de RvIG vervalt. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

Daarnaast heeft er met Logius afrekening plaatsgevonden over 2016 op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

   

– 274

– 1.261

30.771

             
 

Uitgaven:

30.340

32.306

– 274

– 1.261

30.771

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

94%

             

7.1

Overheid als werkgever

12.551

14.217

– 594

– 34

13.589

 

Subsidies

5.386

6.762

132

135

7.029

 

Diverse subsidies

2.273

3.394

132

135

3.661

 

Overlegstelsel

2.895

3.083

0

0

3.083

 

Internationaal

218

285

0

0

285

 

Opdrachten

7.165

7.455

– 726

– 169

6.560

 

Arbeidsmarktbeleid

3.503

6.253

– 737

– 6

5.510

 

Huis voor klokkenluiders

3.000

0

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

662

1.202

11

– 163

1.050

             

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

17.789

18.089

320

– 1.227

17.182

 

Inkomensoverdrachten

7.644

7.644

138

– 1.227

6.555

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

7.644

7.644

138

– 1.227

6.555

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

10.145

10.445

182

0

10.627

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

10.145

10.445

182

0

10.627

             
 

Ontvangsten:

820

635

0

0

635

Toelichting

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

De pensioen- en uitkeringsuitgaven aan politieke ambtsdragers vallen lager uit (€ 1,2 mln.). Deze incidentele ruimte is ontstaan door de relatief lange demissionaire periode.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

305.640

377.977

9.671

– 7.356

380.292

             
 

Uitgaven:

305.640

377.377

10.271

– 7.397

380.251

             

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

305.640

377.377

10.271

– 7.397

380.251

 

Personele uitgaven

141.449

176.889

9.117

– 1.816

184.190

 

waarvan: Eigen personeel

132.091

164.412

8.970

– 1.455

171.927

 

waarvan: Externe inhuur

5.312

8.207

90

– 361

7.936

 

waarvan: Overig personeel

4.046

4.270

57

0

4.327

 

Materiële uitgaven

164.191

200.488

1.154

– 5.581

196.061

 

waarvan: Bijdrage SSO's

150.746

157.034

13.347

1.703

172.084

 

waarvan: ICT

0

6.282

0

0

6.282

 

waarvan: Overig materieel

13.445

37.172

– 12.193

– 7.284

17.695

             
 

Ontvangsten:

14.056

88.277

0

273

88.550

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven en materiële uitgaven

Bij miljoenennota heeft er binnen artikelonderdeel 11.1 «personele uitgaven» een mutatie plaatsgevonden van € 9,0 mln.

Dit bedrag bestaat onder andere uit een bijdrage voor Doc-Direct (€ 6,7 mln.). Op 17 oktober 2016 is het besluit genomen om met ingang van 1 april 2017 de dienstverlening op het gebied van de uitvoerende documentaire informatiehuishouding van de Ministeries van Financiën (Financiën) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te bundelen en onder te brengen bij Doc-Direkt. De personeels- en ICT-budgetten behorende bij de medewerkers en dienstverlening die overgaan, zijn structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.

Het resterende gedeelte betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling (LPO) (€ 2,3 mln.).

Bij miljoenennota heeft er tevens binnen artikelonderdeel 11.1 «materiële uitgaven» een technische herschikking plaatsgevonden (€ 12,2 mln.) en is de LPO verwerkt (€ 1,1 mln.) ten behoeve van de bijdrage aan SSO’s (€ 13,3 mln.).

De materiële uitgaven vallen bij tweede suppletoire begroting lager uit doordat een aantal projecten niet heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere personele (€ 1 mln.) en materiële uitgaven (€ 2,3 mln.).

Deze onderuitputting wordt ingezet ten behoeve van het tekort bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat veroorzaakt wordt door de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP, en de afdracht van vennootschapsbelasting (VPB).

Daarnaast gaat het surplus eigen vermogen van het RVB naar Hoofdstuk 4 en de AIVD en is er een bijdrage aan SZW (€ 1,5 mln.) voor het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor zowel de kosten voor het gebruik van het systeem 3F als personele kosten.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

   

9.488

2.568

13.426

             
 

Uitgaven:

1.320

1.370

9.488

2.568

13.426

             

12.1

Algemeen

1.320

1.370

9.488

2.568

13.426

 

Subsidies

433

483

– 21

281

743

 

Diverse subsidies

260

310

– 24

281

567

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

173

3

0

176

 

Opdrachten

887

887

14

– 123

778

 

Internationale Samenwerking

530

530

8

0

538

 

Diverse opdrachten

357

357

6

– 123

240

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

9.495

2.410

11.905

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

0

0

9.495

2.410

11.905

             
 

Ontvangsten:

15.000

0

1.539

0

1.539

Toelichting

12.1 Algemeen

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij 2e suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

   

– 20.105

– 1.037

0

             
 

Uitgaven:

0

21.142

– 20.105

– 1.037

0

             

13.1

Loonbijstelling

0

11.328

– 11.328

0

0

 

waarvan: Programma

0

1.274

– 1.274

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

10.054

– 10.054

0

0

             

13.2

Prijsbijstelling

0

9.814

– 9.814

0

0

 

waarvan: Programma

0

5.472

– 5.472

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

4.342

– 4.342

0

0

             

13.3

Onvoorzien

0

0

1.037

– 1.037

0

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Bij miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.2 Prijsbijstelling

Bij miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.3 Onvoorzien

Het budget op «Onvoorzien» wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), wegens de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

   

0

0

0

             
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

             

14.1

Vut-fonds

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0